Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat

A Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat ügyfél fogadási rendje:

Hétfő: 12:00 – 18:00
Kedd: 08:00 – 12:00
Szerda: 12:00 – 16:00
Csütörtök: 08:00 – 12:00
Péntek: 08:00 – 10:00

Minden hónap első hétfői napján 13-17 óra között fogadóórát tart.
Időpontot előre egyeztetni szükséges a +36 70 3342813-as telefonszámon.

 Az intézmény vezetője: Berki Katalin

Házigondozó: Zsigmond Zita
Családsegítő: Aranyosmaróthy Katalin
Szociális asszisztens: Jármi Hajnalka

Cím: 2142 Nagytarcsa, Zrínyi M. u. 38.
Telefon: 06-28-450-478
Email: segitoszolgalat@nagytarcsa.hu 

 

Hírekért, aktuális információkért kövessék a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat Facebook oldalát

A készenléti szolgálat elérhetősége:
06-70 334-01-34 mely a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ által biztosított, a felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. Hívható minden nap 0-24 óráig. Nem ingyenes szám.

Letölthető dokumentumok:

tájékoztatás

esetjelző adatlap bántalmazás esetén

Nagytarcsa Község területén illetékes gyermekjogi képviselő és elérhetőségei:

dr. Juhász Erika
erika.juhasz@ijsz.bm.gov.hu
+36 20 4899 629

Nagytarcsa Község területén illetékes ellátott jogi képviselő és elérhetőségei:

Forgács Béla
bela.forgacs@ijsz.bm.gov.hu
+36 20 4899 529

Intézményünk Nagytarcsa Község szociális alapellátását végzi
Az intézmény felépítése:

 • Család-és Gyermekjóléti Szolgálat (a szolgáltatás ingyenes)
 • Házi segítségnyújtás (a szolgáltatás térítési díjköteles)
 • Szociális étkeztetés (a szolgáltatás terítési díjköteles)

Az intézmény tevékenysége:

Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás

Feladataink:

A szociális gondokkal küzdő egyének, családok, csoportok szociális és mentálhigiénés ellátása. A fő cél az, hogy a hozzánk fordulók képesek legyenek a maguk problémájának felismerésére, kialakuljanak érdekérvényesítő készségeik, végül a segítő kapcsolat hatására képessé váljanak saját problémájuk kezelésére, az önmagukon való segíteni tudásra. A gondozás során a családgondozó komplexitásra törekszik, tehát a mentálhigiénés és szociális szolgáltatások egységét valósítja meg. Feladatunk, hogy hozzájáruljunk a Nagytarcsán élő gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez. Célunk a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszűntetése, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése. Kiemelten fontosnak tartjuk a megelőzést, ezért a szolgálatunk jelzőrendszertműködtet, melynek tagjai: Nagytarcsa Község Önkormányzata, egészségügyi szolgáltatást nyújtók, közoktatási intézmények, rendőrség, ügyészség, bíróság.

Jelzéssel élhet bárki, aki a környezetében gyermekbántalmazást, vagy más veszélyeztetést észlel. A jelző személyét minden esetben a legszigorúbb titoktartással kezeljük.

Általános szolgáltatásaink:

 • A családban jelentkező krízisek, működési zavarok, konfliktusok megoldásának családgondozással történőelősegítése.
 • Szociális, mentálhigiénés, és életvezetési tanácsadás.
 • Információs tanácsadás szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátásokról való tájékoztatás.
 • Rendszeres szociális segélyben részesülőkkel való foglalkozás, együttműködési kötelezettség keretén belül.
 • Észlelő és jelzőrendszerműködtetése a veszélyeztető helyzetek és krízishelyzet megelőzése céljából, a település humán szolgáltatást nyújtó intézményeinek,
 • szervezeteink részvételével (egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, gyermekjóléti szolgálat, gondozási központ, társadalmi szervezetek, egyházak.).
 • A lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetének figyelemmel kísérése, a nagy számban előforduló problémák okainak feltárása és jelzése az illetékesek felé.
 • Javaslattétel a helyi önkormányzat felé új szociális ellátások bevezetésére a szükségleteknek megfelelően.
 • Természetbeni juttatások, használt ruha, bútor közvetítése.
 • A gyermekkel és családjával végzett családgondozással a gyermek problémáinak rendezése, a családban történőműködési zavarok ellensúlyozása.
 • A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében.
 • Szükség esetén javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésre, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására.
 • A gyermek panaszának meghallgatása, és annak orvoslása érdekében a szükséges intézkedés megtétele.
 • A védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervének elkészítése és a család segítése abban, hogy ez megvalósuljon.
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése.

A Szolgálatot felkereshetik a szülők és a gyermekek egyaránt. Az intézmény dolgozói a szociális munka Etikai Kódexe alapján végzik a munkájukat, melynek alapja a humánum, az emberi méltóság tiszteletben tartása és a titoktartás. Várjuk mindazokat, akik szolgáltatásainkra igényt tartanak és elfogadják segítségünket. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik adományokkal illetve önzetlen segítséggel járultak hozzá a rászorulók életminőségének javításához.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az ellátott önálló életvitelének fenntartását szükségletének megfelelően lakásán biztosítja.

Általános szolgáltatásaink:

 • Mentális gondozás, segítő kapcsolat kialakítása az idős, beteg emberekkel
 • Segítségnyújtás abban, hogy a gondozott a környezetével megfelelő kapcsolatot tudjon kialakítani (pl.: családi kapcsolatok segítése)
 • Testi, személyi higiéné biztosítása (fürdetés, öltözés, ágyazás), hozzátartozók megtanítása ezen feladatok szakszerű elvégzésére
 • Lakókörnyezet rendben tartása, (mosás, takarítás)
 • Kapcsolattartás a kezelőorvossal
 • Gyógyszer kiváltás, gyógyászati segédeszközhöz való hozzájutás segítése
 • Hivatalos ügyek intézése
 • Bevásárlás

A házi segítségnyújtás iránti kérelmet az intézményhez kell benyújtani. A szükséges nyomtatványok a házi gondozónál igényelhetőek.
A házi segítségnyújtásért csekély díjazást kell fizetni. A fizetés mértékét Nagytarcsa Község Önkormányzatának helyi szociális rendelete szabályozza.

Jelzőrendszer

A lakosság tagjai veszélyeztetettségének megelőzésére és a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében jelzőrendszert működtetünk. A problémák okát feltárjuk, a megoldásra javaslati alternatívát ajánlunk.

A jelzőrendszer tagjai: oktatási intézmények, védőnői hálózat, háziorvosok, rendőrség, polgárőrség, egyházak, lakosság.

A jelzőrendszer tagjaival évente hat alkalommal jelzőrendszeri konferencia keretein belül, illetve szükség szerint egyeztetünk, hogy a leghamarabb megszűnhessenek a veszélyeztető tényezők.

Minden állampolgár élhet lakossági jelzéssel, amennyiben veszélyeztető tényezőt, vagy normaszegő magatartást tapasztal településünkön. A jelző fél számára minden esetben anonimitást biztosítunk. A jelzéshez szükséges dokumentumot letöltheti honlapunkról.

Szociális étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorult lakosoknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, kik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani

Az ellátás térítés köteles. A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja.

Különösen: koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

A lakosság szükségleteinek megfelelően szervezhető az étel:

 1. kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,
 2. elvitelének lehetővé tételével,
 3. lakásra szállításával.

Ha az étkeztetésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést kell biztosítani.

A személyes gondoskodás nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes:

 • az ellátást igénylő kérelmére, indítványára történik;
 • ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő;
 • a korlátozottan cselekvőképes az ellátást igénylő kérelmére, indítványára történik;
 • ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő;
 • a korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételét szóban vagy írásban szükséges kérelmezni. 

Szociális étkezés esetén a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a 9/1999.(XI.24.) számú SZCSM rendelet 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot.

Ha az ellátott, törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díjat vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri,

 • állami fenntartó esetén az intézményi térítési díj összegéről szóló írásbeli tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat, ezt követően a fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető,
 • nem állami fenntartó esetén a bíróságtól kérheti a térítési díj megállapítását. A fenntartó döntéséig, illetve a bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított személyi térítési díjat kell megfizetni.

Panasz kezelésére vonatkozóan:

Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 37/A. § alapján az ellátás megszüntetésének módja:

„(1) Ha e törvény másképp nem rendelkezik, a gyermekek esélynövelő szolgáltatásai kivételével a személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnik

 1. a) a határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam – illetve a meghosszabbított időtartam – leteltével,
 2. b) a jogosultsági feltételek megszűnésével.

(2) Az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kérelmezheti, melynek alapján az intézményvezető az ellátást megszünteti. Az ellátás a megegyezés időpontjában, illetve ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg.

(3) Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei, okai már nem állnak fenn.

(3a) Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett, a családok átmeneti otthonában a szülőnek, nagykorú testvérnek nyújtott ellátást a (3) bekezdésben foglaltakon túl megszünteti, ha a szülő, nagykorú testvér mások életét, testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsít. Az intézményvezető ezzel egyidejűleg értesíti a szülő lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatót, és szükség esetén hatósági intézkedést kezdeményez.

(4) Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás megszüntetéséről, valamint az ellene tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat vagy törvényes képviselőjét. Egyet nem értés esetén a jogosult vagy törvényes képviselője az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A (3a) bekezdés szerinti eset kivételével a fenntartó végrehajtható határozatáig az ellátást biztosítani kell.

(5) Ha a személyes gondoskodást nyújtó ellátásra irányuló jogviszony keletkezését

 1. a) a helyi önkormányzat képviselő-testületének határozata,
 2. b) a gyámhatóságnak a határozata

alapozza meg, az ellátást csak határozat szüntetheti meg.”

 

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

feladatai közé tartozik a hatósági intézkedésekre vonatkozó javaslatok elkészítése, a védelembe, illetve nevelésbe vett gyermekekkel és családjaikkal való segítő munka koordinálása, támogatása. A kórházi szociális munka a területileg illetékes kórházakkal való együttműködésen alapul, például a szülések körüli krízisek és gyermekbántalmazások esetén nyújthat hatékony segítséget. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység keretein belül közvetítenek a pedagógusok, a szociális szféra szakemberei között, illetve támogatást nyújtanak oktatóknak, diákoknak és szülőknek egyaránt. Az intézmény munkatársai kapcsolattartási ügyeletet biztosítanak azoknak a kapcsolattartásra jogosult szülőknek, vagy más kapcsolattartásra jogosult személyeknek (például: nagyszülő, testvér, nevelésbe vett gyermek szülője, stb.), ahol ezt a család kéri, vagy hatóság elrendeli. A készenléti szolgálat telefonos, szükség esetén személyes segítséget nyújt munkaidőn kívül is. Családon belüli konfliktusos viszony rendezése céljából lehetőség van mediátor segítségének igénybe vételére.

A Központ segítséget nyújt a szociális diagnózis felállításában, mely szolgáltatás igényét a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat közvetíti részükre.A szociális diagnózis az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények 1993/III törvényalapján, 2018. januári hatályba lépéssel megjelenik a szociális diagnózis, mint a szociális szolgáltatások igénybevételét megelőző, szükségleteket, jogosultságokat vizsgáló módszer, illetve intézkedés. A szociális diagnózist felvevő szakember felméri a család helyzetét, a szolgáltatások igénybevételét a diagnózis határozza meg, a Szociális Segítő Szolgálat bevonható a segítő munkába.A szociális diagnózis a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján meghatározza az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat és – ide nem értve a gyermekek napközbeni ellátását – gyermekjóléti alapellátásokat. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a szociális diagnózis kötelezi a szociális, gyermekjóléti szolgáltatókat és intézményeket, amelyek kötelesek a szolgáltatásra vonatkozó igényt nyilvántartásba venni.Szükség szerint lehetőség van jogi tájékoztatásnyújtás kérésére, Családi konfliktus és lelki konfliktus esetén pszichológiai tanácsadás, családkonzultáció, családterápia és családi döntéshozó konferencia igénylésére.

Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

https://forrassegito.hu/

Cím:
2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel utca 4.

Megközelíthető:
2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 7.

Telefon: 06 28 513 605, 06 28 513 606

Intézmény e-mail címe:
forras.segito@vnet.hu

Gyermekjóléti Központ e-mail címe:
forras.gyk@gmail.com

NYITVATARTÁS
Hétfő:  8:00–18:00
Kedd:   8:00–16:00
Szerda: 8:00–18:00
Csütörtök: 8:00–16:00
Péntek: 8:00–12:00 (nincs ügyfélfogadás)