Határozatok 2018

2018. január 29.


1/2018. (I.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy el kell készíteni Nagytarcsa szennyvízelvezetési koncepcióját.
A koncepció elkészítéséhez legalább három árajánlat szükséges.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2/2018. (I.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy óvodavezető által előterjesztett óvoda nyári nyitva tartását elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

3/2018. (I.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B.§ (1) bekezdés c) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104.§ (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.§ (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladat és hatáskörében eljárva, az általa alapított és fenntartott Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező – Szakmai Programot a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
Egyidejűleg a 111/2017. (VI.26.) számú határozattal elfogadott Szakmai Program hatályát veszti.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

4/2018. (I.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B.§ (1) bekezdés c) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104.§ (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.§ (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladat és hatáskörében eljárva, az általa alapított és fenntartott Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező – SZMSZ-ét a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
Egyidejűleg a 111/2017. (VI.26.) számú határozattal elfogadott SZMSZ-e, hatályát veszti.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

5/2018. (I.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa közigazgatási területén a távhőszolgáltatási feladatok ellátásáról szóló 164/2017.(IX.25.) számú képviselő-testületét visszavonja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

6/2018. (I.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa 079/4. hrsz-ú ingatlanból a mellékelt vázrajz szerint (kb. 1500 m2) – 6 millió Ft vételáron megvásárolja a 2018. évi költségvetés terhére.
Felhatalmazza a Polgármester a szerződés a szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

7/2018.(I.29.) Képviselő-testületi határozata
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „HEMO belső felújítása, feltételes közbeszerzési eljárás” tárgyú közbeszerzési eljárásban az érvényes ajánlatok közül a Kinamé Kft-t hirdeti ki nyertes ajánlattevőnek, 98.531.708 Ft+ÁFA vállalási árral, a vállalt teljes körű garancia vállalása 36 hónap, napi kötbér vállalása 200.000 Ft/nap.
A beérkezett ajánlatok érvényessége, érvénytelensége a mellékelt összegzés a beérkezett ajánlatok elbírálásáról c. hirdetmény szerint.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

8/2018.(I.29.) Képviselő-testületi határozata
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátására átmeneti, a jelenleg folyamatban lévő közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő szolgáltatási szerződés hatályba lépéséig tartó időszakra a Delta Országos Katasztrófa Mentő Csoporttal (cím: 1185 Budapest, Üllői út 758., képviseli: Agócs Sándor) Szolgáltatási szerződést köt. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátására többlet fedezetet nem biztosít.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Szolgáltatási szerződés és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat aláírja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

9/2018.(I.29.) Képviselő-testületi határozata
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata, Dunakeszi Tankerületi Központ és Nagytarcsai Település és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. között 2016. december 14-én kötött megállapodás 1. számmal jelölt módosítását elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármester, a módosított megállapodás aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

10/2018.(I.29.) Képviselő-testületi határozata
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy változtatás nélkül elfogadja a 2018/19-es tanévre vonatkozó általános iskolai körzethatárt: Nagytarcsa közigazgatási területén a „Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola”.
Felkéri a Polgármestert, hogy a határozati javaslatban kialakított véleményt juttassa el a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala részére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

11/2018.(I.29.) Képviselő-testületi határozata
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Települési Értéktár Bizottság 2017. évi beszámolóját elfogadta.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

12/2018.(I.29.) Képviselő-testületi határozata
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatával 2017. január 30-án kötött módosított Együttműködési Megállapodást változatlan tartalommal hagyja jóvá.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

13/2018.(I.29.) Képviselő-testületi határozata
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szavazatszámláló Bizottság tagjait és a Választási Bizottság tagjait az alábbiakban határozza meg:
Szavazatszámláló bizottságok

1. Szavazókör
Kelemenné Gyetvai Ágnes Edit
Végh Matild
Imre Gyuláné
Andorkóné Bartos Gabriella póttag
Zavicsa-Varga Viktória póttag

2. Szavazókör
Bartos Istvánné
Pánczél Kálmánné
Drenyovszki Jánosné
Zámbori Ildikó póttag
Hervert József póttag

3. Szavazókör
Gelencsér Sándor
Obreczánné Tömösközi Éva
Molnár Sándor Attiláné
Morvai Jánosné póttag
Barna Istvánné póttag

4. Szavazókör
Tarcsai Tünde
Fényes Gábor
Csáforda-Bátori Bernadett
Ócsainé Gulyásik Erzsébet póttag
Sárváriné Fényes Erzsébet póttag

5. Szavazókör Szlovák
Farkas Istvánné
Fábiánné Kizur Anikó
Gubek István Zoltán
Szedő Pálné
Fényes Piroska Zsuzsanna
Fényesné Tagai Judit póttag
Fényesné Sárvári Erika póttag

Helyi Választási Bizottság
Horváth Imre Jánosné
Hauptmanné Baraksó Katalin
Czeruláné Bátori Csenge
Lovasi Andrea póttag
Boroznaki Mariann póttag

Felelős: eskütétel: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
A határozatban foglaltak előkészítéséért: Solymosi Beáta jegyző
Határidő: eskütételre: legkésőbb 2018. február 5-ig

14/2018.(I.29.) Képviselő-testületi határozata
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 87/2017.(V.2,) számú képviselő-testületi határozatot az alábbiak szerint módosítja:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa 0127/4 hrsz-ú területből telekalakítás útján kialakult 0127/8. hrsz-ú ingatlan, amely önkormányzati tulajdonban áll, ez az ingatlan érintett a csereszerződéssel elcserélt Nagytarcsa 160 hrsz-ú ingatlannal.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

15/2018.(I.29.) Képviselő-testületi határozata
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással a komposztálással és a komposztáló edények beszerzésével kapcsolatosan.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal