Határozatok 2018

2018. január 29.


1/2018. (I.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy el kell készíteni Nagytarcsa szennyvízelvezetési koncepcióját.
A koncepció elkészítéséhez legalább három árajánlat szükséges.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2/2018. (I.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy óvodavezető által előterjesztett óvoda nyári nyitva tartását elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

3/2018. (I.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B.§ (1) bekezdés c) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104.§ (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.§ (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladat és hatáskörében eljárva, az általa alapított és fenntartott Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező – Szakmai Programot a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
Egyidejűleg a 111/2017. (VI.26.) számú határozattal elfogadott Szakmai Program hatályát veszti.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

4/2018. (I.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B.§ (1) bekezdés c) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104.§ (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.§ (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladat és hatáskörében eljárva, az általa alapított és fenntartott Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező – SZMSZ-ét a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
Egyidejűleg a 111/2017. (VI.26.) számú határozattal elfogadott SZMSZ-e, hatályát veszti.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

5/2018. (I.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa közigazgatási területén a távhőszolgáltatási feladatok ellátásáról szóló 164/2017.(IX.25.) számú képviselő-testületét visszavonja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

6/2018. (I.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa 079/4. hrsz-ú ingatlanból a mellékelt vázrajz szerint (kb. 1500 m2) – 6 millió Ft vételáron megvásárolja a 2018. évi költségvetés terhére.
Felhatalmazza a Polgármester a szerződés a szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

7/2018.(I.29.) Képviselő-testületi határozata
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „HEMO belső felújítása, feltételes közbeszerzési eljárás” tárgyú közbeszerzési eljárásban az érvényes ajánlatok közül a Kinamé Kft-t hirdeti ki nyertes ajánlattevőnek, 98.531.708 Ft+ÁFA vállalási árral, a vállalt teljes körű garancia vállalása 36 hónap, napi kötbér vállalása 200.000 Ft/nap.
A beérkezett ajánlatok érvényessége, érvénytelensége a mellékelt összegzés a beérkezett ajánlatok elbírálásáról c. hirdetmény szerint.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

8/2018.(I.29.) Képviselő-testületi határozata
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátására átmeneti, a jelenleg folyamatban lévő közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő szolgáltatási szerződés hatályba lépéséig tartó időszakra a Delta Országos Katasztrófa Mentő Csoporttal (cím: 1185 Budapest, Üllői út 758., képviseli: Agócs Sándor) Szolgáltatási szerződést köt. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátására többlet fedezetet nem biztosít.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Szolgáltatási szerződés és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat aláírja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

9/2018.(I.29.) Képviselő-testületi határozata
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata, Dunakeszi Tankerületi Központ és Nagytarcsai Település és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. között 2016. december 14-én kötött megállapodás 1. számmal jelölt módosítását elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármester, a módosított megállapodás aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

10/2018.(I.29.) Képviselő-testületi határozata
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy változtatás nélkül elfogadja a 2018/19-es tanévre vonatkozó általános iskolai körzethatárt: Nagytarcsa közigazgatási területén a „Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola”.
Felkéri a Polgármestert, hogy a határozati javaslatban kialakított véleményt juttassa el a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala részére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

11/2018.(I.29.) Képviselő-testületi határozata
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Települési Értéktár Bizottság 2017. évi beszámolóját elfogadta.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

12/2018.(I.29.) Képviselő-testületi határozata
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatával 2017. január 30-án kötött módosított Együttműködési Megállapodást változatlan tartalommal hagyja jóvá.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

13/2018.(I.29.) Képviselő-testületi határozata
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szavazatszámláló Bizottság tagjait és a Választási Bizottság tagjait az alábbiakban határozza meg:
Szavazatszámláló bizottságok

1. Szavazókör
Kelemenné Gyetvai Ágnes Edit
Végh Matild
Imre Gyuláné
Andorkóné Bartos Gabriella póttag
Zavicsa-Varga Viktória póttag

2. Szavazókör
Bartos Istvánné
Pánczél Kálmánné
Drenyovszki Jánosné
Zámbori Ildikó póttag
Hervert József póttag

3. Szavazókör
Gelencsér Sándor
Obreczánné Tömösközi Éva
Molnár Sándor Attiláné
Morvai Jánosné póttag
Barna Istvánné póttag

4. Szavazókör
Tarcsai Tünde
Fényes Gábor
Csáforda-Bátori Bernadett
Ócsainé Gulyásik Erzsébet póttag
Sárváriné Fényes Erzsébet póttag

5. Szavazókör Szlovák
Farkas Istvánné
Fábiánné Kizur Anikó
Gubek István Zoltán
Szedő Pálné
Fényes Piroska Zsuzsanna
Fényesné Tagai Judit póttag
Fényesné Sárvári Erika póttag

Helyi Választási Bizottság
Horváth Imre Jánosné
Hauptmanné Baraksó Katalin
Czeruláné Bátori Csenge
Lovasi Andrea póttag
Boroznaki Mariann póttag

Felelős: eskütétel: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
A határozatban foglaltak előkészítéséért: Solymosi Beáta jegyző
Határidő: eskütételre: legkésőbb 2018. február 5-ig

14/2018.(I.29.) Képviselő-testületi határozata
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 87/2017.(V.2,) számú képviselő-testületi határozatot az alábbiak szerint módosítja:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa 0127/4 hrsz-ú területből telekalakítás útján kialakult 0127/8. hrsz-ú ingatlan, amely önkormányzati tulajdonban áll, ez az ingatlan érintett a csereszerződéssel elcserélt Nagytarcsa 160 hrsz-ú ingatlannal.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

15/2018.(I.29.) Képviselő-testületi határozata
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással a komposztálással és a komposztáló edények beszerzésével kapcsolatosan.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

2018. február 26.


16/2018.(II.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2017. évi költségvetés kulturális- és sport keretének terhére kiírt pályázati felhíváshoz kapcsolódó elszámolásokat a benyújtott dokumentumtok alapján:

1.) a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata elszámolása esetében elfogadta.
2.) a Füzesligeti Lakópark Egyesület esetében elfogadta.
3.) a Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület esetében elfogadta.
4.) a Nagytarcsai Tömegsport Egyesület esetében elfogadta.
5.) a Nyugállományú Honvédők Egyesületének esetében elfogadta.
6.) Nagytarcsai Alapfokú Művészeti Iskola esetében elfogadta.
7.) Blaskovits Alapítvány esetében elfogadta.
8.) Szivárvány Evangélikus Óvoda esetében elfogadta.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

17/2018.(II.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a benyújtott pályázatok megvalósításához szükséges források biztosítására a 2018. évi költségvetés kultúra és sport keret terhére támogatási összeget biztosít az alábbi bontásban:
1. Hagyományőrző Kulturális Egyesület
támogatás: 3.500.000 Ft + repülőjegy összegben (kultúra)
2. Nyugállományú Honvédők
támogatás: 1.200.000 Ft összegben (kultúra keret terhére)
3. Nagytarcsai Tömegsport Egyesület
támogatás: 5.000.000 Ft összegben (kultúra keret terhére)
4. Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata
támogatás: 600.000 Ft összegben (sport keret terhére)
2.945.000 Ft összegben (kultúra keret terhére)
5. Füzesliget Lakópark Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület
támogatás: 286.000 Ft összegben (kultúra keret terhére)
támogatás: 1.127.610 Ft összegben (sport keret terhére)
6. Blaskovits Alapítvány a Gyermekekért
támogatás: 200.000 Ft összegben (sport keret terhére)
támogatás: 200.000 Ft összegben (kultúra keret terhére)
7. Nagytarcsai Alapfokú Művészeti Iskola
támogatás: 500.000- Ft összegben (kultúra keret terhére)
8. Grund
támogatás: 6.000.000 Ft összegben (sport keret terhére)
támogatás: 9.000.000 Ft összegben (tartalék keret terhére)
9. Flex Polgárőr Egyesület
támogatás: 1.800.000 Ft összegben működésre (50 % sport és 50 % kultúra keret terhére)
A támogatások összege bruttó összegben értendők.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

18/2018. (II.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, Akácfa u. 24. szám alatti ingatlant érintően Nagytarcsa Község Önkormányzata határozott idejű bérleti szerződést köt az ott lakókkal 1.600,-Ft/hó/év bérleti díj összeggel állapítja meg.
Továbbá a bérleti szerződésben rendelkezni kell arról, hogy a bérleti jog nem örökölhető és át nem ruházható.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

19/2018. (II.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Antal Éva volt óvodavezetőt „Pedagógus Szolgálati Emlékérem” díjra felterjeszti.
Felkéri a Polgármestert, hogy a felterjesztésről gondoskodjon.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

20/2018. (II.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megváltoztatja a 763/2018. számú ügyiratban hozott 5867/201763/2018. számú polgármesteri határozatot az alábbiak szerint:
Horváth Máté és Horváthné Csitári Boglárka, Bendegúz utónevű gyermekét 15.000,- Ft értékű babacsomaggal támogatja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

21/2018. (II.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Reiter Csaba (2142 Nagytarcsa, Cserfa u. 1/b.) és Reiterné Robotka Ramóna (2143 Kistarcsa, Bocskai u. 12.) szám alatti lakos által felajánlott Nagytarcsa, 481/4. hrsz-ú ingatlanrész (120 m2) felajánlást elfogadja úgy, hogy az ügyintézéssel kapcsolatos mindennemű költséget az Önkormányzat vállalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ajándékozási szerződést kösse meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

22/2018. (II.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa ivóvízellátó és szennyvízelvezető közművei rövid- és középtávú fejlesztési feladataira vonatkozó szakértői feladatokkal dr. Pécsi Kálmán mérnök, szakértő tervezőt és Vitéz Sándor okleveles tervező mérnököt bízza meg 2.800 eFt + ÁFA összegért (a vízkeret terhére).
Felkéri a Polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést kösse meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

23/2018. (II.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Lajmer György r. alezredes rendőrkapitánynak történő kinevezését támogatja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

24/2018. (II.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Pátria Takarékszövetkezet tulajdonában lévő Nagytarcsa, Tompa utca 19. szám alatt lévő ingatlan megvásárlásáról vagy bérletéről.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

25/2018. (II.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja a Polgármesteri Hivatal épületében elhelyezésére kerüljön egy ATM.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

26/2018. (II.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának ötödik módosításával egyetért, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert a társulási megállapodás aláírására, és felkéri, hogy jelen döntést küldje meg a társulás elnökének.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

2018. március 12.


27/2018. (III.12.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem emel kifogást Cao Jun kínai állampolgár ingatlan vásárlása ellen, bízva abban, hogy a külföldi állampolgár tiszteletben fogja tartani európai keresztény kultúránkat, valamint a település szlovák nemzetiségi identitását.
A Képviselő-testület felhatalmazza Rimóczi Sándor Vilmos polgármestert, hogy a döntésről a
Pest Megyei Kormányhivatalt értesítse.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

28/2018. (III.12.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról úgy rendelkezik, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata fenntartásában lévő Csillagszem óvoda, kötelező felvételt biztosító körzethatára megegyezik a település közigazgatási határával.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Jegyzőt, hogy képviselő-testületi döntést, valamint a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében szereplő adatokat rögzítse a köznevelés információs rendszerében.
Felelős: Solymosi Beáta jegyző
Határidő: a döntést követő 15 napon belül

2018. március 26.


29/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Blaskovits Oszkár Általános Iskolában a szükségessé vált az elektromos kapcsolószekrény cseréje, melynek pénzügyi fedezetét a tartalékkeret terhére 5 MFt erejéig vállalja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

30/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. részére 1.245.821,- Ft összegben előirányzatot képez a 2017. évi áramdíjtartozás miatt. Az előirányzat képzése az általános tartalék terhére történik.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

31/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Ősz Gyula Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. ügyvezető bérét 2018. április 1-el bruttó 50 eFt-al kívánja megemelni a 2018. évi tartalékkeret terhére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

32/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal költségvetését (COFOG: 016010) az alábbi tételekkel, összesen 1.153.970 Ft összeggel megemeli, melyet a Nemzeti Választási Iroda költségvetési támogatásként nyújt:
K1103 Céljuttatás 390.000 Ft
K122 Megbízási díj 420.000 Ft
K123 Reprezentáció 25.200 Ft
K2 Járulék 170.978 Ft
K312 Anyagbeszerzés 92.992 Ft
K351 Előzetesen felsz.ÁFA 6.800 Ft
K355 Egyéb dologi kiadás 48.000 Ft
B16 Egyéb működési célú támogatás 1.153.970 Ft
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

33/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat intézményvezetője által készített 2017. évi szakmai beszámolót elfogadta.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

34/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2018. évi közbeszerzési tervet az alábbi táblázat alapján fogadja el:
Közbeszerzés tárgya Tervezett eljárástípus Eljárás tervezett megindítása
Bölcsőde építés Kbt. 115. § 2018. II. negyedév
Bölcsőde eszköz beszerzés Kbt. 115. § 2018. II. negyedév
A település víz minőség és mennyiség növelő beruházás, Kbt. 115.§. 2018. II. negyedév
A település szennyvíz hálózatának rekonstrukciós bővítése Kbt. 115.§. 2018. III. negyedév
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

35/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Fényes István János 2142 Nagytarcsa, Fasor u. 19. szám alatti lakos által felajánlott Nagytarcsa, 154. hrsz-ú ingatlan térítés mentes felajánlását elfogadja. A térítés mentes vagyonátruházással kapcsolatos valamennyi költséget az Önkormányzat vállalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ajándékozási szerződés megkötésére
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

36/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 1246/47. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában Nagytarcsa Község Önkormányzata az elővásárlási joggal nem kíván élni.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

37/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, Tompa u. 19. szám alatt található, Pátria Takarékszövetkezet tulajdonában álló ingatlant, bruttó 17 MFt értékben meg kívánja vásárolni a 2018. évi költségvetés tartalék keretének terhére.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

38/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület részére 100.000,- Ft támogatást nyújt a 2018. évi költségvetés tartalék keretének terhére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

39/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a megemelkedett gyermeklétszám miatt újabb védőnői körzetet kíván létrehozni.
Felhatalmazza a Polgármestert a 2. védőnői körzet létrehozásának előkészítésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

40/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a kulturális és sportkeret terhére 3 MFt, valamint az általános keret terhére 1,5 MFt előirányzatot képez és különít el a 2018. évi Ligetfesztivál megrendezésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

41/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa tömegközlekedés fejlesztésének érdekében 2018. szeptember 1-től 2018. december 31-ig a VOLÁNBUSZ Zrt-vel az alapszolgáltatáson kívül szerződést köt kiegészítő szolgáltatás végzésére az ajánlatban szereplő 3. verzióban foglalt menetrend szerint. A kiegészítő szolgáltatás nem érinti az alapmenetrendet.
Felkéri a Polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

2018. április 3.


43/2018. (IV.23.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a Gödöllői Rendőrkapitányság beszámolóját a 2017. évben végzett munkájáról.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

44/2018. (IV.23.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. 2017. évi mérlegbeszámolóját.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

45/2018. (IV.23.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elnapolja a Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. 2018. évi üzleti terének tárgyalását.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

46/2018. (IV.23.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elnapolja Nagytarcsa, Zrínyi utca 38. szám alatti épületfelújítás pótmunkáinak tárgyalását.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2018. május 2.

47/2018. (IV.23.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, külterület 093/39; 093/40; 093/41 és a 093/42. hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonását kezdeményezi, azzal a feltétellel, hogy a belterületbe vonással összefüggő valamennyi költséget a Tulajdonosok viselik, továbbá a belterületbe vonási eljárás Földhivatalnál történő megindításával egyidejűleg az ingatlan Tulajdonosok területfejlesztési szerződést kötnek Nagytarcsa Község Önkormányzatával.
Felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

48/2018. (IV.23.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, külterület 093/34 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonását nem kezdeményezi.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

49/2018. (IV.23.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy

1.) Tudomásul veszi, hogy:

a.) a PE/AF00117-14/2018 számon kiadott térségi terület-felhasználási engedélyben a Pest megyei Állami Főépítész más hatóság döntésére hivatkozva nem járult hozzá a 093/31-33 hrsz. ingatlanok gazdasági célú átsorolásához továbbá a Széchenyi utca D-i oldalán lévő 09/2-4 hrsz. telkek D-i részének lakóterületi célú átsorolásához.

b.) a Nagytarcsa Község közigazgatási területére eső, a településszerkezeti tervben tervezett terület fejlesztések területi (környezeti, társadalmi, gazdasági) hatásvizsgálati dokumentációjából az érintett fejlesztői döntése alapján kimaradt a 093/111 hrsz 1,08 ha nagyságú jelenlegi erdőterületének gazdasági területi átsorolása.

2.) Az előzőek alapján időtakarékossági okokból úgy dönt, hogy Nagytarcsa Község településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata és szabályozási terve II. módosítási dokumentációjából ez előző pontban említett területek már nem szerepelhetnek, de egy későbbi tervmódosításban egyéb feltételek teljesülése esetén szerepeltethetők.

3.) Úgy dönt, hogy e határozat meghozatalától számított 15 napon belül ezen érintett területek fejlesztésben érdekelteknek nyilatkozniuk kell az alábbiakról:

a.) Változatlanul fenntartják-e eredeti terület igénybevételi, fejlesztési elképzeléseiket, esetleg visszalépnek a tervezett fejlesztésektől.
b.) Vállalják-e, hogy legkésőbb 30 naptári napon belül elhárítják azokat az objektív akadályokat, melyek jelenleg nem teszik lehetővé az érintett területek átsorolhatóságát.
c.) Elvben vállalni kívánják-e egy későbbi tervezési ütemben megismétlendő tervezői közreműködés felmerülő költségeinek arányosan rájuk jutó részét.
d.) Tudomásul veszik-e és vállalják-e annak az ismételt kockázatát, hogy a korábbiakhoz hasonlóan a tervek egyeztetésben résztvevő hatóságok jogszabályon alapuló észrevétele miatt esetleg mégsem lesz átsorolható a területük.

4.) Úgy dönt, hogy ha az előző pontban szereplő nyilatkozatokat az előírt határidőn belül nem adják meg az érintettek, vagy nem vállalják a rögzített feltételeket, akkor az e területekkel kapcsolatos összes vonatkozó korábbi képviselő-testületi határozat érvényét veszti, egyúttal az ezekkel korábban párba állított, ún. visszaminősítendő területek tovább nem kerülnek tartalékolásra és külön döntés alapján más fejlesztések céljára is szabadon felhasználhatók.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

50/2018. (IV.23.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy egyetért azzal, hogy Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola jelenlegi igazgatóját — Tóthné Seres Katalint — bízza meg a fenntartó a következő ciklusra intézményvezetőként.
Felkéri a Polgármestert, hogy a kialakított véleményt juttassa el a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunakeszi Tankerületének Igazgatója részére.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2018. május 9.

51/2018. (IV.23.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Blaskovits Oszkár Általános Iskola elektromos kapcsolószekrény cseréjéről szóló 29/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozatát visszavonja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2018. május 2.


52/2018. (V.2.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa, Zrínyi u. 38. (Hrsz.: 229/1.) szám alatti ingatlanon lévő épület pót munkáira benyújtott 6.216.609.-Ft+Áfa összegű ajánlatot elfogadja. A pótmunka pénzügyi fedezetét a költségvetésben a „HEMO belső felújítás” előirányzat terhére vállalja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

53/2018. (V.2.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 0137/27 hrsz-ú ingatlant telekalakítás jogcímén térítés mentesen önkormányzati tulajdonba átveszi.
Felkéri a Polgármestert a térítésmentes tulajdonba adásról szóló szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

54/2018. (V.2.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, külterület 093/34 hrsz-ú ingatlan övezeti átsorolását (GIP övezetbe) nem támogatja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2018. május 14.


55/2018.(V.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00065 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan 2.428.219,- Ft önrészt biztosít Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésről szóló 3.2018 (II.7.) rendelete szerinti „Általános tartalék keret” költséghely terhére az alábbiak szerint:
Költség típus Önerő
Műszaki tervek, engedélyes tervek és ezek hatósági díjai 2.428.219,- Ft
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

56/2018.(V.14.) Képviselő-testületi határozat
1. Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 2. melléklet szerinti tartalommal, hagyja jóvá.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jóváhagyott Módosító Okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot aláírja.
3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal módosított Alapító Okiratát küldje meg a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés végett a külön jogszabályban előírtaknak megfelelően.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester, jegyző

57/2018.(V.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata részt vegyen a Kistarcsa-Kerepes-Nagytarcsa települések által megvalósításra kerülő Nagytarcsa-Kistarcsa között elfekvő közel 200 fm hosszú vízvezeték felújításában.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2018. május 18.


58/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Vizsgáló Bizottságot hoz létre a Helyi Építési Szabályzat rendelet megalkotásával kapcsolatos képviselő-testületi döntések átvizsgálására, de különös figyelemmel az alábbi tárgykörök kivizsgálására:
– A Hivatal által a Nagytarcsa 0126/110 hrsz. (korábban 0126/52 és 0126/32) ingatlannal kapcsolatos döntések, határozatok, tájékoztatások HÉSZ átsorolás ügyében;
– A laktanya melletti, önkormányzati tulajdonban lévő 017/3 és 017/1 helyrajzszámú ingatlanok HÉSZ szerinti átsorolása ügyében;
– A vizsgáló bizottság tagjai:
 Kmeczik Gábor képviselő, bizottság vezetője;
 Rónai Pálné bizottsági tag;
 Morva István Pénzügyi bizottság külső tagja;
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

59/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2017-2018. évi jegyzői beszámolót elhalasztotta, arra az időtartalomra, amíg a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft-vel szemben a NAV a jelenleg folyamatban lévő eljárását le nem zárja és a HÉSZ Vizsgáló Bizottság a vizsgálatát folytatja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

60/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése alapján – a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót a határozat mellékleteként elfogadja.
A Képviselő-testület elrendeli a beszámoló megküldését a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály részére.
Felelős: Solymosi Beáta Jegyző
Határidő: azonnal

61/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa község ivóvíz-, és szennyvízellátás feladatairól szóló napirendet elnapolta a következő ülésig.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

62/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. által készített Nagytarcsa Község közműves vízszolgáltatási korlátozási tervét elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert a terv aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

63/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa külterület 086/6 hrsz-ú ingatlan övezeti átsorolását nem támogatja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

64/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa külterület 069/7; 069/8; 069/11; 069/13 és a 069/14. hrsz-ú ingatlanok övezeti átsorolását nem támogatja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

65/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Pestterv Kft (1085 Budapest, Kőfaragó u. 9.) tervezési szerződést kötött Nagytarcsa Község Önkormányzatával a “Nagytarcsa Község településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata és szabályozási terve I/b. módosítása” munkarész után és a szerződés szerint kiállított számla kerüljön kifizetésre, a 2018. évi költségvetés álalános tartalék keretének terhére, melynek összege bruttó 5.899.150,- Ft. A szerződéssel érintett területek 017/1. hrsz. 9284 m2, 017/4. hrsz. 7620 m2, 017/5. hrsz. 3596 m2, valamint a 0128/121. hrsz. 10875 m2, melynek alapján az Önkormányzat ezen összegből a szerződéses összeg a 017. hrsz-ú ingatlanok esetében 0,653 % és a 0128/21. hrsz-ú ingatlan esetében 0,347 % költség viselését vállalja a tulajdoni hányad arányában. A különbözetet a Szilas Projekt Kft. az önkormányzat részére haladéktalanul megfizeti.
Felhatalmazza a Polgármestert a Fejlesztővel való szerződés megkötésére és aláírására, valamit a területarányos tervezési díj Fejlesztő általi kifizetésének biztosítására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

66/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa külterület 093/34. hrsz-ú ingatlan övezeti átsorolását nem támogatja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

67/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa külterület 09/17-18-19. hrsz-ú ingatlanok tulajdonosok kérésére az érintett ingatlanok művelési ág változását támogatja. A művelési ág változtatásával kapcsolatos valamennyi költségek az érintett ingatlanok tulajdonosai viselik.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

68/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. negyed évi elszámolás megtárgyalását elnapolta.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

69/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, Zrínyi u. 38. épület befejező munkálatait – az időközben bekért árajánlatokból kiválasztott legkedvezőbb ajánlat szerint – 3.620.680.- Ft + Áfa összegben a tartalékkeret terhére, támogatja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

70/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a HEMO épület állagmegóvás és beázás megszüntetése érdekében 5.000.000,- Ft keretösszeg felhasználását a tervezett előirányzatból támogatja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

71/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2018 évi nyári napközistábor szervezéséhez és lebonyolításához 500.000.- Ft-ot biztosít a tartalékkeret terhére, tekintettel arra, hogy ez kötelező önkormányzati feladat.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

72/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2142 Nagytarcsa, Akácfa u. 24. szám alatti ingatlant 1.600,- Ft/hó összegért a bírósági jogerős határozat időpontjáig visszamenőlegesen bérbe adja. A bérleti szerződés hiányában a jelenlegi jogcímnélküli lakók részére az ingatlan értékesítés kedvező feltételekkel nem lehetséges és a 3.000.000,- Ft felajánlott vételára a Képviselő-testület nem fogadja el.
Felhatalmazza a Polgármestert a bérletiszerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

73/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 188/2017.(XI.27.) számú határozatát módosítja azzal, hogy a 4. pontja törlésre kerül.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

74/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, Rákóczi út 475, 476, 477/2, 479, 483, 484, 485, 487, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498/2 500 és 501 hrsz-ú továbbá Nagytarcsa, Zrínyi utca 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434/1 hrsz-ú és a 093/42. hrsz-ú és a Nagytarcsa, Kossuth utca 263, 261, 260, 257, 256, 255/2, 254/2, 253, 252, 251, 250, 249/2, 247, 246, 244/4 hrsz-ú ingatlanokra a Helyi Építési Szabályzat módosításának befejezéséig „változtatási tilalmat” rendel el. Az ingatlanok tulajdonosai, vagy fejlesztői az érintett ingatlanokról terület feltárási dokumentációt készítsenek és azt az Önkormányzat hagyja jóvá.
Ezt követően adható ki az egyes eljárásokhoz szükséges hatósági állásfoglalás.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2018. Május 31.


75/2018.(V.31.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Petőfi lakótelepen létesítendő új kút üzembe helyezésével kapcsolatos döntés megtárgyalásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
1. A 8/A kút rákötése a hálózatra, figyelembe véve a 7. és 8. kút vízhozamát, valamint az engedélyek beszerzését;
2. Az engedélyben szereplő 2. új kút fúrásának leállítása;
3. A Felsőrétbe tervezett 3. kúthoz meg kell kérni az MNV Zrt. hozzájárulását és elindítani az engedélyeztetési eljárást;
4. Az Öregszőlők lakópark Kistarcsa vízhálózatával történő összekötésének megtervezése és a hálózat kiépítésének megvalósítása.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

75/B. 2018.(V.31.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a HEMO épület befejező munkáinak megvalósítását támogatja
Felhatalmazza a Polgármestert a feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatására a kivitelező kiválasztására és a szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

76/2018.(V.31.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa külterület 0126/2. (7859 m2) és a 0126/3. (8293 m2) hrsz.-ú területek Gksz-3 övezetbe történő átsorolását nem támogatja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

77/2018.(V.31.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Sport és Szabadidő Park (kosárlabda pálya, pumpapálya, skate-park) átadási programjának megrendezését 300 eFt összeggel támogatja a 2018. évi költségvetés általános tartalékkeretének terhére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2018. Június 25.


78/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Dr. Benyes Mária háziorvos által készített 2017. évi beszámolót elfogadta.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

79/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Dr. Fábry Orsolya gyermekorvos által készített 2017. évi beszámolót elfogadta.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

80/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hauptmanné Baraksó Katalin Csillagszem Óvoda vezetője által készített 2017. évi beszámolót elfogadta.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

81/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatának elnöke által készített 2017. évi beszámolót elfogadta.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

82/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a csatlakozni kíván az Európai Mobilitási Hét 2018. rendezvényéhez az alábbi választható feltétellel:
Autómentes napot szervezünk, amelynek keretében legalább egy teljes napra (a szokásos munkaidő előtt egy órával kezdődően a munkaidő vége után egy óráig) egy (Múzeumkert u.) vagy több közterületet kizárólag gyalogos, kerékpáros, ill. közösségi közlekedés számára alakítsunk ki. Az autómentes nap 2018. szeptember 19-én kerüljön megrendezésre. Kérjük fel településünk oktatási-nevelési intézményeit, hogy az eddigi gyakorlat szerint szervezzék meg a Mobilitási Hét jelmondatának megfelelően intézményeikben a gyermekeknek szóló programokat.
Felkéri a Polgármestert a Mobilitás Karta aláírására, egyedi támogatás igénylésére, amennyiben erre lehetőség nyílik, valamint a kapcsolattartó személy kijelölésére elérhetőségének megadására.
Felkéri a Jegyzőt a rendezvény megszervezésével kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

83/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 14/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelet a „Tiszta udvar, rendes ház” és a „Tiszta utca” cím alapításáról szóló rendelet 1.§. (4) bekezdésében lévő plakett költségét 2018. évben 8.000,- Ft-ban határozza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

84/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Díszpolgári Cím” odaítélését, további tárgyalásra visszautalta az Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottsága részére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

85/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa község könyvtár (Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése) A 2019/N6536 sz.-ú pályázathoz kapcsolódóan 297.261.- Ft önrészt biztosít Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésről szóló 3.2018 (II.7.) rendelete szerinti az „Általános tartalék keret” költséghely terhére az alábbiak szerint:
Költség típus Önerő
Hiányzó önrész 297.261,- Ft
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

86/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a kultúra / sport pályázat benyújtási határidejét november 15-re módosította.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

87/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Helyi Építési Szabályzat módosítása során a belterületi határokat jelenleg nem jelöli ki.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

88/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa 0135/6 hrsz.-ú területnél kijelölt övezet módosítás tárgyalását rendkívüli ülésre napolta.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

89/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a telekalakítási vázrajzot biztosítsa a bizottság részére, hogy felelősen tudjanak dönteni a testületi ülésen a Szőlő és Ady utcák közötti út (737-738 hrsz.) jelölésével kapcsolatban a Helyi Építési Szabályzat módosítás tárgyalását rendkívüli ülésre napolta.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

90/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, Jókai lakópark 086/6 hrsz.-ú ingatlan “lakópark” egyedi övezet besorolását nem támogatja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

91/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szabályozási Terven szereplő utcák (Szőlő, Bodza, Gyöngyvirág, laktanya Széchenyi – Szőlő utca, stb.) szabályozását a PESTTERV Kft. által készített vázrajz megtekintése után tárgyalja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

92/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a záportározó és annak szomszédságában lévő EV (védett erdő) övezeti besorolását “V” vízbázis övezeti besorolásba helyezi.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

93/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Helyi Építési Szabályzat módosítása során az erdőterületet kijelöléseket visszautalja Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság hatáskörébe.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

94/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a kertvárosias és falusias lakóövezetekben a kialakított építési telek nagyságától függően:
– 800 m2 telekterületig csak egylakásos,
– 801 – 1000 m2 közötti telekterületig legfeljebb kétlakásos társasházas,
– 1001 – 1.400 m2 közötti telekterületig legfeljebb háromlakásos társasházas,
– 1.401 m2 feletti telekterülettől legfeljebb 4 lakásos társasházas lakóépület építhető, azaz 4 lakásosnál nagyobb lakóépület nem építhető.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

95/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Helyi Építési Szabályzat módosítása során a Nagytarcsa, 450-454. hrsz.-ú ingatlanokról a „védett övezet” besorolás kerüljön levételre és helyette „falusias lakóövezet” besorolás kerüljön feltüntetésre.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

96/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a csapadékvíz hálózat használati díjának megállapításáról szóló rendeletet alkot, melynek elkészítésével – szakember és jogász bevonásával – a Hivatalt bízza meg. A rendelettervezet benyújtását a Képviselő-testület soron következő ülésére kéri.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

97/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Boroznaki Marianna és Wágner Zoltán (2142 Nagytarcsa, Sztehlo G. u. 5/a.) kérelmezők vételi szándékát elutasítja és Nagytarcsa, Malomárok 1251/76. hrsz.-ú ingatlan nem kívánja elidegeníteni.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

98/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 74/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozatát módosítja, hogy a úgy, hogy a Kossuth utcai ingatlanok változtatási tilalmát visszavonja, míg a Nagytarcsa, Rákóczi út 475, 476, 477/2, 479, 483, 484, 485, 487, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498/2 500 és 501 hrsz-ú továbbá Nagytarcsa, Zrínyi utca 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, és a 434/1 hrsz-ú ingatlanokra elrendelt változtatási tilalmat a rendelet alkotásig nem vonja vissza.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

99/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. a Főtáv Zrt. hőtermelői üzemeltetési szolgáltatásra tett indikatív ajánlatát fogadja el.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

100/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. a Főtáv Zrt. hőtermelői üzemeltetési szolgáltatásra tett indikatív ajánlatát fogadja el.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2018. Július 4.


101/2018.(VII.4.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 58/2018.(V.28.) Képviselő-testületi határozatát visszavonja és meghozza az alábbi határozatot:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete vizsgáló bizottságot hoz létre a Helyi Építési Szabályzat rendelet megalkotásával kapcsolatos képviselő-testületi döntések átvizsgálására, de különös figyelemmel az alábbi tárgykörök kivizsgálására:
– A Hivatal által a Nagytarcsa 0126/110 hrsz. (korábban 0126/52 és 0126/32) ingatlannal kapcsolatos döntések, határozatok, tájékoztatások HÉSZ átsorolás ügyében;
– A laktanya melletti, önkormányzati tulajdonban lévő 017/3 és 017/1 helyrajzszámú ingatlanok HÉSZ szerinti átsorolása ügyében;
– A vizsgáló bizottság tagjai:
 Kmeczik Gábor képviselő, bizottság elnöke;
 Rónai Pálné képviselő, bizottsági tag;
 Morva István bizottsági tag (a Pénzügyi bizottság külső tagja);
– A vizsgáló bizottság tevékenysége során jogosult külső szakértők bevonására pl.: Pekár Zoltán és Oláh János
– A képviselő Testület az általános tartalék terhére 1.500.000,- Ft pénzügyi keretet biztosít a külső szakértők díjazására. A szakértői, eseti megbízási szerződésre javaslatot tesz a bizottság elnöke, aláírására a polgármester jogosult.
– A vizsgáló bizottság egyes ügyek lezárása esetén részjelentést köteles benyújtani a Képviselő Testület elé.
– A vizsgáló bizottság jogosult a tevékenységéhez szükséges dokumentumok, azok másolatai bekérésére bármely érintett hatóságtól, szervezettől, magánszemélytől;
– A vizsgáló bizottság – amennyiben tevékenysége során olyan információ birtokába jut, mely alapján szükségesnek ítéli – további területekre is kiterjesztheti vizsgálódását;
– A vizsgáló bizottság mandátuma 2018. július 4. napjával kezdődik és az érintett témák vizsgálatainak befejezéséig, de legfeljebb 2019. május 28. napjáig tart. Amennyiben a testület úgy ítéli meg, külön határozatban dönthet a megbízatás meghosszabbításáról.

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester, Kmeczik Gábor a VB. elnöke
Határidő: 2018. 07. 4-tő-2019. május 28-ig.

102/2018.(VII.4.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem támogatja a 0135/41-46. és a 0135/52-53. hrsz-ú területen a bányanyitást.
Képviselő-testület felkéri a Polgármester, hogy az érintett engedélyező hatóságot a döntésről tájékoztassa.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2018.07.15.

2018. Július 18.


103/2018.(VII.18.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetésben, beruházások kiadási soron szereplő összegből 20.000.000,- Ft+ÁFA összeget átcsoportosít az általános tartalék keret javára.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet módosítását fentiek alapján készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Jegyző
Határidő: 2018.08.27.

104/2018.(VII.18.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagytarcsa Község településszerkezeti tervéről szóló 160/2017. (IX.18.) ÖK határozatával módosított 122/2016. (IX.26.) ÖK határozatának módosításáról:

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján a város 60/2010. (II. 25.) képviselő-testületi határozattal elfogadott településfejlesztési koncepciójában foglaltakkal összhangban a következők szerint módosítja a község településszerkezeti tervéről szóló 160/2017. (IX.18.) ÖK határozatával módosított 122/2016. (IX.26.) számú képviselő-testületi határozatát, és egyúttal jóváhagyja a módosított településszerkezeti tervlapot, valamint azok kötelező együttes alkalmazását előírja.
(1) Nagytarcsa Község teljes igazgatási területére vonatkozóan az alábbiak szerint jóváhagyja a 160/2017. (IX.18.) ÖK határozatával módosított 122/2016. (IX.26.) számú ÖK határozatával elfogadott településszerkezeti terv szöveges mellékleteiben rögzített leírás módosítását, valamint rajzi mellékletként a TSZT-1bm jelű (m=1:10.000 méretarányú) módosított településszerkezeti tervet. Az e határozatot és rajzi mellékleteit azok módosításáig együtt kell alkalmazni.
(2) E határozat rajzi melléklete: a TSZT-1bm jelű településszerkezeti terv.
(3) Nagytarcsa Község teljes igazgatási területére vonatkozó a 160/2017. (IX.18.) ÖK határozatával módosított 122/2016. (IX.26.) számú ÖK határozatával elfogadott településszerkezeti terv szöveges mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

1. A településszerkezeti terv M-1 mellékletének (a településszerkezeti terv leírása) 1.6. fejezetének (Közigazgatási határ, a bel- és külterületek határa) második bekezdése az alábbiak szerint változik meg, egyebekben az M-1 melléklet szövege változatlan marad.

A település igazgatási területe tervezett állapotban nem változik. Tervezett állapotban a településszerkezeti tervlap lehatárolásának megfelelően a belterület 410,2351 ha, a külterület pedig 803,6228 ha lesz.

2. A településszerkezeti terv M-2 mellékletének 1. A tervezett változások, beavatkozások című fejezetének szövege kiegészül az alábbiakkal, egyebekben az M-2 melléklet többi szövege változatlan marad:

„A terület-felhasználás megváltoztatására jelen tervmódosítás alapján a következők szerint kerül sor: 

A TSZT RAJZOLATÁN MEGVÁLTOZOTT LEGFONTOSABB ELEMEK
Változási azonosító Érintett terület (változás indoklása, megjegyzés) Terület-felhasználási változás
Jele nagy-sága
(ha)
meg-szűnő terve-zett
Beépítésre szánt területek beépítésre nem szánt területi visszaminősítésével (funkcióváltással) megváltozott elemek:
A A Jókai u. menti gazdasági területek É-i sarkánál. (Az adottságokat elismerő önkormányzati igényre.)

(Magyarázat: e területnél a TSZT és SZT változási lehatárolása kis mértékben azért tér el egymástól, mert a hatályos tervekben jelenleg meglévő TSZT, SZT ellentét, eltérés korrigálására is most kerül sor!)

Gksz 0,3
B A Milenniumi u. mögötti be nem épült területek ingatlanjai. (Az adottságokat elismerő önkormányzati igényre.) Lke 0,44
Beépítésre nem szánt területek beépítésre szánt területi átsorolásával (funkcióváltással) megváltozott elemek:
1 A 0128/21 hrsz ingatlan. (Fejlesztői és önkormányzati igényre.) Gksz 1,0
Ev 0,8

0,09

2 A 017/3 és 0171/1 hrsz ingatlanok. (Fejlesztői és önkormányzati igényre.) Ev Gksz 1,6
KÖu 0,4
0,03
Beépítésre nem szánt területek beépítésre nem szánt területi átsorolásával (funkcióváltással) megváltozott elemek:
2 A 017/3 és 0171/1 hrsz ingatlanok. (Fejlesztői és önkormányzati igényre.) KÖu 0,3
3 A kistarcsai határnál. (Önkormányzati igényre és jogszabályi kötelezettségből az ún. BA érték egyenlegének biztosítása érdekében.) Ev 3,7

3. A településszerkezeti terv M-3 mellékletének (a település területi mérlege) helyébe az alábbi szöveg lép:
„A településszerkezeti tervben rögzített terület-felhasználás változások alapján a meglévő és tervezett állapotra vonatkozóan a település területmérlege a következők szerint alakul. 

Terület-felhasználási kategória Meglévő állapot (ha) Tervezett állapot
Meglévő, megmaradó (ha) Tervezett (ha) Összesen (ha)
Nagyvárosias lakóterület 5,2 5,2 0,0 5,2
Kisvárosias lakóterület 2,3 2,3 0,0 2,3
Kertvárosias lakóterület 138,0 137,6 0,0 137,6
Falusias lakóterület 77,6 77,6 0,0 77,6
Településközpont terület 18,9 18,9 0,0 18,9
Intézményi terület 3,5 3,5 0,0 3,5
Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület 67,4 67,1 3,1 70,2
Ipari gazdasági terület 75,1 75,1 0,0 75,1
Különleges, dísznövény kertészet terület 3,1 3,1 0,0 3,1
Különleges, sportpálya terület 2,7 2,7 0,0 2,7
Különleges, honvédségi terület 59,1 59,1 0,0 59,1
Különleges, temető terület 1,9 1,9 0,0 1,9
Közúti közlekedési terület 67,6 67,2 0,3 67,5
Zöldterület, közpark 3,6 3,6 0,0 3,6
Védelmi erdőterület 114,1 112,4 3,7 116,1
Turisztikai erdőterület 0,0 0,0 0,0 0,0
Gazdasági erdőterület 29,5 29,5 0,0 29,5
Általános mezőgazdasági terület 509,6 503,7 1,5 505,2
Vízgazdálkodási terület 11,6 11,6 0,0 11,6
Különleges, beépítésre nem szánt depónia terület 10,2 10,2 0,0 10,2
Különleges, beépítésre nem szánt rekreációs terület 10,3 10,3 0,0 10,3
Különleges, beépítésre nem szánt közlekedési terület 0,8 0,8 0,0 0,8
Különleges, beépítésre nem szánt honvédelmi terület 1,7 1,7 0,0 1,7
Összesen: 1213,9 1205,1 8,7 1213,9

4. A településszerkezeti terv M-4 mellékletének (a területrendezési tervvel való összhang igazolása) 1. és 2. fejezete helyébe az alábbi 1. és 2. fejezet szövege lép:
„1. OTRT ÖSSZHANG

Az OTrT előírásainak érvényesülését jellemzően a BATrT előírásainak való megfeleléssel lehet és kell igazolni. Ezen túlmenően azonban az OTrT változása miatt az alábbiakban részletezett témakörökben is igazolni kell az OTrT előírásainak érvényesülését. 

Az OTrT 7§ (1) bekezdésében rögzített követelmény érvényesülésének igazolása (ha) %
Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő terület nagysága a településen 40,45 100
Ebből csak erdőterület területfelhasználási egységbe sorolható 38,43 95
Ebből más egyéb területfelhasználási egységbe sorolható legfeljebb 2,02 5
Az TSZT-ben az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területből a nem erdőterületbe sorolt terület nagysága a településen a hatályos TSZT szerint 0,58 1,43
Az TSZT-ben az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területből a nem erdőterületbe sorolt terület nagysága a mostani TSZT módosítás során 0 0
Az TSZT-ben az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területből a nem erdőterületbe sorolt terület nagysága a településen 0,58 1,43

A fenti táblázat adatai alapján tehát a tervmódosítás során az OTrT 7§ (1) bekezdésében rögzített követelmény érvényesül!

Az OTrT 8.§ -ban rögzített szöveges követelmények érvényesülését az alábbiak igazolják:
– A•VINGIS-O EM, OFJ hatályos térképek alapján megállapítható, hogy a település nem érintett az I-II. osztályú szőlő termőhelyi kataszterbe sorolt földrészletekkel. (A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 1. sz melléklete alapján a település nem tartozik egyetlen borvidékhez sem.)
– A változtatással érintett ingatlanok egyike sem érinti az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszterben szereplő két ingatlan (018/5 és a 018/20 hrsz) területét.

A fentiek alapján tehát az OTrT 8.§ -ban rögzített követelmény érvényesül!

A fentiek alapján tehát a tervi megoldások és az OTrT közötti összhang érvényesül.

2. BATRT ÖSSZHANG

5. Az alábbi táblázatban bemutatjuk a módosítással érintett területeknek a BATrT vonatkozó övezeti lapjainak lehatárolásaival való elvi érintettségét. E jelölések azonban nem minden esetben jelölnek érdemi, vizsgálandó érintettséget is (pl. az adott övezet vonatkozásában egyébként megengedett átsorolás alkalmazása). Emiatt a táblázat adatai csak előzetes tájékoztatási célokat szolgálnak. A nem érintett minősítések azonban egyértelműek a területi lehatárolások vonatkozásában a nem érintettség bizonyítására.

A TSZT módosítások elvi érintettsége a területlehatárolás alapján
Változási azonosító 1 2 3 A B
3.1. sz. melléklet: Magterület övezete
3.2 sz. melléklet: Ökológiai folyosó övezete
3.3. sz. melléklet: Puffer terület övezete
3.4. sz. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
3.5. sz. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
3.6. sz. melléklet: Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete
3.18. sz. melléklet: Földtani veszélyforrás területének övezete
3.22. sz. melléklet: Honvédelmi terület övezete

– = nem érintett
x = érintett

Az átsorolási döntések térképi jelölése a BATrT egyes tervlapjain és a megfeleltetés ismertetése:

A tervezett új terület-igénybevétellel együtt járó fejlesztési elképzelések területmérlege:

Tervi azonosító Átsorolási döntés megnevezése Terület (ha) BATrT kategóriából „elhasznál” (ha)
1 Mezőgazdasági területből kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, THV alapján 1 nem használ el 0
1 Erdőterületből kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, THV alapján 0,09 nem használ el 0
2 Erdőterületből kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, THV alapján 1,6 nem használ el 0
2 Közlekedésii területből kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület 0,4 nem használ el 0
2 Mezőgazdasági területből kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, THV alapján 0,03 nem használ el 0
2 Mezőgazdasági területből közlekedési terület, THV alapján 0,3 a mezőgazdasági térségből 0,3
3 Mezőgazdasági területből erdőterület 3,7 a mezőgazdasági térségből 3,7
A Gazdasági területből mezőgazdasági terület THV alapján 0,3 nem használ el 0
B Lakóterületből mezőgazdasági terület THV alapján 0,44 nem használ el 0

 Az ún. BATrT szerinti közvetlen átsorolási területi korlátok és a tervi igénybevételek összevetése:

Átsorolható ilyen kategóriából Ilyen célra Lehetséges területnagyság (ha) Jelen TSZT módosítás igénybe vesz (ha) További fejlesztési lehetőség területnagysága (ha)
Erdőgazdálkodási térségből – erdőterületté, illetve természetközeli területté. legalább: 100,198 0 legalább: 100,198
– bármely települési területfelhasználási egységgé. legfeljebb: 15,982 0 legfeljebb: 15,982
Mezőgazdasági térségből – mezőgazdasági területté, illetve természetközeli területté. legalább: 559,782 0 legalább: 559,782
– bármely települési területfelhasználási egységgé. legfeljebb: 25,728 4 legfeljebb: 21,728
A vízgazdálkodási térségből – vízgazdálkodási területté, illetve természetközeli terület területfelhasználási egységgé. legalább: 3,5275 0 legalább: 3,5275
-olyan területfelhasználási egységgé, amely nem veszélyezteti a vízgazdálkodás érdekeit. legfeljebb: 0,6225 0 legfeljebb: 0,6225
A városias települési térség vagy hagyományosan vidéki települési térség legnagyobb növekménye legfeljebb: 0,0216 0 legfeljebb: 0,0216

 A fenti adatok alapján tehát a területátsorolási mennyiségi korlátok teljesülnek!

A tervben rögzített 1, 2, és 3 jelű átsorolások:
– a BATrT rajzolatával (2. sz. melléklet) nem ellentétesek;
– összes kiterjedésük a fenti táblázat szerint BATrT-ben rögzített átsorolási korlátot nem érik el.

A tervben rögzített egyéb, a városias települési térségen belüli 1, 2 jelű módosítások:
– tervezett területfelhasználásai jól illeszthetők a település meglevő szerkezetéhez;
– táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és árvízvédelmi szempontok alapján nem sértenek társadalmi érdeket;
– kapcsán a tervezett funkciók ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra kapacitás az átsorolásokat lehetővé teszi vagy a terület igénybevételével párhuzamosan kiépül;
– közül nincs olyan új beépítésre szánt területkijelölés, amely a település közigazgatási határához 200 méternél közelebb lenne és már ne lenne rá érvényes, az állami főépítésznek a területrendezési hatósági eljárás során kiadott területfelhasználási engedélye (az érintett területekre ezt az eljárást az önkormányzat e tervváltozat elkészítését megelőzően már lefolytatta, a szükséges területfelhasználási engedélyt előzetesen beszerezte!);
– közül az új beépítésre szánt területként kijelölt lakóterületek, illetve vegyes területek nincsenek;
– közül új beépítésre szánt területként olyan lakóterület, illetve vegyes terület kijelölésére nem került sor, mely az 5 hektárt meghaladta volna illetve legalább 300 lakás elhelyezésére alkalmas lenne, így e területeknek a meglévő, vagy kiépítendő kötöttpályás közösségi közlekedés megállóhelytől a közforgalom számára szabályosan használható közúton mért 5 km-t meghaladó távolságát sem kell vizsgálni;

A fenti kivonatok alapján a módosítások közül egyik sem érinti az térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatot. A megfelelés így igazolt.

A védelmi elsődleges rendeltetésű erdőterületként és a természetközeli területként besorolt területfelhasználási egységek kiterjedésének érintetlensége a következők szerint igazolt:
– A védelmi elsődleges rendeltetésű erdőterületek nagysága az erdészeti adatszolgáltatás alapján 11,5 ha, az új tervnek megfelelő tervezett állapotban ez az érték 116,1 ha. Mivel a településszerkezeti tervben a védelmi erdőterület lényegesen nagyobb, mint az erdészeti nyilvántartásban szereplő védelmi elsődleges rendeltetésű területek nagysága, így a megfelelőség igazolt.
– Természetközeli területet a hatályos TSZT nem tartalmazott és a tervi állapot sem tartalmaz, így e vonatkozásban is igazolt a megfelelőség.

6. A településszerkezeti terv M-5 mellékletének (a biológiai aktivitásérték számítási eredménye) helyébe az alábbi szöveg lép:

„A területek biológiai aktivitásértékének számításáról a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet rendelkezik. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdés b) pontja értelmében az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet.
A terület eredeti (változtatás előtti) biológiai aktivitásértékének számítása hatályos településrendezési eszközök hiányában beépített területen a kialakult állapot, egyéb területen az ingatlan-nyilvántartás szerinti művelési ágak alapján, míg hatályos településrendezési eszközök esetében a terület-felhasználási egységek és az építési övezeti, valamint az övezeti besorolásból adódó építési használat alapján történik.
A tervezési területre van érvényben lévő, hatályos településrendezési eszköz, Nagytarcsa Község Településszerkezeti Terve.

Terület-felhasználási kategória Biológiai aktivitás érték szorzó Meglévő állapot (ha) Tervezett állapot (ha) Terület változás (ha) Biológiai aktivitás érték változás
Nagyvárosias lakóterület 0,6 5,2 5,2 0,0 0,00
Kisvárosias lakóterület 1,2 2,3 2,3 0,0 0,00
Kertvárosias lakóterület* 2,7 138,0 137,6 -0,4 -1,08
Falusias lakóterület 2,4 77,6 77,6 0,0 0,00
Településközpont terület 0,5 18,9 18,9 0,0 0,00
Intézményi terület 0,5 3,5 3,5 0,0 0,00
Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület* 0,4 67,4 70,2 2,8 1,12
Ipari gazdasági terület 0,4 75,1 75,1 0,0 0,00
Különleges, dísznövény kertészet terület 3,0 3,1 3,1 0,0 0,00
Különleges, sportpálya terület 3,0 2,7 2,7 0,0 0,00
Különleges, honvédségi terület 1,5 59,1 59,1 0,0 0,00
Különleges, temető terület 3,0 1,9 1,9 0,0 0,00
Közúti közlekedési terület 0,5 67,6 67,5 0,0 0,00
Zöldterület, közpark 6,0 3,6 3,6 0,0 0,00
Védelmi erdőterület* 9,0 114,1 116,1 2,0 18,00
Turisztikai erdőterület 9,0 0,0 0,0 0,0 0,00
Gazdasági erdőterület 9,0 29,5 29,5 0,0 0,00
Általános mezőgazdasági terület* 3,7 509,6 505,2 -4,4 -16,28
Vízgazdálkodási terület 6,0 11,6 11,6 0,0 0,00
Különleges, beépítésre nem szánt depónia terület 0,2 10,2 10,2 0,0 0,00
Különleges, beépítésre nem szánt rekreációs terület 6,0 10,3 10,3 0,0 0,00
Különleges, beépítésre nem szánt közlekedési terület 0,4 0,8 0,8 0,0 0,00
Különleges, beépítésre nem szánt közlekedési terület 1,5 1,7 1,7 0,0 0,00
Összesen: 1213,9 1213,9 0,0 1,76

Jelen tervmódosításnál módosult terület-felhasználások területi adatai és aktivitási értékei.

A biológiai aktivitásértékek változásának összesítése után települési szinten biológiai aktivitásérték növekmény jelentkezik, így további, a biológiai aktivitásérték kompenzációjára szolgáló területkijelölés a település területén nem szükséges, a terv a jogszabályban foglaltaknak megfelel.
A területek biológiai aktivitásértékének számítása során a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 1. melléklet 1. pontjában előírt terület-felhasználási egységekre vonatkozó biológiai aktivitásérték mutatók kerültek alkalmazásra.”

(4) Ez a határozat és a hozzátartozó szöveges és rajzi mellékletek a határozat meghozatalától számított 1. napon lépnek hatályba.
(5) E határozat meghozatalával egyidejűleg a község településszerkezeti tervéről szóló 160/2017. (IX.18.) ÖK határozatával módosított 122/2016. (IX. 17.) számú ÖK határozat jelen határozattal módosított részei hatályukat vesztik.

104.2018.VII.18.Képviselő-testületi határozat – mellékletekkel

RAJZI MELLÉKLET: MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos

105/2018.(VII.18.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete forrást biztosít a víz- és szennyvíz koncepcióterv elkészítésére Nagytarcsa településre 9.000.000,- Ft+ÁFA összeg erejéig a költségvetésben szereplő „víz mennyiség- és minőség javítás” keret terhére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

106/2018.(VII.18.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a 8/a. kút elektromos ellátásának kiépítését mindaddig, amíg a beérkezett ajánlaton kívül legalább 2 ajánlat nem kerül bemutatásra a Pénzügyi Bizottságnak, illetve a Testületnek.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester; Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő: azonnal

107/2018.(VII.18.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. többlet finanszírozási igényét az általános tartalék keret terhére 3.696.000,- Ft összegben támogatja a következőkre: rezsicsökkentés kompenzálására (honvédségi lakások) és a Sourcing Hungary Kft.-vel kötött szerződés teljesítésére, valamint az általános iskolába történt függönyvásárlásra.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester; közszolgáltató ügyvezetője
Határidő: 2018.07.31.

108/2018.(VII.18.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete mindent elkövet annak érdekében, hogy Nagytarcsa Község közigazgatási területén bármely új bánya nyitását, meglevő bánya bővítését, bármely típusú hulladék kezelés megkezdését, vagy a tevékenység bővítését, megakadályozza.
A testület célul tűzi, hogy újabb bányabővítés, kitermelő hely, hulladék feldolgozó, hulladékdeponáló tevékenységekre semmilyen engedély ne legyen kiadható.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: folyamatos

109/2018.(VII.18.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 102/2018.(VII.4.) Képviselő-testületi határozat megfelelő érvényesülése érdekében az önkormányzat költségvetéséből finanszírozva megfelelő referenciákkal és jogosítványokkal rendelkező környezetvédelmi és/vagy egyéb szakembert fogad annak érdekében, hogy az L.V.B. Inert Hulladékgazdálkodási Kft. által a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalához 2018. május 23-án érkeztetett kérelmében szereplő környezetvédelmi és/vagy egyéb adatszolgáltatást érdemben cáfolni tudja.
A szakértő(-k) bevonásának célja a bánya bővítésének megakadályozása. Ugyanezen eljárás célja továbbá ugyanezen kormányhivatalhoz az SS-Plusz Kft. által 2018.június 03-án benyújtott, „Előzetes vizsgálat nem veszélyes hulladékhasznosító telep (Inert hulladék begyűjtés, tárolás, előkezelés és hasznosítás) Nagytarcsa 0133/6 hrsz-ú területre” témájú kérelem elutasításának elérése.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: folyamatos

110/2018.(VII.18.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Nagytarcsa, Ibolya utca végén található Szilas patak (0115/16 hrsz.) medrét betemető vállalkozót kötelezze annak érdekében, hogy saját költségén állíttassa vissza a patakmeder eredeti állapotát.
Az ügy fontosságára való tekintettel a vállalkozó a munkálatokat 3 napon belül kezdje meg és 8 napon belül fejezze be.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

111/2018.(VII.18.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert és Kmeczik Gábor képviselőt, hogy a Füzesligeti Szabadidőpark melletti telken (1180 hrsz.) építkező vállalkozóval azonnali hatállyal vegyék fel a kapcsolatot az ott folyó építkezés következtében kialakult helyzet miatt, és lehetőség szerint állapodjanak meg.
A tárgyalásokról és az estleges megállapodásról a soron következő testületi ülésen tájékoztassák a Képviselő-testületet.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester, Kmeczik Gábor képviselő
Határidő: 2018.08.31

112/2018.(VII.18.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kerékpárút pályázathoz elviekben támogatását adja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

113/2018.(VII.18.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 98/2018.(VI.25.) Képviselő-testületi határozatát módosítja, a Kossuth utcai ingatlanok változtatási tilalmát visszavonja, míg a Nagytarcsa, Rákóczi út 475, 476, 477/2, 479, 483, 484, 485, 487, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498/2 500 és 501 hrsz-ú továbbá Nagytarcsa, Zrínyi utca 423, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, és a 434/1 hrsz-ú ingatlanokra elrendelt változtatási tilalmat a rendelet alkotásig nem vonja vissza.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: folyamatos a rendelet alkotásig

114/2018.(VII.18.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagytarcsa bevezető útjánál lévő körforgalom parkosítására három árajánlat közül a Mandula Kertészet bruttó 544.225,- Ft árajánlatát fogadja el, a 2018. évi költségvetés általános tartalék keretének terhére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

115/2018.(VII.18.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gáncs Péter, volt nagytarcsai evangélikus lelkész részére díszpolgári címet adományoz.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal