Határozatok 2018

2018. január 29.


1/2018. (I.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy el kell készíteni Nagytarcsa szennyvízelvezetési koncepcióját.
A koncepció elkészítéséhez legalább három árajánlat szükséges.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2/2018. (I.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy óvodavezető által előterjesztett óvoda nyári nyitva tartását elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

3/2018. (I.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B.§ (1) bekezdés c) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104.§ (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.§ (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladat és hatáskörében eljárva, az általa alapított és fenntartott Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező – Szakmai Programot a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
Egyidejűleg a 111/2017. (VI.26.) számú határozattal elfogadott Szakmai Program hatályát veszti.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

4/2018. (I.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B.§ (1) bekezdés c) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104.§ (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.§ (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladat és hatáskörében eljárva, az általa alapított és fenntartott Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező – SZMSZ-ét a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
Egyidejűleg a 111/2017. (VI.26.) számú határozattal elfogadott SZMSZ-e, hatályát veszti.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

5/2018. (I.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa közigazgatási területén a távhőszolgáltatási feladatok ellátásáról szóló 164/2017.(IX.25.) számú képviselő-testületét visszavonja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

6/2018. (I.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa 079/4. hrsz-ú ingatlanból a mellékelt vázrajz szerint (kb. 1500 m2) – 6 millió Ft vételáron megvásárolja a 2018. évi költségvetés terhére.
Felhatalmazza a Polgármester a szerződés a szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

7/2018.(I.29.) Képviselő-testületi határozata
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „HEMO belső felújítása, feltételes közbeszerzési eljárás” tárgyú közbeszerzési eljárásban az érvényes ajánlatok közül a Kinamé Kft-t hirdeti ki nyertes ajánlattevőnek, 98.531.708 Ft+ÁFA vállalási árral, a vállalt teljes körű garancia vállalása 36 hónap, napi kötbér vállalása 200.000 Ft/nap.
A beérkezett ajánlatok érvényessége, érvénytelensége a mellékelt összegzés a beérkezett ajánlatok elbírálásáról c. hirdetmény szerint.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

8/2018.(I.29.) Képviselő-testületi határozata
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátására átmeneti, a jelenleg folyamatban lévő közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő szolgáltatási szerződés hatályba lépéséig tartó időszakra a Delta Országos Katasztrófa Mentő Csoporttal (cím: 1185 Budapest, Üllői út 758., képviseli: Agócs Sándor) Szolgáltatási szerződést köt. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátására többlet fedezetet nem biztosít.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Szolgáltatási szerződés és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat aláírja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

9/2018.(I.29.) Képviselő-testületi határozata
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata, Dunakeszi Tankerületi Központ és Nagytarcsai Település és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. között 2016. december 14-én kötött megállapodás 1. számmal jelölt módosítását elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármester, a módosított megállapodás aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

10/2018.(I.29.) Képviselő-testületi határozata
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy változtatás nélkül elfogadja a 2018/19-es tanévre vonatkozó általános iskolai körzethatárt: Nagytarcsa közigazgatási területén a „Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola”.
Felkéri a Polgármestert, hogy a határozati javaslatban kialakított véleményt juttassa el a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala részére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

11/2018.(I.29.) Képviselő-testületi határozata
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Települési Értéktár Bizottság 2017. évi beszámolóját elfogadta.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

12/2018.(I.29.) Képviselő-testületi határozata
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatával 2017. január 30-án kötött módosított Együttműködési Megállapodást változatlan tartalommal hagyja jóvá.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

13/2018.(I.29.) Képviselő-testületi határozata
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szavazatszámláló Bizottság tagjait és a Választási Bizottság tagjait az alábbiakban határozza meg:
Szavazatszámláló bizottságok

1. Szavazókör
Kelemenné Gyetvai Ágnes Edit
Végh Matild
Imre Gyuláné
Andorkóné Bartos Gabriella póttag
Zavicsa-Varga Viktória póttag

2. Szavazókör
Bartos Istvánné
Pánczél Kálmánné
Drenyovszki Jánosné
Zámbori Ildikó póttag
Hervert József póttag

3. Szavazókör
Gelencsér Sándor
Obreczánné Tömösközi Éva
Molnár Sándor Attiláné
Morvai Jánosné póttag
Barna Istvánné póttag

4. Szavazókör
Tarcsai Tünde
Fényes Gábor
Csáforda-Bátori Bernadett
Ócsainé Gulyásik Erzsébet póttag
Sárváriné Fényes Erzsébet póttag

5. Szavazókör Szlovák
Farkas Istvánné
Fábiánné Kizur Anikó
Gubek István Zoltán
Szedő Pálné
Fényes Piroska Zsuzsanna
Fényesné Tagai Judit póttag
Fényesné Sárvári Erika póttag

Helyi Választási Bizottság
Horváth Imre Jánosné
Hauptmanné Baraksó Katalin
Czeruláné Bátori Csenge
Lovasi Andrea póttag
Boroznaki Mariann póttag

Felelős: eskütétel: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
A határozatban foglaltak előkészítéséért: Solymosi Beáta jegyző
Határidő: eskütételre: legkésőbb 2018. február 5-ig

14/2018.(I.29.) Képviselő-testületi határozata
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 87/2017.(V.2,) számú képviselő-testületi határozatot az alábbiak szerint módosítja:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa 0127/4 hrsz-ú területből telekalakítás útján kialakult 0127/8. hrsz-ú ingatlan, amely önkormányzati tulajdonban áll, ez az ingatlan érintett a csereszerződéssel elcserélt Nagytarcsa 160 hrsz-ú ingatlannal.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

15/2018.(I.29.) Képviselő-testületi határozata
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással a komposztálással és a komposztáló edények beszerzésével kapcsolatosan.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

2018. február 26.


16/2018.(II.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2017. évi költségvetés kulturális- és sport keretének terhére kiírt pályázati felhíváshoz kapcsolódó elszámolásokat a benyújtott dokumentumtok alapján:

1.) a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata elszámolása esetében elfogadta.
2.) a Füzesligeti Lakópark Egyesület esetében elfogadta.
3.) a Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület esetében elfogadta.
4.) a Nagytarcsai Tömegsport Egyesület esetében elfogadta.
5.) a Nyugállományú Honvédők Egyesületének esetében elfogadta.
6.) Nagytarcsai Alapfokú Művészeti Iskola esetében elfogadta.
7.) Blaskovits Alapítvány esetében elfogadta.
8.) Szivárvány Evangélikus Óvoda esetében elfogadta.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

17/2018.(II.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a benyújtott pályázatok megvalósításához szükséges források biztosítására a 2018. évi költségvetés kultúra és sport keret terhére támogatási összeget biztosít az alábbi bontásban:
1. Hagyományőrző Kulturális Egyesület
támogatás: 3.500.000 Ft + repülőjegy összegben (kultúra)
2. Nyugállományú Honvédők
támogatás: 1.200.000 Ft összegben (kultúra keret terhére)
3. Nagytarcsai Tömegsport Egyesület
támogatás: 5.000.000 Ft összegben (kultúra keret terhére)
4. Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata
támogatás: 600.000 Ft összegben (sport keret terhére)
2.945.000 Ft összegben (kultúra keret terhére)
5. Füzesliget Lakópark Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület
támogatás: 286.000 Ft összegben (kultúra keret terhére)
támogatás: 1.127.610 Ft összegben (sport keret terhére)
6. Blaskovits Alapítvány a Gyermekekért
támogatás: 200.000 Ft összegben (sport keret terhére)
támogatás: 200.000 Ft összegben (kultúra keret terhére)
7. Nagytarcsai Alapfokú Művészeti Iskola
támogatás: 500.000- Ft összegben (kultúra keret terhére)
8. Grund
támogatás: 6.000.000 Ft összegben (sport keret terhére)
támogatás: 9.000.000 Ft összegben (tartalék keret terhére)
9. Flex Polgárőr Egyesület
támogatás: 1.800.000 Ft összegben működésre (50 % sport és 50 % kultúra keret terhére)
A támogatások összege bruttó összegben értendők.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

18/2018. (II.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, Akácfa u. 24. szám alatti ingatlant érintően Nagytarcsa Község Önkormányzata határozott idejű bérleti szerződést köt az ott lakókkal 1.600,-Ft/hó/év bérleti díj összeggel állapítja meg.
Továbbá a bérleti szerződésben rendelkezni kell arról, hogy a bérleti jog nem örökölhető és át nem ruházható.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

19/2018. (II.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Antal Éva volt óvodavezetőt „Pedagógus Szolgálati Emlékérem” díjra felterjeszti.
Felkéri a Polgármestert, hogy a felterjesztésről gondoskodjon.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

20/2018. (II.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megváltoztatja a 763/2018. számú ügyiratban hozott 5867/201763/2018. számú polgármesteri határozatot az alábbiak szerint:
Horváth Máté és Horváthné Csitári Boglárka, Bendegúz utónevű gyermekét 15.000,- Ft értékű babacsomaggal támogatja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

21/2018. (II.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Reiter Csaba (2142 Nagytarcsa, Cserfa u. 1/b.) és Reiterné Robotka Ramóna (2143 Kistarcsa, Bocskai u. 12.) szám alatti lakos által felajánlott Nagytarcsa, 481/4. hrsz-ú ingatlanrész (120 m2) felajánlást elfogadja úgy, hogy az ügyintézéssel kapcsolatos mindennemű költséget az Önkormányzat vállalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ajándékozási szerződést kösse meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

22/2018. (II.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa ivóvízellátó és szennyvízelvezető közművei rövid- és középtávú fejlesztési feladataira vonatkozó szakértői feladatokkal dr. Pécsi Kálmán mérnök, szakértő tervezőt és Vitéz Sándor okleveles tervező mérnököt bízza meg 2.800 eFt + ÁFA összegért (a vízkeret terhére).
Felkéri a Polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést kösse meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

23/2018. (II.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Lajmer György r. alezredes rendőrkapitánynak történő kinevezését támogatja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

24/2018. (II.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Pátria Takarékszövetkezet tulajdonában lévő Nagytarcsa, Tompa utca 19. szám alatt lévő ingatlan megvásárlásáról vagy bérletéről.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

25/2018. (II.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja a Polgármesteri Hivatal épületében elhelyezésére kerüljön egy ATM.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

26/2018. (II.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának ötödik módosításával egyetért, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert a társulási megállapodás aláírására, és felkéri, hogy jelen döntést küldje meg a társulás elnökének.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

2018. március 12.


27/2018. (III.12.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem emel kifogást Cao Jun kínai állampolgár ingatlan vásárlása ellen, bízva abban, hogy a külföldi állampolgár tiszteletben fogja tartani európai keresztény kultúránkat, valamint a település szlovák nemzetiségi identitását.
A Képviselő-testület felhatalmazza Rimóczi Sándor Vilmos polgármestert, hogy a döntésről a
Pest Megyei Kormányhivatalt értesítse.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

28/2018. (III.12.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról úgy rendelkezik, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata fenntartásában lévő Csillagszem óvoda, kötelező felvételt biztosító körzethatára megegyezik a település közigazgatási határával.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Jegyzőt, hogy képviselő-testületi döntést, valamint a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében szereplő adatokat rögzítse a köznevelés információs rendszerében.
Felelős: Solymosi Beáta jegyző
Határidő: a döntést követő 15 napon belül

2018. március 26.


29/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Blaskovits Oszkár Általános Iskolában a szükségessé vált az elektromos kapcsolószekrény cseréje, melynek pénzügyi fedezetét a tartalékkeret terhére 5 MFt erejéig vállalja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

30/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. részére 1.245.821,- Ft összegben előirányzatot képez a 2017. évi áramdíjtartozás miatt. Az előirányzat képzése az általános tartalék terhére történik.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

31/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Ősz Gyula Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. ügyvezető bérét 2018. április 1-el bruttó 50 eFt-al kívánja megemelni a 2018. évi tartalékkeret terhére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

32/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal költségvetését (COFOG: 016010) az alábbi tételekkel, összesen 1.153.970 Ft összeggel megemeli, melyet a Nemzeti Választási Iroda költségvetési támogatásként nyújt:
K1103 Céljuttatás 390.000 Ft
K122 Megbízási díj 420.000 Ft
K123 Reprezentáció 25.200 Ft
K2 Járulék 170.978 Ft
K312 Anyagbeszerzés 92.992 Ft
K351 Előzetesen felsz.ÁFA 6.800 Ft
K355 Egyéb dologi kiadás 48.000 Ft
B16 Egyéb működési célú támogatás 1.153.970 Ft
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

33/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat intézményvezetője által készített 2017. évi szakmai beszámolót elfogadta.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

34/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2018. évi közbeszerzési tervet az alábbi táblázat alapján fogadja el:
Közbeszerzés tárgya Tervezett eljárástípus Eljárás tervezett megindítása
Bölcsőde építés Kbt. 115. § 2018. II. negyedév
Bölcsőde eszköz beszerzés Kbt. 115. § 2018. II. negyedév
A település víz minőség és mennyiség növelő beruházás, Kbt. 115.§. 2018. II. negyedév
A település szennyvíz hálózatának rekonstrukciós bővítése Kbt. 115.§. 2018. III. negyedév
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

35/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Fényes István János 2142 Nagytarcsa, Fasor u. 19. szám alatti lakos által felajánlott Nagytarcsa, 154. hrsz-ú ingatlan térítés mentes felajánlását elfogadja. A térítés mentes vagyonátruházással kapcsolatos valamennyi költséget az Önkormányzat vállalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ajándékozási szerződés megkötésére
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

36/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 1246/47. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában Nagytarcsa Község Önkormányzata az elővásárlási joggal nem kíván élni.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

37/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, Tompa u. 19. szám alatt található, Pátria Takarékszövetkezet tulajdonában álló ingatlant, bruttó 17 MFt értékben meg kívánja vásárolni a 2018. évi költségvetés tartalék keretének terhére.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

38/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület részére 100.000,- Ft támogatást nyújt a 2018. évi költségvetés tartalék keretének terhére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

39/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a megemelkedett gyermeklétszám miatt újabb védőnői körzetet kíván létrehozni.
Felhatalmazza a Polgármestert a 2. védőnői körzet létrehozásának előkészítésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

40/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a kulturális és sportkeret terhére 3 MFt, valamint az általános keret terhére 1,5 MFt előirányzatot képez és különít el a 2018. évi Ligetfesztivál megrendezésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

41/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa tömegközlekedés fejlesztésének érdekében 2018. szeptember 1-től 2018. december 31-ig a VOLÁNBUSZ Zrt-vel az alapszolgáltatáson kívül szerződést köt kiegészítő szolgáltatás végzésére az ajánlatban szereplő 3. verzióban foglalt menetrend szerint. A kiegészítő szolgáltatás nem érinti az alapmenetrendet.
Felkéri a Polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

2018. április 3.


43/2018. (IV.23.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a Gödöllői Rendőrkapitányság beszámolóját a 2017. évben végzett munkájáról.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

44/2018. (IV.23.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. 2017. évi mérlegbeszámolóját.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

45/2018. (IV.23.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elnapolja a Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. 2018. évi üzleti terének tárgyalását.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

46/2018. (IV.23.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elnapolja Nagytarcsa, Zrínyi utca 38. szám alatti épületfelújítás pótmunkáinak tárgyalását.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2018. május 2.

47/2018. (IV.23.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, külterület 093/39; 093/40; 093/41 és a 093/42. hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonását kezdeményezi, azzal a feltétellel, hogy a belterületbe vonással összefüggő valamennyi költséget a Tulajdonosok viselik, továbbá a belterületbe vonási eljárás Földhivatalnál történő megindításával egyidejűleg az ingatlan Tulajdonosok területfejlesztési szerződést kötnek Nagytarcsa Község Önkormányzatával.
Felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

48/2018. (IV.23.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, külterület 093/34 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonását nem kezdeményezi.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

49/2018. (IV.23.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy

1.) Tudomásul veszi, hogy:

a.) a PE/AF00117-14/2018 számon kiadott térségi terület-felhasználási engedélyben a Pest megyei Állami Főépítész más hatóság döntésére hivatkozva nem járult hozzá a 093/31-33 hrsz. ingatlanok gazdasági célú átsorolásához továbbá a Széchenyi utca D-i oldalán lévő 09/2-4 hrsz. telkek D-i részének lakóterületi célú átsorolásához.

b.) a Nagytarcsa Község közigazgatási területére eső, a településszerkezeti tervben tervezett terület fejlesztések területi (környezeti, társadalmi, gazdasági) hatásvizsgálati dokumentációjából az érintett fejlesztői döntése alapján kimaradt a 093/111 hrsz 1,08 ha nagyságú jelenlegi erdőterületének gazdasági területi átsorolása.

2.) Az előzőek alapján időtakarékossági okokból úgy dönt, hogy Nagytarcsa Község településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata és szabályozási terve II. módosítási dokumentációjából ez előző pontban említett területek már nem szerepelhetnek, de egy későbbi tervmódosításban egyéb feltételek teljesülése esetén szerepeltethetők.

3.) Úgy dönt, hogy e határozat meghozatalától számított 15 napon belül ezen érintett területek fejlesztésben érdekelteknek nyilatkozniuk kell az alábbiakról:

a.) Változatlanul fenntartják-e eredeti terület igénybevételi, fejlesztési elképzeléseiket, esetleg visszalépnek a tervezett fejlesztésektől.
b.) Vállalják-e, hogy legkésőbb 30 naptári napon belül elhárítják azokat az objektív akadályokat, melyek jelenleg nem teszik lehetővé az érintett területek átsorolhatóságát.
c.) Elvben vállalni kívánják-e egy későbbi tervezési ütemben megismétlendő tervezői közreműködés felmerülő költségeinek arányosan rájuk jutó részét.
d.) Tudomásul veszik-e és vállalják-e annak az ismételt kockázatát, hogy a korábbiakhoz hasonlóan a tervek egyeztetésben résztvevő hatóságok jogszabályon alapuló észrevétele miatt esetleg mégsem lesz átsorolható a területük.

4.) Úgy dönt, hogy ha az előző pontban szereplő nyilatkozatokat az előírt határidőn belül nem adják meg az érintettek, vagy nem vállalják a rögzített feltételeket, akkor az e területekkel kapcsolatos összes vonatkozó korábbi képviselő-testületi határozat érvényét veszti, egyúttal az ezekkel korábban párba állított, ún. visszaminősítendő területek tovább nem kerülnek tartalékolásra és külön döntés alapján más fejlesztések céljára is szabadon felhasználhatók.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

50/2018. (IV.23.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy egyetért azzal, hogy Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola jelenlegi igazgatóját — Tóthné Seres Katalint — bízza meg a fenntartó a következő ciklusra intézményvezetőként.
Felkéri a Polgármestert, hogy a kialakított véleményt juttassa el a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunakeszi Tankerületének Igazgatója részére.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2018. május 9.

51/2018. (IV.23.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Blaskovits Oszkár Általános Iskola elektromos kapcsolószekrény cseréjéről szóló 29/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozatát visszavonja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2018. május 2.


52/2018. (V.2.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa, Zrínyi u. 38. (Hrsz.: 229/1.) szám alatti ingatlanon lévő épület pót munkáira benyújtott 6.216.609.-Ft+Áfa összegű ajánlatot elfogadja. A pótmunka pénzügyi fedezetét a költségvetésben a „HEMO belső felújítás” előirányzat terhére vállalja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

53/2018. (V.2.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 0137/27 hrsz-ú ingatlant telekalakítás jogcímén térítés mentesen önkormányzati tulajdonba átveszi.
Felkéri a Polgármestert a térítésmentes tulajdonba adásról szóló szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

54/2018. (V.2.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, külterület 093/34 hrsz-ú ingatlan övezeti átsorolását (GIP övezetbe) nem támogatja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2018. május 14.


55/2018.(V.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00065 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan 2.428.219,- Ft önrészt biztosít Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésről szóló 3.2018 (II.7.) rendelete szerinti „Általános tartalék keret” költséghely terhére az alábbiak szerint:
Költség típus Önerő
Műszaki tervek, engedélyes tervek és ezek hatósági díjai 2.428.219,- Ft
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

56/2018.(V.14.) Képviselő-testületi határozat
1. Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 2. melléklet szerinti tartalommal, hagyja jóvá.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jóváhagyott Módosító Okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot aláírja.
3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal módosított Alapító Okiratát küldje meg a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés végett a külön jogszabályban előírtaknak megfelelően.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester, jegyző

57/2018.(V.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata részt vegyen a Kistarcsa-Kerepes-Nagytarcsa települések által megvalósításra kerülő Nagytarcsa-Kistarcsa között elfekvő közel 200 fm hosszú vízvezeték felújításában.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2018. május 18.


58/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Vizsgáló Bizottságot hoz létre a Helyi Építési Szabályzat rendelet megalkotásával kapcsolatos képviselő-testületi döntések átvizsgálására, de különös figyelemmel az alábbi tárgykörök kivizsgálására:
– A Hivatal által a Nagytarcsa 0126/110 hrsz. (korábban 0126/52 és 0126/32) ingatlannal kapcsolatos döntések, határozatok, tájékoztatások HÉSZ átsorolás ügyében;
– A laktanya melletti, önkormányzati tulajdonban lévő 017/3 és 017/1 helyrajzszámú ingatlanok HÉSZ szerinti átsorolása ügyében;
– A vizsgáló bizottság tagjai:
 Kmeczik Gábor képviselő, bizottság vezetője;
 Rónai Pálné bizottsági tag;
 Morva István Pénzügyi bizottság külső tagja;
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

59/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2017-2018. évi jegyzői beszámolót elhalasztotta, arra az időtartalomra, amíg a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft-vel szemben a NAV a jelenleg folyamatban lévő eljárását le nem zárja és a HÉSZ Vizsgáló Bizottság a vizsgálatát folytatja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

60/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése alapján – a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót a határozat mellékleteként elfogadja.
A Képviselő-testület elrendeli a beszámoló megküldését a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály részére.
Felelős: Solymosi Beáta Jegyző
Határidő: azonnal

61/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa község ivóvíz-, és szennyvízellátás feladatairól szóló napirendet elnapolta a következő ülésig.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

62/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. által készített Nagytarcsa Község közműves vízszolgáltatási korlátozási tervét elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert a terv aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

63/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa külterület 086/6 hrsz-ú ingatlan övezeti átsorolását nem támogatja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

64/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa külterület 069/7; 069/8; 069/11; 069/13 és a 069/14. hrsz-ú ingatlanok övezeti átsorolását nem támogatja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

65/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Pestterv Kft (1085 Budapest, Kőfaragó u. 9.) tervezési szerződést kötött Nagytarcsa Község Önkormányzatával a “Nagytarcsa Község településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata és szabályozási terve I/b. módosítása” munkarész után és a szerződés szerint kiállított számla kerüljön kifizetésre, a 2018. évi költségvetés álalános tartalék keretének terhére, melynek összege bruttó 5.899.150,- Ft. A szerződéssel érintett területek 017/1. hrsz. 9284 m2, 017/4. hrsz. 7620 m2, 017/5. hrsz. 3596 m2, valamint a 0128/121. hrsz. 10875 m2, melynek alapján az Önkormányzat ezen összegből a szerződéses összeg a 017. hrsz-ú ingatlanok esetében 0,653 % és a 0128/21. hrsz-ú ingatlan esetében 0,347 % költség viselését vállalja a tulajdoni hányad arányában. A különbözetet a Szilas Projekt Kft. az önkormányzat részére haladéktalanul megfizeti.
Felhatalmazza a Polgármestert a Fejlesztővel való szerződés megkötésére és aláírására, valamit a területarányos tervezési díj Fejlesztő általi kifizetésének biztosítására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

66/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa külterület 093/34. hrsz-ú ingatlan övezeti átsorolását nem támogatja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

67/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa külterület 09/17-18-19. hrsz-ú ingatlanok tulajdonosok kérésére az érintett ingatlanok művelési ág változását támogatja. A művelési ág változtatásával kapcsolatos valamennyi költségek az érintett ingatlanok tulajdonosai viselik.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

68/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. negyed évi elszámolás megtárgyalását elnapolta.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

69/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, Zrínyi u. 38. épület befejező munkálatait – az időközben bekért árajánlatokból kiválasztott legkedvezőbb ajánlat szerint – 3.620.680.- Ft + Áfa összegben a tartalékkeret terhére, támogatja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

70/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a HEMO épület állagmegóvás és beázás megszüntetése érdekében 5.000.000,- Ft keretösszeg felhasználását a tervezett előirányzatból támogatja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

71/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2018 évi nyári napközistábor szervezéséhez és lebonyolításához 500.000.- Ft-ot biztosít a tartalékkeret terhére, tekintettel arra, hogy ez kötelező önkormányzati feladat.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

72/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2142 Nagytarcsa, Akácfa u. 24. szám alatti ingatlant 1.600,- Ft/hó összegért a bírósági jogerős határozat időpontjáig visszamenőlegesen bérbe adja. A bérleti szerződés hiányában a jelenlegi jogcímnélküli lakók részére az ingatlan értékesítés kedvező feltételekkel nem lehetséges és a 3.000.000,- Ft felajánlott vételára a Képviselő-testület nem fogadja el.
Felhatalmazza a Polgármestert a bérletiszerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

73/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 188/2017.(XI.27.) számú határozatát módosítja azzal, hogy a 4. pontja törlésre kerül.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

74/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, Rákóczi út 475, 476, 477/2, 479, 483, 484, 485, 487, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498/2 500 és 501 hrsz-ú továbbá Nagytarcsa, Zrínyi utca 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434/1 hrsz-ú és a 093/42. hrsz-ú és a Nagytarcsa, Kossuth utca 263, 261, 260, 257, 256, 255/2, 254/2, 253, 252, 251, 250, 249/2, 247, 246, 244/4 hrsz-ú ingatlanokra a Helyi Építési Szabályzat módosításának befejezéséig „változtatási tilalmat” rendel el. Az ingatlanok tulajdonosai, vagy fejlesztői az érintett ingatlanokról terület feltárási dokumentációt készítsenek és azt az Önkormányzat hagyja jóvá.
Ezt követően adható ki az egyes eljárásokhoz szükséges hatósági állásfoglalás.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2018. Május 31.


75/2018.(V.31.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Petőfi lakótelepen létesítendő új kút üzembe helyezésével kapcsolatos döntés megtárgyalásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
1. A 8/A kút rákötése a hálózatra, figyelembe véve a 7. és 8. kút vízhozamát, valamint az engedélyek beszerzését;
2. Az engedélyben szereplő 2. új kút fúrásának leállítása;
3. A Felsőrétbe tervezett 3. kúthoz meg kell kérni az MNV Zrt. hozzájárulását és elindítani az engedélyeztetési eljárást;
4. Az Öregszőlők lakópark Kistarcsa vízhálózatával történő összekötésének megtervezése és a hálózat kiépítésének megvalósítása.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

75/B. 2018.(V.31.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a HEMO épület befejező munkáinak megvalósítását támogatja
Felhatalmazza a Polgármestert a feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatására a kivitelező kiválasztására és a szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

76/2018.(V.31.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa külterület 0126/2. (7859 m2) és a 0126/3. (8293 m2) hrsz.-ú területek Gksz-3 övezetbe történő átsorolását nem támogatja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

77/2018.(V.31.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Sport és Szabadidő Park (kosárlabda pálya, pumpapálya, skate-park) átadási programjának megrendezését 300 eFt összeggel támogatja a 2018. évi költségvetés általános tartalékkeretének terhére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2018. Június 25.


78/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Dr. Benyes Mária háziorvos által készített 2017. évi beszámolót elfogadta.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

79/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Dr. Fábry Orsolya gyermekorvos által készített 2017. évi beszámolót elfogadta.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

80/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hauptmanné Baraksó Katalin Csillagszem Óvoda vezetője által készített 2017. évi beszámolót elfogadta.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

81/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatának elnöke által készített 2017. évi beszámolót elfogadta.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

82/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a csatlakozni kíván az Európai Mobilitási Hét 2018. rendezvényéhez az alábbi választható feltétellel:
Autómentes napot szervezünk, amelynek keretében legalább egy teljes napra (a szokásos munkaidő előtt egy órával kezdődően a munkaidő vége után egy óráig) egy (Múzeumkert u.) vagy több közterületet kizárólag gyalogos, kerékpáros, ill. közösségi közlekedés számára alakítsunk ki. Az autómentes nap 2018. szeptember 19-én kerüljön megrendezésre. Kérjük fel településünk oktatási-nevelési intézményeit, hogy az eddigi gyakorlat szerint szervezzék meg a Mobilitási Hét jelmondatának megfelelően intézményeikben a gyermekeknek szóló programokat.
Felkéri a Polgármestert a Mobilitás Karta aláírására, egyedi támogatás igénylésére, amennyiben erre lehetőség nyílik, valamint a kapcsolattartó személy kijelölésére elérhetőségének megadására.
Felkéri a Jegyzőt a rendezvény megszervezésével kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

83/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 14/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelet a „Tiszta udvar, rendes ház” és a „Tiszta utca” cím alapításáról szóló rendelet 1.§. (4) bekezdésében lévő plakett költségét 2018. évben 8.000,- Ft-ban határozza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

84/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Díszpolgári Cím” odaítélését, további tárgyalásra visszautalta az Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottsága részére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

85/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa község könyvtár (Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése) A 2019/N6536 sz.-ú pályázathoz kapcsolódóan 297.261.- Ft önrészt biztosít Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésről szóló 3.2018 (II.7.) rendelete szerinti az „Általános tartalék keret” költséghely terhére az alábbiak szerint:
Költség típus Önerő
Hiányzó önrész 297.261,- Ft
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

86/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a kultúra / sport pályázat benyújtási határidejét november 15-re módosította.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

87/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Helyi Építési Szabályzat módosítása során a belterületi határokat jelenleg nem jelöli ki.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

88/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa 0135/6 hrsz.-ú területnél kijelölt övezet módosítás tárgyalását rendkívüli ülésre napolta.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

89/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a telekalakítási vázrajzot biztosítsa a bizottság részére, hogy felelősen tudjanak dönteni a testületi ülésen a Szőlő és Ady utcák közötti út (737-738 hrsz.) jelölésével kapcsolatban a Helyi Építési Szabályzat módosítás tárgyalását rendkívüli ülésre napolta.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

90/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, Jókai lakópark 086/6 hrsz.-ú ingatlan “lakópark” egyedi övezet besorolását nem támogatja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

91/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szabályozási Terven szereplő utcák (Szőlő, Bodza, Gyöngyvirág, laktanya Széchenyi – Szőlő utca, stb.) szabályozását a PESTTERV Kft. által készített vázrajz megtekintése után tárgyalja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

92/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a záportározó és annak szomszédságában lévő EV (védett erdő) övezeti besorolását “V” vízbázis övezeti besorolásba helyezi.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

93/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Helyi Építési Szabályzat módosítása során az erdőterületet kijelöléseket visszautalja Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság hatáskörébe.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

94/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a kertvárosias és falusias lakóövezetekben a kialakított építési telek nagyságától függően:
– 800 m2 telekterületig csak egylakásos,
– 801 – 1000 m2 közötti telekterületig legfeljebb kétlakásos társasházas,
– 1001 – 1.400 m2 közötti telekterületig legfeljebb háromlakásos társasházas,
– 1.401 m2 feletti telekterülettől legfeljebb 4 lakásos társasházas lakóépület építhető, azaz 4 lakásosnál nagyobb lakóépület nem építhető.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

95/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Helyi Építési Szabályzat módosítása során a Nagytarcsa, 450-454. hrsz.-ú ingatlanokról a „védett övezet” besorolás kerüljön levételre és helyette „falusias lakóövezet” besorolás kerüljön feltüntetésre.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

96 /2018. (VII.25.) Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felkéri a Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulatot a Szilas Patak medertisztítási munkálatokra, melynek 5500 Ft/m+Áfa összegért, (a medertisztítással érintett szakasz: ~ 1000 m) a 2018. évi általános tartalékkeret terhére.
Felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

97/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a csapadékvíz hálózat használati díjának megállapításáról szóló rendeletet alkot, melynek elkészítésével – szakember és jogász bevonásával – a Hivatalt bízza meg. A rendelettervezet benyújtását a Képviselő-testület soron következő ülésére kéri.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

98/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Boroznaki Marianna és Wágner Zoltán (2142 Nagytarcsa, Sztehlo G. u. 5/a.) kérelmezők vételi szándékát elutasítja és Nagytarcsa, Malomárok 1251/76. hrsz.-ú ingatlan nem kívánja elidegeníteni.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

99/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 74/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozatát módosítja, hogy a úgy, hogy a Kossuth utcai ingatlanok változtatási tilalmát visszavonja, míg a Nagytarcsa, Rákóczi út 475, 476, 477/2, 479, 483, 484, 485, 487, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498/2 500 és 501 hrsz-ú továbbá Nagytarcsa, Zrínyi utca 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, és a 434/1 hrsz-ú ingatlanokra elrendelt változtatási tilalmat a rendelet alkotásig nem vonja vissza.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

100/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. a Főtáv Zrt. hőtermelői üzemeltetési szolgáltatásra tett indikatív ajánlatát fogadja el.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2018. Július 4.


101/2018.(VII.4.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 58/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozatát visszavonja és meghozza az alábbi határozatot:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete vizsgáló bizottságot hoz létre a Helyi Építési Szabályzat rendelet megalkotásával kapcsolatos képviselő-testületi döntések átvizsgálására, de különös figyelemmel az alábbi tárgykörök kivizsgálására:
– A Hivatal által a Nagytarcsa 0126/110 hrsz. (korábban 0126/52 és 0126/32) ingatlannal kapcsolatos döntések, határozatok, tájékoztatások HÉSZ átsorolás ügyében;
– A laktanya melletti, önkormányzati tulajdonban lévő 017/3 és 017/1 helyrajzszámú ingatlanok HÉSZ szerinti átsorolása ügyében;
– A vizsgáló bizottság tagjai:
 Kmeczik Gábor képviselő, bizottság elnöke;
 Rónai Pálné képviselő, bizottsági tag;
 Morva István bizottsági tag (a Pénzügyi bizottság külső tagja);
– A vizsgáló bizottság tevékenysége során jogosult külső szakértők bevonására pl.: Pekár Zoltán és Oláh János
– A képviselő Testület az általános tartalék terhére 1.500.000,- Ft pénzügyi keretet biztosít a külső szakértők díjazására. A szakértői, eseti megbízási szerződésre javaslatot tesz a bizottság elnöke, aláírására a polgármester jogosult.
– A vizsgáló bizottság egyes ügyek lezárása esetén részjelentést köteles benyújtani a Képviselő Testület elé.
– A vizsgáló bizottság jogosult a tevékenységéhez szükséges dokumentumok, azok másolatai bekérésére bármely érintett hatóságtól, szervezettől, magánszemélytől;
– A vizsgáló bizottság – amennyiben tevékenysége során olyan információ birtokába jut, mely alapján szükségesnek ítéli – további területekre is kiterjesztheti vizsgálódását;
– A vizsgáló bizottság mandátuma 2018. július 4. napjával kezdődik és az érintett témák vizsgálatainak befejezéséig, de legfeljebb 2019. május 28. napjáig tart. Amennyiben a testület úgy ítéli meg, külön határozatban dönthet a megbízatás meghosszabbításáról.

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester, Kmeczik Gábor a VB. elnöke
Határidő: 2018. 07. 4-tő-2019. május 28-ig.

102/2018.(VII.4.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem támogatja a 0135/41-46. és a 0135/52-53. hrsz-ú területen a bányanyitást.
Képviselő-testület felkéri a Polgármester, hogy az érintett engedélyező hatóságot a döntésről tájékoztassa.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2018.07.15.

2018. Július 18.


103/2018.(VII.18.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetésben, beruházások kiadási soron szereplő összegből 20.000.000,- Ft+ÁFA összeget átcsoportosít az általános tartalék keret javára.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet módosítását fentiek alapján készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Jegyző
Határidő: 2018.08.27.

104/2018.(VII.18.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagytarcsa Község településszerkezeti tervéről szóló 160/2017. (IX.18.) ÖK határozatával módosított 122/2016. (IX.26.) ÖK határozatának módosításáról:

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján a város 60/2010. (II. 25.) képviselő-testületi határozattal elfogadott településfejlesztési koncepciójában foglaltakkal összhangban a következők szerint módosítja a község településszerkezeti tervéről szóló 160/2017. (IX.18.) ÖK határozatával módosított 122/2016. (IX.26.) számú képviselő-testületi határozatát, és egyúttal jóváhagyja a módosított településszerkezeti tervlapot, valamint azok kötelező együttes alkalmazását előírja.
(1) Nagytarcsa Község teljes igazgatási területére vonatkozóan az alábbiak szerint jóváhagyja a 160/2017. (IX.18.) ÖK határozatával módosított 122/2016. (IX.26.) számú ÖK határozatával elfogadott településszerkezeti terv szöveges mellékleteiben rögzített leírás módosítását, valamint rajzi mellékletként a TSZT-1bm jelű (m=1:10.000 méretarányú) módosított településszerkezeti tervet. Az e határozatot és rajzi mellékleteit azok módosításáig együtt kell alkalmazni.
(2) E határozat rajzi melléklete: a TSZT-1bm jelű településszerkezeti terv.
(3) Nagytarcsa Község teljes igazgatási területére vonatkozó a 160/2017. (IX.18.) ÖK határozatával módosított 122/2016. (IX.26.) számú ÖK határozatával elfogadott településszerkezeti terv szöveges mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

1. A településszerkezeti terv M-1 mellékletének (a településszerkezeti terv leírása) 1.6. fejezetének (Közigazgatási határ, a bel- és külterületek határa) második bekezdése az alábbiak szerint változik meg, egyebekben az M-1 melléklet szövege változatlan marad.

A település igazgatási területe tervezett állapotban nem változik. Tervezett állapotban a településszerkezeti tervlap lehatárolásának megfelelően a belterület 410,2351 ha, a külterület pedig 803,6228 ha lesz.

2. A településszerkezeti terv M-2 mellékletének 1. A tervezett változások, beavatkozások című fejezetének szövege kiegészül az alábbiakkal, egyebekben az M-2 melléklet többi szövege változatlan marad:

„A terület-felhasználás megváltoztatására jelen tervmódosítás alapján a következők szerint kerül sor: 

A TSZT RAJZOLATÁN MEGVÁLTOZOTT LEGFONTOSABB ELEMEK
Változási azonosító Érintett terület (változás indoklása, megjegyzés) Terület-felhasználási változás
Jele nagy-sága
(ha)
meg-szűnő terve-zett
Beépítésre szánt területek beépítésre nem szánt területi visszaminősítésével (funkcióváltással) megváltozott elemek:
A A Jókai u. menti gazdasági területek É-i sarkánál. (Az adottságokat elismerő önkormányzati igényre.)

(Magyarázat: e területnél a TSZT és SZT változási lehatárolása kis mértékben azért tér el egymástól, mert a hatályos tervekben jelenleg meglévő TSZT, SZT ellentét, eltérés korrigálására is most kerül sor!)

Gksz 0,3
B A Milenniumi u. mögötti be nem épült területek ingatlanjai. (Az adottságokat elismerő önkormányzati igényre.) Lke 0,44
Beépítésre nem szánt területek beépítésre szánt területi átsorolásával (funkcióváltással) megváltozott elemek:
1 A 0128/21 hrsz ingatlan. (Fejlesztői és önkormányzati igényre.) Gksz 1,0
Ev 0,8

0,09

2 A 017/3 és 0171/1 hrsz ingatlanok. (Fejlesztői és önkormányzati igényre.) Ev Gksz 1,6
KÖu 0,4
0,03
Beépítésre nem szánt területek beépítésre nem szánt területi átsorolásával (funkcióváltással) megváltozott elemek:
2 A 017/3 és 0171/1 hrsz ingatlanok. (Fejlesztői és önkormányzati igényre.) KÖu 0,3
3 A kistarcsai határnál. (Önkormányzati igényre és jogszabályi kötelezettségből az ún. BA érték egyenlegének biztosítása érdekében.) Ev 3,7

3. A településszerkezeti terv M-3 mellékletének (a település területi mérlege) helyébe az alábbi szöveg lép:
„A településszerkezeti tervben rögzített terület-felhasználás változások alapján a meglévő és tervezett állapotra vonatkozóan a település területmérlege a következők szerint alakul. 

Terület-felhasználási kategória Meglévő állapot (ha) Tervezett állapot
Meglévő, megmaradó (ha) Tervezett (ha) Összesen (ha)
Nagyvárosias lakóterület 5,2 5,2 0,0 5,2
Kisvárosias lakóterület 2,3 2,3 0,0 2,3
Kertvárosias lakóterület 138,0 137,6 0,0 137,6
Falusias lakóterület 77,6 77,6 0,0 77,6
Településközpont terület 18,9 18,9 0,0 18,9
Intézményi terület 3,5 3,5 0,0 3,5
Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület 67,4 67,1 3,1 70,2
Ipari gazdasági terület 75,1 75,1 0,0 75,1
Különleges, dísznövény kertészet terület 3,1 3,1 0,0 3,1
Különleges, sportpálya terület 2,7 2,7 0,0 2,7
Különleges, honvédségi terület 59,1 59,1 0,0 59,1
Különleges, temető terület 1,9 1,9 0,0 1,9
Közúti közlekedési terület 67,6 67,2 0,3 67,5
Zöldterület, közpark 3,6 3,6 0,0 3,6
Védelmi erdőterület 114,1 112,4 3,7 116,1
Turisztikai erdőterület 0,0 0,0 0,0 0,0
Gazdasági erdőterület 29,5 29,5 0,0 29,5
Általános mezőgazdasági terület 509,6 503,7 1,5 505,2
Vízgazdálkodási terület 11,6 11,6 0,0 11,6
Különleges, beépítésre nem szánt depónia terület 10,2 10,2 0,0 10,2
Különleges, beépítésre nem szánt rekreációs terület 10,3 10,3 0,0 10,3
Különleges, beépítésre nem szánt közlekedési terület 0,8 0,8 0,0 0,8
Különleges, beépítésre nem szánt honvédelmi terület 1,7 1,7 0,0 1,7
Összesen: 1213,9 1205,1 8,7 1213,9

4. A településszerkezeti terv M-4 mellékletének (a területrendezési tervvel való összhang igazolása) 1. és 2. fejezete helyébe az alábbi 1. és 2. fejezet szövege lép:
„1. OTRT ÖSSZHANG

Az OTrT előírásainak érvényesülését jellemzően a BATrT előírásainak való megfeleléssel lehet és kell igazolni. Ezen túlmenően azonban az OTrT változása miatt az alábbiakban részletezett témakörökben is igazolni kell az OTrT előírásainak érvényesülését. 

Az OTrT 7§ (1) bekezdésében rögzített követelmény érvényesülésének igazolása (ha) %
Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő terület nagysága a településen 40,45 100
Ebből csak erdőterület területfelhasználási egységbe sorolható 38,43 95
Ebből más egyéb területfelhasználási egységbe sorolható legfeljebb 2,02 5
Az TSZT-ben az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területből a nem erdőterületbe sorolt terület nagysága a településen a hatályos TSZT szerint 0,58 1,43
Az TSZT-ben az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területből a nem erdőterületbe sorolt terület nagysága a mostani TSZT módosítás során 0 0
Az TSZT-ben az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területből a nem erdőterületbe sorolt terület nagysága a településen 0,58 1,43

A fenti táblázat adatai alapján tehát a tervmódosítás során az OTrT 7§ (1) bekezdésében rögzített követelmény érvényesül!

Az OTrT 8.§ -ban rögzített szöveges követelmények érvényesülését az alábbiak igazolják:
– A•VINGIS-O EM, OFJ hatályos térképek alapján megállapítható, hogy a település nem érintett az I-II. osztályú szőlő termőhelyi kataszterbe sorolt földrészletekkel. (A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 1. sz melléklete alapján a település nem tartozik egyetlen borvidékhez sem.)
– A változtatással érintett ingatlanok egyike sem érinti az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszterben szereplő két ingatlan (018/5 és a 018/20 hrsz) területét.

A fentiek alapján tehát az OTrT 8.§ -ban rögzített követelmény érvényesül!

A fentiek alapján tehát a tervi megoldások és az OTrT közötti összhang érvényesül.

2. BATRT ÖSSZHANG

5. Az alábbi táblázatban bemutatjuk a módosítással érintett területeknek a BATrT vonatkozó övezeti lapjainak lehatárolásaival való elvi érintettségét. E jelölések azonban nem minden esetben jelölnek érdemi, vizsgálandó érintettséget is (pl. az adott övezet vonatkozásában egyébként megengedett átsorolás alkalmazása). Emiatt a táblázat adatai csak előzetes tájékoztatási célokat szolgálnak. A nem érintett minősítések azonban egyértelműek a területi lehatárolások vonatkozásában a nem érintettség bizonyítására.

A TSZT módosítások elvi érintettsége a területlehatárolás alapján
Változási azonosító 1 2 3 A B
3.1. sz. melléklet: Magterület övezete
3.2 sz. melléklet: Ökológiai folyosó övezete
3.3. sz. melléklet: Puffer terület övezete
3.4. sz. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
3.5. sz. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
3.6. sz. melléklet: Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete
3.18. sz. melléklet: Földtani veszélyforrás területének övezete
3.22. sz. melléklet: Honvédelmi terület övezete

– = nem érintett
x = érintett

Az átsorolási döntések térképi jelölése a BATrT egyes tervlapjain és a megfeleltetés ismertetése:

A tervezett új terület-igénybevétellel együtt járó fejlesztési elképzelések területmérlege:

Tervi azonosító Átsorolási döntés megnevezése Terület (ha) BATrT kategóriából „elhasznál” (ha)
1 Mezőgazdasági területből kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, THV alapján 1 nem használ el 0
1 Erdőterületből kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, THV alapján 0,09 nem használ el 0
2 Erdőterületből kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, THV alapján 1,6 nem használ el 0
2 Közlekedésii területből kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület 0,4 nem használ el 0
2 Mezőgazdasági területből kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, THV alapján 0,03 nem használ el 0
2 Mezőgazdasági területből közlekedési terület, THV alapján 0,3 a mezőgazdasági térségből 0,3
3 Mezőgazdasági területből erdőterület 3,7 a mezőgazdasági térségből 3,7
A Gazdasági területből mezőgazdasági terület THV alapján 0,3 nem használ el 0
B Lakóterületből mezőgazdasági terület THV alapján 0,44 nem használ el 0

 Az ún. BATrT szerinti közvetlen átsorolási területi korlátok és a tervi igénybevételek összevetése:

Átsorolható ilyen kategóriából Ilyen célra Lehetséges területnagyság (ha) Jelen TSZT módosítás igénybe vesz (ha) További fejlesztési lehetőség területnagysága (ha)
Erdőgazdálkodási térségből – erdőterületté, illetve természetközeli területté. legalább: 100,198 0 legalább: 100,198
– bármely települési területfelhasználási egységgé. legfeljebb: 15,982 0 legfeljebb: 15,982
Mezőgazdasági térségből – mezőgazdasági területté, illetve természetközeli területté. legalább: 559,782 0 legalább: 559,782
– bármely települési területfelhasználási egységgé. legfeljebb: 25,728 4 legfeljebb: 21,728
A vízgazdálkodási térségből – vízgazdálkodási területté, illetve természetközeli terület területfelhasználási egységgé. legalább: 3,5275 0 legalább: 3,5275
-olyan területfelhasználási egységgé, amely nem veszélyezteti a vízgazdálkodás érdekeit. legfeljebb: 0,6225 0 legfeljebb: 0,6225
A városias települési térség vagy hagyományosan vidéki települési térség legnagyobb növekménye legfeljebb: 0,0216 0 legfeljebb: 0,0216

 A fenti adatok alapján tehát a területátsorolási mennyiségi korlátok teljesülnek!

A tervben rögzített 1, 2, és 3 jelű átsorolások:
– a BATrT rajzolatával (2. sz. melléklet) nem ellentétesek;
– összes kiterjedésük a fenti táblázat szerint BATrT-ben rögzített átsorolási korlátot nem érik el.

A tervben rögzített egyéb, a városias települési térségen belüli 1, 2 jelű módosítások:
– tervezett területfelhasználásai jól illeszthetők a település meglevő szerkezetéhez;
– táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és árvízvédelmi szempontok alapján nem sértenek társadalmi érdeket;
– kapcsán a tervezett funkciók ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra kapacitás az átsorolásokat lehetővé teszi vagy a terület igénybevételével párhuzamosan kiépül;
– közül nincs olyan új beépítésre szánt területkijelölés, amely a település közigazgatási határához 200 méternél közelebb lenne és már ne lenne rá érvényes, az állami főépítésznek a területrendezési hatósági eljárás során kiadott területfelhasználási engedélye (az érintett területekre ezt az eljárást az önkormányzat e tervváltozat elkészítését megelőzően már lefolytatta, a szükséges területfelhasználási engedélyt előzetesen beszerezte!);
– közül az új beépítésre szánt területként kijelölt lakóterületek, illetve vegyes területek nincsenek;
– közül új beépítésre szánt területként olyan lakóterület, illetve vegyes terület kijelölésére nem került sor, mely az 5 hektárt meghaladta volna illetve legalább 300 lakás elhelyezésére alkalmas lenne, így e területeknek a meglévő, vagy kiépítendő kötöttpályás közösségi közlekedés megállóhelytől a közforgalom számára szabályosan használható közúton mért 5 km-t meghaladó távolságát sem kell vizsgálni;

A fenti kivonatok alapján a módosítások közül egyik sem érinti az térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatot. A megfelelés így igazolt.

A védelmi elsődleges rendeltetésű erdőterületként és a természetközeli területként besorolt területfelhasználási egységek kiterjedésének érintetlensége a következők szerint igazolt:
– A védelmi elsődleges rendeltetésű erdőterületek nagysága az erdészeti adatszolgáltatás alapján 11,5 ha, az új tervnek megfelelő tervezett állapotban ez az érték 116,1 ha. Mivel a településszerkezeti tervben a védelmi erdőterület lényegesen nagyobb, mint az erdészeti nyilvántartásban szereplő védelmi elsődleges rendeltetésű területek nagysága, így a megfelelőség igazolt.
– Természetközeli területet a hatályos TSZT nem tartalmazott és a tervi állapot sem tartalmaz, így e vonatkozásban is igazolt a megfelelőség.

6. A településszerkezeti terv M-5 mellékletének (a biológiai aktivitásérték számítási eredménye) helyébe az alábbi szöveg lép:

„A területek biológiai aktivitásértékének számításáról a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet rendelkezik. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdés b) pontja értelmében az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet.
A terület eredeti (változtatás előtti) biológiai aktivitásértékének számítása hatályos településrendezési eszközök hiányában beépített területen a kialakult állapot, egyéb területen az ingatlan-nyilvántartás szerinti művelési ágak alapján, míg hatályos településrendezési eszközök esetében a terület-felhasználási egységek és az építési övezeti, valamint az övezeti besorolásból adódó építési használat alapján történik.
A tervezési területre van érvényben lévő, hatályos településrendezési eszköz, Nagytarcsa Község Településszerkezeti Terve.

Terület-felhasználási kategória Biológiai aktivitás érték szorzó Meglévő állapot (ha) Tervezett állapot (ha) Terület változás (ha) Biológiai aktivitás érték változás
Nagyvárosias lakóterület 0,6 5,2 5,2 0,0 0,00
Kisvárosias lakóterület 1,2 2,3 2,3 0,0 0,00
Kertvárosias lakóterület* 2,7 138,0 137,6 -0,4 -1,08
Falusias lakóterület 2,4 77,6 77,6 0,0 0,00
Településközpont terület 0,5 18,9 18,9 0,0 0,00
Intézményi terület 0,5 3,5 3,5 0,0 0,00
Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület* 0,4 67,4 70,2 2,8 1,12
Ipari gazdasági terület 0,4 75,1 75,1 0,0 0,00
Különleges, dísznövény kertészet terület 3,0 3,1 3,1 0,0 0,00
Különleges, sportpálya terület 3,0 2,7 2,7 0,0 0,00
Különleges, honvédségi terület 1,5 59,1 59,1 0,0 0,00
Különleges, temető terület 3,0 1,9 1,9 0,0 0,00
Közúti közlekedési terület 0,5 67,6 67,5 0,0 0,00
Zöldterület, közpark 6,0 3,6 3,6 0,0 0,00
Védelmi erdőterület* 9,0 114,1 116,1 2,0 18,00
Turisztikai erdőterület 9,0 0,0 0,0 0,0 0,00
Gazdasági erdőterület 9,0 29,5 29,5 0,0 0,00
Általános mezőgazdasági terület* 3,7 509,6 505,2 -4,4 -16,28
Vízgazdálkodási terület 6,0 11,6 11,6 0,0 0,00
Különleges, beépítésre nem szánt depónia terület 0,2 10,2 10,2 0,0 0,00
Különleges, beépítésre nem szánt rekreációs terület 6,0 10,3 10,3 0,0 0,00
Különleges, beépítésre nem szánt közlekedési terület 0,4 0,8 0,8 0,0 0,00
Különleges, beépítésre nem szánt közlekedési terület 1,5 1,7 1,7 0,0 0,00
Összesen: 1213,9 1213,9 0,0 1,76

Jelen tervmódosításnál módosult terület-felhasználások területi adatai és aktivitási értékei.

A biológiai aktivitásértékek változásának összesítése után települési szinten biológiai aktivitásérték növekmény jelentkezik, így további, a biológiai aktivitásérték kompenzációjára szolgáló területkijelölés a település területén nem szükséges, a terv a jogszabályban foglaltaknak megfelel.
A területek biológiai aktivitásértékének számítása során a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 1. melléklet 1. pontjában előírt terület-felhasználási egységekre vonatkozó biológiai aktivitásérték mutatók kerültek alkalmazásra.”

(4) Ez a határozat és a hozzátartozó szöveges és rajzi mellékletek a határozat meghozatalától számított 1. napon lépnek hatályba.
(5) E határozat meghozatalával egyidejűleg a község településszerkezeti tervéről szóló 160/2017. (IX.18.) ÖK határozatával módosított 122/2016. (IX. 17.) számú ÖK határozat jelen határozattal módosított részei hatályukat vesztik.

104.2018.VII.18.Képviselő-testületi határozat – mellékletekkel

RAJZI MELLÉKLET: MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos

105/2018.(VII.18.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete forrást biztosít a víz- és szennyvíz koncepcióterv elkészítésére Nagytarcsa településre 9.000.000,- Ft+ÁFA összeg erejéig a költségvetésben szereplő „víz mennyiség- és minőség javítás” keret terhére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

106/2018.(VII.18.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a 8/a. kút elektromos ellátásának kiépítését mindaddig, amíg a beérkezett ajánlaton kívül legalább 2 ajánlat nem kerül bemutatásra a Pénzügyi Bizottságnak, illetve a Testületnek.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester; Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő: azonnal

107/2018.(VII.18.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. többlet finanszírozási igényét az általános tartalék keret terhére 3.696.000,- Ft összegben támogatja a következőkre: rezsicsökkentés kompenzálására (honvédségi lakások) és a Sourcing Hungary Kft.-vel kötött szerződés teljesítésére, valamint az általános iskolába történt függönyvásárlásra.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester; közszolgáltató ügyvezetője
Határidő: 2018.07.31.

108/2018.(VII.18.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete mindent elkövet annak érdekében, hogy Nagytarcsa Község közigazgatási területén bármely új bánya nyitását, meglevő bánya bővítését, bármely típusú hulladék kezelés megkezdését, vagy a tevékenység bővítését, megakadályozza.
A testület célul tűzi, hogy újabb bányabővítés, kitermelő hely, hulladék feldolgozó, hulladékdeponáló tevékenységekre semmilyen engedély ne legyen kiadható.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: folyamatos

109/2018.(VII.18.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 102/2018.(VII.4.) Képviselő-testületi határozat megfelelő érvényesülése érdekében az önkormányzat költségvetéséből finanszírozva megfelelő referenciákkal és jogosítványokkal rendelkező környezetvédelmi és/vagy egyéb szakembert fogad annak érdekében, hogy az L.V.B. Inert Hulladékgazdálkodási Kft. által a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalához 2018. május 23-án érkeztetett kérelmében szereplő környezetvédelmi és/vagy egyéb adatszolgáltatást érdemben cáfolni tudja.
A szakértő(-k) bevonásának célja a bánya bővítésének megakadályozása. Ugyanezen eljárás célja továbbá ugyanezen kormányhivatalhoz az SS-Plusz Kft. által 2018.június 03-án benyújtott, „Előzetes vizsgálat nem veszélyes hulladékhasznosító telep (Inert hulladék begyűjtés, tárolás, előkezelés és hasznosítás) Nagytarcsa 0133/6 hrsz-ú területre” témájú kérelem elutasításának elérése.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: folyamatos

110/2018.(VII.18.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Nagytarcsa, Ibolya utca végén található Szilas patak (0115/16 hrsz.) medrét betemető vállalkozót kötelezze annak érdekében, hogy saját költségén állíttassa vissza a patakmeder eredeti állapotát.
Az ügy fontosságára való tekintettel a vállalkozó a munkálatokat 3 napon belül kezdje meg és 8 napon belül fejezze be.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

111/2018.(VII.18.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert és Kmeczik Gábor képviselőt, hogy a Füzesligeti Szabadidőpark melletti telken (1180 hrsz.) építkező vállalkozóval azonnali hatállyal vegyék fel a kapcsolatot az ott folyó építkezés következtében kialakult helyzet miatt, és lehetőség szerint állapodjanak meg.
A tárgyalásokról és az estleges megállapodásról a soron következő testületi ülésen tájékoztassák a Képviselő-testületet.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester, Kmeczik Gábor képviselő
Határidő: 2018.08.31

112/2018.(VII.18.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kerékpárút pályázathoz elviekben támogatását adja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

113/2018.(VII.18.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 98/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozatát módosítja, a Kossuth utcai ingatlanok változtatási tilalmát visszavonja, míg a Nagytarcsa, Rákóczi út 475, 476, 477/2, 479, 483, 484, 485, 487, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498/2 500 és 501 hrsz-ú továbbá Nagytarcsa, Zrínyi utca 423, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, és a 434/1 hrsz-ú ingatlanokra elrendelt változtatási tilalmat a rendelet alkotásig nem vonja vissza.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: folyamatos a rendelet alkotásig

114/2018.(VII.18.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagytarcsa bevezető útjánál lévő körforgalom parkosítására három árajánlat közül a Mandula Kertészet bruttó 544.225,- Ft árajánlatát fogadja el, a 2018. évi költségvetés általános tartalék keretének terhére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

115/2018.(VII.18.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gáncs Péter, volt nagytarcsai evangélikus lelkész részére díszpolgári címet adományoz.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

2018. Augusztus 21.


116/2018.(VIII.21.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az SS-Plus Hulladékgazdálkodási Kft. ügyében a Pest Megyei Kormányhivatal határozatát meg kívánja fellebbezni.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy járjon el az ügyben.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

117/2018.(VIII.21.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az orvosi ügyelet ellátásáról szóló, Együttműködési megállapodás módosítását elfogadja.
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Együttműködési megállapodás módosítását aláírja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

118/2018.(VIII.21.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Tiszta udvar rendes ház” pályázat hagyományőrző kategóriájának díjazottja az Ady Endre u. 6. szám alatti ingatlan tulajdonososa, Rajna Gyuláné legyen. (A nyertes a rendelet 1§ (4) bek alapján a díjazást követő évben mentesül a kommunális hulladék elszállítási díj fizetése alól.)
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

119/2018.(VIII.21.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Tiszta udvar rendes ház” pályázat hagyományőrző kategóriájának díjazottja a Zrínyi u. 42. szám alatti ingatlan tulajdonososa, Békésiné Sipiczki Mária Katalin legyen. (A nyertes a rendelet 1§ (4) bek alapján a díjazást követő évben mentesül a kommunális hulladék elszállítási díj fizetése alól.)
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

120/2018.(VIII.21.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Tiszta udvar rendes ház” pályázat modern kategóriájának díjazottja a Kökény u. 16. szám alatti ingatlan tulajdonososa, Radu Florin Vasile és Kozma Tündi Edit legyen. (A nyertes a rendelet 1§ (4) bek alapján a díjazást követő évben mentesül a kommunális hulladék elszállítási díj fizetése alól.)
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

121/2018.(VIII.21.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Tiszta udvar rendes ház” pályázat modern kategóriájának díjazottja a Nyírfa u. 11. szám alatti ingatlan tulajdonososa, Wienerné Bujdosó Etelka és Wiener György Iván legyen. (A nyertes a rendelet 1§ (4) bek alapján a díjazást követő évben mentesül a kommunális hulladék elszállítási díj fizetése alól.)
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2018. Augusztus 27.


122/2018.(VIII.27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I.9. pontja szerint felhatalmazza a Polgármestert, hogy 30 m3 szociális célú tűzifát igényeljen.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete a pályázathoz szükséges önerőt, valamint a rászorulóknak történő kiszállítás költségét biztosítja, valamint vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2018.08.31

123/2018.(VIII.27.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2018. szeptember 27-én 17 órai kezdettel közmeghallgatással egybekötött lakossági fórumot tart a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2018.09.27.

2018. Szeptember 3.


124/2018.(IX.3.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint hagyja jóvá.
Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait tartalmazza.
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak első félévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.:
Ei.megnevezése Eredeti ei. / Ft Mód.ei. / Ft Teljesítés / Ft %
Bevételi főösszeg 1 543 914 012 1 547 154 821 948 110 891 61 %
Kiadási főösszeg 1 543 914 012 1 547 154 821 474 613 062 31 %
Nagytarcsa Község Önkormányzat (Község Összesen) 2018. évi költségvetés előirányzatainak első félévi alakulása

Bevételi jogcím Eredeti ei Módosított ei. Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai 134 853 470 136 718 549 69 896 322 51%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 8 146 800 9 522 530 5 172 430 54%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 295 255 591 295 255 591 284 035 109 96%
Közhatalmi bevételek 611 313 368 611 353 368 255 597 257 42%
Működési bevételek 114 082 709 114 042 709 50 547 988 44%
Felhalmozási bevételek 45 000 000 45 000 000 0%
Működési célú átvett pénzeszközök 35 053 279 35 053 279 0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 62 111 332 62 111 332 44 764 322 72%
Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
Maradvány igénybevétele 238 097 463 238 097 463 238 097 463 100%
1 543 914 012 1 547 154 821 948 110 891 61%
Kiadási jogcím Eredeti ei Módosított ei. Teljesítés %
Személyi juttatások 286 578 363 289 584 044 133 118 539 46%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár.adó 58 718 138 59 169 234 29 947 543 51%
Dologi kiadások 288 629 981 314 115 551 109 511 352 35%
Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 000 000 6 124 460 1 902 700 31%
Egyéb működési célú kiadások 179 706 810 109 601 198 40 922 595 37%
Beruházások 491 479 228 532 103 858 66 333 515 12%
Felújítások 207 577 195 211 232 179 80 275 381 38%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 21 245 720 21 245 720 8 622 860 41%
Belföldi finanszírozás kiadásai 3 978 577 3 978 577 3 978 577 100%
1 543 914 012 1 547 154 821 474 613 062 31%

A Nagytarcsa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak első félévi alakulása

Bevételi jogcím Eredeti ei Módosított ei. Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai 134 853 470 136 718 549 69 896 322 51%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 8 146 800 8 368 560 4 018 460 48%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 295 255 591 295 255 591 284 035 109 96%
Közhatalmi bevételek 611 313 368 611 313 368 255 574 257 42%
Működési bevételek 107 695 209 107 695 209 46 183 968 43%
Felhalmozási bevételek 45 000 000 45 000 000 0%
Működési célú átvett pénzeszközök 35 053 279 35 053 279 0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 62 111 332 62 111 332 44 764 322 72%
Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0
Maradvány igénybevétele 237586244 237586244 237 586 244 100%
1 537 015 293 1 539 102 132 942 058 682 61%

 

Kiadási jogcím Eredeti ei Módosított ei. Teljesítés %
Személyi juttatások 36 989 852 37 625 854 18 500 344 49%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár.adó 7 876 371 7 902 349 4 031 801 51%
Dologi kiadások 222 226 777 247564555 78 561 598 32%
Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 000 000 6 124 460 1 902 700 31%
Egyéb működési célú kiadások 179 706 810 109 601 198 40 922 595 37%
Beruházások 481 537 428 522 162 058 62 166 931 12%
Felújítások 207 577 195 211 232 179 80 275 381 38%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 21 245 720 21 245 720 8 622 860 41%
Belföldi finanszírozás kiadásai 373 855 140 375 643 759 174 765 154 47%
1 537 015 293 1 539 102 132 469 749 364 31%

Az önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2018. évi költségvetési előirányzatainak első félévi alakulása

Eredeti előirányzat /Ft Módosított előirányzat /Ft Teljesítés /Ft %
Bevétel 145 437 562 147 241 512 68 525 590 46,54
Kiadás 145 437 562 147 241 512 68 339 063 46,41

A Csillagszem Óvoda 2018. évi költségvetési előirányzatainak első félévi alakulása

Eredeti előirányzat /Ft Módosított előirányzat /Ft Teljesítés /Ft %
Bevétel 197 887 033 197 914 729 92 859 085 46,92
Kiadás 197 887 033 197 914 729 92 074 551 46,52

A Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat 2018. évi költségvetési előirányzatainak első félévi alakulása

Eredeti előirányzat /Ft Módosított előirányzat /Ft Teljesítés /Ft %
Bevétel 33 450 687 34 561 630 15 454 111 44,71
Kiadás 33 450 687 34 561 630 15 236 661 44,09

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

125/2018.(IX.3.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi rendelővel kapcsolatban 2016-2017. évre felmerült közüzemi díjak kifizetésére 850.000 Ft forrást biztosít az általános tartalék keret terhére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

126/2018.(IX.3.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csillagszem Óvoda költségvetését az alábbi tételekkel, összesen 1.151.006 Ft összeggel emelte meg az általános tartalék terhére:
K1101 Törvény szerinti illetmény 778.800 Ft
K1107 Béren kívüli juttatás (Cafeteria) 66.670 Ft
K2/1 Szociális hozzájárulási adó 151.866 Ft
K2/7 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 26.670 Ft
K312/5 Munkaruha 100.000 Ft
K351/2 Áfa 27.000 Ft
Nagytarcsa Község Képviselő-testülete az óvoda létszámkeretét 1 fővel megemelte és felkéri az intézményvezetőt az álláshely betöltésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester, intézményvezető
Határidő: azonnal

127/2018.(IX.3.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogászati gép karbantartásával kapcsolatban felmerülő költségekre 295.085,- Ft összegben forrást biztosítson az általános tartalék keret terhére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

128/2018.(IX.3.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 23/2013. (VIII.26.) önkormányzati rendelet alapján a bölcsőde pályázat elnyerése következtében a pályázati referenst és 2 fő pénzügyi előadót céljuttatásban részesít 2.462.000 Ft összegben, amely összeg a járulékokat is tartalmazza.
A képviselő testület fenti rendeletét felül kívánja vizsgálni, ezért felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő rendes ülésre terjessze be!
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal; 2018. évi októberi rendes ülés

129/2018.(IX.3.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek és parkok téli-, nyári karbantartására pályázatot ír ki.
Felkéri a Polgármestert az ajánlatokat terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2018.12.31

130/2018.(IX.3.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagytarcsa, Kossuth L. u. 237/2. hrsz-ú ingatlanon lévő épületrészt könyvtár céljára átalakíttatja.
A szükséges munkák költségeit a 2019. évi költségvetési keret terhére tervezi a bekérendő árajánlatok alapján.
Felkéri a Polgármestert 3 árajánlat bekérésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2018.10.01.

131/2018.(IX.3.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagytarcsa, VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00065 azonosító számú „Nagytarcsa Község bölcsőde építési projektje” tárgyú közbeszerzési eljárás 1. szakaszát (bölcsőde építése) eredménytelenné nyilvánította.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

132/2018.(IX.3.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagytarcsa, VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00065 azonosító számú „Nagytarcsa Község bölcsőde építési projektje” tárgyú közbeszerzési eljárás 2. szakaszát (út- és parkoló építése) eredménytelenné nyilvánította.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

133/2018.(IX.3.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meg kívánja fellebbezni a PE-06/KTF/21481-22/2018. számú határozatot, tekintettel arra, hogy a kérelem a hatályos településrendészeti eszközökkel nincs összhangban, és az önkormányzat ezt az összhangba hozást nem is kívánja megtenni a jövőben sem, tekintettel a 108/2018 (VII.18.) számú testületi határozatára. Ezzel a kapcsolatosan úgy határozott, hogy a fenti határozatát a HÉSZ-ben is rögzíteni kívánja. Addig amíg a HÉSZ nem lép hatályba a területre változtatási tilalmat kíván elrendelni.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

134/2018.(IX.3.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1180. hrsz-ú ingatlan címét Csontváry utcáról, Cserfa utcára módosítja.
Felkéri a jegyzőt, hogy a címnyilvántartáson kerüljön átvezetésre és az ügyfelet, illetve az ingatlan nyilvántartást értesítse!
Felelős: Jegyző
Határidő: 2018.09.30.

135/2018.(IX.3.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 14/2017. (II.6.) Képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja
A 0118/6; 0115/16; 927 hrsz-eknél a Szilas patak vízgazdálkodási területe helyett a 011/1 hrsz-ú ingatlanig “nyílt árok” legyen.
A határozat módosítással nem érintett részei továbbra is változatlanul hatályban maradnak és érvényesek.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

136/2018.(IX.3.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szilas patak régi medrének Orchidea út magasságától a 0111/1 hrsz-ú ingatlanig terjedő szakaszát helyi jelentőségű természetvédelmi területté kívánja nyilvánítani. Ennek jogi lehetőségét megvizsgálja, a vizsgálat idejére pedig a meder 0118/6; 0115/16; 927 hrsz-ú részéből, annak az Orchidea utca és a Szilas patak közti szakaszára változtatási tilalmat rendel el.

A régi patakmeder 0118/6; 0115/16; 927 hrsz-oknál a régi patakmeder vonalán az út (Ibolya utca) a 3102 sz. főúttól maximum a 841 hrsz-ú ingatlan 2. kocsibeállójának széléig folytatódhat, de nem érheti el az Orchidea utca vonalát.
A Bodza utcára merőleges, 1137 és 1134/2 hrsz-ú ingatlanok közötti jelenleg útként használt területet továbbra is útként kell jelölni, biztosítva a 1137-es hrsz-ú ingatlanok megközelíthetőségét.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal, változtatási tilalom elrendelése, soron-következő ülés

137/2018.(IX.3.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „súlykorlátozás bevezetése a 3102 főútvonalra hétvégére és a bánya bekötőútjára” napirendet elnapolta.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2018.10.01.

138/2018.(IX.3.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 09/17., 09/18, 09/19. hrsz-ú ingatlan tulajdonosának kérését a HÉSZ módosítás következő ütemében tervezi megvalósítani.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: folyamatos

139/2018.(IX.3.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök módosítását TSZT, Helyi Építési Szabályzatot az alábbiak szerint kívánja módosítani:
1. A THV-nál kiesett területeket nem kívánja felhasználni.
2. A Nagytarcsa 093/113; 093/114 hrsz-ú ingatlanokat Gip-3 övezetbe sorolja.
3. A Nagytarcsa, 995 és 996 hrsz-ú ingatlanok lakóövezeti átsorolását nem támogatja.
4. A Nagytarcsa, 0135/51, 0135/5-15 ingatlanok Gip-3 övezetbe tartozó részeinek Gksz-2 övezetbe történő sorolását támogatja.
5. A Nagytarcsa 0102/4 hrsz-ú ingatlant továbbra is Má-k övezetben tartja.
6. A Gyöngyvirág u. É-i részén a Pesti útnál a Ny-i oldalon nem kell szabályozást ábrázolni és nem kell az útátkötés az Ibolya utcához, hanem a valós kihajtás kerüljön jelölésre.
7. A Szőlő u É-i oldalán a 26 számtól a 72-ig kerüljön törlésre a korábban tervezett szabályozási vonal és a többi szakasz szabályozási szélessége egységesen 14 m-re csökkenjen.
8. A Nagytarcsa 023/5-15 hrsz ingatlanok Má-k helyett Má-f övezeti besorolását nem támogatja.
9. A temető D-i oldalán lévő szabályozási vonal kerüljön törlésre.
10. A községet K-ről elkerülő tervezett út nyomvonalát a 017/1, a 017/3 hrsz. környezetében egyes szakaszokon módosítani kell. Az út új szabályozási szélessége 16 m legyen.
11. Az új vízműtelep telekalakítása új vízműkutak és az új bölcsőde kerüljön beillesztésre a tervbe.
12. Nagytarcsa-Isaszeg főútvonalon az út tengelyétől számított 15-15 m szélességben, a 30 m-es szabályozás kerüljön feltüntetésre, szükség szerint módosításra.
13. A Nagytarcsa 0142/32 hrsz-ú KN övezeti besorolású ingatlanra a Füzesligeti úti beépítési vonalában (10 m-re) legfeljebb 1 lakás maximum 150 m2 elhelyezését, továbbá a 0142/33 hrsz-ú KN besorolású ingatlanra a Somfa utca beépítési vonalában (5 méterre) 1 lakás maximum 150 m2 elhelyezését támogatja.
14. A Nagytarcsa 1235/8-9-10 hrsz-ú ingatlan lakóövezeti átsorolását támogatja. A közútcsatlakozást a tulajdonos az érintett hatóságokkal egyeztetve saját költségén alakítja ki.
15. Az Lke-4 j. övezetben az EK min 5, maximum 7 m, Szőlő u. Teller Ede u. által határol Lke-1 és Lke-3 jelű övezetekben a lakóépület “szabad elhelyezés” módosítását nem támogatja.
16. A Nagytarcsa, 738 és 737 hrsz-ú ingatlanon 12 m-es úttal kapcsolatos döntést visszautalta a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság részére.
17. Nem támogatja, hogy a Nagytarcsa, Rákóczi és Sport u. között be nem építhető telekrész kerüljön feltüntetésre.
18. A Nagytarcsa Sport köz közterületen kerüljön kialakításra egy beépítésre alkalmas ingatlan és legyen kiszabályozva min. 6 m széles utca, valamint a Zrínyi utcai telkek végén tömbfeltáró szabályozás kialakítását támogatja.
19. A Nagytarcsa, 086/6 hrsz-ú ingatlan lakóövezeti átminősítését nem támogatja.
20. A Nagytarcsa 1134 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolása a 1137 hrsz-ú ingatlanig Lke-3. j. övezeti besorolás módosítását nem támogatja.
21. A Nagytarcsa 1280/2-9 és az 1280/28-32 hrsz-ú ingatlanokra a “kertvárosias és falusias lakóövezetekben a kialakított építési telek nagyságától függően:
§ 700 m2 telekterületig csak egylakásos,
§ 701 – 900 m2 közötti telekterületig legfeljebb kétlakásos társasházas,
§ 901 – 1.350 m2 közötti telekterületig legfeljebb háromlakásos társasházas,
§ 1.350 m2 feletti telekterülettől legfeljebb 4 lakásos társasházas lakóépület építhető” meghatározás kerüljön.
22. Az előzőekben felsorolt módosítások Pestterv Kft. részére történő többletmunkáért járó díj összegét a módosításokban érintett Fejlesztők – a velük kötött szerződés alapján) arányosan viselik
23. A képviselőtestület felkéri a polgármestert a településrendezési megállapodások megkötésére, valamint a Pestterv Kft. ajánlata alapján a tervezővel való szerződéskötésre!
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2018.10.01.

140/2018.(IX.3.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagytarcsa 023/15 és 023/16 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonását nem támogatja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

141/2018.(IX.3.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagytarcsa 013/66; 013/67; 013/68; 013/69 és a 013/70 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonását támogatja azzal a feltétellel, hogy a belterületbe vonás valamennyi költségét a belterületbe vonást kezdeményező fél viseli.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: folyamatos

142/2018.(IX.3.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján, a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2016.(II.1) Képviselő-testületi határozat önkormányzati rendelet szerinti partnerek, valamint a Településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztés stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti államigazgatási szervek véleményének kikérésével megtárgyalta Nagytarcsa Településképi Arculati Kézikönyve” című dokumentumot és azt jóváhagyja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

143/2018.(IX.3.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Településképi Bizottságot kíván létrehozni.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a bizottság működésének a feltételeit dolgozza ki és terjessze a testület elé.
Felelős: jegyző
Határidő: 2018.10.30.

144/2018.(IX.3.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagytarcsa 0133/6. hrsz-ú ingatlan övezeti besorolását nem módosítja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

145/2018.(IX.3.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. védőnői körzet betöltésére érkezett pályázók, Csépe Katalin és Simonné Szatmári Tünde – vállalkozó, védőnő pályázók – pályázatát fogadja el.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: folyamatos az álláshely betöltéséig

2018. Október 1.


146/2018.(X.1.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja a Nagytarcsa 086/6 hrsz-ú ingatlan lakóövezetbe történő sorolását azzal a feltétellel, hogy a felmerülő költségeket – településrendezési szerződéssel – a Tulajdonos köteles viselni.
Határidő:2018. 10. 30.
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testület 3 igen, 3 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTOTTA

147/2018.(X.1.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja a Nagytarcsa 093/34 hrsz-ú ingatlan ipari övezetbe történő sorolását azzal a feltétellel, hogy a felmerülő költségeket – településrendezési szerződéssel – a Tulajdonos köteles viselni.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: 2018. 10. 30.
A Képviselő-testület 4 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

148/2018.(X.1.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, külterület 093/115-hrsz-ú ingatlan Gip-3 övezeti besorolásba történő átsorolását támogatja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a településrendezési megállapodás megkötésére, valamint a Pestterv Kft. ajánlata alapján a tervezővel való szerződéskötésre!
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: 2018. 10. 30.
A Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

149/2018.(X.1.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Fényes Mihály, mint napirendben érintett képviselő is szavazhat.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, (Kmeczik Gábor Vilmos képviselő nem szavazott) a határozati javaslatot ELFOGADTA

150/2018.(X.1.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa, Öregszőlő lakópark közvilágítás kiépítését nem támogatja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: 2018. 10. 30.
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodással, (Kmeczik Gábor Vilmos képviselő nem szavazott) a határozati javaslatot ELFOGADTA

151/2018.(X.1.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához, a kiírás feltételeinek megfelelően.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással (Kmeczik Gábor Vilmos képviselő nem szavazott) szavazattal a határozati javaslatot ELFOGADTA

152/2018.(X.1.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat költségvetését 334.600 Ft összeggel megemeli az általános tartalék terhére az alábbiak szerint:
K1101 Törvény szerinti illetmény 280.000,- Ft
K2/1 Szociális hozzájárulási adó 54.600,- Ft
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

153/2018.(X.1.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. 2017. évi éves beszámolóját elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 3 igen, 1 nem, 3 tartózkodással határozati a javaslatot ELUTASÍTOTTA

154/2018.(X.1.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztéshez mellékelt Kistarcsa Város Önkormányzata, Csömör Nagyközség Önkormányzata, Kerepes Város Önkormányzata, Nagytarcsa Község Önkormányzata és a Delta Országos Katasztrófa Mentő Csoport (cím: 1185 Budapest, Üllői út 758., képviseli: Agócs Sándor) között 2018. február 1-én „Háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátása” tárgyban átmeneti időszakra létrejött Szolgáltatási szerződés módosítását és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Módosító Szerződést aláírja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

155/2018.(X.1.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy fogadja el a 2019. évi költségvetés kulturális- és sport keretének terhére kiírt pályázati felhívást az alábbiak szerint:
 a pályázatok beadási határideje: 2018. november 15.,
 elvi döntés időpontja a beadott pályázatokról: 2018. december havi testületi ülés,
 pályázat beadásának feltétele: a 2018. évre elnyert támogatási összegek 2019. január 31-ig történő pénzügyi elszámolásának és szakmai beszámolójának elfogadása.
A támogatási szerződések a 2019. évi költségvetés elfogadása után kerülnek megkötésre.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

156/2018.(X.1.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hatalmazza fel a jegyzőt a 2019. évi sport- és kultúra pályázatokra szánt 30.000.000,- Ft keretösszeg 2019. évi költségvetésbe történő betervezésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

157/2018.(X.1.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felkéri a polgármestert és dr. Kazinczy Erzsébet képviselőt, vizsgálja meg a 2. védőnői körzet elhelyezésének lehetőségét.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester, dr. Kazinczy Erzsébet képviselő
Határidő: 2018. október 11.
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

158/2018.(X.1.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, 75/1, 74, 73, 72/1 és 72/2 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonosaitól max. 2000 m2 terület kerüljön megvásárlásra a Blaskovits Oszkár Általános Iskola udvarának bővítése céljából, a 2019. évi költségvetés terhére, maximum 20 millió forint értékben.
Felkéri a polgármestert, valamint dr. Kazinczy Erzsébet képviselőt a tulajdonosokkal történő tárgyalások lefolytatására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester, dr. Kazinczy Erzsébet képviselő
Határidő: folyamatos
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

159/2018.(X.1.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata által térítésmentesen átvett ingatlanokról MNV Zrt. felé tájékoztatást nyújt.
Felhatalmazza a Polgármestert a tájékoztató anyag aláírására és megküldésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő:2018. 10. 30.
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

Jelentés:


160/2018.(X.1.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a KÖR-KER Környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. által megküldött árajánlat (120.000,- Ft + ÁFA) alapján rendelje meg a településen a környezeti zajmérést a költségvetés tartalék keretének terhére.
Felkéri a Polgármestert a zajmérést rendelje meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

161/2018.(X.1.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2018. október 1-től, határozatlan időre Tóth Tamás, az Archinet Építészeti Kft. (2112 Veresegyház, Szedres utca 19.) ügyvezetőt bízza meg a főépítészi munkakör ellátásával. A díjazásának költségét a tartalékkeret terhére biztosítja 900.000,- Ft + ÁFA összegben.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: 2018.10.01.
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

162/2018.(X.1.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felkéri jegyzőt, hogy a főépítészi munkakör betöltéséhez szükséges pályázati kiírásról gondoskodjon.
Felelős: Ancsin László Jegyző
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

163/2018.(X.1.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tarnai Richárd kormánymegbízott törvényességi felhívására 30 napos határidő módosítást kér.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2018. október 30.
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

164/2018.(X.1.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felkéri a Polgármestert a Junior Zrt-vel történő szolgáltatási szerződés módosításának aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

165/2018.(X.1.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, Kossuth L. u. 237/2. hrsz-ú ingatlanon lévő épületrész könyvtár céljára történő átalakításhoz, további árajánlat bekérése szükséges.
Felkéri a Kmeczik Gábor Vilmos képviselőt, további árajánlat bekérésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester, Kmeczik Gábor Vilmos képviselő
Határidő: 2018. október 30.
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

166/2018.(X.1.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a jövőben kerékpárút pályázatot kíván benyújtani.
Ennek érdekében felkéri a Polgármestert 3-4 nyomvonalon kialakított kerékpárút tervezésére kérjen be árajánlatot és annak figyelembevételével a tervezést rendelje meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: folyamatos
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2018. Október 29.


166/b.2018.(X.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 8.§. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A Képviselő-testület ülése 17.00 órától legfeljebb 22.00 óráig tart. Ha 22.00 órakor még van napirendi pont, a Képviselő-testület minősített többségi szavazással dönthet annak folytatásáról.”
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

167/2018.(X.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjának Szalkai Gábort választja meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 3 igen, 1 nem, 2 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTOTTA

168/2018.(X.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjának Tokaji Attilát választja meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 2 igen, 1 nem, 3 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTOTTA

169/2018.(X.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2019. január 1. napjától számított 5 év határozott időtartamra csatlakozik az ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET Nonprofit Kft. (4031 Debrecen István út. 6.) Kistarcsai központi orvosi ügyeleti telephelyéhez (2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4/A) és az ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET Nonprofit Kft-vel Feladat-ellátási szerződést köt.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztéshez mellékelt, az ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET Nonprofit Kft.-vel (4031 Debrecen István út. 6.) kötendő, 2019. január 1. napjától számított 5 év határozott időtartamra szóló Feladat ellátási szerződés aláírására.

Nagytarcsa Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET Nonprofit Kft. (4031 Debrecen István út. 6., képviseli: Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti feladat ellátására finanszírozási szerződést kössön a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel.

Nagytarcsa Önkormányzatának Képviselő-testülete az ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET Nonprofit Kft. (4031 Debrecen István út. 6., képviseli: Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa) által a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervnél a 2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4/A szám alatti kistarcsai telephelyre vonatkozó működési engedély megszerzése tárgyában indult hatósági eljárásban lemond fellebbezési jogáról.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

170/2018.(X.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagytarcsai Csillagszem Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervét.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

171/2018.(X.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagytarcsai Csillagszem Óvoda 7 csoportjában a csoportlétszámot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (7) bekezdés értelmében 20 %-al megemeli. 25 fő maximum létszám +20 % (5 fő) = 30 fő/csoport.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

172/2018.(X.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskolai és Községi Könyvtár vezetője által a KSZR-ben végzett 2017. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót elfogadta.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

173/2018.(X.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2. védőnői körzet bővítésével kapcsolatban elfogadja a konténerekből kialakítandó épület megvalósítását és felkéri a polgármestert a piaci ár alátámasztásához még további két árajánlat bekérésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

174/2018.(X.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának háromnegyed évi helyzetéről szóló tájékoztatót.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

175/2018.(X.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. 2018. I-II. negyedéves elszámolását elfogadja.
Az elszámolásban szereplő 2.716.707 Ft+ÁFA összegű pótigényt a 2018. évi költségvetés általános tartalékának terhére rendezi.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

176/2018.(X.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. 2017. évi éves beszámolóját elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

177/2018.(X.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. részére üzemeltetési pótköltség igény címén 3.402.311,-Ft összeget biztosít, melyet általános tartalék keret terhére biztosít.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

178/2018.(X.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő testülete felkéri a polgármestert, hogy a bölcsődei alapellátás ügyében folytasson tárgyalásokat a társulási együttműködéssel és feladat-ellátással kapcsolatban.
A szerződés-tervezet a Képviselő-testület a következő rendes ülésén tárgyalja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: 2018. november 26.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

179/2018.(X.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Helyi Építési Szabályzat következő módosítása során támogatja a Nagytarcsa 086/6 hrsz-ú ingatlan lakóövezetbe történő sorolását azzal a feltétellel, hogy a felmerülő költségeket – településrendezési szerződéssel – a Tulajdonos köteles viselni.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: 2018. október 30.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

180/2018.(X.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, Kossuth u. 237/2. hrsz-ú ingatlanon lévő épületrészt, könyvtár céljára történő átalakításához további 3 árajánlat bekérése szükséges.
Felkéri a Polgármestert további 3 árajánlatot kérjen be.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: 2018. november 26.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

181/2018.(X.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a változtatási tilalomra vonatkozó 74/2018 (V.28); 99/2018 (VI.25.) és a 113/2018 (VII.18) Képviselő-testületi határozatait visszavonja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

182/2018.(X.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felkéri a polgármestert a Nagytarcsa 041/9 hrsz-ú és a 047 hrsz-ú ingatlanok esetében kezdeményezett ingatlan csere lebonyolításához szükséges értékbecslést elkészíttetése el és az alapján lesz elidegeníthető.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: 2018. november 30.
A Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

183/2018.(X.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a 3101-es számú közúton kihelyezendő súlykorlátozó táblákkal kapcsolatosan a Magyar Közút Zrt-vel, az érintett települések polgármesterével és közlekedés-biztonsági szakemberrel.
Ennek eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet és a közérdekű bejelentőt.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: 2018. december 31.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

184/2018.(X.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. által 2019-2033. évre készített gördülő fejlesztési tervét elfogadja.
Felhatalmazta a Polgármestert a gördülő fejlesztési terv aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

185/2018.(X.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatnak Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a temető fejlesztését 1 MFt összegben támogatja és felkéri a Polgármester az együttműködésre, továbbá a szóróparcella kialakításával kapcsolatos egyeztetés bonyolítására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: 2018. november 30.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

186/2018.(X.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatnak Képviselő-testülete – figyelemmel a 186/2017. (X. 30.) Képviselő-testületi határozatban foglaltakra is, – úgy határozott, hogy a 947/2017. munkaszámon készített telekalakítási vázrajz szerint felosztott és az ingatlan-nyilvántartási hatóság által jóváhagyott 0137/2-27. hrsz-ú ingatlanok belterületi átsorolását támogatja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: 2018. november 30.
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

187/2018.(X.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa 1246/47 hrsz-ú ingatlanrész elidegenítéséhez szükséges értékbecslést a Hivatal rendelje meg és ezt követően kerülhet sor az elidegenítésre.
Továbbá a Nagytarcsa, 1246/52. hrsz-ú ingatlant nem kívánja elidegeníteni.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: 2018. november 30.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

188/2018.(X.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa Község közigazgatási területén a moratórium feloldását kezdeményezi.
Felkéri a polgármestert, hogy mint tulajdonos a DPMV Zrt-ben a döntés végrehajtásának érdekében járjon el.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ivóvíz-, és szennyvíz tekintetében a fejlesztésekhez szükséges forrást 2019-es évben is betervezi a költségvetésébe a bérleti díjtól függetlenül.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2018. November 26.


189/2018.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa, 0126/110 hrsz-ú ingatlan övezeti átsorolásának napirendjét nem kívánja tárgyalni.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 2 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

190/2018.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa, külterületi 041/9 és 047 hrsz-ú ingatlan cseréjének napirendjét nem kívánja tárgyalni.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 3 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot NEM FOGADTA EL

191/2018.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja a Nagytarcsa 1246/47 hrsz-ú (319/909-ed tulajdoni hányad) ingatlan 4.500.000.-Ft összegű elidegenítését azzal a feltétellel, hogy az elidegenítés során felmerülő költségeket Vevő vállalja.
Felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: 2018. november 30.
A Képviselő-testülete 5 igen, 2 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

192/2018.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 35/2017. (III.8) határozat és egyéb módosításai, kiegészítései helyett a továbbiakban következő összegző és módosító döntést hozza:
1. Nagytarcsa község önkormányzata úgy dönt, hogy 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2.§ 4a. pontja szerinti kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja az alábbi térképi kivonaton lehatárolt Ny-i és D-i gazdaságfejlesztési területeket.

2. Az előbbiekben kiemelt fejlesztési területté nyilvánított Ny-i és D-i gazdaságfejlesztési területek mellett egyúttal általános jelleggel azokat az egyéb ingatlanokat is kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja, melyek átsorolására, visszaminősítésére a Ny-i és D-i gazdaságfejlesztési területek megvalósításával összefüggésben az egyéb jogszabályi előírások betartása miatt, így különösen a biológiai aktivitás érték egyenleg biztosítása, vagy a BATrT előírások betartása érdekében kapcsolódó jelleggel szükség van.
3. A kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás célja, a lehatárolt területeken belül a tervezett különféle gazdaságélénkítő, munkahelyteremtő beruházások megvalósulásának biztosítása, támogatás elnyerése céljából.
4. A döntés célja a helyi gazdaság fejlesztése, a helyi adóbevételek jelentős növelése, a helyben való foglalkoztatás érdemi bővítése és a település népességmegtartó erejének további növelése.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: folyamatos
A Képviselő-testülete 4 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

193/2018.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a tartalékkeret terhére az Orchidea utca aszfalt burkolattal való kialakítását a tulajdonosi befizetéseken felül 3.000.000.- Ft + Áfa (Ebből lakossági befizetés 1.600.000.- Ft) összegben támogatja.
Felkéri a Polgármestert a feladatok szervezésére és vállalkozói szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

194/2018.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a védőnői körzet bővítéséhez szükséges ideiglenes konténereket a Csillagszem óvoda játszóterének (Zrínyi utca felé eső) hátsó részén helyezi el.
Felkéri a Polgármestert a feladatok szervezésére és az elhelyezéssel szükséges ügyintézés bonyolítására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: folyamatos
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

195/2018.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. szerződést úgy módosítja, hogy a szerződést meghosszabbítja 2019. június 30-ig és az útvonalat úgy módosítja, hogy az ipari parkokba nem megy be.
Felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására és tegyen lépéseket az árcsökkentés érdekében.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: folyamatos
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

196/2018.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a múzeum felújítására tervezett, de fel nem használt nettó 5.000.000,- Ft a 2019. évi költségvetésbe ismét kerüljön betervezésre.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

197/2018.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának megtárgyalását elnapolja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

198/2018.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat Szakmai Programját és Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

199/2018.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely vezetője által készített 2018. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót elfogadta.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

200/2018.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2018. évben alkalmazott gyógyszertári és iskolai konyha bérleti díj összegén 2019. évben nem kíván módosítani.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

201/2018.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. évi belső ellenőrzési tervet elfogadja.
Felelős: Ancsin László Jegyző
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

202/2018.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat
1. Nagytarcsa Önkormányzatának képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től történő folyószámlahitel felvételéről dönt.
2. A hitel futamideje 2019. január 15-től 2019. december 20-ig tart, a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 50.000.000 Ft
3. A képviselő-testület – figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat – a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául felajánlja az Önkormányzat saját bevételeit.
4. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.
Felelős: Rimóczi Sándor Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

203/2018.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. részére „Hulladékkezelő elleni fizetési meghagyás díj” igény címén 600.000,-Ft összeget biztosít, melyet általános tartalék keret terhére biztosít.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

204/2018.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. munkavállalói részére 13. havi bér kifizetésére üzemeltetési többletköltségként igényelt 4.730.665,- Ft összeget biztosítson az általános tartalék keret terhére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

205/2018.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Tükör újság szerződését az alábbiak szerint kívánja módosítani:
Formátum A/4, terjedelem 24 oldal, anyag 100 g műnyomó, színnyomás 4+4, példányszám 2200 db 434.500 Ft
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

206/2018.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szilas Tv szerződését változatlan tartalommal/ az alábbi új tartalommal köti meg.
A szerződés aláírására megbízza a polgármestert.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

207/2018.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 51/2013. (IV.29.) Kt. határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatot nem igényel, így azt lezárja.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 2018-2023. évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítése folyamatban van, a Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésének határidejéül a 2019. júniusi testületi ülés napját határozza meg.
Felkéri a Polgármestert, hogy a 2018-2023. évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programot a 2019. júniusi Képviselő-testület ülésre terjessze elő jóváhagyásra.
A Képviselő-testület a 48/2016. (IV.25.) Kt. határozattal jóváhagyott – és kétévente felülvizsgált – Helyi Esélyegyenlőségi Programját és a folyamatban lévő intézkedéseket a 2018-2023. évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyásáig hatályában fenntartja
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

208/2018.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, Kossuth u. 237/2. hrsz-ú ingatlanon lévő épületrészt könyvtár céljára történő átalakítása érdekében a szükséges munkára a Consulting Bau Fix Kft. ajánlatát fogadj el bruttó 17.188.561,- Ft összegért, mely összeg a 2019. évi költségvetés terhére kerül kifizetésre.
A belső munkálatok 2018. évben megkezdésre kerülnek.
A szerződés aláírására megbízza a polgármestert.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

209/2018.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában az alábbiak szerint támogatja a pályázókat:

Koós Nikolett: 5.000.Ft/hó
Pálka Viktória: 5000.-Ft/hó
Szegő Réka: 5.000.- Ft/hó
Fényes Hajnal Csillag: 5000.-Ft./hó

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2018. December 3.


210/2018.(XII.03.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, Arany János utca aszfaltozási, valamint a település úthálózatának kátyúzási, illetve az Ibolya utca tereprendezési munkáinak elvégzéséhez hozzájárul. A kiviteli munkák költsége az általános tartalék keret terhére számolható el, melyre 10.000.000.-FT+Áfa összeget átcsoportosít.
Felhatalmazza a Polgármestert a munkák megrendelésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2018. December 17.


211/2018.(XII.17.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2018. december 17.-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

212/2018.(XII.17.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa 1280/37 és 1280/35 hrsz-ú ingatlanokat térítésmentesen átveszi, és felhatalmazza fel a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

213/2018.(XII.17.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Középtávú Településfejlesztési Koncepció megtárgyalását halassza el a 2019. januárjában megtartandó Testületi ülésre.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: 2019. január 28.
A Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

214/2018.(XII.17.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa, külterületi 041/9. és 047 hrsz-ú ingatlanok cseréjének megtárgyalásáról szóló napirendi pont megtárgyalását halassza el a 2019. januárjában megtartandó Testületi ülésre.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: 2019. január 28.
A Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

215/2018.(XII.17.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa 0135/10 hrsz-ú közutat Gránit utca, a 0135/85 hrsz-ú közutat Márvány utca, a 0135/109 hrsz-ú közutat Dolomit utca, 0135/101 hrsz-ú közutat Mészkő utca és a 0128/19 hrsz-ú közutat Nyár utca névvel látja el.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

216/2018.(XII.17.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata és a Dunakeszi Tankerületi Központ között létrejött Vagyonkezelési Szerződés I. számú módosítását elfogadja és felkéri a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

217/2018.(XII.17.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

1. az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának hatodik módosításával egyetért, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. Továbbá, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntést küldje meg a Társulási Tanács elnökének.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

218/2018.(XII.17.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. évi költségvetés sport és kultúra keret terhére biztosított – a 2019. évi költségvetés elfogadása után – az Oktatási-, Kulturális-, Sport- és Egészségügyi Bizottság által javasolt támogatási összegeket elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

219/2018.(XII.17.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat a Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. évre szóló költségvetési koncepciót elfogadja a mellékletben foglaltak szerint.
A költségvetési rendelet-tervezet elkészítése során a következő feladatok elvégzését tartja szükségesnek:
1. A végleges költségvetés összeállítása során a következő alapelvek érvényesülését kell biztosítani:
• bevételek növelése
• működési kiadások csökkentése
• pályázati lehetőségek figyelése
2. Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján szükséges kialakítani.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

220/2018.(XII.17.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. 2018. III. negyedéves elszámolását.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

221/2018.(XII.17.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 2019. évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Ancsin László
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

222/2018.(XII.17.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatalának közszolgálati szabályzatát az előterjesztés melléklete szerint.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Ancsin László Jegyző
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

223/2018.(XII.17.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. részére 1.200.000 Forintot átad melyet az Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. elleni per illetékére kell kifizetni a tartalék keret terhére. Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

224/2018.(XII.17.) Képviselő-testületi határozat
Felkéri a Polgármestert, hogy a Nagytarcsa külterület 093/169 Hrsz-ú 688m2 (Tulajdonos: Polacsek Péter 1164 Budapest Beniczky Tamás utca 20.) ingatlan feltöltését vizsgáltassa meg, és szükség esetén intézkedjen.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: 2019. január 30.
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA