Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat

A Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat ügyfél fogadási rendje:

Hétfő: 12:00 – 18:00
Kedd: 08:00 – 12:00
Szerda: 12:00 – 16:00
Csütörtök: 08:00 – 12:00
Péntek: 08:00 – 10:00

Az intézmény vezetője: Dr. Novák Éva
Dr. Novák Éva: 0670/3342813
Boncsérné Ignátz Erzsébet, házigondozó: 0670/3309841
Páll-Hegyesi Dóra, családsegítő: 0670/3207718

Cím: 2142 Nagytarcsa, Zrínyi M. u. 38.
Telefon: 06-28-450-478
Email: segitoszolgalat@nagytarcsa.hu , gyermekjoleti@nagytarcsa.hu

Hírekért, aktuális információkért kövessék a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat Facebook oldalát!

A készenléti szolgálat elérhetősége:
06-20/260-0709

Letölthető dokumentumok:
tájékoztatás
esetjelző adatlap
esetjelző adatlap bántalmazás esetén

A Forrás Gödöllői Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ által biztosított, a felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtására szolgál. Hívható minden nap 0-24 óráig. Nem ingyenes szám.

Nagytarcsa Község területén illetékes gyermekjogi képviselő és elérhetőségei: Juhász Leventéné

Telefonszám: 06 20 489 96 29
E-mail:  leventene.juhasz@jib.emmi.gov.hu

 

Nagytarcsa Község területén illetékes ellátott jogi képviselő és elérhetőségei: Sajtos Éva

Telefonszám: 06 20 4899 657
E-mail:eva.sajtos@ijb.emmi.gov.hu
Intézményünk Nagytarcsa Község szociális alapellátását végzi
Az intézmény felépítése:

 • Családsegítő Szolgálat (a szolgáltatás ingyenes)
 • Gyermekjóléti Szolgálat (a szolgáltatás ingyenes)
 • Házi segítségnyújtás (a szolgáltatás térítés díj köteles)

Az intézmény tevékenysége:

Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás

Családsegítés

Feladataink:

A szociális gondokkal küzdõ egyének, családok, csoportok szociális és mentálhigiénés ellátása. A fõ cél az, hogy a hozzánk fordulók képesek legyenek a maguk problémájának felismerésére, kialakuljanak érdekérvényesítõ készségeik, végül a segítõ kapcsolat hatására képessé váljanak saját problémájuk kezelésére, az önmagukon való segíteni tudásra. A gondozás során a családgondozó komplexitásra törekszik, tehát a mentálhigiénés és szociális szolgáltatások egységét valósítja meg.

Általános szolgáltatásaink:

 • A családban jelentkezõ krízisek, mûködési zavarok, konfliktusok megoldásának családgondozással történõ elõsegítése.
 • Szociális, mentálhigiénés, és életvezetési tanácsadás.
 • Információs tanácsadás szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátásokról való tájékoztatás.
 • Rendszeres szociális segélyben részesülõkkel való foglalkozás, együttmûködési kötelezettség keretén belül.
 • Észlelõ és jelzõrendszer mûködtetése a veszélyeztetõ helyzetek és krízishelyzet megelõzése céljából, a település humán szolgáltatást nyújtó intézményeinek,
 • szervezeteink részvételével (egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, gyermekjóléti szolgálat, gondozási központ, társadalmi szervezetek, egyházak.).
 • A lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetének figyelemmel kísérése, a nagy számban elõforduló problémák okainak feltárása és jelzése az illetékesek felé.
 • Javaslattétel a helyi önkormányzat felé új szociális ellátások bevezetésére a szükségleteknek megfelelõen.
 • Természetbeni juttatások, használt ruha, bútor közvetítése.

Gyermekjóléti Szolgáltatás

Feladataink:

Feladatunk, hogy hozzájáruljunk a Nagytarcsán élõ gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlõdéséhez, jólétének, a családban történõ nevelésének elõsegítéséhez. Célunk a veszélyeztetettség megelõzése és a kialakult veszélyeztetettség megszûntetése, valamint a gyermek családból történõ kiemelésének megelõzése. Kiemelten fontosnak tartjuk a megelõzést, ezért a szolgálatunk jelzõrendszert mûködtet, melynek tagjai: egészségügyi szolgáltatást nyújtók, közoktatási intézmények, rendõrség, ügyészség, bíróság.

Jelzéssel élhet bárki, aki a környezetében gyermekbántalmazást, vagy más veszélyeztetést észlel. A jelzõ személyét minden esetben a legszigorúbb titoktartással kezeljük.

Általános szolgáltatásaink:

 • A gyermekkel és családjával végzett családgondozással a gyermek problémáinak rendezése, a családban történõ mûködési zavarok ellensúlyozása.
 • A családi konfliktusok megoldásának elõsegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében.
 • Szükség esetén javaslat készítése a gyermek családjából történõ kiemelésre, a leendõ gondozási helyére vagy annak megváltoztatására.
 • A gyermek panaszának meghallgatása, és annak orvoslása érdekében a szükséges intézkedés megtétele.
 • A védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervének elkészítése és a család segítése abban, hogy ez megvalósuljon.
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése.

A Szolgálatot felkereshetik a szülõk és a gyermekek egyaránt.

Az intézmény dolgozói a szociális munka Etikai Kódexe alapján végzik a munkájukat, melynek alapja a humánum, az emberi méltóság tiszteletben tartása és a titoktartás.

Várjuk mindazokat, akik szolgáltatásainkra igényt tartanak és elfogadják segítségünket.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik adományokkal illetve önzetlen segítséggel járultak hozzá a rászorulók életminõségének javításán.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az ellátott önálló életvitelének fenntartását szükségletének megfelelõen lakásán biztosítja.

Általános szolgáltatásaink:

 • Mentális gondozás, segítő kapcsolat kialakítása az idõs, beteg emberekkel
 • Segítségnyújtás abban, hogy a gondozott a környezetével megfelelõ kapcsolatot tudjon kialakítani (pl.: családi kapcsolatok segítése)
 • Testi, személyi higiéné biztosítása (fürdetés, öltözés, ágyazás), hozzátartozók megtanítása ezen feladatok szakszerû elvégzésére
 • Lakókörnyezet rendben tartása, (mosás, takarítás)
 • Kapcsolattartás a kezelőorvossal
 • Gyógyszer kiváltás, gyógyászati segédeszközhöz való hozzájutás segítése
 • Hivatalos ügyek intézése
 • Bevásárlás

A házi segítségnyújtás iránti kérelmet az intézményhez kell benyújtani. A szükséges nyomtatványok a házi gondozónál igényelhetőek.
A házi segítségnyújtásért csekély díjazást kell fizetni. A fizetés mértékét Nagytarcsa Község Önkormányzatának helyi szociális rendelete szabályozza.

Jelzőrendszer

A lakosság tagjai veszélyeztetettségének megelőzésére és a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében jelzőrendszert működtetünk. A problémák okát feltárjuk, a megoldásra javaslati alternatívát ajánlunk.

A jelzőrendszer tagjai: oktatási intézmények, védőnői hálózat, háziorvosok, rendőrség, polgárőrség, egyházak, lakosság.

A jelzőrendszer tagjaival évente hat alkalommal jelzőrendszeri konferencia keretein belül, illetve szükség szerint egyeztetünk, hogy a leghamarabb megszűnhessenek a veszélyeztető tényezők.

Minden állampolgár élhet lakossági jelzéssel, amennyiben veszélyeztető tényezőt, vagy normaszegő magatartást tapasztal településünkön. A jelző fél számára minden esetben anonimitást biztosítunk. A jelzéshez szükséges dokumentumot letöltheti honlapunkról.