Határozatok 2018

2018. január 29.


1/2018. (I.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy el kell készíteni Nagytarcsa szennyvízelvezetési koncepcióját.
A koncepció elkészítéséhez legalább három árajánlat szükséges.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2/2018. (I.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy óvodavezető által előterjesztett óvoda nyári nyitva tartását elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

3/2018. (I.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B.§ (1) bekezdés c) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104.§ (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.§ (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladat és hatáskörében eljárva, az általa alapított és fenntartott Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező – Szakmai Programot a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
Egyidejűleg a 111/2017. (VI.26.) számú határozattal elfogadott Szakmai Program hatályát veszti.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

4/2018. (I.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B.§ (1) bekezdés c) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104.§ (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.§ (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladat és hatáskörében eljárva, az általa alapított és fenntartott Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező – SZMSZ-ét a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
Egyidejűleg a 111/2017. (VI.26.) számú határozattal elfogadott SZMSZ-e, hatályát veszti.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

5/2018. (I.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa közigazgatási területén a távhőszolgáltatási feladatok ellátásáról szóló 164/2017.(IX.25.) számú képviselő-testületét visszavonja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

6/2018. (I.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa 079/4. hrsz-ú ingatlanból a mellékelt vázrajz szerint (kb. 1500 m2) – 6 millió Ft vételáron megvásárolja a 2018. évi költségvetés terhére.
Felhatalmazza a Polgármester a szerződés a szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

7/2018.(I.29.) Képviselő-testületi határozata
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „HEMO belső felújítása, feltételes közbeszerzési eljárás” tárgyú közbeszerzési eljárásban az érvényes ajánlatok közül a Kinamé Kft-t hirdeti ki nyertes ajánlattevőnek, 98.531.708 Ft+ÁFA vállalási árral, a vállalt teljes körű garancia vállalása 36 hónap, napi kötbér vállalása 200.000 Ft/nap.
A beérkezett ajánlatok érvényessége, érvénytelensége a mellékelt összegzés a beérkezett ajánlatok elbírálásáról c. hirdetmény szerint.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

8/2018.(I.29.) Képviselő-testületi határozata
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátására átmeneti, a jelenleg folyamatban lévő közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő szolgáltatási szerződés hatályba lépéséig tartó időszakra a Delta Országos Katasztrófa Mentő Csoporttal (cím: 1185 Budapest, Üllői út 758., képviseli: Agócs Sándor) Szolgáltatási szerződést köt. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátására többlet fedezetet nem biztosít.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Szolgáltatási szerződés és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat aláírja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

9/2018.(I.29.) Képviselő-testületi határozata
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata, Dunakeszi Tankerületi Központ és Nagytarcsai Település és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. között 2016. december 14-én kötött megállapodás 1. számmal jelölt módosítását elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármester, a módosított megállapodás aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

10/2018.(I.29.) Képviselő-testületi határozata
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy változtatás nélkül elfogadja a 2018/19-es tanévre vonatkozó általános iskolai körzethatárt: Nagytarcsa közigazgatási területén a „Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola”.
Felkéri a Polgármestert, hogy a határozati javaslatban kialakított véleményt juttassa el a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala részére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

11/2018.(I.29.) Képviselő-testületi határozata
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Települési Értéktár Bizottság 2017. évi beszámolóját elfogadta.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

12/2018.(I.29.) Képviselő-testületi határozata
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatával 2017. január 30-án kötött módosított Együttműködési Megállapodást változatlan tartalommal hagyja jóvá.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

13/2018.(I.29.) Képviselő-testületi határozata
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szavazatszámláló Bizottság tagjait és a Választási Bizottság tagjait az alábbiakban határozza meg:
Szavazatszámláló bizottságok

1. Szavazókör
Kelemenné Gyetvai Ágnes Edit
Végh Matild
Imre Gyuláné
Andorkóné Bartos Gabriella póttag
Zavicsa-Varga Viktória póttag

2. Szavazókör
Bartos Istvánné
Pánczél Kálmánné
Drenyovszki Jánosné
Zámbori Ildikó póttag
Hervert József póttag

3. Szavazókör
Gelencsér Sándor
Obreczánné Tömösközi Éva
Molnár Sándor Attiláné
Morvai Jánosné póttag
Barna Istvánné póttag

4. Szavazókör
Tarcsai Tünde
Fényes Gábor
Csáforda-Bátori Bernadett
Ócsainé Gulyásik Erzsébet póttag
Sárváriné Fényes Erzsébet póttag

5. Szavazókör Szlovák
Farkas Istvánné
Fábiánné Kizur Anikó
Gubek István Zoltán
Szedő Pálné
Fényes Piroska Zsuzsanna
Fényesné Tagai Judit póttag
Fényesné Sárvári Erika póttag

Helyi Választási Bizottság
Horváth Imre Jánosné
Hauptmanné Baraksó Katalin
Czeruláné Bátori Csenge
Lovasi Andrea póttag
Boroznaki Mariann póttag

Felelős: eskütétel: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
A határozatban foglaltak előkészítéséért: Solymosi Beáta jegyző
Határidő: eskütételre: legkésőbb 2018. február 5-ig

14/2018.(I.29.) Képviselő-testületi határozata
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 87/2017.(V.2,) számú képviselő-testületi határozatot az alábbiak szerint módosítja:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa 0127/4 hrsz-ú területből telekalakítás útján kialakult 0127/8. hrsz-ú ingatlan, amely önkormányzati tulajdonban áll, ez az ingatlan érintett a csereszerződéssel elcserélt Nagytarcsa 160 hrsz-ú ingatlannal.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

15/2018.(I.29.) Képviselő-testületi határozata
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással a komposztálással és a komposztáló edények beszerzésével kapcsolatosan.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

2018. február 26.


16/2018.(II.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2017. évi költségvetés kulturális- és sport keretének terhére kiírt pályázati felhíváshoz kapcsolódó elszámolásokat a benyújtott dokumentumtok alapján:

1.) a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata elszámolása esetében elfogadta.
2.) a Füzesligeti Lakópark Egyesület esetében elfogadta.
3.) a Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület esetében elfogadta.
4.) a Nagytarcsai Tömegsport Egyesület esetében elfogadta.
5.) a Nyugállományú Honvédők Egyesületének esetében elfogadta.
6.) Nagytarcsai Alapfokú Művészeti Iskola esetében elfogadta.
7.) Blaskovits Alapítvány esetében elfogadta.
8.) Szivárvány Evangélikus Óvoda esetében elfogadta.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

17/2018.(II.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a benyújtott pályázatok megvalósításához szükséges források biztosítására a 2018. évi költségvetés kultúra és sport keret terhére támogatási összeget biztosít az alábbi bontásban:
1. Hagyományőrző Kulturális Egyesület
támogatás: 3.500.000 Ft + repülőjegy összegben (kultúra)
2. Nyugállományú Honvédők
támogatás: 1.200.000 Ft összegben (kultúra keret terhére)
3. Nagytarcsai Tömegsport Egyesület
támogatás: 5.000.000 Ft összegben (kultúra keret terhére)
4. Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata
támogatás: 600.000 Ft összegben (sport keret terhére)
2.945.000 Ft összegben (kultúra keret terhére)
5. Füzesliget Lakópark Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület
támogatás: 286.000 Ft összegben (kultúra keret terhére)
támogatás: 1.127.610 Ft összegben (sport keret terhére)
6. Blaskovits Alapítvány a Gyermekekért
támogatás: 200.000 Ft összegben (sport keret terhére)
támogatás: 200.000 Ft összegben (kultúra keret terhére)
7. Nagytarcsai Alapfokú Művészeti Iskola
támogatás: 500.000- Ft összegben (kultúra keret terhére)
8. Grund
támogatás: 6.000.000 Ft összegben (sport keret terhére)
támogatás: 9.000.000 Ft összegben (tartalék keret terhére)
9. Flex Polgárőr Egyesület
támogatás: 1.800.000 Ft összegben működésre (50 % sport és 50 % kultúra keret terhére)
A támogatások összege bruttó összegben értendők.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

18/2018. (II.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, Akácfa u. 24. szám alatti ingatlant érintően Nagytarcsa Község Önkormányzata határozott idejű bérleti szerződést köt az ott lakókkal 1.600,-Ft/hó/év bérleti díj összeggel állapítja meg.
Továbbá a bérleti szerződésben rendelkezni kell arról, hogy a bérleti jog nem örökölhető és át nem ruházható.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

19/2018. (II.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Antal Éva volt óvodavezetőt „Pedagógus Szolgálati Emlékérem” díjra felterjeszti.
Felkéri a Polgármestert, hogy a felterjesztésről gondoskodjon.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

20/2018. (II.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megváltoztatja a 763/2018. számú ügyiratban hozott 5867/201763/2018. számú polgármesteri határozatot az alábbiak szerint:
Horváth Máté és Horváthné Csitári Boglárka, Bendegúz utónevű gyermekét 15.000,- Ft értékű babacsomaggal támogatja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

21/2018. (II.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Reiter Csaba (2142 Nagytarcsa, Cserfa u. 1/b.) és Reiterné Robotka Ramóna (2143 Kistarcsa, Bocskai u. 12.) szám alatti lakos által felajánlott Nagytarcsa, 481/4. hrsz-ú ingatlanrész (120 m2) felajánlást elfogadja úgy, hogy az ügyintézéssel kapcsolatos mindennemű költséget az Önkormányzat vállalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ajándékozási szerződést kösse meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

22/2018. (II.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa ivóvízellátó és szennyvízelvezető közművei rövid- és középtávú fejlesztési feladataira vonatkozó szakértői feladatokkal dr. Pécsi Kálmán mérnök, szakértő tervezőt és Vitéz Sándor okleveles tervező mérnököt bízza meg 2.800 eFt + ÁFA összegért (a vízkeret terhére).
Felkéri a Polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést kösse meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

23/2018. (II.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Lajmer György r. alezredes rendőrkapitánynak történő kinevezését támogatja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

24/2018. (II.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Pátria Takarékszövetkezet tulajdonában lévő Nagytarcsa, Tompa utca 19. szám alatt lévő ingatlan megvásárlásáról vagy bérletéről.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

25/2018. (II.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja a Polgármesteri Hivatal épületében elhelyezésére kerüljön egy ATM.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

26/2018. (II.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának ötödik módosításával egyetért, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert a társulási megállapodás aláírására, és felkéri, hogy jelen döntést küldje meg a társulás elnökének.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

2018. március 12.


27/2018. (III.12.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem emel kifogást Cao Jun kínai állampolgár ingatlan vásárlása ellen, bízva abban, hogy a külföldi állampolgár tiszteletben fogja tartani európai keresztény kultúránkat, valamint a település szlovák nemzetiségi identitását.
A Képviselő-testület felhatalmazza Rimóczi Sándor Vilmos polgármestert, hogy a döntésről a
Pest Megyei Kormányhivatalt értesítse.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

28/2018. (III.12.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról úgy rendelkezik, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata fenntartásában lévő Csillagszem óvoda, kötelező felvételt biztosító körzethatára megegyezik a település közigazgatási határával.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Jegyzőt, hogy képviselő-testületi döntést, valamint a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében szereplő adatokat rögzítse a köznevelés információs rendszerében.
Felelős: Solymosi Beáta jegyző
Határidő: a döntést követő 15 napon belül

2018. március 26.


29/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Blaskovits Oszkár Általános Iskolában a szükségessé vált az elektromos kapcsolószekrény cseréje, melynek pénzügyi fedezetét a tartalékkeret terhére 5 MFt erejéig vállalja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

30/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. részére 1.245.821,- Ft összegben előirányzatot képez a 2017. évi áramdíjtartozás miatt. Az előirányzat képzése az általános tartalék terhére történik.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

31/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Ősz Gyula Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. ügyvezető bérét 2018. április 1-el bruttó 50 eFt-al kívánja megemelni a 2018. évi tartalékkeret terhére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

32/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal költségvetését (COFOG: 016010) az alábbi tételekkel, összesen 1.153.970 Ft összeggel megemeli, melyet a Nemzeti Választási Iroda költségvetési támogatásként nyújt:
K1103 Céljuttatás 390.000 Ft
K122 Megbízási díj 420.000 Ft
K123 Reprezentáció 25.200 Ft
K2 Járulék 170.978 Ft
K312 Anyagbeszerzés 92.992 Ft
K351 Előzetesen felsz.ÁFA 6.800 Ft
K355 Egyéb dologi kiadás 48.000 Ft
B16 Egyéb működési célú támogatás 1.153.970 Ft
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

33/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat intézményvezetője által készített 2017. évi szakmai beszámolót elfogadta.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

34/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2018. évi közbeszerzési tervet az alábbi táblázat alapján fogadja el:
Közbeszerzés tárgya Tervezett eljárástípus Eljárás tervezett megindítása
Bölcsőde építés Kbt. 115. § 2018. II. negyedév
Bölcsőde eszköz beszerzés Kbt. 115. § 2018. II. negyedév
A település víz minőség és mennyiség növelő beruházás, Kbt. 115.§. 2018. II. negyedév
A település szennyvíz hálózatának rekonstrukciós bővítése Kbt. 115.§. 2018. III. negyedév
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

35/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Fényes István János 2142 Nagytarcsa, Fasor u. 19. szám alatti lakos által felajánlott Nagytarcsa, 154. hrsz-ú ingatlan térítés mentes felajánlását elfogadja. A térítés mentes vagyonátruházással kapcsolatos valamennyi költséget az Önkormányzat vállalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ajándékozási szerződés megkötésére
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

36/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 1246/47. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában Nagytarcsa Község Önkormányzata az elővásárlási joggal nem kíván élni.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

37/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, Tompa u. 19. szám alatt található, Pátria Takarékszövetkezet tulajdonában álló ingatlant, bruttó 17 MFt értékben meg kívánja vásárolni a 2018. évi költségvetés tartalék keretének terhére.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

38/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület részére 100.000,- Ft támogatást nyújt a 2018. évi költségvetés tartalék keretének terhére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

39/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a megemelkedett gyermeklétszám miatt újabb védőnői körzetet kíván létrehozni.
Felhatalmazza a Polgármestert a 2. védőnői körzet létrehozásának előkészítésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

40/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a kulturális és sportkeret terhére 3 MFt, valamint az általános keret terhére 1,5 MFt előirányzatot képez és különít el a 2018. évi Ligetfesztivál megrendezésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

41/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa tömegközlekedés fejlesztésének érdekében 2018. szeptember 1-től 2018. december 31-ig a VOLÁNBUSZ Zrt-vel az alapszolgáltatáson kívül szerződést köt kiegészítő szolgáltatás végzésére az ajánlatban szereplő 3. verzióban foglalt menetrend szerint. A kiegészítő szolgáltatás nem érinti az alapmenetrendet.
Felkéri a Polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

2018. április 3.


43/2018. (IV.23.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a Gödöllői Rendőrkapitányság beszámolóját a 2017. évben végzett munkájáról.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

44/2018. (IV.23.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. 2017. évi mérlegbeszámolóját.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

45/2018. (IV.23.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elnapolja a Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. 2018. évi üzleti terének tárgyalását.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

46/2018. (IV.23.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elnapolja Nagytarcsa, Zrínyi utca 38. szám alatti épületfelújítás pótmunkáinak tárgyalását.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2018. május 2.

47/2018. (IV.23.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, külterület 093/39; 093/40; 093/41 és a 093/42. hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonását kezdeményezi, azzal a feltétellel, hogy a belterületbe vonással összefüggő valamennyi költséget a Tulajdonosok viselik, továbbá a belterületbe vonási eljárás Földhivatalnál történő megindításával egyidejűleg az ingatlan Tulajdonosok területfejlesztési szerződést kötnek Nagytarcsa Község Önkormányzatával.
Felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

48/2018. (IV.23.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, külterület 093/34 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonását nem kezdeményezi.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

49/2018. (IV.23.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy

1.) Tudomásul veszi, hogy:

a.) a PE/AF00117-14/2018 számon kiadott térségi terület-felhasználási engedélyben a Pest megyei Állami Főépítész más hatóság döntésére hivatkozva nem járult hozzá a 093/31-33 hrsz. ingatlanok gazdasági célú átsorolásához továbbá a Széchenyi utca D-i oldalán lévő 09/2-4 hrsz. telkek D-i részének lakóterületi célú átsorolásához.

b.) a Nagytarcsa Község közigazgatási területére eső, a településszerkezeti tervben tervezett terület fejlesztések területi (környezeti, társadalmi, gazdasági) hatásvizsgálati dokumentációjából az érintett fejlesztői döntése alapján kimaradt a 093/111 hrsz 1,08 ha nagyságú jelenlegi erdőterületének gazdasági területi átsorolása.

2.) Az előzőek alapján időtakarékossági okokból úgy dönt, hogy Nagytarcsa Község településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata és szabályozási terve II. módosítási dokumentációjából ez előző pontban említett területek már nem szerepelhetnek, de egy későbbi tervmódosításban egyéb feltételek teljesülése esetén szerepeltethetők.

3.) Úgy dönt, hogy e határozat meghozatalától számított 15 napon belül ezen érintett területek fejlesztésben érdekelteknek nyilatkozniuk kell az alábbiakról:

a.) Változatlanul fenntartják-e eredeti terület igénybevételi, fejlesztési elképzeléseiket, esetleg visszalépnek a tervezett fejlesztésektől.
b.) Vállalják-e, hogy legkésőbb 30 naptári napon belül elhárítják azokat az objektív akadályokat, melyek jelenleg nem teszik lehetővé az érintett területek átsorolhatóságát.
c.) Elvben vállalni kívánják-e egy későbbi tervezési ütemben megismétlendő tervezői közreműködés felmerülő költségeinek arányosan rájuk jutó részét.
d.) Tudomásul veszik-e és vállalják-e annak az ismételt kockázatát, hogy a korábbiakhoz hasonlóan a tervek egyeztetésben résztvevő hatóságok jogszabályon alapuló észrevétele miatt esetleg mégsem lesz átsorolható a területük.

4.) Úgy dönt, hogy ha az előző pontban szereplő nyilatkozatokat az előírt határidőn belül nem adják meg az érintettek, vagy nem vállalják a rögzített feltételeket, akkor az e területekkel kapcsolatos összes vonatkozó korábbi képviselő-testületi határozat érvényét veszti, egyúttal az ezekkel korábban párba állított, ún. visszaminősítendő területek tovább nem kerülnek tartalékolásra és külön döntés alapján más fejlesztések céljára is szabadon felhasználhatók.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

50/2018. (IV.23.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy egyetért azzal, hogy Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola jelenlegi igazgatóját — Tóthné Seres Katalint — bízza meg a fenntartó a következő ciklusra intézményvezetőként.
Felkéri a Polgármestert, hogy a kialakított véleményt juttassa el a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunakeszi Tankerületének Igazgatója részére.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2018. május 9.

51/2018. (IV.23.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Blaskovits Oszkár Általános Iskola elektromos kapcsolószekrény cseréjéről szóló 29/2018. (III.26.) Képviselő-testületi határozatát visszavonja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2018. május 2.


52/2018. (V.2.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa, Zrínyi u. 38. (Hrsz.: 229/1.) szám alatti ingatlanon lévő épület pót munkáira benyújtott 6.216.609.-Ft+Áfa összegű ajánlatot elfogadja. A pótmunka pénzügyi fedezetét a költségvetésben a „HEMO belső felújítás” előirányzat terhére vállalja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

53/2018. (V.2.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 0137/27 hrsz-ú ingatlant telekalakítás jogcímén térítés mentesen önkormányzati tulajdonba átveszi.
Felkéri a Polgármestert a térítésmentes tulajdonba adásról szóló szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

54/2018. (V.2.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, külterület 093/34 hrsz-ú ingatlan övezeti átsorolását (GIP övezetbe) nem támogatja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal