Határozatok

Nagytarcsa Község Önkormányzatának határozatai

2023


2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016

2016. január 25.


1/2016.(I.25) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsai Település és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft., mint a 100 %-os tulajdonos engedélyezi 20 millió Ft naptári éven belüli folyószámlahitel felvételét a Pátria Takarékszövetkezettől.
Nagytarcsa Önkormányzata 20 millió Ft folyószámlahitel erejéig készfizető kezességet vállal, abban az esetben, ha az OTP Bank Nyrt. erre engedélyt ad.
A hitel felvételét az indokolja, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. szelektív válogatócsarnok kialakítását kívánja elvégezni és beruházás költségét egyéb pénzügyi forrásból nem tudja rendezni.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

2016. február 1.


2/2016.(II.1) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket!
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

3/2016.(II.1) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testületet úgy határozott, hogy 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert u. 2-4. szám alatt található Blaskovits Oszkár Általános Iskola bővítésével összefüggő a közműcsatlakozások kivitelezésnek megtervezésével a benyújtott árajánlat alapján nettó 4.485.000,- Ft összegben NRG-SZOLG. ’98. Kft-t bízza meg.
Felkéri a Polgármestert a kivitelezővel történő szerződés megkötésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: 2016. évi költségvetési rendelet elfogadását követő 30 napon belül

4/2016.(II.1) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés általános szabályairól szóló Szabályzatot. A Szabályzatot 2012. 09.01-től visszavonásig kell alkalmazni.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

6/2016.(II.1) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa külterület 025 és 030/12 hrsz-ú ingatlanokra tett vételi ajánlatot elfogadja azzal a módosítással, hogy a jelenleg eladásra szánt területen tervezett elkerülő utat az adás-vételiszerződésben a vásárló járuljon hozzá a HÉSZ-ben betervezett elkerülő út a jövőben megvalósulhasson.
Felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

7/2016.(II.1) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a nagytarcsai székhellyel rendelkező alapítványok, egyesületek, civil szervezetek, egyházak, valamint a nemzetiségi önkormányzat pályázati kiírás keretében pályázatot nyújtson be az általuk megvalósítandó rendezvényekre az éves költségvetési rendeletben biztosított pénzügyi keret terhére. A pályázati felhívás folyó év február 2. napjától a következő év február utolsó napjáig a pénzügyi keret folyamatos felhasználása mellett áll nyitva.
A költségvetésben biztosított összeg várhatóan a költségvetési rendelet tervezet bevételi főösszegének 1,5-1,5 %, de legfeljebb 15-15 MFt.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

8/2016.(II.1) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik Kerepes Város Önkormányzatának felhívásához és közös pályázatot nyújt be Nagytarcsa közigazgatási területén lévő csatorna közművel nem rendelkező ingatlanok csatornázására.
A pályázatok vonatkozásába Kerepes Város Önkormányzata vállalja a gesztor szerepét.
Felhatalmazza a Polgármestert a társulási szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

9/2016.(II.1) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Helyi Választási Bizottság tagjává az alábbi személyeket választja:
1. Boroznaki Marianna (tag), 2142 Nagytarcsa, Sztehlo u. 5/A.
2. Hervolyné Hajdu Enikő (tag), 2142 Nagytarcsa, Petőfi u. 13/A.
3. Czeruláné Bátori Csenge (póttag), 2142 Nagytarcsa, Zrínyi u. 18/A.
Határidő: eskütételre: legkésőbb 2016. február 6-ig
Felelős: eskütétel: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
A határozatban foglaltak előkészítéséért: Solymosi Beáta jegyző

10/2016.(II.1) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a törvényi módosítások értelmében Nagytarcsai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nevét 2016. január 01-től Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálatra változtatja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő:2016. február 01.

11/2016.(II.1) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat módosított alapító okiratát.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

12/2016.(II.1) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Magzati emlékhely/” létrehozásának lehetőségét támogatja, de nem önkormányzati pénzügyi forrásból.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: folyamatos

2016. február 16.


13/2016.(II.8) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet további részletező tárgyalását két hét múlva együttes bizottsági ülésen újra tárgyalják.
Felelős: Solymosi Beáta Jegyző
Határidő: 2016. február 22.

14/2016.(II.16) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Csillagszem Óvoda 5 csoportjában a csoportlétszámot a 2011. évi CXC. tv. (Köznevelési törvény) 25.§ (7) bekezdés értelmében 20%-al megemeli. 25 fő maximális létszám + 20% (5) fő = 30 fő.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

15/a.2016.(II.16) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Tóth Tamás okleveles építészmérnök által benyújtásra került Blaskovits Oszkár Általános Iskola bővítésének földszinti és emeleti alaprajzát elfogadta.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

2016. február 29.


Zárt ülés
15/b.2016.(II.29) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy _____________ által felajánlott Nagytarcsa 1251/67. és 1251/68. hrsz-ú ingatlanokat 1.400.000,- Ft/telek összegben meg kívánja vásárolni.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

16/2016.(II.29) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy ______________ és _______________ kérésének megfelelően, Nagytarcsa, külterület 086/48. hrsz-ú ingatlan művelési ágból történő kivonását és telekalakítással együtt való belterületbe vonását támogatja. Az ingatlan művelési ágból történő kivonás és telekalakítással együtt való belterületbe vonás költségeinek viselése a kérelmezőket terheli.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

17/2016.(II.29) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa külterület 024. hrsz-ú, (1630 m2) ingatlant _______________ 500,- Ft/m2 áron értékesíti. Azzal a feltétellel, hogy vevő a terület csapadékvízének elvezetését biztosítja és az árok funkcióját nem szünteti meg.
Felkéri a Polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

18/2016.(II.29) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy ________________ szám alatti lakos által 481/3. hrsz-ú ingatlan építési telekké alakítása során kialakult út kiszabályozása érdekébe történő telekalakítási eljárás során felajánlott 59 m2 út céljára térítésmentesen önkormányzati tulajdonba veszi.Felkéri a Polgármestert a térítésmentes tulajdonba adásról szóló szerződés megkötésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

19/2016.(II.29) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy _________________ szám alatti lakos fellebbezését elutasítja, a 2016. február 10. napján kelt, 336-3/2016 ügyiratszámú határozatot helybenhagyja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

Nyílt ülés
20/2016.(II.29) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a Gödöllői Rendőrkapitányság 2015. évben végzett munkájáról szóló beszámolóját.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

21/2016.(II.29) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a 2015. évi belső ellenőri összefoglaló jelentést.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

22/2016.(II.29) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja Nagytarcsa Község Önkormányzatának megjelenését a Facebook felületén.
Felkérik a Nagytarcsa Község Önkormányzatának honlapjának kezelőjét, hogy a Facebook-on való megjelenéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat végezze el, és az informatikai szabályzatban a szükséges változásokat vezesse át.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

23/2016.(II.29) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megszüntet a Csillagszem Óvoda 2 fő pedagógus asszisztensi álláshelyéből 1 álláshelyet, tekintettel arra, hogy a jelenlegi pedagógiai helyzetben nincs szükség rá.
Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az intézményvezető értesítéséről a döntést követő 8 napon belül.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

24/2016.(II.29) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csillagszem Óvodába engedélyez 1 fő 4 órás takarítói álláshelyet.
Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az intézményvezető értesítéséről a döntést követő 8 napon belül.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

2016. március 7.


25/2016.(III.7) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a civil szervezeteket 2016. évben az alábbiak szerint támogatja:

Szervezet megnevezése Kultúra igény Ft Kultúra támogatott Ft Sport igény Ft Sport támogatott Ft
Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület 7 893 650 4 500 000
Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata 2 800 000 2 000 000
Füzesligeti Lakópark Egyesület 335 000 300 000 1 340 000 500 000
Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesülete 2 500 000 1 000 000
Nagytarcsai Tömegsport Egyesület 500 000 500 000
Nagytarcsai Grund SE 3 942 300 3 942 300
Gyereknap 1 500 000
Ligetfesztivál és vadásznap 3 000 000
13 528 650   12 300 000   5 782 300   4 942 300  

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

26/2016.(III.7) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy hozzájárul Dr. Kazinczy Erzsébet háziorvos a Kazinczy és Társa Háziorvos Kft. és az Önkormányzat között fennálló feladat-ellátási szerződés 2016. május 19. napjával történő megszüntetéséhez.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

27/2016.(III.7.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bek. 4. pontja alapján pályázatot ír ki Nagytarcsa háziorvosi praxis betöltésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

28/2016.(III.7) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát szükségesnek tartja, ahhoz hozzájárul.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

29/2016.(III.7.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi beszámolóját elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

2016. április 4.


30/2016.(IV.4.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Csillagszem Óvoda magasabb vezetői megbízatására pályázatot ír ki a határozat 1-2 számú mellékeltét képező pályázati felhívás alapján.
Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati eljárás lebonyolításáról gondoskodjon.
Felelős: Solymosi Beáta Jegyző
Határidő: azonnal

31/2016.(IV.4.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az alábbiak szerint fogadja el a 2016. évi közbeszerzési tervét:

A B C D
A beszerzés tárgya Az eljárás típusa A beszerzés típusa Előzetesen becsült nettó érték (Ft)
1. „Bölcsődék és óvodák infrastrukturális fejlesztései” VEKOP-6.1.1-15 jelzésű pályázatban nemzeti nyílt eljárás Építés
Eszközbeszerzés
300.000.000
2. HEMO épületének felújítása nemzeti nyílt eljárás Építés 300.000.000

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

32/2016.(IV.4.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa, Zrínyi u. 38. szám alatti ingatlanának felújítását, terv alapján kívánja végrehajtani.
Felkéri a Polgármestert, hogy a felújításról, a kivitelezővel előzetes tervet készíttessen. A terv készítésének költségét a 2016. évi költségvetési rendeletben tervezett 15 MFt-os pályázati önrész terhére kívánja megvalósítani.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: a terv elkészítésének határideje 2016. május 31.

33/2016.(IV.4.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a temető ravatalozójának felújítását, kerítés építését és szóró parcella kialakítását tervezi a 2016. évi költségvetési rendelet tartalékkeretének terhére.
Felkéri a Polgármestert, hogy kérjen be legalább 3-3 árajánlatot a tervezett temető ravatalozójának felújítására, a kerítés építésére, valamint a szóró parcella kialakítására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: folyamatos

34/2016.(IV.4.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, külterület 03/3-19. hrsz-ú ingatlanokat (kenderföldek) sportfejlesztés, sportlétesítmény létrehozása kívánja megvásárolni.
Ezért a Képviselő-testület a földterületre 2000,- Ft/m2 áron vételi ajánlatot tesz.
Felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződések aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: folyamatos

35/2016.(IV.4.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy amennyiben a Nagytarcsa, külterület 03/3-19 hrsz. ingatlanokat nem sikerül maradéktalanul a tulajdonosoktól a vételi ajánlat alapján megvásárolni, abban az esetben a Képviselő-testület a Kormányhivatal Vezetőjéhez fordul a kisajátítási eljárás lefolytatásának érdekében.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: folyamatos

36/2016.(IV.4.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 158/2015. (XII.14.) határozatát az alábbi határozattal módosítja:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot kíván benyújtani Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0 keretében a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 6.1. pontja a „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” forráskereten belül a Nagytarcsa Község tulajdonában lévő természetben Nagytarcsa, Petőfi ltp. 1253/1 hrsz. területén új bölcsőde épüljön, elhelyezésre kerüljenek udvari játékok, eszközök kerüljenek beszerzésre illetve területrendezés, udvarfejlesztés valósuljon meg.
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázathoz kapcsolódó tervezési- és előkészítési munkák megrendelésére és lebonyolítására.
Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

37/2016.(IV.4.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a bölcsőde kivitelezéséhez pályázati finanszírozást kíván igénybe venni, melynek benyújtásához pályázati tanulmánytervet készíttet.
A tervkészítését 1.650.000.-Ft + Áfa díjösszeget a 2016. évi költségvetési rendelet “a családi bölcsőde telekvásárlásra” elkülönített keretösszeg terhére kívánja kifizetni.
Felkéri a Polgármestert pályázati tervkészítéssel kapcsolatos szerződés bonyolítására és aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

38/2016.(IV.4.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet általános tartalék keretének terhére 100.000,- Ft támogatást nyújt az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület részére 1 db Kékfény lámpa (orvosi műszer) vásárlása céljából.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

2016. április 25.


39/2016.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, külterület 0126/19, 0126/18, 0126/17, 0126/16, 0126/15, 0126/14, 0126/13, 0126/30, 0126/11, 0126/10 és a 0128/17 hrsz-ú ingatlanokra – a Helyi Építési Szabályzat módosítás tervezetében szereplő – Gksz-3 jelű övezeti besorolást kiterjeszti.
Felkéri a Polgármestert, hogy a módosítást az építéshatósággal egyeztesse és kísérje figyelemmel a Helyi Építési Szabályzat végső hatósági egyeztetését az érintett ingatlanok esetében.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: folyamatos

40/2016.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, belterület 737 hrsz-ú ingatlan ügyében érkezett kártérítési kérelmet nem fogadja el.
Felkéri a Polgármestert, hogy a folyamatban lévő Helyi Építési Szabályzat módosítása során a Szabályozási Tervből az érintett ingatlanról a tervezett út jelölést vetesse le.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

41/2016.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, Jókai utcában a hiányzó közvilágítást a meglévő oszlopokon lámpatestet kíván elhelyezni 300 eFt + ÁFA erejéig a tartalékkeret terhére. Annak költségét vállalja. A hiányzó szakaszt a Jókai major ingatlantulajdonosaival közös költségviselésben később tervezi.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

42/2016.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, mivel a Jókai utca majori részén mezőgazdasági munkálatok folynak nagy önsúlyú mezőgazdasági gépek igénybevételével, melyek nagyban hozzájárulnak, az út minőségi romlásához, nem kívánja az útjavítást, kátyúzást elvégeztetni.
Az út felújításával kapcsolatos terveket a Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés terhére elkészítteti, és az engedélyeket beszerzi. Az út kivitelezésével kapcsolatosan felmerülő költségeket a majorban ingatlantulajdonnal rendelkezők között, területarányosan kívánja megosztani abban az esetben, ha a területarányos költségviselésben az ingatlantulajdonosok fizetési hajlandóságot mutatnak.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

43/2016.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, Bodza u. 18. sz. alatti társasház lakóinak kérelmét elutasítja, mivel a társasház előtti gépkocsi kijárat és az út között lévő terület murva leszórásával nem oldaná meg a kialakult problémát. Ahhoz, hogy a Bodza u. 18. sz. alatti társasház által felvetett probléma megoldódjon, ahhoz szükséges, hogy az Önkormányzat a csapadékvíz elvezetés kérdésében megoldást találjon. Az Önkormányzat a községi csapadékvíz elvezetési tervét már megrendelte, melynek várható készre jelentése 2016. május vége. A községi csapadékvíz elvezetési terv a kérelmezők által lakott ingatlan közvetlen környezetét is lefedi, és ehhez kell majd integrálni a Bodza u. 18. csapadékvíz elvezetésének megoldását.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

44/2016.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Múzeumi Kiállítóhely (Falumúzeum) intézmény nevét Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely elnevezésre változtatja a 2/201. (I.14.) OKM rendelet 20.§ (1) bekezdése szerint.
Felkéri a Polgármestert, hogy a működési engedély módosításához szükséges adatlapokat írja alá és az EMMI felé megküldje.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

45/2016.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely alapdokumentumait (ügyrend, bélyegzőhasználati szabályzat, kulcskezelési szabályzat és pénzkezelési szabályzat) az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

46/2016.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felkéri a Polgármestert a Csillagszem Óvoda és a Szivárvány Óvoda nyitva tartási rendjének meghatározásában a törvényben szabályozottaknak szerezzen érvényt.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

47/2016.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Blaskovits Alapítvány a Gyermekekért pályázatát alaki hiányosságok miatt elutasítja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

48/2016.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy – Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.§-ában foglaltak alapján – Nagytarcsa Község Önkormányzata a 2014-2019 éveke szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2016. évi felülvizsgálatát elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

49/2016.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Rimóczi Sándor Vilmos Polgármestert 2 havi (bruttó 897.400,- Ft) jutalomban részesíti a 2016. évi költségvetési rendelet tartalék keretének terhére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

50/2016.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Települési Értéktár Bizottság javaslatának megfelelően „Nagytarcsai Tessedik Sámuel Evangélikus Népfőiskola” Település/megyei értéktárba való felvételét elfogadta, egyben elrendeli a települési érték benyújtott nyilvántartását és dokumentációjának elektronikus közzétételét.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

51/2016.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Települési Értéktár Bizottság javaslatának megfelelően „Nagytarcsai Evangélikus Templom forgatható szárnyas oltára” Település értéktárba való felvételét elfogadta, egyben elrendeli a települési érték benyújtott nyilvántartását és dokumentációjának elektronikus közzétételét.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

52/2016.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy lakossági kezdeményezésre Nagytarcsa, Széchenyi utcában forgalomlassítás céljából virágládákat helyez ki abban az esetben, ha a kérelmezők vállalják a virágládák kihelyezésével járó költségeket.
Felkéri, a Polgármestert a virágládákat rendelje meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

Zárt határozat:

53/2016.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa 161 hrsz-ú ingatlan (kivett beépítetlen terület besorolású) valamint a 1072 hrsz-ú (út besorolású) ingatlanból Nagy Olivérné tulajdoni hányadát, térítésmentesen önkormányzati tulajdonba veszi.
Felkéri a Polgármestert a szükséges szerződések aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

54/2016.(IV.28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Pestterv által – szerződés szerint – elkészített Nagytarcsa Község Településszerkezeti terv és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv Szerkezeti terv összhangjának megteremtése érdekében a Térségi terület felhasználási engedély kérelem alátámasztó területi (környezeti, társadalmi, gazdasági) hatásvizsgálata munkaközi tervanyagot elfogadja.

A véglegesített tervet a Pestterv 2016. május 2-ig az Önkormányzat részére átadja, egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy a folyamatban lévő Településrendezési tervmódosítás közigazgatási egyeztetésének lezárásához szükséges “összhangigazolás” céljára szolgáló Területi Hatásvizsgálat dokumentációt az Állami Főépítész részére jóváhagyás céljából nyújtsa be.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2016. május 30.


59/2016.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§. (1) bekezdés f./ pontjában foglaltaknak megfelelően elkészített jegyzői beszámolót megtárgyalta és elfogadta.
Felelős: Solymosi Beáta Jegyző
Határidő: azonnal

60/2016.(V.30) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat alapdokumentumai módosítását a Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság javaslataival kiegészítve elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

61/2016.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a „Mesélő épületek Pest megyében helyi értékfeltáró programhoz. Megbízza a IV. Kulturális Közfoglakoztatási programban részt vevő közösségi munkásokat, hogy (május 10-) május 16-ig ezzel a programmal foglalkozzanak és az összegyűjtött helyi értékeket a kiírás szerinti feltételekkel és határidőkkel készítsék el és továbbítsák a megadott e-mail címre a közösségi munkások szakmai segítői jóváhagyásával.
Felelős: Rimóczi Sándor polgármester
Határidő: azonnal

62/2016.(V.30) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2016. évi költségvetési rendeletben a kulturális előirányzat keret terhére az állami és önkormányzati kulturális rendezvényekre 100 eFt-ot átcsoportosít. az átcsoportosított összeg terhére a Nemzeti Összetartozás Napja állami rendezvény lebonyolítására a 20 eFt-ot biztosít.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

63/2016.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2016. évben június 13 – augusztus 31. napjáig terjedő időszakban biztosítja az – előzetes felmérés alapján igénylő – óvodás és iskoláskorú gyermekek részére a nyári napközis táborozás lehetőségét. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2016. évi nyári napközis tábor 2016. június 13 – augusztus 31. közötti lebonyolításáról. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nyári tábor programjának lebonyolítására, az abban részt vevő pedagógus átirányítását oldja meg.
Felelős: Rimóczi Sándor polgármester
Határidő: azonnal

64/2016.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2016. március 1. napjától 2018. október 14. napjáig a Nagytarcsai Település és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 35.) Felügyelő Bizottságába és könyvvizsgálónak az alábbi személyeket választja:
– dr. Mészáros Sándor Felügyelő Bizottság Elnöke
– Szulágyi Tibor Felügyelő Bizottság Tagja
– Győri Péter Felügyelő Bizottság Tagja
Felelős: Rimóczi Sándor polgármester
Határidő: azonnal

65/2016.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Település és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 35.) Felügyelő Bizottságának ügyrendjét elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor polgármester
Határidő: azonnal

66/2016.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a PESTTERV által – szerződés szerint – elkészített Nagytarcsa Község Településszerkezeti Terv és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv Szerkezeti terv összhangjának megteremtése érdekében a Térségi terület felhasználási engedély kérelem alátámasztó területi (környezeti, társadalmi, gazdasági) hatásvizsgálata munkaközi tervanyag díjköltsége bruttó 2.324.000,- Ft, az általános tartalék terhére kerüljön elszámolásra.
Felelős: Rimóczi Sándor polgármester
Határidő: azonnal

67/2016.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a PESTTERV Kft. által – szerződés szerint – készített Helyi Építési Szabályzat módosításába az elfogadott javaslatok kerüljenek feldolgozásra.
Felkérik a Polgármestert a javaslatok a PESTTERV Kft. részére történő átadására az alábbiak szerint:
• a falusias övezet megtartása érdekében a telek terület
700 m2 1 lakás
701 – 900 m2 iker vagy 2 lakás
901 – 1400 m2 3 lakás
1401 – 2100 m2 4 lakás
• a 4 lakásnál több lakásépítés lehetőségét törölni szükséges a Helyi Építési Szabályzat általános szövegéből.
• kisvárosias övezet (új Petőfi ltp., Széchenyi utca Laktanyával szembeni terület: 09/2., 09/3., 09/4. hrsz-ú ingatlanok területén)
• készüljön tanulmányterv, hogy a Petőfi ltp-en és közvetlen környezetében hány db lakás fér el akkor, ha a területi arány 50 m2/lakásszám korlátban kerül meghatározásra.
• a Petőfi ltp és Jókai út közötti út jelölés törölni szükséges.
• a Petőfi út, Petőfi ltp. felé eső páros oldala mentén a lakóövezetet Ln-2 övezetről Lf-1 övezetre módosítani szükséges.
• az utcanév alapján az alaptérkép javítása szükséges.
• a párhuzamosan hozott hatósági ügyekben (pl. Dimpi) a módosítások a Helyi Építési Szabályzat módosítás II. ütemébe kerüljön feldolgozásra.
• a Szőlő utca 737 hrsz-ú telekről az útjelölés törlése szükséges.
• Szőlő utca (és a külterület határa) állattartás védőtávolsága 500 m helyett 300 m legyen módosítva.
• Vadrózsa út melletti (0174/9-21. hrsz.) terület 5 % beépítés lakóingatlan építés céljából.
• 019/3 hrsz-ú utca kiszabályozása szükséges. A kiszabályozás a Szőlő utca, Bánki D. utcaszakaszig szükséges.
• 343. hrsz-on elfekvő telephely (kiskastély) melletti területen (esetleg) 12 m széles út kiszabályozása szükséges a Vincellér utca kezdetéig.
• Széchenyi és Sport utcát összekötő utca kiszabályozása szükséges 8 m szélességben. Az így kialakításra kerülő utca zsákutca lesz.
• a települési szabályozási vonalak (utca) felülvizsgálata szükséges (II. ütem)
• 180/3., 181., 185., 186., 187., 188., 189., 190., 193/2., 194/3., 194/4., 196. hrsz-on elfekvő területeken út kijelölése szükséges.
• erdőterületek kijelölése az M31 és az M0 főútvonalak melletti területeken javasolt.
• járda, buszöblök, terek feltüntetése szükséges.
M0 autóúton kívül eső területek (Főváros és érintett kerületek) kiszabályozása, átsorolása esetleges területcserék eszközlése szükséges.
Felelős: Rimóczi Sándor polgármester
Határidő: azonnal

68/2016.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy lakossági kezdeményezésre a Nagytarcsa, Millenniumi utcában forgalomcsökkentés céljából további 2 db virágládát helyez el.
Felelős: Rimóczi Sándor polgármester
Határidő: azonnal

69/2016.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” címmel 50%-os intenzitású pályázatot kíván benyújtani 70/2016. (V30.) Képviselő-testületi határozat szerint, melyhez az 50 %-os önerő (bruttó 26.010.499 Ft, azaz nettó 20.480.708 Ft) biztosítását az alábbiak szerint kívánja rendezni:

2016. évi költségvetésben elkülönített
• Buszöböl 2 db (5.000.000 Ft)
• Családi napközi telekvásárlás (6.000.000 Ft)
• Járda felújítás (8.000.000 Ft)
• Általános tartalék (1.480.708 Ft)
összegeket előirányzat módosítással a fent nevezett pályázati célra kívánja elkülöníteni.

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

70/2016.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” címmel 50%-os intenzitású pályázatot kíván benyújtani.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a pályázathoz szükséges 50 % önerő biztosítását a 2016. évi költségvetésben elkülönítve az alábbiak szerint:

1.b.) alcél („Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy sportlétesítmény létrehozása”):
a beruházás összköltsége: 25.239.345,- Ft
a pályázatban vállalt önerő: 12.619.673,- Ft
igényelt támogatás: 12.619.672,- Ft

1.c.) alcél („Belterületi utak, járdák, hidak felújítása”):
a beruházás összköltsége: 26.781.650,- Ft.
a pályázatban vállalt önerő: 13.390.826,- Ft
igényelt támogatás: 13.390.824,- Ft

Mindösszesen:
a beruházás összköltsége: 52.020.995,- Ft.
a pályázathoz szükséges önerő összege: 26.010.499,- Ft.

Felkéri a Polgármestert a pályázati dokumentumok benyújtására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

71/2016.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, csapadékvíz elvezetéséről tanulmányt készít. Az abban megfogalmazott megvalósítási irányokat és javaslatokat, a területfejlesztőkkel maradéktalanul be kell tartatni, amelyre ha szükséges előzetes szerződésben a területfejlesztő vállaljon kötelezettséget.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

72/2016.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Társasjáték Klub 2015. éves beszámolóját elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

73/2016.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ilyen formájú önkormányzati gazdaságfejlesztési programot nem kívánja elindítani.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

74/2016.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Grundon megvalósításra kerülő szabadidőparkra beérkezett árajánlatot elfogadja. A költségvetési rendeletben szereplő TRX pálya beruházás 8.000.000,- Ft+ ÁFA előirányzatát az árajánlatban szereplő összeg (9.818.390,- Ft) és a 4 db kosárpalánk (430.238,- Ft) különbözetével kívánja megemeli (2.248.628,- Ft) a sportkeret terhére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

75/2016.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Arany János, Rózsa, Bocskai, Teller Ede, Puskás Tivadar, Bánki Donát, Laktanya utcákra 7,5 t összsúly feletti gépjárművek behajtását tiltó táblát helyez ki.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

76/2016.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében elkülönített kultúra keret terhére kívánja finanszírozni IV. RockTarcsa c. rendezvényt 300.000,- Ft költséggel.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

77/2016.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Gödöllő-Vác Vízgazdálkodási Társulás 2017. évre vonatkozó érdekeltségi hozzájárulási összegét a 2016. évi bruttó 1.816,- Ft/ha/év összegről 1.990,- Ft/ha/év összegben határozza meg az üzemeltetési szerződésben foglalt közfeladatok maradéktalan elvégzése és a kitűzött fejlesztések megvalósítása érdekében.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

2016. július 4.


79/2016. (VII.4.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hauptmanné Baraksó Katalin pályázót 2016. augusztus 22. napjától határozott időre, 2021. augusztus 22-ig megbízza a Csillagszem Óvoda óvodavezetői munkakörének betöltésével, illetve az óvodavezetői feladatok ellátásával. Az óvodavezető illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Kormányrendelet rendelkezései szerint kell megállapítani.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

80/2016. (VII.4.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Antal Éva Csillagszem Óvoda vezetőjének beszámolóját elfogadta.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

81/2016. (VII.4.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Szlaukó Istvánné Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzat Elnökének beszámolóját elfogadta.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

82/2016. (VII.4.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Kissné Szarka Krisztina védőnői beszámolóját elfogadta.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

83/2016. (VII.4.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy dr. Kazinczy Erzsébet háziorvosi beszámolóját elfogadta.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

84/2016. (VII.4.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy dr. Rónaszéki Ágoston gyermekorvos beszámolóját elfogadta.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

85/2016. (VII.4.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Kiállítóhely belépő árait és a Múzeumkert bérleti díját az alábbiak szerint fogadja el:
Állandó kiállítás:
– felnőtt belépő: 400.- Ft
– nem nagytarcsai diák és nyugdíjas belépő: 200.- Ft
– nagytarcsai 18 éven aluliaknak ingyen

Időszaki kiállítás:
– felnőtt belépő: 500,- Ft
– nem nagytarcsai diák és nyugdíjas belépő: 250.- Ft
– nagytarcsai 18 éven aluliaknak ingyen

Múzeumkert bérleti díja: 1.500,- Ft/óra maximum 15.000,- Ft

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

86/2016. (VII.4.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ingatlantulajdonosok kérelmének megfelelően Nagytarcsa 0126/10. hrsz-ú, 0126/11. hrsz-ú, valamint a 0126/30. hrsz-ú ingatlanok “Gksz-3” j. övezeti besorolását visszavonja.
Felkéri a Polgármestert a HÉSZ módosítás előterjesztési anyagában, a jelzett ingatlanok övezeti besorolását az eredeti állapotba állítassa helyre.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

87/2016. (VII.4.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Bátoszki György (2143 Kistarcsa, Vadrózsa u. 17.) szám alatti lakos által felajánlott 156. hrsz-ú ingatlan felajánlást elfogadja úgy, hogy az ügyintézéssel kapcsolatos mindennemű költséget az Önkormányzat vállalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ajándékozási szerződéseket kösse meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

88/2016. (VII.4.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy dr. Gyöngyösi-Vályi Gabriella (2142 Nagytarcsa, Széchenyi u. 70.) szám alatti lakos által felajánlott 161. hrsz-ú ingatlan felajánlást elfogadja úgy, hogy az ügyintézéssel kapcsolatos mindennemű költséget az Önkormányzat vállalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ajándékozási szerződéseket kösse meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

89/2016. (VII.4.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Fényes István (1163 Budapest, Újszász u. 17.) szám alatti lakos által felajánlott 154. hrsz-ú ingatlan felajánlást elfogadja úgy, hogy az ügyintézéssel kapcsolatos mindennemű költséget az Önkormányzat vállalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ajándékozási szerződéseket kösse meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

90/2016. (VII.4.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, Bíborka utcában 150 m3-es tűzi víz tározó bővítésével kapcsolatos tervezéssel és engedélyezésével a bérleti díj terhére DPMV Zrt-t bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

91/2016.(VII.4.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nagytarcsai Tömegsport Egyesület II. félévi fenntartásához és működéséhez szükséges források biztosítására 1.500.000,- Ft támogatási összeget biztosít Nagytarcsa Község Önkormányzata költségvetésének sport keret terhére.
Felkéri a Polgármestert a pályázatban fogalt költségek elfogadására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

92/2016.(VII.4.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata és a Nagytarcsai Település- és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. között 2016. július 4. hatállyal Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt. Ezzel egy időben a 2015. december 15. napján létrejött szerződés hatályát veszti.
Felkéri a Polgármestert a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

93/2016.(VII.4.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bek. 4. pontja alapján Nagytarcsa háziorvosi praxis betöltésére pályázatot ír ki.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: 2016. július 11.

2016. július 25.


96/2016.(VII.25.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2009. június 22-én hatályba lépett Közbeszerzési Szabályzatot hatályon kívül helyezi és elfogadta az új jogszabálynak megfelelő Közbeszerzési Szabályzatot.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bíráló Bizottságba az alábbi személyeket delegálja:
– Kertész László
– Ősz Gyula
– Balik Levente
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

97/2016.(VII.25.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Helyőrségi Művelődési Otthon (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 84.) és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (2142 Nagytarcsa, Zrínyi u. 38.) épületének energia hatékonysági pályázat benyújtásához szükséges közbeszerzési eljárást megindítja.
Felkérte a Polgármestert műszaki ellenőri kiválasztására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

98/2016.(VII.25.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark programban való részvételéhez szükséges 50 %-os önerőt a 2017 évi költségvetés keretének terhére biztosítja.
Felkéri a Polgármestert a támogatáshoz szükséges dokumentumok benyújtására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

99/2016. (VIII.2.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, KEHOP-5.2.9. kódszámú pályázat, épületenergetikai fejlesztések megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljárásban az érvényes ajánlatok közül a közösségi ház (HEMO) energetikai felújítására a JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft-t (Az ajánlat nettó 76.329.445,- Ft+ÁFA), a családsegítő energetikai felújítására a Bria Inter Kft-t hirdeti ki nyertes ajánlattevőnek, (Az ajánlat nettó 18.086.838,- Ft+ÁFA). Mindkét esetben 36 hónap teljes körű garanciát vállaló ajánlatával. Valamint a beérkezett ajánlatok érvényessége, érvénytelensége a mellékelt összegzés a beérkezett ajánlatok elbírálásáról c. hirdetmény szerint.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

100/2016.(VIII.2.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján a véleményezést követően a beérkezett véleményeket és a jegyzőkönyvet elfogadja, ezzel a véleményezési szakaszt lezártnak tekinti, s annak benyújtását javasolja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

101/2016.(VIII.4.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 99/2016.(VIII.2.) határozatát visszavonja és egyúttal az alábbi határozatot hozta:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, KEHOP-5.2.9. kódszámú pályázat, épületenergetikai fejlesztések megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljárásban az érvényes ajánlatok közül a közösségi ház (HEMO) energetikai felújítására a KINAMÉ Kft-t (Az ajánlat nettó 65.602.644,- Ft+ÁFA), a családsegítő energetikai felújítására a Bria Inter Kft-t hirdeti ki nyertes ajánlattevőnek, (Az ajánlat nettó 18.086.838,- Ft+ÁFA). Mindkét esetben 36 hónap teljes körű garanciát vállaló ajánlatával. Valamint a beérkezett ajánlatok érvényessége, érvénytelensége a mellékelt összegzés a beérkezett ajánlatok elbírálásáról című hirdetmény szerint.
Felkéri a Polgármestert, hogy a kivitelezési szerződést kösse meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal

2016. augusztus 15.


102/2016.(VIII.15.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyre állítása” című, KKETTKK-CP-02 azonosítószámú számú felhívásra.
Felkéri a Polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok elkészítésére és benyújtására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

103/2016.(VIII.15.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be „Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító, úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozására” című, KKETTKK-56P-02 azonosítószámú számú felhívásra.
Felkéri a Polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok elkészítésére és benyújtására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: azonnal

104/2016.(VIII.18.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Blaskovits Oszkár Általános Iskola szertár kialakításához és új osztályterem átalakításához szükséges ablakcserére 3 MFt-ot különít el a 2016. évi költségvetés általános tartalékának terhére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2016. augusztus 29.


zárt ülés
105/2016.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy _________________________ és Nagytarcsa Község Önkormányzat közötti Nagytarcsa, belterület 749/1. hrsz-ú, természetben 2142 Nagytarcsa, Széchenyi u. 62. szám alatti ingatlan adásvételi szerződésben foglaltakat elfogadja és felkéri a polgármestert, az adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

106/2016.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy _________________________ és Nagytarcsa Község Önkormányzat között Az épített környezet alakításáról szóló településrendezési szerződésben foglaltakat elfogadja és felkéri a polgármestert, az adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

nyílt ülés
107/2016. (VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a helyi önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1. Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait tartalmazza.
2. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak első félévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

 

Ei.megnevezése Eredeti ei. / Ft Mód.ei.  /  Ft Teljesítés /  Ft %
Kiad. főösszege 888 687 608 924 135 917 332 260 847 35,9
Bevét.főösszege 888 687 608 924 135 917 421 607 517 45,6

Nagytarcsa Község Önkormányzat (Község Összesen) 2016. évi költségvetés előirányzatainak első félévi alakulása

Bevételi jogcím Eredeti ei Módosított ei Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai 115 032 608 112 855 923 59 245 512 52%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 580 000 9 364 000 3 622 200 39%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0
Közhatalmi bevételek 471 045 000 471 045 000 219 884 312 47%
Működési bevételek 77 559 000 94 108 074 46 203 195 49%
Felhalmozási bevételek 20 000 000 20 000 000 14 778 500 74%
Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 138 589 000 143 991 852 5 102 708 4%
Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 9 889 068 9 889 068 100%
Maradvány igénybevétele 62882000 62 882 000 62 882 022 100%
888 687 608 924 135 917 421 607 517

 

Kiadási jogcím Eredeti ei Módosított ei Teljesítés %
Működési költségvetés kiadásai 705 582 608 693 636 160 257 706 014 37%
Felhalmozási költségvetés kiadásai 158 589 000 196 094 689 50 772 989 26%
Hitel-kölcsöntörtlesztés államháztartáson kívülre 21 246 000 31 135 068 20 511 928 66%
Belföldi finanszírozás kiadásai 3270000 3 270 000 3 269 916 100%
888 687 608 924 135 917 332 260 847

Az önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2016. évi költségvetési előirányzatainak első félévi alakulása

Eredeti előirányzat /Ft Módosított előirányzat /Ft Teljesítés /Ft %
Bevétel 1 044 000 1 044 000 439 790 42,1
Kiadás 129 676 305 129 868 044 53 985 719 41,6

A Csillagszem Óvoda 2016. évi költségvetési előirányzatainak első félévi alakulása

Eredeti előirányzat /Ft Módosított előirányzat /Ft Teljesítés /Ft %
Bevétel 20 014 000 20 014 000 3 216 119 16,1
Kiadás 155 117 900 155 415 988 66 790 354 43,0

A Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat 2016. évi költségvetési előirányzatainak első félévi alakulása

Eredeti előirányzat /Ft Módosított előirányzat /Ft Teljesítés /Ft %
Bevétel 302 000 302 000 171 203 56,7
Kiadás 38 065 297 38 811 174 8 944 298 23,0

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

108/2016. (VIII.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a PESTTERV Kft. által a Helyi Építési Szabályzat, módosítási szerződés szerint benyújtott számla (506.730,- Ft) kifizetését a 2/2016. (II.24.) költségvetési rendelet általános tartalékkeretének terhére kívánja kifizetni.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Területfejlesztőkkel a Helyi Építési Szabályzat rendelet módosításával összefüggő fejlesztendő területek után fizetendő hozzájárulás összegét tartalmazó szerződéseket kösse meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

109/2016. (VIII.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, külterület 09/2.; 09/3. és 09/4. hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonja. A belterületbe vonás költségeit az érintett ingatlan tulajdonosok viselik.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

110/2016.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0065 azonosító számú „Kisgyermekeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázat pénzügyi rendezéséhez az alábbi összegeket:

• M.T. Hardy Kft.: a Megalapozó dokumentum összeállítása (200.000,- Ft+ÁFA);
• Tolnayné Falusi Mária (CSINI), kisgyermek ellátásért felelős szakember: a Megalapozó dokumentum jóváhagyása (bruttó 300.000,- Ft),

összesen: bruttó 554.000,- forintot általános tartalék keret terhére kívánja rendezni.
Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges szerződéseket kösse meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

111/2016. (VIII.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016.(II.24.) önkormányzati rendeletben szereplő sport előirányzat keretről 3 MFt-ot az általános tartalékkeretére átcsoportosít.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

112/2016. (VIII.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Grund területén sportpálya alapjának előkészítéséhez szükséges betondarálék (1.697.061,- Ft) költségének rendezését, a 2016. évi költségvetés sportkeretének terhére biztosítja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

113/2016. (VIII.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa Közszolgáltató Kft. I. negyedéves – bruttó 1.938.255,- Ft – vesztesége a 2016. évi költségvetés általános tartalék keretének terhére kerül kifizetésre.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

114/2016. (VIII.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. részére 2014.01.28-án rendelkezésre bocsájtott pótbefizetésből, a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. 2.500.000,- Ft-ot fizesse vissza.
A fent meghatározott összegből az alapító Nagytarcsa Község Önkormányzata a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. felé fennálló kötelezettségét (2.252.850,- Ft) kívánja kiegyenlíteni.
Jelen határozat alapján a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft a pótbefizetés visszafizetéséből jóváírja Nagytarcsa Község Önkormányzat kötelezettségét, és a különbözetet (247.150,- Ft) visszautalja Nagytarcsa Község Önkormányzat részére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

115/2016. (VIII.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2017. évi költségvetés terhére kátyúzásra, útalapba, pormentes útfelület kialakítására 600 tonna 1000,- Ft/tonna (vételárért) mart aszfaltot kíván vásárolni.
Felhatalmazza a Polgármestert a mart aszfalt megrendelésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

116/2016. (VIII.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Tiszta udvar rendes ház” pályázat hagyományőrző kategóriájának díjazottja a Szőlő u. 4. szám alatti ingatlan tulajdonososa legyen. (A nyertes a rendelet 1§ (4) bek alapján a díjazást követő évben mentesül a kommunális hulladék elszállítási díj fizetése alól.)
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

117/2016. (VIII.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Tiszta udvar rendes ház” pályázat modernkategóriájának díjazottja a Bodza u. 34/1. szám alatti ingatlan tulajdonososa legyen. (A nyertes a rendelet 1§ (4) bek alapján a díjazást követő évben mentesül a kommunális hulladék elszállítási díj fizetése alól.)
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

118/2016. (VIII.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Tiszta udvar rendes ház” pályázat Tiszta utca kategóriájának díjazottja a Gesztenye sor legyen. (A nyertes a rendelet 1§ (5) bek alapján egyszeri 10 ezer Ft értékű virágpalánta jutalomban részesül.)
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

119/2016. (VIII.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata csatlakozni kíván az Európai Mobilitási Hét 2016. évi rendezvényéhez az alábbi választható feltétellel:
Nagytarcsa Község Önkormányzata Autómentes napot szervez, melynek keretében legalább egy teljes napra (a szokásos munkaidő előtt egy órával kezdődően a munkaidő vége után egy óráig) egy vagy több közterületet kizárólag gyalogos, kerékpáros, ill. közösségi közlekedés számára alakít ki. Az autómentes nap 2016. szeptember 22-én kerül megrendezésre.
Felkéri a Polgármester a település oktatási-nevelési intézmény vezetőit, hogy az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a Mobilitási Hét jelmondatához alkalmazkodva az általuk vezetett intézményben a gyermekeknek szóló programokat szervezze meg.
Felkéri a Polgármestert a Mobilitás Karta aláírására, valamint a kapcsolattartó személy kijelölésére elérhetőségének megadására.
Felkéri a Jegyzőt a rendezvény megszervezésével kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

120/2016. (VIII.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata a Mobilitási Hét keretében szervezett programok megvalósításához egyedi támogatásra igényt nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2016. szeptember 22.


121/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 2. §. b) és c) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy Nagytarcsa Községben a háziorvosi teendőket Dr. Szabó Gábor háziorvos közreműködésével vállalkozói formában lássa el.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a vállalkozó háziorvos számára a feladatok ellátásához megfelelő feltételekkel rendelkező rendelő helyiséget. Hozzájárul ahhoz, hogy a vállalkozó háziorvost Megyei Egészségbiztosítási Pénztár közvetlen finanszírozza.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2016. szeptember 26.


122/2016. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján a község 18./2006 (III.18.) számú határozattal elfogadott településfejlesztési koncepciójában foglaltakkal összhangban a következők szerint megalkotja a nagyközség településszerkezeti tervéről szóló határozatát, és egyúttal jóváhagyja a településszerkezeti tervlapot, valamint azok kötelező együttes alkalmazását előírja.

(1) Nagytarcsa Község teljes igazgatási területére vonatkozóan jóváhagyja a településszerkezeti terv e határozat szerinti szöveges, valamint rajzi mellékleteit. Az e határozat szöveges és rajzi mellékleteit azok módosításáig együtt kell alkalmazni.
(2) E határozat szöveges mellékletei:
a) M-1 melléklet: A településszerkezeti terv leírása
b) M-2 melléklet: Változások (beavatkozások és ütemezések)
c) M-3 melléklet: A település területi mérlege
d) M-4 melléklet: A területrendezési tervvel való összhang igazolása
e) M-5 melléklet: A biológiai aktivitásérték számítási eredménye
(3) E határozat rajzi melléklete: a TSZT rajzszámú, m=1:10.000 méretarányú településszerkezeti terv.
(4) Ez a határozat és a hozzátartozó szöveges és rajzi mellékletek a határozat meghozatalától számított 30. napon lépnek hatályba.
(5) E határozat meghozatalával egyidejűleg a község településszerkezeti tervéről szóló 63/2012. (VII. 25.) Ök. határozat és a mellékletét képező tervlap érvényüket vesztik.

Felelős: Solymosi Beáta Jegző
Határidő: folyamatosan

123/2016. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja az alábbi beszámolót az ingyenesen átadott honvédségi ingatlanokról:
Nagytarcsa Község Önkormányzata valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. között 2011. június 17-én SZT/36019 számon létrejött, állami vagyonba tartozó ingatlanok, ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szólós szerződésben az alábbiakban felsorolt ingatlanok hasznosításáról szükséges az elidegenítési tilalom (15 év) minden évében beszámolni.

Cím HRSZ Műv.ág Tul.hányad Terület (m2) Br. Forgalmi érték (Ft)
Nagytarcsa 1255 közterület 01.jan 20496 4099200
Nagytarcsa 1256/1 közterület 01.jan 14171 31243479
Nagytarcsa 520/2 Beép. terület 01.jan 4374 874800
Nagytarcsa 1253/1 Közterület és egyéb épület 01.jan 34432 106061400
Nagytarcsa 079/2 vízmű 01.jan 1383 6046600
Nagytarcsa 1256/3 Kivet kultúrház udvar 01.jan 2226 15019635

Önkormányzatunk a felsorolt ingatlanokat 2012. évtől az említett szerződés III.1./ pontjában megfelelő célok (közpark, játszótér, viziközmű telep, közterület és vízmű) megvalósítása érdekében karbantartotta (kaszálás, hó eltakarítás, egyéb karbantartási feladatok).

Önkormányzatunk az átvett területeket a továbbiakban is a megjelölt célokra kívánja hasznosítani, és a mindenkori költségvetési lehetőségeihez képest e célok minél hamarabbi megvalósítására törekszik.

2012.évtől 2016. szeptember 15-ig elvégzett és finanszírozott feladatok:

Hely Megnevezés 2012. évi ráfordítás 2013. évi ráfordítás 2014. évi ráfordítás 2015. évi ráfordítás 2016. évi  ráfordítás Ráfordítás összesen
Nagytarcsa 1255 hrsz. (kör) közterület Elektr.mérőhely kialakítása 326 390 Ft 326 390 Ft
Nagytarcsa 1255 hrsz. (kör) közterület Ideiglenes  mérőhely kialakítása 27 340 Ft 139 700 Ft 167 040 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Játszótéri elemek felújítása 139 929 Ft 57 000 Ft 196 929 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Gyermekorvosi rendelő kialakítása 3 812 600 Ft 3 812 600 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Közlekedő utak karbantartása, kátyúzás 732 028 Ft 75 000 Ft 48 000 Ft 855 028 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Köztéri padok felújítása 432 200 Ft 1 486 000 Ft 12 000 Ft 1 930 200 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Sportpálya felújítása, karbantartás 22 547 800 Ft 45 000 Ft 22 592 800 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Épületenergetikai fejlesztés 3 175 000 Ft 3 175 000 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Hőellátó rendszer karbantartása 114 300 Ft 520 000 Ft 3 112 000 Ft 3 746 300 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Hőközpont felújításához közbeszerzés 539 750 Ft 539 750 Ft
Nagytarcsa 079/4 hrsz. Petőfi ltp. Vízmű Elektromos almérők felszerelése 126 625 Ft 0 Ft 126 625 Ft
Nagytarcsa 1256/1 hrsz. Petőfi ltp. 9-10. gk. parkolók felújítása 850 000 Ft 850 000 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Hő-, és vízellátó csővezeték cseréje 17 145 000 Ft 17 145 000 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Ltp. út kátyúzása 731 520 Ft 450 000 Ft 28 000 Ft 1 209 520 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Hőellátó rendszer karbantartása 57 150 Ft 57 150 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Vastalanító karbantartás, csere 960 120 Ft 960 120 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Ltp. kút szivattyúcsere 355 600 Ft 355 600 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Ltp. Hőmennyiségmérők cseréje 1 000 000 Ft 1 800 000 Ft 2 800 000 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Ltp. Garázsok előtti mart aszfaltburkolás 850 000 Ft 850 000 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Ltp. parkialakítás, feltöltés, kertgondozás 8 600 000 Ft 345 000 Ft 8 945 000 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Ltp. Központi kazánház korszerűsítése 60 000 000 Ft 97 000 000 Ft 157 000 000 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Ltp. Útfelújítás 12 000 000 Ft 12 000 000 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Ltp. Szelektív hulladékgyűjtők kialakítása 65 000 Ft 65 000 Ft
Átvett területek karbantartása parkgondozás, felszíni vízelvezetés, egyéb karb. 315 000 Ft 450 000 Ft 550 000 Ft 1 315 000 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Kazán melletti terület aszfaltozása 1 800 000 Ft 1 800 000 Ft
Európa tér Gyalogos járda + karbantartás 3 187 000 Ft 34 000 Ft 3 221 000 Ft
Európa tér Térvilágítás 2 038 000 Ft 2 038 000 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Gjmű parkoló kialakítás 170 000 Ft 170 000 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Játszótér kerítés karbantartása 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft
HEMO (1256/3 hrsz) parkgondozás, felszíni vízelvezetés, egyéb karb.         415 000 Ft 415 000 Ft
Összes nettó  ráfordítás: 293 894 Ft 52 976 158 Ft 81 830 000 Ft 107 006 000 Ft 8 059 000 Ft 250 165 052 Ft

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

124/2016. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 1426/2016. (VIII.17.) Korm. határozata alapján felhatalmazza a Polgármestert, hogy 30 m3 szociális célú tűzifát igényeljen.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete a pályázathoz szükséges önerőt biztosítja, valamint vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

125/2016. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulóhoz, a kiírás feltételeinek megfelelően. A támogatási összeg szociális rászorultság alapján, pályázónként kerül megállapításra.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

126/2016. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nagytarcsai Tömegsport Egyesület fenntartásához és működéséhez szükséges 500.000,- Ft támogatási összeget biztosít a 2016. évi költségvetési rendelet sportkeretének terhére.
Felkéri a Polgármestert a támogatás nyújtásáról szóló együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

127/2016. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a HEMO alatti garázsok (természetben Nagytarcsa, Rákóczi u. 84.) bérbe adja. Annak díját 8.000,- Ft + ÁFA/hó/autó összegben határozza meg. Ennek érdekében a Nagytarcsa Község Önkormányzata és a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. között fennálló üzemeltetési szerződését módosítja.
Felkéri a Polgármestert, hogy Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. és az Önkormányzat között fennálló módosított üzemeltetési szerződést írja alá.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

128/2016. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nagytarcsa, 066/4. hrsz-on található víztoronyra a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft-vel – antenna kihelyezésére -, bérleti szerződést kíván kötni.
Felkéri a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést írja alá.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

129/2016. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzájárul a Nagytarcsa 1246/100. hrsz-ú ingatlanon tervezett lakóépület egyedi elhelyezéséhez úgy, hogy az épület a Somló utcával párhuzamos beépítési vonalon szabadon kerüljön megépítésre.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a HÉSZ módosítása során az Lke-1 építési övezetben a beépítésre vonatkozó max. 7 m-es távolságot – mint feltételt – szüntesse meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2016. szeptember 29.


130/2016. (IX.29.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testületet úgy határozott, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában lévő Nagytarcsai Közszolgáltató Kft-t (ügyvezető Ősz Gyula) felhatalmazza, hogy a Nagytarcsa, Petőfi ltp. hőellátásával (fűtés és melegvíz szolgáltatás) a Főtáv Zrt-vel üzemeltetési szerződést kösse meg Az üzemeltetési szerződés 2017. június 30.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2016. október 24.


131/2016. (X.24.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a ______________ és Nagytarcsa Község Önkormányzata között „Az épített környezet alakításáról szóló településrendezési szerződésben” és annak 6.) pontjában részletezett:
– 43.782.600.- Ft fizetési kötelezettség, amelynek terhére – megállapodás szerinti –
– közművesített, fejlesztett terület átadása,
– Nagytarcsa, Mező utca végétől a körforgalomig kiépített gyalogjárda kivitelezése,
– Nagytarcsa, körforgalomnál tervezett buszmegálló öbölpár kivitelezése külön szerződés alapján részletezett feltételekkel vállalt teljesítési szerződést fogadja el.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos, polgármester
Határidő: azonnal

132/2016. (X.24.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy ________________ és Nagytarcsa Község Önkormányzat között „Az épített környezet alakításáról szóló településrendezési szerződésben” és annak 6.) pontjában részletezett:
-1.545.600.- Ft fizetési kötelezettség, amely összegből a kedvezmény levonását követően 861.600.- Ft fizetési kötelezés áll fenn, a szerződésben foglalt feltételek mellett fogadja el.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos, polgármester
Határidő: azonnal

133/2016. (X.24.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy _________________ és Nagytarcsa Község Önkormányzat között „Az épített környezet alakításáról szóló településrendezési szerződésben” és annak 6.) pontjában részletezett:
– 4.491.900.- Ft fizetési kötelezettség, amely összegből a kedvezmény levonását követően 3.591.900.- Ft fizetési kötelezés áll fenn, a szerződésben foglalt feltételek mellett fogadja el.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos, polgármester
Határidő: azonnal

134/2016. (X.24.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy __________________ és Nagytarcsa Község Önkormányzat között „Az épített környezet alakításáról szóló településrendezési szerződésben” és annak 6.) pontjában részletezett:
-69.973.200.- Ft tulajdonosi közösség részére megállapított fizetési kötelezettség, mely összegből a saját tulajdonú terület után számított arány figyelembe vételével
– 855.900.- Ft fizetési kötelezés áll fenn, vagy
– a tulajdonosi közösség által 17.500 m2 összközművel ellátott fejlesztési területből a saját tulajdoni hányadából területarányos részt az önkormányzat részére térítésmentesen átad a szerződésben foglalt feltételek mellett fogadja el.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos, polgármester
Határidő: azonnal

135/2016. (X.24.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy ___________________ és Nagytarcsa Község Önkormányzat között „Az épített környezet alakításáról szóló településrendezési szerződésben” és annak 6.) pontjában részletezett:
-69.973.200.- Ft tulajdonosi közösség részére megállapított fizetési kötelezettség, mely összegből a saját tulajdonú terület után számított arány figyelembe vételével
– 4.989.900.- Ft fizetési kötelezés áll fenn, vagy
– a tulajdonosi közösség által 17.500 m2 összközművel ellátott fejlesztési területből a saját tulajdoni hányadából területarányos részt az önkormányzat részére térítésmentesen átad a szerződésben foglalt feltételek mellett fogadja el.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos, polgármester
Határidő: azonnal

136/2016. (X.24.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy ___________________ és Nagytarcsa Község Önkormányzat között „Az épített környezet alakításáról szóló településrendezési szerződésben” és annak 6.) pontjában részletezett:
– 7.879.500.- Ft tulajdonosi közösség részére megállapított fizetési kötelezettség, amely összeg helyett a Mező utca 12 m szélességének kialakításához szükséges telekrész leadják és
a Mező utcai lakosok önrészével kiegészítve szilárd pormentes utat építenek, illetve saját költségen a szükséges infrastruktúrát kiépítik a szerződésben foglalt feltételek mellett fogadja el.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos, polgármester
Határidő: azonnal

137/2016. (X.24.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy ____________________ és Nagytarcsa Község Önkormányzat között „Az épített környezet alakításáról szóló településrendezési szerződésben” és annak 6.) pontjában részletezett:
-69.973.200.- Ft tulajdonosi közösség részére megállapított fizetési kötelezettség, amely összegből a saját tulajdonú terület után számított arány figyelembe vételével
– 3.466.500.- Ft fizetési kötelezés áll fenn, vagy
– a tulajdonosi közösség által 17.500 m2 összközművel ellátott fejlesztési területből a saját tulajdoni hányadából területarányos részt az önkormányzat részére térítésmentesen átad a szerződésben foglalt feltételek mellett kötött szerződést módosítja:
Jelen szerződés mellékletében szerepeltetni szükséges, hogy a területfejlesztő a Képviselő-testület fejlesztési tervében meghatározott közösségi célú fejlesztéseket, beruházásokat tartalmazó terv, valamelyikét a saját költségén megvalósítja, vagy a beruházás fejlesztésének ellenértékét megtéríti.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos, polgármester
Határidő: azonnal

138/2016. (X.24.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy _____________________ és Nagytarcsa Község Önkormányzat között „Az épített környezet alakításáról szóló településrendezési szerződésben” és annak 6.) pontjában részletezett:
-69.973.200.- Ft tulajdonosi közösség részére megállapított fizetési kötelezettség, amely összegből a saját tulajdonú terület után számított arány figyelembe vételével
– 1.964.100.- Ft fizetési kötelezés áll fenn, vagy
– a tulajdonosi közösség által 17.500 m2 összközművel ellátott fejlesztési területből a saját tulajdoni hányadából területarányos részt az önkormányzat részére térítésmentesen átad a szerződésben foglalt feltételek mellett kötött szerződést módosítja:
Jelen szerződés mellékletében szerepeltetni szükséges, hogy a területfejlesztő a Képviselő-testület fejlesztési tervében meghatározott közösségi célú fejlesztéseket, beruházásokat tartalmazó terv, valamelyikét a saját költségén megvalósítja, vagy a beruházás fejlesztésének ellenértékét megtéríti.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos, polgármester
Határidő: azonnal

139/2016. (X.24.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy ______________________ és Nagytarcsa Község Önkormányzat között „Az épített környezet alakításáról szóló településrendezési szerződésben” és annak 6.) pontjában részletezett:
– 2.070.300,- Ft fizetési kötelezettség áll fenn a szerződésben foglalt feltételek mellett fogadja el.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos, polgármester
Határidő: azonnal

140/2016. (X.24.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy ______________________ és Nagytarcsa Község Önkormányzat között „Az épített környezet alakításáról szóló településrendezési szerződésben” és annak 6.) pontjában részletezett:
– a fejlesztendő terület nagyságával arányosan, várhatóan 36.000.000.- Ft fizetési kötelezettség, amelynek terhére közművesített, fejlesztett terület 4.000 m2-es terület átadásra, vagy a kötendő szerződésben szerepeltetni szükséges, hogy a területfejlesztő a Képviselő-testület fejlesztési tervében meghatározott közösségi célú fejlesztéseket, beruházásokat tartalmazó terv, valamelyikét a saját költségén megvalósítja, vagy a beruházás fejlesztésének ellenértékét megtéríti.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos, polgármester
Határidő: azonnal

141/2016. (X.24.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Polgármester a területfejlesztőkkel olyan tartalmú szerződést kössön, amely alkalmas arra, hogy a területfejlesztő a Képviselő-testület fejlesztési tervében meghatározott közösségi célú fejlesztéseket, beruházásokat tartalmazó terv, valamelyikét megvalósítja saját költségén, vagy a beruházás fejlesztésének ellenértékét térítse meg.
A beruházó által a fejlesztési tervben meghatározott fejlesztéseket a szerződés mellékleteként kell szerepeltetni.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos, polgármester
Határidő: azonnal

142/2016. (X.24.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Építési törvény – 1997. évi LXXVIII. törvény 20. §. (1). a). pontja alapján, Nagytarcsa, külterület: 0147/8; 0147/9; 0147/10; 0147/11; 0147/12; 0147/13; 0147/14; 0147/15; 0147/16; 0147/17; 0147/18; 0147/19 és 0147/20. és Nagytarcsa, külterület: 093/49; 093/50; 093/51; 093/52; 093/53; 093/54; 093/55; 093/56; 093/57; 093/58; 093/59; 093/60; 093/61; 093/287 és 093/276. hrsz-ú ingatlanok esetében – az érintett területre – változtatási tilalmat rendel el a helyi építési szabályzat készítésének időszakára annak hatálybalépéséig.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos, polgármester
Határidő: azonnal

143/2016. (X.24.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Önkormányzat 2016. háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos, polgármester
Határidő: azonnal

144/2015.(X.24.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja az adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztatást.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

145/2015.(X.24.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Arany J. utcába elsőbbségadás kötelező jelző-táblát kíván kihelyezni.
Felkéri, a Polgármestert a táblák kihelyezéséről intézkedjen.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

2016. november 14.


146/2016. (XI.14.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy egyetért azzal, hogy a Nagytarcsai Alapfokú Művészeti Iskola jelenlegi igazgatóját — Kiss Zoltán, 3390 Füzesabony, Tábor út 28. sz. alatti lakost — pályázat kiírása nélkül bízza meg a fenntartó a második ciklusra intézményvezetőként.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: 2016. november 21.

2016. november 28.


148/2016. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott. hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2017.évi fordulójában a benyújtott pályázatok alapján az alábbiak szerint támogatja a pályázót: Bojtor Emese: 5.000.-Ft/fő
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

149/2016. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott. hogy elfogadja a Nagytarcsai Könyvtár vezetőjének 2016. évről szólót beszámolóját.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

150/2016. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott. hogy elfogadja a Nagytarcsai Csillagszem Óvoda 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervét.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

151/2016. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott. hogy elfogadja Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint:

Sor-szám Ellenőrzött szerv, szervezeti egység Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak Azonosított kockázati Az ellenőrzés típusa, módszerei (**) Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***) Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
tényezők (*)
1 Célja: annak megállapítása, hogy a vizsgált szerv szabályozottsága, működésének személyi és tárgyi feltételei, gazdálkodása megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak és az Alapító által kitűzött céloknak, a számviteli rendszer működése a törvényi előírásoknak megfelelő-e, a pénzügyi fegyelem biztosított-e
Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. – A gazdálkodás esetleges nem szabályszerűségében rejlő kockázatok Típusa: 2017. június 36 belső ellenőri nap
Tárgya: átfogó szabályozottság, működés, gazdálkodás Rendszer ellenőrzés (átfogó)
– Pénzügyi fegyelem megsértéséből eredő kockázatok Jelentés:
Időszak: 2016. év Módszerei: 2017. július 31.
Dokumentumok, nyilvántartások szúrópróbaszerű ellenőrzése
Interjúkészítés

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

152/2016. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2017. évi költségvetés kulturális- és sport keretének terhére kiírt pályázati felhívást és az ahhoz tartozó pályázati adatlapot a megküldött módosításokkal elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

153/2016. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az OTP Bank Nyrt-től történő folyószámlahitel felvételéről az alábbiak szerint döntött:
1. A hitel futamideje 2017. január 2-től 2017. december 22-ig tart, a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 50.000.000 Ft
2. A Képviselő-testület – figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat – a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául felajánlja az Önkormányzat saját bevételeit.
3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

154/2016. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a közüzemi díjak tekintetében az alábbi előirányzat módosításokat teszi:
Önkormányzat
Csökken K513/1 Ált.tart. 3.891 e Ft
Nő K331/1 Villany 3.300 e Ft
K351/2 ÁFA 891 e Ft
Polgármesteri Hivatal
Csökken K331/2 Gázdíj 150 e Ft
K331/4 Vízdíj 150 e Ft
Nő K331/1 Villany 300 e Ft
Csillagszem Óvoda
Csökken K331/4 Víz 200 e Ft
Nő K331/1 Villany 100 e Ft
K331/2 Gáz 100 e Ft
Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat
Csökken K331/2 Gáz 30 e Ft
Nő K331/4 Víz 30 e Ft
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

155/2016. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. által az Önkormányzat részére átadásra kerülő iskolai tárgyi eszközök pénzügyi rendezését (2.267.405,- Ft+ÁFA) az általános tartalékkeret terhére kívánja rendezni.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

156/2016. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a 2016/2017-es tanévre vonatkozó általános iskolai körzethatárt: Nagytarcsa közigazgatási területén a Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola.
Felkéri a Polgármestert, hogy a határozati javaslatban kialakított véleményt juttassa el a Pest Megyei kormányhivatal Oktatási Osztályának osztályvezetője részére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: 2016. december 2.

157/2016.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által megküldött Megállapodásban és Vagyonkezelési Szerződésben foglaltakat elfogadja.
Felkéri a Polgármestert a szerződés és megállapodás aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2016. december 12.


168/2016.(XII.12.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, külterület 03/3. hrsz-ú szántó művelési ág besorolású ingatlanra 2000 Ft/m2 ármegjelöléssel vételi ajánlatot tesz. Az adásvételi szerződés megkötését követően a vételár kiegyenlítése a 2017. évi költségvetés terhére történik.
Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Felkéri a Jegyzőt a vételár összegét a 2017. évi költségvetési rendeletbe tervezze be.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

169/2016.(XII.12) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Morva György (2142 Nagytarcsa, Petőfi u. 33.) és Morva István (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 44.) által felajánlott Nagytarcsa, 653 hrsz-ú természetben 2142 Nagytarcsa, Széchenyi u 7. szám alatti 1111 m2 kivett beépítetlen területet 2.000,- Ft/m2 (1.276.000,- Ft) összegben megvásárolja. Az adásvételi szerződés megkötését követően a vételár kiegyenlítése a 2017. évi költségvetés terhére történik.
Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Felkéri a Jegyzőt a vételár összegét a 2017. évi költségvetési rendeletbe tervezze be.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

170/2016.(XII.12.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadta a múzeumvezető 2016. évi beszámolóját.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

171/2016.(XII.12.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem fogadja el a Junior Vendéglátó Zrt. által 2016. december 2-án benyújtott szolgáltatói díjemelésről szóló újabb kérelmét. A döntés értelmében a 12/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelet marad hatályban.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

172/2016.(XII.12.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadta a 2017. évi Polgármesteri koncepciót.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

173/2016.(XII.12.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a „Nagytarcsa, Blaskovits Oszkár Általános Iskola bővítése vállalkozási szerződés alapján” tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatokban szereplő költségek és a megítélt támogatási összeg közötti hiányzó forrás biztosítását nem támogatja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

174/2016.(XII.12.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által megküldött háromoldalú (KLIK, Önkormányzat és Nagytarcsai Közszolgáltató Kft.) megállapodást a módosításokkal elfogadja.
Felkéri a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

175/2016.(XII.12.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadta a 2016. évi Polgármesteri beszámolót.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

176/2016.(XII.12.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadta Nagytarcsa Község Képviselő-testületének 2017. évi munkatervét.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

177/2016.(XII.12.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. részére 1.312.164,- Ft-ot biztosít a fedett teniszpályák fűtéséhez szükséges propánbután gáz megvásárlásához általános tartalékkeret terhére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

178/2016. (XII.12.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. részére biztosít 11.500.000,- céltartalék, további 12.500.000,- Ft meg nem valósult beruházás terhére összesen 24.000.000 Ft összeget biztosít, melyből a folyószámla-hitelkeretét egyenlíti ki.
A 24.000.000 Ft összeg kölcsön jogcímen kerül átadásra 2016. december 19-i határidővel. Nagytarcsa Község Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a kölcsönszerződés aláírására. Visszafizetési határidő 2017. január 10. vagy az újonnan megnyitott hitelkeret rendezésre állásáig.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

179/2016. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 2. §. b) és c) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy Nagytarcsa Községben a háziorvosi teendőket Medgyesiné Dr. Benyes Mária háziorvos közreműködésével vállalkozói formában lássa el.
A Képviselő-testület

1. biztosítja a vállalkozó háziorvos számára a feladatok ellátásához megfelelő feltételekkel rendelkező rendelő helyiséget.
2. hozzájárul ahhoz, hogy a vállalkozó háziorvost Megyei Egészségbiztosítási Pénztár közvetlen finanszírozza.

Határidő: azonnal
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

2015

2015. január 8.


1/2015. ( I. 8.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy tulajdonosi beleegyezését adja ahhoz, hogy a Nagytarcsai Település és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 15.000.000 Ft, azaz Tizenötmillió-forint folyószámlahitelt vegyen fel.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2/2015. ( I. 8.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Település és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. által felvételre kerülő folyószámlahitel visszafizetésére kezességet vállal.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2015. február 2.


6/2015.(II.2.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsai Tömegsport Egyesületet a 2014. decemberi számlák (edzők bére és jutalékai) kifizetésére 2015. évi költségvetési keret terhére 300.000,- Ft támogatásban részesíti.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

7/2015.( II.2.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a PC Aréna Kft által adott árajánlat alapján a Blaskovits Oszkár Általános Iskola részére az alábbi gépeket vásárolja meg:
15 db Dell OptiPlex 760 T számítógép (33.900.-Ft + áfa/db), összesen 508.500.-Ft +áfa,
2 db Dell 790 T számítógép (68.900.-Ft + áfa/db), összesen 137.800.-Ft + áfa
Mindösszesen: 646.300.-Ft + áfa
Felkéri a Polgármestert, hogy nyilatkoztassa a Blaskovits Oszkár Általános Iskola Igazgatóját a szoftverek ingyenes beszerzéséről.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

9/2015.( II.2.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Települési Értéktár Bizottságot hoz létra az alábbi tagokkal:
– Dr. Kazinczy Erzsébet
– Rónai Pálné
– Szulágyi Tibor
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

10/2015.( II.2.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja az „Európa a polgárokért” program keretén belül a „Testvérvárosi projekt”-ben való részvételt.

Felkéri Rimóczi Sándor Vilmos polgármestert, hogy a projektben való sikeres részvétel érdekében a közreműködő szervezettel (European Conformity Check) a szerződést kösse meg, melyben a közreműködéséért a támogatási összeg 2,99%-át, min. 350.000 forint megbízási díj, rögzítésre kerül.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: folyamatos

2015. február 16.


11/2015.( II.16.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2015. évi költségvetés 5.§. (2) bekezdését az alábbiak szerint kívánja meghatározni:
A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként a 3 000 000 Ft összeghatárt nem haladhatja, meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
Az átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2015. december 31-ig gyakorolható.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

11/b./2015.( II.16.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a döntés elő segítésének érdekében felkéri a Nagytarcsai Település- és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az egyedi hulladékgyűjtő edényenként mért hulladékgyűjtési rendszer bevezetésének megvalósításához üzleti tervet készítsen.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

2015. február 23.


12/2015.(II.23.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a polgármestert Nagytarcsa településen a forgalomtechnikai fejlesztéssel érintett területek mentén működő vállalkozások által befizetett hozzájárulások összegéből a forgalomtechnikai terv kiviteli tervét rendelje meg. A hozzájárulások befizetésének teljesülése érdekében megbízzák a polgármestert a tárgyalások lefolytatására.
A Képviselő-testület döntésének értelmében a forgalomtechnikai fejlesztéssel az alábbi területek érintettek:
– Millennium utcai gyalogátkelő kialakítása;
– Rákóczi F. utcai buszmegálló áthelyezése;
– Petőfi Sándor utcai járda kiépítése;
– Cinkotai (3102 j. főút) úti járda kiépítése;
– Cinkotai (3102 j. főút) út buszöböl kialakítása;
– 0127/4. hrsz-ú területen kialakítandó járda/kerékpárút;
– Szilas patak bal partján kialakítandó (gát) feltáró út;
– 0135/2 hrsz-ú út, a Mező utca kialakítása;
– Nagytarcsa Község csapadékvíz elvezetésének tervkészítése,
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: folyamatos

12/b.2015.(II.23.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester 2015. évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét jóváhagyja.
Felelős: Solymosi Beáta jegyző
Határidő: értelem szerint

2015. február 26.


13/2015.(II.26.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 126/2014.(VIII.25.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Blaskovits Oszkár Általános Iskola 2 tanteremmel történő bővítését a Nemzeti Sportközponttal kötendő együttműködési megállapodásban rögzített feltételek mellett kívánja megoldani a 2015. február 26-án megküldésre került I. tervváltozat alapján, mely a határozat mellékletét képezi.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a beruházáshoz szükséges pénzügyi forrást 45 MFt + ÁFA összeget a 2015. évi költségvetési rendeletében elkülönít.
Felkéri a Polgármestert a Nemzeti Sportközponttal az együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos

14/2015.(II.26.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint határozott:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től felvett folyószámla-hitelkeret (melynek felvételéről a 164/2014. (XII.1.) Képviselő-testületi határozatában döntött) szerződés módosításáról dönt. A hitel keretösszege 2015. március 2-től 2015. szeptember 30-ig 60.000.000 Ft-ra módosul. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékul a helyi adót, a gépjárműadót ajánlja fel, figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a hitelszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal

15/2015.(II.26.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egy határozott, hogy a 64/2014. (IV.28.) számú Képviselő-testületi határozatát az alábbiakra módosítja:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő felé fennálló kötbér igény rendezése céljából a Nagytarcsa, 030/10. hrsz-ú terület átadását. Felhatalmazza a Polgármestert egy tartozásrendezéssel vegyes adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: folyamatos

2015. március 30.


16/2015.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Gödöllői Rendőrkapitányság 2014. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

17/2015.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 124/2014.(VIII.25.) számú határozatát megerősíti.
A Képviselő-testület a térítésmentesen felajánlott 1256/3. hrsz-on, jelenleg a Magyar Állam tulajdonában álló, természetben, 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 84. számon elfekvő Helyőrségi Művelődési Otthon (HEMO) épületét önkormányzati tulajdonba átveszi, abban az esetben, ha az Önkormányzat számára előnyös feltételekkel tud szerződést kötni az ingatlant kezelő Honvédelmi Minisztérium, illetve az MNV Zrt-vel.
Felkéri a Polgármestert a ingyenes átvételről való tárgyalásra.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

18/2015.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy kezdeményezi a jelenlegi fenntartónál, hogy a Nagytarcsa, Múzeumkert utca 21. szám (147-148/2. Hrsz.) alatt található Falumúzeum térítésmentes önkormányzati vagyonkezelésbe vételét.
Az önkormányzati vagyonkezelésbe vétel kezdeményezésével egyidejűleg kezdeményezi az ingyenes önkormányzati tulajdonba adást is.
Felhatalmazza a Polgármestert átadás átvételi dokumentumok aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

19/2015.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Füzesliget Lakópark Fejlesztéséért Közhasznú Egyesületet 1.000.000,- Ft-al támogatja a Nagytarcsai Gyermeknapi rendezvény megrendezése céljából, mellyel kapcsolatban felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására.
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.000.000,- Ft összeget, mely jelenleg a 2015. évi költségvetési rendeletben Dologi kiadások között szerepel, előirányzat módosításakor az Egyéb működési célú kiadások közé áthelyezi.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal

20/2015.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2014-től 2019-ig terjedő időszakra szóló gazdasági programját és annak végrehajtásával összefüggő feladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (1) bekezdésében előírtakra figyelemmel a következők szerint határozza meg:
Általános rendelkezések
1./ Az önkormányzat a település vonzóvá tétele és a lakosság ellátási színvonalának javítása érdekében arra törekszik, hogy elősegítse a gazdasági programban megfogalmazott feladatok megvalósítását.
A gazdasági program végrehajtásával összefüggő feladatok
2./ Az önkormányzat a gazdasági program megvalósítása érdekében kiemelt feladatának tekinti:
– település természeti kincseinek fokozott védelmét,
– az infrastruktúra további fejlesztését,
– a környezetkultúra javítását, a településesztétikai kultúra fejlesztését,
– a feladat- és intézménystruktúra átszervezését,
– az intézmények minőségi ellátottságának és kihasználtságának javítását.
A gazdasági program végrehajtásának irányítása és ellenőrzése
3./ A jelen határozat által meghatározott feladatok végrehajtásáért a polgármester a felelős.
4./ A program végrehajtásához szükséges forrásokat az éves költségvetés készítésekor biztosítani kell.
5./ A programban meghatározott ütemtervtől eltérni, illetve módosítani csak a képviselő-testület előzetes jóváhagyása után lehet.
6./ A polgármester a jóváhagyott gazdasági program időarányos teljesítésének alakulásáról a féléves és éves költségvetési beszámoló előterjesztésével egyidejűleg köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

21/2015.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja az intézmények módosított alapító okiratát a megfelelő kormányzati funkciók bejegyzésével.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Hatálya: azonnal

22/2015.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a „III. Kulturális Közfoglalkoztatási Program”-hoz való csatlakozásra vonatkozó javaslatot.
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata, mint partner szervezet csatlakozzon a III. Kulturális Közfoglalkoztatási programhoz.
Felkéri a Polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására és a programban való további közreműködésre, képviseletre.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Hatálya: azonnal

23/2015.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját és szakmai programjait az alábbiak szerint:
– Nagytarcsai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója a 2014. évben végzett tevékenységéről
– Nagytarcsai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő szolgáltatásának szakmai programja
– Nagytarcsai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szociális étkeztetésének szakmai programja
– Nagytarcsai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat házi segítségnyújtásának szakmai programja
– Nagytarcsai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti gondozásának szakmai programja
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Hatálya: azonnal

24/2015.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület 2014. évi beszámolóját.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Hatálya: azonnal

25/2015.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. részére a Nagytarcsa Petőfi ltp. kazánházjavításra, valamint hőmennyiségmérő beépítési költségére 577.000,- Ft kerüljön átutalásra, a 2015. évi költségvetés általános tartalékának terhére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Hatálya: azonnal

26/2015.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a Dél Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. által készített fejlesztési tervet.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Hatálya: azonnal

27/2015.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a nagytarcsai sírkert kialakításának költségét a 2015. évi költségvetési rendeletben 500 eFt értékben kívánja meghatározni az általános tartalék terhére, biztosítja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Hatálya: azonnal

28/2015.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Győri János emlékhelyének felállítására 357.760,- Ft költséget biztosít a 2015. évi költségvetés rendelet közművelődési célkeret terhére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Hatálya: azonnal

29/2015.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a Polgármestert a Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulattal történő üzemeltetési szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Hatálya: azonnal

30/2015.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Tóth-Bagi Szílvia 2142 Nagytarcsa, Vadrózsa u. 15/2. szám alatti lakost a Budapest Környéki Törvényszék népi ülnök-jelöltjévé választja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről Budapest Környéki Törvényszéket haladéktalanul tájékoztassa.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Hatálya: azonnal

31/2015.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a ShiwaForce.com Zrt-től kapott 192.000,- Ft + ÁFA árajánlatot a nagytarcsa.hu weboldal fejlesztésére. A fejlesztés 2015. évi költségvetés rendelet általános tartalék terhére engedélyezi.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Hatálya: azonnal

2015. április 20.


32/2015.(IV.20.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határozott, hogy elfogadja, hogy a Laktanya, a Zrínyi és a Rákóczi utca helyreállítási költségei az ebr 123176 azonosító számú vis maior pályázatban nem elszámolhatóak.
Ennek következtében a megítélt támogatási összegből nem elszámolható 774.773,- forintról Nagytarcsa Község Önkormányzata jelen határozat értelmében lemond.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

2015. április 27.


33/2015.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határozott, hogy a TSZT, HÉSZ és SZT készítésének következő fázisú dokumentációját a munkaköri egyeztetési dokumentációt úgy készítse el a tervező, hogy az Állami Főépítész által kiadott terület felhasználási engedéllyel rendelkező területek teljes körűen kerüljenek átsorolásra.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

34/2015.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határozott, hogy a biológiai aktivitási érték egyenlegének biztosítását szolgáló tervezet erdőterületeket, a tervező első sorban lehetőleg az autópályák és autóutak környezetében, az Isaszegi út É-i oldalán, valamint a gazdasági területek és a lakóterületek közötti sávokban tüntesse fel.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

35/2015.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határozott, hogy a 0147/19.- 0147/21. hrsz-ú területövezeti besorolását megváltoztatja, és különleges övezetre módosítja, abban az esetben, ha a 33/2015. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozatban elfogadottakat az nem akadályozza.
Az övezeti átsorolással kapcsolatos felmerülő összes költséget a telekalakító tulajdonosok fizetik meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

36/2014. (IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Füzesliget, Cserfa utca 23. szám elé kihelyezésre került hulladéksziget áthelyezésre kerül.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

37/2015. (IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa külterület 08. hrsz-ú 1274 m2 területű árok földrészből – telekosztást követően – ~ 300 m2 területrészt 150.000.-Ft összegben Romász Pál János és Romászné Papp Edit 2142 Nagytarcsa, Petőfi ltp. 13. L/4. szám alatti lakos részére elidegenít. Az adásvételi szerződésben ki kell kötni, hogy a vevők az árok karbantartását addig vállalják, amíg a 679/2. és a 08 hrsz-ú ingatlan tulajdonukban van (az esetleges telekalakításokat követően az új hrsz-okra is az árok karbantartási kötelem továbbra is fennáll). Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

 

38/2015. (IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határozott, hogy elfogadja a Grundért Sport Kft. tájékoztatóját.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

39/2015. (IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határozott, hogy elfogadja a Grundért Sport Egyesület beszámolóját.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

40/2015. (IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határozott, hogy elfogadja a Nagytarcsai Tömegsport Egyesület tájékoztatóját.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

41/2015. (IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határozott, hogy Tömegsport Egyesületet és a Grundért Sport Egyesületet nem kívánja összevonni, egy közhasznú egyesület alá.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

42/2015. (IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testületet úgy döntött, hogy a Nagytarcsa Község Sportfejlesztési Koncepciójába az alábbi sportágak kerülnek felvételre:
– futás
– torna
– túra
Felelős: Rimóczi Sándor polgármester
Határidő: azonnal

2015. május 21.


45/2015.(V.21.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határozott, hogy az MLSZ sportfejlesztési programjának keretében nyert 1.532.176,-Ft pályázati önrészt, a Nagytarcsa Grundért Sport Egyesület a 2015. évi költségvetésben betervezett 5.000.000,-Ft támogatás terhére biztosítja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

46/2015.(V.21.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy területfejlesztési hozzájárulási díj összegét 500 Ft/m2-be határozza meg úgy, hogy ahol a terület övezeti besorolása lehetővé teszi a lakóingatlan építését és ezt a telekalakító lakásépítés céljára kívánja hasznosítani, úgy több telekingatlan kialakításakor legfeljebb 1 alkalommal 1000 m2 terület mentesül a területfejlesztési hozzájárulási díj megfizetési kötelezettség alól. A bányaterületek esetében 150 Ft/m2 összegben állapítja meg. A területfejlesztéssel érintett ingatlantulajdonosok a területfejlesztési hozzájárulási díj módjáról egyedi szerződést kötnek Nagytarcsa Község Önkormányzatával.
Képviselő-testületet felhatalmazza a Polgármestert a szerződések megkötésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

2015. június 1.


47/2015.(VI.1.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására 50 %-os intenzitású pályázatot kíván benyújtani. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a pályázathoz szükséges 50 % önerő biztosítását.
A beruházás összköltsége: 24.999.061,- Ft
Ebből önerő: 12.499.530,- Ft
Elnyerhető támogatás: 12.499.530,- Ft
Felkéri a Polgármestert a pályázati dokumentumok benyújtására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

48/2015. (VI.1.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testületet úgy határozott, hogy elfogadja a 2014. évi jegyzői beszámolót.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

49/2015. (VI.1.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 124/2014.(VIII.25.) számú határozatát ismételten megerősíti.
A Képviselő-testület a térítésmentesen felajánlott 1256/3. hrsz-on, jelenleg a Magyar Állam tulajdonában álló, természetben, 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 84. számon elfekvő Helyőrségi Művelődési Otthon (HEMO) épületét önkormányzati tulajdonba átveszi, abban az esetben, ha az Önkormányzat számára előnyös feltételekkel tud szerződést kötni az ingatlant kezelő Honvédelmi Minisztérium, illetve az MNV Zrt-vel.
Felkéri a Polgármestert az ingyenes átvételről a megállapodás aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

50/2015.(VI.1.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nagytarcsa Grund SE (5.000.000,-Ft), Nagytarcsai Tömegsport Egyesület (2.000.000,-Ft) és a Grundért Sport Kft. módosított pénzügyi igényét elfogadja, mellyel egy időben határoz a Grundért Sport Kft. 3.000.000,-Ft+ÁFA üzemeltetési költség igényének a költségvetés támogatás rovatából az egyéb üzemeltetési szolgáltatások rovatba való előirányzat módosításáról.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

51/2015.(VI.1.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Szulágyi Tibor Nagytarcsa, Akácfa u. 21. szám alatti lakos részére haszonbérletbe kívánja adni a Nagytarcsa külterület 063. hrsz-on feltüntetett 0,6788 Ha nagyságú, legelő nevesítésű, 3,8 ak értékű 1/1 önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant, 40.000,- Ft/év összegért 2019. december 31. határozott időtartamra.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

52/2015.(VI.1.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hollóy Kálmánné (Nagytarcsa, Szőlő u. 34.) szám alatti lakos által felajánlott 199. hrsz-ú ingatlan felajánlást elfogadja úgy, hogy az ügyintézéssel kapcsolatos mindennemű költséget az Önkormányzat vállalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ajándékozási szerződéseket kösse meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

53/2015.(VI.1.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sinka János (Nagytarcsa, Iskola u. 4.) szám alatti lakos által felajánlott 199. hrsz-ú ingatlan felajánlást elfogadja úgy, hogy az ügyintézéssel kapcsolatos mindennemű költséget az Önkormányzat vállalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ajándékozási szerződéseket kösse meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

54/2015.(VI.1.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szládek Gábor (Nagytarcsa, Tessedik u. 17.) szám alatti lakos által felajánlott 199. hrsz-ú ingatlan felajánlást elfogadja úgy, hogy az ügyintézéssel kapcsolatos mindennemű költséget az Önkormányzat vállalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ajándékozási szerződéseket kösse meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

55/2015.(VI.1.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szládek János (1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 212-214..) szám alatti lakos által felajánlott 199. hrsz-ú ingatlan felajánlást elfogadja úgy, hogy az ügyintézéssel kapcsolatos mindennemű költséget az Önkormányzat vállalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ajándékozási szerződéseket kösse meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

56/2015.(VI.1.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gulyásik György (Nagytarcsa, Petőfi u. 18.) szám alatti lakos által felajánlott 199. hrsz-ú ingatlan felajánlást elfogadja úgy, hogy az ügyintézéssel kapcsolatos mindennemű költséget az Önkormányzat vállalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ajándékozási szerződéseket kösse meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

57/2015.(VI.1.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gulyásik Zsuzsa (Nagytarcsa, Petőfi u. 18.) szám alatti lakos által felajánlott 199. hrsz-ú ingatlan felajánlást elfogadja úgy, hogy az ügyintézéssel kapcsolatos mindennemű költséget az Önkormányzat vállalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ajándékozási szerződéseket kösse meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

58/2015.(VI.1.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ócsainé Gulyásik Erzsébet (Nagytarcsa, Vadvirág u. 5.) szám alatti lakos által felajánlott 199. hrsz-ú ingatlan felajánlást elfogadja úgy, hogy az ügyintézéssel kapcsolatos mindennemű költséget az Önkormányzat vállalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ajándékozási szerződéseket
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

59/2015.(VI.1.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Várhegyi Mátyás 1165 Budapest, Csipkés köz 5. szám alatti lakos 1/1 tulajdonában lévő Nagytarcsa külterület 083/58. hrsz-ú 11944 m2 27 AK értékű földterületet nem kívánja megvásárolni.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

60/2015.(VI.1.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 2014. évi közbeszerzési statisztikát.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

61/2015.(VI.1.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az alábbiak szerint fogadja el a 2015. évi közbeszerzési tervét:

  A B C D
  A beszerzés tárgya Az eljárás típusa A beszerzés típusa Előzetesen becsült nettó érték (Ft)
1. Közterületi térfigyelőkamera-rendszer telepítése  üzemeltetése és karbantartása Nemzeti értékhatárt elérő értékű,        a Kbt. 122/A. § (1) bekezdése   szerinti hirdetmény nélküli eljárás Szolgáltatás   24 990 000   
2. Élelmiszer beszerzése a Nagytarcsai Óvoda részére Nemzeti értékhatárt elérő értékű,        a Kbt. 122/A. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli eljárás Árubeszerzés  
3. Közterületi közmű- és műszaki alaptérkép készítése   Szolgáltatás  10 000 000
4. Közterületi útfelújítás karbantartása. Nemzeti értékhatárt elérő értékű, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás Építési beruházás   15 000 000
5. Közterületi útépítés, közműelhelyezéssel Nemzeti értékhatárt elérő értékű, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás Építési beruházás   15 000 000

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

2015. június 8.


63/2015. (VI.8.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy „Belterületi utak, járdák, hidak felújítására” 50%-os intenzitású pályázatot kíván benyújtani.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a pályázathoz szükséges 50 % önerő biztosítását.
A beruházás összköltsége: 33.850.000,- Ft
Ebből önerő: 18.850.000,- Ft
Elnyerhető támogatás: 15.000.000,- Ft
Felkéri a Polgármestert a pályázati dokumentumok benyújtására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

2015. június 29.


68/2015.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a Csillagszem Óvoda 2014/2015. nevelési év beszámolóját azzal a feltétellel, hogy az óvodai napirendtől eltérő, választható foglalkozások felsorolásánál evangélikus hitoktatás helyett, hitoktatás kerüljön meghirdetésre.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

69/2015.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzat Elnökének 2014. évi beszámolóját.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

69/b.2015.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy módosításokkal elfogadja a Nagytarcsa Község Önkormányzata és a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatával megkötendő együttműködési megállapodást.
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

70/2015.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a Védőnői Szolgálat 2014. évi beszámolóját.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

71/2015.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a Háziorvos 2014. évi beszámolóját.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

72/2015.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a Gyermekorvos 2015. első félévi beszámolóját.
Felkéri a Polgármestert a felmerült igények (előtető felszerelése, digitális babamérleg beszerzése, gyermektorna rendelő kapacitásának bővítése) kielégítésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

73/2015.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Helyi Építési Szabályzat módosításárára kötött szerződés szerint a Pestterv Kft. által benyújtott számla (Br. 3.175.000.- Ft) kiegyenlítését az általános iskola bővítésére betervezett önerőből történő költségvetési tétel átcsoportosításával rendezi.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

74/2015.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közlekedést “Lakóövezet” táblával szabályozza a Füzes I, Füzes II, Jókai lakópark és az (új) Petőfi lakótelep területén, tovább az ipari parkok útjainak 30 km/h sebességkorlátozó táblák kihelyezéséről döntött.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

75/2015.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozni kíván az Európai Mobilitási Hét 2015. rendezvényéhez az alábbi választható feltétellel:
Legalább egy olyan állandó intézkedést hoz, amely hozzájárul a gépkocsival történő közlekedés helyett valamely környezetbarát közlekedési módra való áttéréshez. (Amennyiben lehetséges, ezen intézkedések legalább egyike állandó jelleggel biztosítja a gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedés térnyerését az autós közlekedéssel szemben pl. útlezárás, gyalogút építése, járda kiszélesítése, új kerékpár- vagy buszsáv, új forgalomcsillapító eszközök, sebességkorlátozás, valamint lakóövezeti táblák kihelyezése.)
Felkéri a Polgármestert a Mobilitás Karta aláírására, valamint a kapcsolattartó személy kijelölésére, elérhetőségének megadására.
Felkéri a Jegyző Asszonyt a rendezvény megszervezésével kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: augusztus 31.

76/2015.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Grundért Sport Kft. törzstőkéjét 2,5 MFt-al megemeli tekintettel arra, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:161. §. (4) bekezdése kötelezően előírja a jogi személy esetében a törzstőke összege legalább 3 MFt.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

2015. július 20.


77/2015.(VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2015.évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint hagyja jóvá.
1. Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait tartalmazza.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetési előirányzatainak első félévi alakulása (összevont, nettósított)
2. A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak első félévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.:

Ei.megnevezése Eredeti ei. /e Ft Mód.ei.  / e Ft Teljesítés / e Ft %
Kiad. főösszege 911281 982534 411966 41,9
Bevét.főösszege 911281 982534 425748 43,3

Az önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2015. évi költségvetési előirányzatainak első félévi alakulása

  Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés %
Bevétel 135201 136020 70382 51,7
Kiadás 135201 136020 69943 51,4

A Csillagszem Óvoda 2015. évi költségvetési előirányzatainak első félévi alakulása

  Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés %
Bevétel 148452 149293 69098 46,3
Kiadás 148452 149293 68229 45,7

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi költségvetési előirányzatainak első félévi alakulása

  Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés %
Bevétel 15315 15555 7434 47,8
Kiadás 15315 15555 7401 47,6

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

78/2015.(VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Dr. Mészáros Sándor Felügyelő Bizottságának Tagját, hogy vizsgálja meg a Berdó-Plus Kft-ben Nagytarcsa Község Önkormányzatának 10 %-os tulajdonrészének vételárát. Továbbá felkéri a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Berdó Plus Kft. további tulajdonosi körével annak érdekében, hogy az önkormányzati üzletrész eladása Nagytarcsa Község Önkormányzatának minél kedvezőbb legyen.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

79/2015.(VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. által megküldött módosított szerződést elfogadja. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

80/2015.(VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy JWA-292 forgalmi rendszámú Mitsubishi L200 típusú gépjárművet a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére térítésmentesen tulajdonba adja annak érdekében, hogy Nagytarcsa Község közbiztonságát elősegítse.
Felkéri a Polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

81/2015.(VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa Csontváry utcát, Paál László utcát, a Gesztenye sort és a Nyárfa utcát “Zsákutca” táblával látja el.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

82/2015.(VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy alapján a Nagytarcsa 03/2 hrsz-ú terület csereszerződésével kapcsolatosan felmerült költségek teljes összegét áthárítja a cserében érdekelt fél részére, egyben felhatalmazza a Polgármestert a csereszerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

83/2015.(VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rend. 44/A. § szerint nem finanszírozza a 2 osztályterem berendezését, mivel ez nem kötelező önkormányzati feladat. Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

84/2015.(VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozni kíván az Európai Mobilitási Hét 2015. rendezvényéhez az alábbi választható feltétellel:
Legalább egy olyan állandó intézkedést hozunk, amely hozzájárul a gépkocsival történő közlekedés helyett valamely környezetbarát közlekedési módra való áttéréshez. (Amennyiben lehetséges, ezen intézkedések legalább egyike állandó jelleggel biztosítja a gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedés térnyerését az autós közlekedéssel szemben pl. útlezárás, járda kiszélesítése, új kerékpár- vagy buszsáv, új forgalomcsillapító eszközök, sebességkorlátozás.) és Autómentes napot szervez, amelynek keretében legalább egy teljes napra (a szokásos munkaidő előtt egy órával kezdődően a munkaidő vége után egy óráig) egy vagy több közterületet kizárólag gyalogos, kerékpáros, ill. közösségi közlekedés számára alakít ki. Az autómentes nap lehetőség szerint 2015. szeptember 22-én kerül megrendezésre. Valamint felkéri település oktatási-nevelési intézményeit, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően szervezzék meg a Mobilitási Hét jelmondatának megfelelően intézményeikben a gyermekeknek szóló programokat.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

85/2015.(VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felkéri a polgármestert a település ravatalozójának felújítására ajánlatokat kérjen be.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

2015. július 31.


86/2015. (VII.31.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon állami intézményfenntartó központ általi működtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetését vállalja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2015. augusztus 5.


87/2015. (VIII.5.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa Község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításával kapcsolatos – a Pestterv részére kifizetett – költségek, a területalakítással érintettek közt kerüljön területarányos felosztásra. A különleges területek átsorolási költségét szintén területarányosan viseljék a területalakítással érintettek.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

88/2015. (VIII.5.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzatának a Berdó-Plus Kft-ben lévő 10 %-os üzletrészét elidegeníti 30.000.000 Ft-ért a Berdó-Plus Kft-nek. A adásvételi szerződés aláírásával megbízza a polgármestert.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 15 nap

90/2015. (VIII.5.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Petőfi lakótelep játszóterének kerítés bontására és újjáépítésére az iskola bővítés önerejének terhére forrást biztosít.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2015. augusztus 18.


91/2015. (VIII.18.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon állami intézményfenntartó központ általi működés átadásáról szóló 86/2015.(VII.31.) határozatát a mai nappal visszavonja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2015. augusztus 31.


95/2015. (VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hogy a vis maior pályázaton (ebr 212219) nyert, és elszámolt 30.974.000 Ft összegből 4.262.000 Ft-ot útépítésre fordít – a 2015.júl.31-én ismert teljesítési adatok alapján-, míg a fennmaradó 26.712.000 Ft-ot általános tartalék keretbe helyez.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

96/2015. (VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a villamos energia csoportos beszerzési eljárás lebonyolításával a Sourcing Hungary Kft-t bízza meg.
Felhatalmazza a polgármestert az egyedi megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

97/2015. (VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Petőfi lakótelep fűtésével kapcsolatosan további tárgyalásokat folytassanak annak érdekében, hogy a szolgáltatás zavartalanul működjön és minél szélesebb körben a lakosság megelégedését szolgálja. A tárgyalások lefolytatása és a megfelelő döntés meghozatal érdekében az alábbi személyekből munkacsoportot alakít:
– Rimóczi Sándor – polgármester
– Ősz Gyula – ügyvezető
– Dr. Mészáros Sándor – TFB tag
– Viszkok Sándor
– Felker Lajos
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

98/2015. (VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Dél-Pest Megyei Viziközmű Zrt.-vel, mint üzemeltetővel, a Vadvirág utca és Vadrózsa utca vízgerinc összekötése, zsákutcák gerincvezetékének tisztítása érdekében, valamint a régi Petőfi lakótelep 9. számú épület előtt és alatt húzódó csatorna-rendszernél kialakult havária helyzetnek minősülő, üzemzavar elhárításával kapcsolatos szolgáltatói kötelezettségére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

99/2015. (VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a polgármestert, folytasson tárgyalást az ABRI Kft-vel (1188 Budapest, Nagykőrösi út 73.) Nagytarcsa, 155., és 158. hrsz-ú területek cseréjével kapcsolatosan.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

100/2015. (VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa 086/69. hrsz-ú ingatlan övezeti besorolását, ill. a község helyi építési szabályzatáról szóló Nagytarcsa Község Önkormányzatának 18/2012.(VII.25.) Ök. rendeletét, illetve annak mellékletét képező Szabályozási tervét módosítja.
A jelenleg feltüntetett Má-k övezetet Gksz-1 övezeti besorolásra módosítja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

101/2015. (VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Település és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.) alapító okiratának 3. számú módosításában foglaltakat a Képviselő-testület maradéktalanul elfogadja.
Továbbá a Képviselő-testület határozata alapján Nagytarcsai Település és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének 3 MFt-ra emeli jelen 3. számú módosítással egy időben és gondoskodik arról, hogy a Nagytarcsai Település és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számlájára a hiányzó összeg átutalásra kerüljön. Képviselő-testület dr. Ughy Katalint 2015.08.31. határnappal visszahívja az ügyvezető-igazgatói tisztségéből.
A Képviselő-testület határozott dr. Gyopár Ernő és Kmeczik Gábor Vilmos Felügyelő Bizottsági tagok 2015.08.31. határnappal történő visszahívásáról. A háromtagú Felügyelő Bizottság 2015.09.01. határnappal dr. Mészáros Sándor, Molnár László és Szulágyi Tibor.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

102/2015. (VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 173/2014.(XII.15.) számú határozatát a mai nappal visszavonja, és a Grundért Sport Kft. Felügyelő Bizottságába az alábbi személyeket delegálja:
– dr. Mészáros Sándor
– Szulágyi Tibor
– Molnár László
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

103/2015. (VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésében) lévő természetben 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert u. 21. szám alatt, 147. és 148/2. helyrajzi számon felvett, kivett múzeum és beépítetlen terület megnevezésű, 1655 m2 területű ingatlan 1/1. tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7.) pontjában meghatározott kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és bővített helytörténeti gyűjtemény elhelyezése és működtetése célra kívánja felhasználni.
Nagytarcsa Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert u. 21. szám alatt a 147. és 148/2. hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert u. 21. szám alatt a 147. és 148/2. hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

104/2015. (VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a műfüves futballpályák és teniszpályák végleges befedését (fix) támogatja.
Felkérik a polgármestert további árajánlatok bekérésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2015. szeptember 7.

2015. szeptember 10.


105/2015.(IX.10.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nagytarcsai Község Önkormányzata és a Nagytarcsai Település és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. között 2014. augusztus 07-én kötött Üzemeltetési és Fenntartási Szerződést valamint Nagytarcsa Község Önkormányzata és a Nagytarcsai Település és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. között 2014. január 27-én kötött Közszolgáltatói Szerződést módosítja, mivel a szerződések határozatlan időtartamról szóltak.
Jogszabály szerint közszolgáltatási szerződés 10 évre köthető, ezért 2015. szeptember 10-napjától 10 évre 2025. szeptember 10. napjáig kötik meg.
Határidő: 2015. szeptember 10.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester


2015. szeptember 17.

106/2015.(IX.17.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot az árajánlatot benyújtott kivitelezővel annak érdekébe, hogy a vállalási díj előlegét kompromisszumos egyezségben kedvezőbb feltételekkel állapítsák meg.
Továbbá vizsgálja annak lehetőségét, hogy a HÉSZ módosításában érdekelt Területfejlesztők előrehozott előleg befizetéssel biztosítsák a szerződéskötéshez szükséges önkormányzati előleg fedezetét.
Az egyeztetések eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet a döntés végleges meghozatala érdekébe.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: folyamatos


2015. szeptember 28.

107/2015.(IX.28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 1503/2015. (VII.23.) Korm. határozata alapján a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására hivatkozva 34 köbméter szociális célú tűzifát igényel.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 43.180,- Ft önerőt biztosítja, valamint vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: folyamatos

108/2015.(IX.28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához, a kiírás feltételeinek megfelelően.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

109/2015.(IX.28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a 2015 – 2020 év időszakra vonatkozó Középtávú település infrastrukturális fejlesztési koncepció. Felhatalmazza a Polgármestert a HÉSZ szerződések megkötésére és a szerződésekhez csatolt egyedi megállapodások megkötésére azzal a megkötéssel, hogy a Területfejlesztők a Középtávú település infrastrukturális fejlesztési koncepcióban tervezett költségekhez területarányosan járuljanak hozzá. Ennek elmaradása esetén a Területfejlesztő kizárja magát a HÉSZ által nyújtott területfejlesztésből.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

110/2015.(IX.28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 46/2015. (V.21) számú határozatát a mai nappal visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

111/2015.(IX.28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az alábbi beszámolót az ingyenesen átadott honvédségi ingatlanokról:
Nagytarcsa Község Önkormányzata valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. között 2011. június 17-én SZT/36019 számon létrejött, állami vagyonba tartozó ingatlanok, ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szólós szerződésben az alábbiakban felsorolt ingatlanok hasznosításáról szükséges az elidegenítési tilalom (15 év) minden évében beszámolni.
Az ingatlanok adatai:

Önkormányzatunk a felsorolt ingatlanokat 2012. évtől az említett szerződés III.1./ pontjában megfelelő célok (közpark, játszótér, viziközmű telep, közterület és vízmű) megvalósítása érdekében karbantartotta (kaszálás, hó eltakarítás, egyéb karbantartási feladatok). Önkormányzatunk az átvett területeket a továbbiakban is a megjelölt célokra kívánja hasznosítani, és a mindenkori költségvetési lehetőségeihez képest e célok minél hamarabbi megvalósítására törekszik.

2012.évtől 2015. szeptember 15-ig elvégzett és finanszírozott feladatok:

HM által átadott ingatlanokra fordított 2012. ; 2013 és 2014. 2015. évi nettó kiadások
Hely Megnevezés 2012. évi ráfordítás 2013. évi ráfordítás 2014. évi ráfordítás 2015. évi ráfordítás Ráfordítás összesen
Nagytarcsa 1255 hrsz. (kör) közterület Elektr.mérőhely kialakítása 326390 326390
Nagytarcsa 1255 hrsz. (kör) közterület Ideiglenes  mérőhely kialakítása 27340 139700 167040
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Játszótéri elemek felújítása 139929 57000 196929
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Gyermekorvosi rendelő kialakítása 3812600 3812600
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Közlekedő utak karbantartása, kátyúzás 732028 75000 807028
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Köztéri padok felújítása 432200 1486000 1918200
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Sportpálya felújítása 22547800 22547800
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Épületenergetikai fejlesztés 3175000 3175000
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Hőellátó rendszer karbantartása 114300 520000 634300
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Hőközpont felújításához közbeszerzés 539750 539750
Nagytarcsa 079/4 hrsz. Petőfi ltp. Vízmű Elektromos almérők felszerelése 126625 0 126625
Nagytarcsa 1256/1 hrsz. Petőfi ltp. 9-10. gk. parkolók felújítása 850000 850000
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Hő-, és vízellátó csővezeték cseréje 17145000 17145000
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Ltp. út kátyúzása 731520 450000 1181520
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Hőellátó rendszer karbantartása 57150 57150
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Vastalanító karbantartás, csere 960120 960120
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Ltp. kút szivattyúcsere 355600 355600
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Ltp. Hőmennyiségmérők cseréje 1000000 1000000
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Ltp. Garázsok előtti mart aszfaltburkolás 850000 850000
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Ltp. Parkialakítás, feltöltés 8600000 8600000
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Ltp. Központi kazánház korszerűsítése 60000000 97000000 157000000
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Ltp. Útfelújítás 12000000 12000000
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Ltp. Szelektív hulladékgyűjtők kialakítása 65000 65000
Átvett területek karbantartása parkgondozás, felszíni vízelvezetés, egyéb karb. 315000 450000 765000
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Kazán melletti terület aszfaltozása 1800000 1800000
Európa tér Gyalogos járda 3187000 3187000
Európa tér Térvilágítás 2038000 2038000
         
Összes nettó  ráfordítás: 293 894 Ft 52 976 158 Ft 81 830 000 Ft 107 006 000 Ft 242 106 052 Ft

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Hatálya: azonnal

112/2015.(IX.28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa település csapadékvíz elvezetési tervét elkészítteti. Felhatalmazza a Polgármestert a tervezési szerződés aláírására. A tervezési díj összegét két részletben teljesíti. A 2015. évben esedékes bruttó 1.511.000,- Ft összeget az iskolai fejlesztés keretének terhére, míg a fennmaradó díjkülönbözetet a 2016. évi költségvetés terhére 1.270.000,- Ft.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Hatálya: azonnal

113/2015.(IX.28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa Csontváry, Vadrózsa, Honfoglalás és Munkácsy utcáinak útfelújítására a FINN ÚT Kft. 19.997.625,- + ÁFA, bruttó 25.369.984,- Ft-os ajánlatát elfogadja el, az általános tartalék keret terhére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Hatálya: azonnal


2015. október 26.

119/2015.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy feltételes közbeszerzési eljárást indít a Nagytarcsa településen megvalósuló Szolgáltatóház kivitelezésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

120/2015.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy feltételes közbeszerzési eljárást indít a Nagytarcsa településen megvalósuló Sportöltöző kivitelezésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

121/2015.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szolgáltatóház és a Sportöltöző építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására Köz-Pálya Kft-t bízza meg.
Felkéri a polgármestert a közbeszerző megbízási szerződésének aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

122/2015.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a behajtási engedélyek ellentételezéséről szóló rendeletmódosítás megtárgyalását pénzügyi tételek tovább gondolása céljából elnapolja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

123/2015.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja az Önkormányzat 2015. III. negyedévi gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatást.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

124/2015.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

1./ Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től történő folyószámlahitel felvételéről dönt.
2./ A hitel futamideje 2016. január 4-től 2016. december 21-ig tart, a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 50.000.000 Ft
3./ A képviselő-testület – figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat – a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául felajánlja az Önkormányzat saját bevételeit.
4./ A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
5./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

125/2015.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja az adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztatást.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

126/2015.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a járőrszolgálat működését nem kívánja finanszírozni.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

127/2015.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, Zrínyi u. 38. szám alatti ingatlan felújítására a beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot bruttó: 5.109.738,- Ft összeg erejéig fogadja el.
A pénzügyi kötelezettségvállalás a 2015. évi költségvetés általános tartaléka terhére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: folyamatos

128/2015.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, Bartók Béla utca térvilágításának kiépítésére érkezett 1.900.000,- Ft + ÁFA árajánlat 50 %-át és az üzemeltetési költséget, tovább a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítését az önkormányzat vállalja, abban az esetben, hogyha a kiviteli költség fennmaradó részét a térvilágítással érintett ingatlan tulajdonosok megfizetik.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: folyamatos

129/2015.(X.26.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot, valamint az informatikai biztonsági szabályzatot úgy módosítja, hogy a meghívók, határozatok, rendeletek írásvédett formában, kerüljenek fel a Nagytarcsa Község honlapjára.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal


2015. november 2.

130/2015.(XI.2.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény. 43.§ (5) bekezdése, valamint Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 1.§ (2), (3) bekezdései alapján, a készülő Településrendezési Terv felülvizsgálata és módosítása során, A környezeti értékelés általános tartalmi követelményeit tartalmazó 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 4. számú melléklete szerinti környezeti vizsgálat és a 395/2012. (XII. 20.) Kormányrendeletnek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését tartja szükségesnek.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a környezeti vizsgálat és örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére PESTTERV Kft-vel bruttó: 1.943.100,- Ft összegben a szerződés kösse meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

131/2015.(XI.2.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete e határozattal kijelenti, hogy megismerte: Nagytarcsa Község Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének felülvizsgálata során keletkezett I. fázisú munkaközi egyeztetési dokumentációját és az ehhez érkezett előzetes véleményeket.
Ennek ismeretében úgy határozott, hogy a Helyi Építési Szabályzat rendeletmódosításhoz szükséges tervezés megindításához adott előzetes államigazgatási és egyéb érdekeltek véleményeinek összefoglalóját elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert, Nagytarcsa Község Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének felülvizsgálatához szükséges II. fázisú véleményezési dokumentáció elkészítésére, a Helyi Építési Szabályzat rendeletmódosítás végleges anyagának Képviselő-testület részére történő előterjesztésére, valamint gondoskodjon a Településszerkezeti Terv jogszabályokban foglalt egyeztetésének lefolytatásáról.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

132/2015.(XI.2.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a TSZT HÉSZ és SZT felülvizsgálati munkák továbbtervezése során a 0126/52. és 0126/32. hrsz-ú ingatlanokat beépítésre nem szánt különleges közlekedési területbe és övezetbe kell sorolni a magasabb rendű jogszabályok által lehetővé tett kiterjedéssel és mértékben
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a PESTTERV Kft-vel a szükséges módosítást végeztesse el.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal


2015. november 30.

134/2015.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a nem kívánja módosítani a 2015. évben alkalmazott sírhely megváltási díjak összegét.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

135/2015.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a nem kívánja módosítani a 2015. évben alkalmazott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának összegét.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

136/2015.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Kiállítóhely belépő árait, az alábbiak szerint állapítja meg:
Állandó kiállítás:
– felnőtt belépő: 400.- Ft
– nem nagytarcsai diák és nyugdíjas belépő: 200.- Ft
– nagytarcsai 18 éven aluliaknak ingyen
Időszaki kiállítás:
– felnőtt belépő: 500,- Ft
– nem nagytarcsai diák és nyugdíjas belépő: 250.- Ft
– nagytarcsai 18 éven aluliaknak ingyen
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

137/2015.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2015. évben alkalmazott bérleti díjak összege 2016. évben az alábbiak szerint módosul:
– Fogorvosi rendelő alapellátásra való tekintettel bérleti díj 0 Ft (a rendelő rezsi díját továbbra is fizetni szükséges)
– Gyógyszertár 64.400,- Ft/hó
– Iskolai konyha 210.000,- Ft/hó
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

138/2015.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2015. évben alkalmazott Blaskovits Oszkár Általános Iskolában lévő tornaterem bérleti díja, 2016. évben továbbra is 3.000,- Ft/óra.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

139/2015.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2016. évben a vállalkozói klub és a művelődési ház bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg:

 

  Vállalkozói Klub 2-6 órás programok(termékbemutatók, gyűlés, klubdélután,stb) nettó: 5.000.-Ft(bruttó: 6.350.-Ft) nettó: 5.000.-Ft(bruttó: 6.350.-Ft)
egész napos /éjszakás program(születésnap, esküvő, buli, stb.) nettó: 10.000.-Ft(bruttó: 12.700.-Ft) nettó: 10.000.-Ft(bruttó: 12.700.-Ft)
     
Művelődési Ház 2-6 órás programok(vásár, rendezvények, gyűlés,termékbemutatók,stb) nettó: 5.000.-Ft(bruttó: 6.350.-Ft) nettó: 5.000.-Ft(bruttó: 6.350.-Ft)
egész napos /éjszakás program(születésnap, esküvő, buli, stb.) nettó: 15.000.-Ft(bruttó: 19.000.-Ft) nettó: 20.000.-Ft(bruttó: 25.400.-Ft)

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

140/2015.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2016. évben a futballpálya és a teniszpálya bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg:
Focipálya: 5.000.-Ft/óra
Nagytarcsai Általános Iskolai gyerekeknek havi 100.-Ft tagsági díj ellenében ingyenes a pálya használat
„Bozsik” programban résztvevő gyerekfoci ingyenes

Teniszpálya:
· havi 5.000.-Ft (heti 4 óra időtartamra)
· havi 3.000.-Ft (heti 2 óra időtartamra)
· nem szakosztályi tag a teniszpályát 1.000.-Ft/óra/pályadíj ellenében veheti igénybe
Nagytarcsai általános iskolai gyerekeknek havi 100.-Ft tagsági díj ellenében heti 2 óra időtartamra ingyenes a pálya használat
· Nagytarcsai Község Polgármesteri Hivatal és intézmények dolgozói részére heti 2 óra időtartamra ingyenes a pálya használat
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

141/2015.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2016. évre szóló költségvetési koncepciót elfogadta.
A költségvetési rendelet-tervezet elkészítése során a következő feladatok elvégzését tartja szükségesnek:
1. A végleges költségvetés összeállítása során a következő alapelvek érvényesülését kell biztosítani:
· bevételek növelése
· működési kiadások csökkentése
· pályázati lehetőségek figyelése
2. Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján szükséges kialakítani.
Felelős: Solymosi Beáta Jegyző
Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásának időpontja

142/2015.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az alábbi tételekkel módosítja a 2015. évi költségvetést:
Polgármesteri Hivatal 10.000 Ft (bevétel: pénzmaradvány növekedés, kiadás: dologi kiadás növekedés)
Csillagszem Óvoda 100.000 Ft (bevétel: pénzmaradvány növekedés, kiadás: dologi kiadás növekedés)
63.000 Ft (bevétel: bérleti díj növekedés, kiadás: dologi kiadás növekedés
Családsegítő 37.000 Ft (bevétel: pénzmaradvány növekedés, kiadás: dologi kiadás növekedés)
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

143/2015.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2016. évre összeállított belső ellenőrzési tervet az alábbiak szerint elfogadja:
Vincent Auditor Kft. által végzett munkák:

sorsz. Ellenőrzött szerv, szervezeti egység Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak Azonosított kockázatitényezők (*) Az ellenőrzés típusa, módszerei (**) Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***) Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
1  Csillagszem Óvoda  Tanügy-igazgatási folyamatok Célja: annak vizsgálata, hogy az intézmény a napi működést meghatározó területeken miként látja el feladatait, a belső szabályozottság, az intézmény létszám- és bérgazdálkodása, az alapdokumentumok, a munkarend megfelelnek-e a vonatkozó központi és helyi szabályoknak, fenntartói döntéseknek. Tárgya: működés, létszámgazdálkodásIdőszak: 2015/2016. nevelési év adott időszaka – Erőforrás-gazdálkodás szabálytalanságában rejlő kockázatok Típusa:Szabályszerűségi ellenőrzésMódszerei:Dokumentumok szúrópróbaszerű ellenőrzéseInterjúkészítés 2016. februárJelentés:2016. március 31. 8 belső ellenőri nap
2 Nagytarcsai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal(az intézmény vonatkozásában) Működés, gazdálkodás folyamatai Célja: annak vizsgálata, hogy az intézmény a napi működést meghatározó területeken miként látja el feladatait, az intézmény belső szabályozottsága és gazdálkodása megfelel–e a hatályos jogszabályi előírásoknak és az Alapító által kitűzött céloknakTárgya: szabályozottság, működés, gazdálkodás Időszak: 2015. év – Működés esetleges nem szabályszerűségében rejlő kockázatok- A gazdálkodás esetleges nem szabályszerűségében rejlő kockázatok  Típusa:RendszerellenőrzésMódszerei:Dokumentumok szúrópróbaszerű ellenőrzéseInterjúkészítés 2016. áprilisJelentés:2016. május 31. 12 belső ellenőri nap

 

Csillagköz Bt. által végzett munkák:

Sorsz Az ellenőrzés tárgya Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni) Az ellenőrzés típusa Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység Az ellenőrzés tervezett ütemezése Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)

 

3. A Csillagszem Óvoda   működésének, gazdálkodásának, valamint létszámgazdálkodásának ellenőrzése. A közoktatási törvényben engedélyezett létszám keretek betartása. Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az Óvoda mint önálló költségvetéssel rendelkező intézmény hogyan hajtja végre a működésben és a gazdálkodásban a 2011.CXCV. törvény, valamint a 368/2011. kormányrendelet előírásait.Az ellenőrzés módszerei:dokumentumok vizsgálataEllenőrizendő időszak: 2016.költségvetés I.félév. Kockázatkezelés, kockázatelemzés még nem készült. Pénzügyi szabályszerűségi Csillagszem ÓvodaNagytarcsa 2016.augusztus hónap 6 nap
4. Az Önkormányzat informatikai rendszerének vizsgálata, a 2011 évi CXII.törvény alapján. Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat mennyiben hajtotta végre, az információs önrendelkezési jog, valamint az információszabadságról szóló törvényben foglaltakat, a közérdekű adatok közzétételi kötelezettség vonatkozásában. Az adatkezelés megfelel-e a törvényi előírásoknak. Kockázatkezelés, kockázatelemzés még nem készült. szabályozottsági NagytarcsaKözség Önkormányzata 2016.szeptem-ber hónap 6 nap

Felelős: Solymosi Beáta Jegyző
Határidő: azonnal

144/2015.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Pest megye társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében támogatja Pest megye önálló NUTS-2-es régióvá válását.
Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot továbbítsa Pest Megye Önkormányzata részére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

145/2015. (XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 49/2015.(VI.1.) számú határozatát ismételten megerősíti.
A Képviselő-testület elfogadja a térítésmentesen felajánlott 1256/3. hrsz-on, jelenleg a Magyar Állam tulajdonában álló, természetben, 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 84. számon elfekvő Helyőrségi Művelődési Otthon (HEMO) épületét. A térítésmentes önkormányzati tulajdonba történő átadásról szerződést köt az ingatlant kezelő Honvédelmi Minisztériummal, illetve az MNV Zrt-vel az alábbi módosítással:
I.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás szerinti tulajdonba adásra vonatkozó eljárás az I.2. pontban hivatkozott képviselő-testületi határozat alapján indult el. A tulajdonba adásra a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 7. pontjában meghatározott – kulturális szolgáltatás – önkormányzati feladat ellátásának elősegítése érdekében községi könyvtár, civil szervezetek, alapítványok, egyesületek közösségi terének biztosításának céljára kerül sor az önkormányzat lehetőségei szerint.
Felkéri a Polgármestert a térítésmentes átvételről szóló megállapodás aláírására.
A térítésmentes átadásról szóló megállapodásban foglalt Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesülettel történő megállapodás-tervezetét a Polgármester a megállapodás aláírása előtt a Képviselő-testület elé terjeszti véleményezésre.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

146/2015. (XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. részére biztosít az általános iskola bővítés önrész terhére a 10.000.000 Ft összeget, melyből a folyószámla-hitelkeretét egyenlíti ki.
A 10.000.000 Ft összeg kölcsön jogcímen kerül átadásra 2016. január 30-i határidővel. Nagytarcsa Község Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a kölcsönszerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

147/2015. (XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja Nagytarcsai Csillagszem Óvoda Házirendjét.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

148/2015. (XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja Nagytarcsai Csillagszem Óvoda Munkatervét.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

149/2015. (XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, hogy határozott, a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő társaság nevét az alapító okirat módosításával „Nagytarcsai Település- és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság”-ról, „Nagytarcsai Vagyonkezelő és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság”-ra módosította. A cég rövidített neve: Nagytarcsai Vagyonkezelő Közszolgáltató Kft. lett.
Felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

150/2015. (XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy a szkíta kori sámáncsörgők és csengők lelet együttes, valamint a Győri János hangjátékai című értéktár javaslat a települési értéktárba kerüljön.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

151/2015. (XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy a szkíta kori sámáncsörgők és csengők lelet együttes című értéktár javaslat a Megyei Értéktár Bizottság részére megküldésre kerüljön.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

2015. december 14.


152/2015.(XII.14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadta a múzeumvezető 2015. évi beszámolóját.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

153/2015.(XII.14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadta a Múzeum 2016. évi munkatervét.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

154/2015.(XII.14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a visszavonja a 145/2015.(XI.30.) számú határozatát.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testület elfogadja a térítésmentesen felajánlott 1256/3. hrsz-on, jelenleg a Magyar Állam tulajdonában álló, természetben, 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 84. számon elfekvő Helyőrségi Művelődési Otthon (HEMO) épületét. Az állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról megállapodást köt az ingatlant kezelő Honvédelmi Minisztériummal, illetve az MNV Zrt-vel.
Felkéri a Polgármestert az állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodás aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

155/2015.(XII.14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Oponice (Appony, Szlovákia) településsel Testvér települési együttműködési megállapodást kíván kötni.
Felkéri a Polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására és a programban való további közreműködésre, képviseletre.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

156/2015.(XII.14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja Nagytarcsa Község Képviselő-testületének 2016. évi munkatervét.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

157/2015.(XII.14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy

1.) Pályázatot kíván benyújtani a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program „2015. évi Önkormányzati tulajdonú középületek energetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével a Közép-magyarországi régióban” című felhívására.
2.) A pályázat keretében az önkormányzat tulajdonában lévő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Nagytarcsa, Zrínyi u. 38. szám alatt lévő épülete komplex energetikai beavatkozáson essen át. Napelem rendszer kerül kiépítésre, hőszigetelés, nyílászáró csere és fűtéskorszerűsítés készül.
3.) Felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz kapcsolódó tervezési- és előkészítési munkák megrendelésére és lebonyolítására.
4.) Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

158/2015.(XII.14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
1.) Pályázatot kíván benyújtani Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0 keretében a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 6.1. pontja a „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” forráskereten belül a Nagytarcsa Község tulajdonában lévő természetben Nagytarcsa, Sport u. 6. szám alatt, 502/2. hrsz-ú területén új bölcsőde épüljön, elhelyezésre kerüljenek udvari játékok, eszközök kerüljenek beszerzésre illetve területrendezés, udvarfejlesztés valósuljon meg.
2.) Felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz kapcsolódó tervezési- és előkészítési munkák megrendelésére és lebonyolítására.
3.) Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

159/2015.(XII.14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ebr. 211715 azonosító számú vis maior pályázat során a megítélt támogatási összegből nettó 86.285,- forintról Nagytarcsa Község Önkormányzata jelen határozat értelmében lemond.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

160/2015.(XII.14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy visszavonja a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. részére biztosítandó 10.000.000 Ft folyószámla-hitelkeretről szóló 146/2015.(XI.30.) határozatát.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

161/2015.(XII.14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 100 %-os tulajdonában álló Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. részére 2014.01.28-án rendelkezésre bocsájtott pótbefizetésből, 2.500.000,- Ft-ot fizet vissza.
A fent meghatározott összegből az alapító Nagytarcsa Község Önkormányzata a 2015.09.10-én a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft által nyújtott 2.500.000,- Ft összegű kölcsönt kívánja kiegyenlíteni.
Jelen határozat alapján a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft a pótbefizetés visszafizetéséből jóváírja Nagytarcsa Község Önkormányzata 2.500.000,- Ft-os kölcsön tartozását.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

2014

2014. január 9.


1/2014.(I.9.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 158/2013. (XI.25.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat számlavezető hitelintézetének 2014. február 1-től az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. választja.
Egyúttal felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelően a szerződést kösse meg, valamint a kapcsolódó intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Rimóczi Sándor polgármester
Határidő: azonnal

2/2014.(I.9.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztése, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásának kompenzációjára, a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet 3. §. (1) bekezdése b./ és e./ pontjaiban meghatározott cél érdekében 100 %-os intenzitású pályázatot kíván benyújtani.
Felkéri a Polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok elkészítésére és a szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

3/2014.(I.9.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az OHU-IFPR-2013-001 2013. évi iparfejlesztési címmel 90 %-os intenzitású pályázatot kíván benyújtani.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a pályázathoz szükséges 10 % önerő biztosítását.
Felkéri a Polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok elkészítésére és a szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

2014. január 20.


4/2014.(I.20.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 13-09-166978 cégjegyzékszámon bejegyzésre került Nagytarcsai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.) a továbbiakban Nagytarcsai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft-vé alakítja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

2014. január 27.


5/2014.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Szavazatszámláló Bizottságok tagjait az alábbiak szerint állapítja meg:

  1. Szavazókör Iskola – jkv. Sipiczki Györgyné 5+2
Kovács Kálmánné 06/20-588-2733 Petőfi ltp. 11/C. F/1.
Végh Matild 06/30-292-8065 Kossuth u. 30.
Imre Gyuláné Árpád Fejedelem u. 9.
Bartos Gabriella 30/292-9280; 450-638 Petőfi u. 35.
Mészáros Andrea 20/443-9618 Zrínyi u. 13/B.
  1. Szavazókör Iskola – jkv. László Szilvia 5+2
Bartos Istvánné 06/30-348-5598, 450-638 Petőfi u. 35.
Pánczél Kálmánné 06/20-573-3853 Petőfi ltp. .
Drenyovszki Jánosné 06/30-667-7356 Bocskai u. 17.
Kelemen-Hubai Szilvia 70/319-7838 Sztehlo u. 12.
Liszkai Bernadett 06/20-551-2695 Somfa u. 12.
  1. Szavazókör Óvoda – jkv. Hegedüs Lászlóné 5+2
Gelencsér Sándor 06/20-460-1042 Petőfi ltp. 11/C. I.e.gomfejrad@fibermail.hu
Obreczánné Tömösközi Éva 06/20-438-7720 Petőfi ltp. 14/J. I.e.
Gerzsai Jánosné 06/20-488-3032 Rákóczi u. 21.
Molnár Sándor Attiláné 06/20-589-6675 Iskola u. 1.
Tóth Veronika 06/20-252-1442 Zsúrló u. 6.
  1. Szavazókör Óvoda – jkv. Péntek Éva 5+2
Tarcsai Tünde 06/30-481-6886, 450-380 Rózsa u. 2.
Fényes Gábor 06/20-322-1552 Petőfi u. 34.fenyes.gabor@gmail.com
Ócsainé Gulyásik Erzsébet 06/30-297-4679 Vadvirág u. 5.
Kiss Nikolett 70/773-8833 Jókai u. 60..
Bátori Bernadett 70/934-9072 Arany J. u. 14.

Felelős: Solymosi Beáta Jegyző
Határidő: azonnal

6/2014.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, mint Nagytarcsa Közalapítvány Kiemelkedően Közhasznú Szervezet alapítója, a 3/2011. (I.31.) határozatát módosítja, és a Nagytarcsa Közalapítvány Kiemelkedően Közhasznú Szervezet Kuratóriumából az alábbi személyeket visszahívja:
– Kutasi Imre
– Kiss Ambrusné
– Sebőné Balogh Zsuzsanna
– Gerhátné Pataki Emese
Felelős: Rimóczi Sándor polgármester
Határidő: azonnal

7/2014.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagytarcsa Közalapítvány Kiemelkedően Közhasznú Szervezet Kuratóriumába az alábbi személyeket választja:
– Vajna Rezső Péterné
– Fábiánné Kizur Anikó
– Horváth Anikó
– Győri András Timotheusné
– Rimóczi Sándor Vilmosné
– Wittinger Zoltán
– Sebők Zsuzsanna

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a Nagytarcsa Közalapítvány Kiemelkedően Közhasznú Szervezet Felügyelő Bizottságába az alábbi személyeket választja:
– dr. Kazinczy Erzsébet Elnök
– Fényes Mihály
– Rónai Pálné
Felelős: Rimóczi Sándor polgármester
Határidő: azonnal

8/2014.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Molnár Lajos 2014. január 7-én elhunyt (2142 Nagytarcsa, Fasor u. 10.). Az Önkormányzat saját halottjának tekinti.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

8/b./2014.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az alábbi beszámolót az ingyenesen átadott honvédségi ingatlanokról:
Nagytarcsa Község Önkormányzata valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. között 2011. június 17-én SZT/36019 számon létrejött, állami vagyonba tartozó ingatlanok, ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szólós szerződésben az alábbiakban felsorolt ingatlanok hasznosításáról szükséges az elidegenítési tilalom (15 év) minden évében beszámolni.

Az ingatlanok adatai:


Önkormányzatunk a felsorolt ingatlanokat 2012. évtől az említett szerződés III.1./ pontjában megfelelő célok (közpark, játszótér, viziközmű telep, közterület és vízmű) megvalósítása érdekében karbantartotta (kaszálás, hó eltakarítás, egyéb karbantartási feladatok). Önkormányzatunk az átvett területeket a továbbiakban is a megjelölt célokra kívánja hasznosítani, és a mindenkori költségvetési lehetőségeihez képest e célok minél hamarabbi megvalósítására törekszik.

2012.évtől 2014. január 22-ig elvégzett és finanszírozott feladatok:
HM által átadott ingatlanokra fordított 2012. ; 2013 és 2014. évi kiadások

Hely Megnevezés 2012. évi ráfordítás 2013. évi ráfordítás 2014. évi ráfordítás Ráfordítás összesen
Nagytarcsa 1255 hrsz. (kör) közterület Elektr.mérőhely kialakítása   326 390 Ft   326 390 Ft
Nagytarcsa 1255 hrsz. (kör) közterület Ideiglenes  mérőhely kialakítása 27 340 Ft 139 700 Ft   167 040 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Játszótéri elemek felújítása 139 929 Ft 57 000 Ft   196 929 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Gyermekorvosi rendelő kialakítása   3 812 600 Ft   3 812 600 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Közlekedő utak karbantartása, kátyúzás   732 028 Ft   732 028 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Köztéri padok felújítása   432 200 Ft   432 200 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Sportpálya felújítása   22 547 800 Ft   22 547 800 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Épületenergetikai fejlesztés   3 175 000 Ft   3 175 000 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Hőellátó rendszer karbantartása   114 300 Ft   114 300 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Hőközpont felújításához közbeszerzés   539 750 Ft   539 750 Ft
Nagytarcsa 079/4 hrsz. Petőfi ltp. Vízmű Elektromos almérők felszerelése 126 625 Ft 0 Ft   126 625 Ft
Nagytarcsa 1256/1 hrsz. Petőfi ltp. 9-10. gk. parkolók felújítása   850 000 Ft   850 000 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Hő-, és vízellátó csővezeték cseréje   17 145 000 Ft   17 145 000 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Ltp. út kátyúzása   731 520 Ft   731 520 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Hőellátó rendszer karbantartása   57 150 Ft   57 150 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Vastalanító karbantartás, csere   960 120 Ft   960 120 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Ltp. kút szivattyúcsere   355 600 Ft   355 600 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Ltp. Hőmennyiségmérők cseréje   1 000 000 Ft   1 000 000 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Ltp. Garázsok előtti mart aszfaltburkolás     850 000 Ft 850 000 Ft
Összes bruttó  ráfordítás: 293 894 Ft 52 976 158 Ft 850 000 Ft 54 120 052 Ft

Felelős: Rimóczi Sándor polgármester
Határidő: azonnal

9/2014.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy ajánlatokat kérjen be Nagytarcsa település rövid és hosszú távú, valamint gördülő fejlesztési és beruházási terv készítésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: következő testületi ülés

10/2014.(I.27.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy részt kíván venni a „Nemzeti Vágta” eseményen. Az esemény várható költsége 100 eFt.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2014. június 30.

2014. január 29.


11/2014.(I.29.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nagytarcsai Vagyonkezelő, Közműszolgáltató és Beruházó Kft. olvadjon be a Nagytarcsai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft-be.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

12/2014.(I.29.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a külön okiratba foglalt, cégeljárás alapjául szolgáló határozatot jóváhagyja és feljogosítja a polgármestert Nagytarcsai Település- és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság okiratainak aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

13/2014.(I.29.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy dr. Ughy Katalin a Nagytarcsai Település- és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének bérét február 1. napjával nettó 200 eFt-ban állapítja meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

14/2014.(I.29.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Ősz Gyula Nagytarcsai Település- és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének bérét 2014. január 30-tól munkaszerződés alapján legyen bruttó 306.000,- Ft-ba állapítja meg.
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Ősz Gyulát munkaviszonykeretében 5 éves (2014. január 30-tól. 2019. január 30-ig) időtartamra ügyvezető-igazgatónak nevezi ki.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

15/2014.(I.29.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Ősz Gyula Nagytarcsai Vagyonkezelő, Közműszolgáltató és Beruházó Kft. ügyvezetőjének munkaviszonyát 2014. január 31. nappal közös megegyezéssel megszünteti.
2014. február 1-től megbízási jogviszonyban határozatlan ideig ügyvezetőként foglalkoztatja havi bruttó 77.000,- Ft megbízási díjért.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

16/2014.(I.29.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a HÉSZ, SZT, és a TSZT módosítását az alábbiakban megnevezett, mellékletek alapján elfogadja.
Csatolva: Területi átsorolás 1 pld 1 lap
SZT Munkatérkép 1 pld 1 lap
TSZ Munkatérkép 1 pld 1 lap
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

2014. február 3.


17/2014.(II.3.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 109/2012.(X.29.) számú határozatát visszavonja és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/B. §. (1) alapján a Blaskovits Oszkár Általános Iskola takarítói, karbantartói, fűtő és portaszolgálati (technikai) feladatellátást 2014. február 1. napjától a saját tulajdonába álló Nagytarcsai Település- és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba kiszervezi.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

18/2014.(II.3.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 29/2013. (II.25.) számú határozatát visszavonja és a Nagytarcsa 1253/3, 1253/4. hrsz-on elfekvő, természetben Nagytarcsa, Petőfi ltp. 11-14. szám központi fűtéses hő ellátását és meleg víz ellátását központi hő ellátó rendszer útján biztosítja.
A központi fűtéses hő ellátását és meleg vízellátásról szóló 189/1998.(XI.23.) Kormányrendelet értelmében a központi fűtés üzembentartója Nagytarcsa Község Önkormányzata, aki ezen jogszabályban foglalt kötelezettségét, azaz a fűtés és meleg víz szolgáltatás biztosítását – nem közüzemi szolgáltatás keretében – díjfizetés ellenében a Nagytarcsai Település- és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján látja el. 2014. február 1. hatállyal.
1. számú melléklet: 189/1998.(XI.23.) Kormányrendelet
2. számú melléklet: szolgáltatási szerződés + fogyasztók névsora
3. számú melléklet: szolgáltatási díj megállapításáról
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

18/b.2014.(II.3.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 60/2013. (IV.29.) számú határozatát visszavonja és Nagytarcsa 1253/3, 1253/4. hrsz-on elfekvő, természetben Nagytarcsa, Petőfi ltp. 11-14. szám alatt található 079/2. hrsz-ú vízmű HM1 számú Nagytarcsa Önkormányzat 7. számú kútja (nyilvántartási száma: 255/82., vízjogi létesítési engedély száma: 0049-4/1981.) valamint a HM2-es Nagytarcsa Önkormányzat 8. számú kútja (nyilvántartási száma: 531/89., vízjogi létesítési engedély száma: H.41.562/1989.), valamint az ott található hidrofor ház útján biztosítja az ivóvíz szolgáltatást 2013. február 1. visszamenőleges hatállyal.
A 2011. évi CCIX. Viziközmű törvény 6.§. (5) bekezdés b.) pontja értelmében nem lehet viziközműnek minősíteni, ezért Nagytarcsa Község Önkormányzata a fenti ingatlan víz és csatornaszolgáltatását díjfizetés ellenében a Nagytarcsai Település- és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján látja el. 2014. február 1. hatállyal.
1. számú melléklet: 2011. évi CCIX. Viziközmű törvény
2. számú melléklet: szolgáltatási szerződés + fogyasztók névsora
3. számú melléklet: szolgáltatási díj megállapításáról a Nagytarcsai Vagyonkezelő Kft. határozata alapján
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

19/2014.(II.3.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. részére 18.800.000,- Ft hitelt nyújt a Petőfi ltp. meleg víztartályok és a hozzá tartozó hőcserélő, a keringető szivattyúk felújítására, a Dolina Kft. (3730 Albertirsa, 3763. hrsz.) árajánlata alapján.
Felkéri a Polgármestert a kölcsönszerződés megkötésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: 2014. július 31.

2014. február 10.


20/2014.(II.10.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására 80 %-os intenzitású pályázatot kíván benyújtani. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a pályázathoz szükséges 20 % önerő biztosítását.
Felkéri a Polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok elkészítésére és a szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

21/2014.(II.10.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 1219. hrsz-ú, természetben Nagytarcsa, Munkácsy u. 1. szám alatt található (Bakk 2001. Kft.) lakóház, udvar, büfé, gépkocsi mosó megnevezésű ingatlanra vételi ajánlatot kíván tenni.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlanra vonatkozóan 6.000.000,- Ft vételárat ajánl fel, melyet a pályázatot követően átutalással teljesít.
Felkéri a Polgármestert a szükséges dokumentumok elkészítésére és a szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

2014. február 17.


22/2014.(II.17.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 7/2014. (I.27.) számú határozatát visszavonja és Nagytarcsa Közalapítvány Kiemelkedően Közhasznú Szervezet Kuratóriumába az alábbi személyeket választja:
– Vajna Rezső Péterné
– Fábiánné Kizur Anikó
– Horváth Anikó
– Wittinger Zoltán
– Sebők Zsuzsanna
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a Nagytarcsa Közalapítvány Kiemelkedően Közhasznú Szervezet Felügyelő Bizottságába az alábbi személyeket választja:
– dr. Kazinczy Erzsébet Elnök
– Fényes Mihály
– Rónai Pálné
Felelős: Rimóczi Sándor polgármester
Határidő: azonnal

2014. február 20.


23/2014. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Polgármester előterjesztését megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13. §. 15. pontjában rögzített kötelező feladatát, valamint a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§-ára tekintettel az alábbiak szerint határozza meg az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit:
Általános szabályok
Nagytarcsa Község Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a sportoláshoz való jog gyakorlását közérdeknek, a sporttevékenység támogatását közcélnak tekinti.
A sportolást olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javítja, ezért fontosnak tartja anyagi lehetőségei függvényében a fokozott önkormányzati feladatvállalást és annak megvalósításában résztvevő intézmények, színterek és szervezetek támogatását.

I. Az önkormányzat feladatának tekinti:
a) a fiatalok számára az alapvető sportolási képességek megszerzéséhez a közoktatási intézményekben a tanulók szervezett formában való rendszeres testedzéséhez, sporttevékenységéhez szükséges feltételek biztosítását,
b) a lakosság széles rétegei számára a sportolási lehetőségek hozzáférhetővé és vonzóvá tételét,
c) a sporttevékenység ellátásához szükséges intézményi háttér és infrastruktúra megteremtésének elősegítését, a már meglévő létesítmények fenntartását és fejlesztését
d) a prioritásokhoz és teljesítményekhez igazodó sportfinanszírozás megvalósítását

II. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai
1. Nagytarcsa Község Önkormányzata kötelező feladata illetékességi területén a helyi spottevékenység támogatása
Ennek formái:
a) a már elfogadott középtávú sportkoncepció megvalósítás,
b) a sporttal foglalkozó helyi szervekkel való együttműködés,
c) az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása és működtetése
2. Az önkormányzat a kötelező feladatai mellett a helyi sporttevékenységet – anyagi lehetőségeitől függően – elsősorban a következő módon támogatja:
a) a tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztésével,
b) a szabadidősport feltételeinek fejlesztésével,
c) a gyermek-és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a nők és a családok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és fogyatékosok sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának segítségével.

III. Az önkormányzat sportfeladata ellátásának szervezeti keretei
1. Az önkormányzat feladatait intézményein, valamint sportszervezeteken-esetenként együttműködési megállapodásokon – keresztül látja el.
2. Az önkormányzat sportfeladatainak ellátásában együtt kíván működni:
a) intézményeivel,
b) sportszervezetekkel
c) sportági szakszövetségekkel,
d) sportfeladatokat is ellátó civil szervezetekkel,
e) a nemzetiségi önkormányzattal
3. A megjelölt intézményekkel, szervezetekkel a község sportfeladatainak teljesítése érdekében az önkormányzat megállapodásokon alapuló szerződéses kapcsolatot létesít.
4. A 3. bekezdésben meghatározott sport-megállapodás megkötéséről a képviselő-testület dönt.

IV. A sporttevékenység irányítása és ellenőrzése
1. A sportról szóló törvény és a jelen határozat által megjelölt sport-feladatokkal kapcsolatos feladat-és hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
2. Ennek keretében:
a) véleményezi az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények hasznosítására, használatára vonatkozó terveket, koncepciókat, előterjesztéseket,
b) figyelemmel kíséri a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok felhasználását,
c) sportrendezvényeket kezdeményez,
d) segíti a községben működő sportszervezet tevékenységét.

V. A sporttevékenység finanszírozása
1. Az önkormányzat a sporttal kapcsolatos kötelező és önként vállalt feladatait költségvetésből finanszírozza.
2. Az önkormányzat a pályázatokhoz szükséges önrészt a mindenkori éves költségvetésben határozza meg.
3. Az önkormányzat éves költségvetésében határozza meg a sportra fordítandó összeget. A sportra fordítandó összeg tartalmazza a sportcélú támogatásokat, valamint a sportlétesítmények működtetésének költségeit.
4. A sportcélú támogatás nyújtása pénzben és természetben történhet.

Sportra és kultúrára fordítandó költségvetési összeg ebben a tárgyévben 30.000,- eFt, amelyből ténylegesen sportra fordítandó 15.000 e Ft.
Felelős: Rimóczi Sándor polgármester
Határidő: azonnal

2014. február 24.


24/2014.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja Csákvári László statikus tervező (T2-13-5413) véleményét. Statikai vélemény értelmében Nagytarcsa Polgármesteri Hivatal a statikus által vizsgált főfalak teljes elbontását rendeli el, annak többlet költségét a 2014. évi költségvetés terhére biztosítja.
Felkéri a Polgármestert, hogy a szükség munkálatokat a közbeszerzési törvény figyelembe vételével haladéktalanul rendelje meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: 2014. július 31.

25/2014.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem kívánja módosítani a házi segítségnyújtás térítési díját.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

26/2014.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

1./ Nagytarcsa Község Önkormányzata jóváhagyja a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület /GKRTE/ és Nagytarcsa Község Önkormányzata között kötendő együttműködési megállapodás tervezetét Nagytarcsa település számára meghatározó jelentőségű turisztikai ágazat fejlesztése és a GKRTE Helyi TDM Szervezetté történő nyilvánítása céljából.
2./ Nagytarcsa Község Önkormányzata kifejezi szándékát idegenforgalmi adó (IFA) kivetésére abban az esetben, ha ennek az adónemnek a kivetéséhez szükséges feltételek a településen rendelkezésre állnak.
Határidő: az együttműködési megállapodás megkötésére 2014. február 28.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

27/2014.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az „Első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására” című 100 %-os támogatottságú.
Felkéri a Polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok elkészítésére és a szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

28/2014.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Nagytarcsa 249/2 hrsz. alatt nyilvántartott területet övezeti besorolását nem kívánja módosítani
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

29/2014.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata által előkészített Nagytarcsa, Petőfi ltp. fűtési célú hővel és használati meleg vízzel ellátó hő távvezeték beruházásra a közbeszerzési eljárás előkészítési munkálatait haladéktalanul kezdje meg.
Felkéri a Polgármestert a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumok és szerződések aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor polgármester
Határidő: Folyamatos

30/2014.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2014. évi költségvetési évet követően három évre vonatkozó saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az előterjesztés az alábbiak szerint állapítja meg.


Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

2014. március 24.


32/2014. (III.24.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Gödöllői Rendőrkapitányság 2013. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

33/2014. (III.24.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

34/2014. (III.24.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

35/2014. (III.24.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felhatalmazza, a Polgármestert Nagytarcsa Község beruházási tervének elkészítésére kérjen be árajánlatokat.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

36/2014. (III.24.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázat kíván benyújtani „Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázat köztéri munka (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozására. A szobor pályamű elkészítésére Varga Attila kőfaragó ajánlatát fogadja el.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

37/2014. (III.24.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány támogatására vonatkozó előterjesztést és kötelezettséget vállal arra, hogy az Alapítvánnyal 60 napon belül támogatási szerződést köt.
Önkormányzat OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány rendelkezésére bocsátja a kijelölt óvodák pontos nevét, címét, hrsz, valamint a földhivatali nyilvántartási lap másolatát és gondoskodik az igazolás beszerzéséről, hogy a pálya kialakítás nem építési engedély köteles.
Az Önkormányzat támogatja és az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvánnyal együttműködve megvalósítja az Alapítvány kizárólagos rendelkezési körébe tartozó OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAMOT.
Önkormányzat a Program megvalósításához Alapítványon keresztül önrészt biztosít. Az önrész bruttó 2.500.000-2.850.000 Ft/Program/óvoda közötti támogatási összeget jelent. A pontos összeg az alapítvány pályázatának elbírálását követően, a pontos TAO összeg ismeretében, az első kuratóriumi ülésen kerül meghatározásra, melyet az önkormányzat elfogad.
Felkéri a Polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok elkészítésére és a szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

38/2014.(III.24.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal épületénél végrehajtott bontási munkák kivitelezése során felmerült újabb tartószerkezeti elemek továbbontása és újjáépítése miatt a műszaki átadás befejezésének határidejét 2014. július 15-re módosítja.
Felkéri a Polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

39/2014. (III.24.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Könyvtárát, mint önálló intézményt megszünteti és szakfeladat szinten Nagytarcsa Község Önkormányzatánál tartja nyilván.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

40/2014.(III.24.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 150/2013. (XI.25.) Képviselő-testületi határozatot jelen határozattal módosítja.
Nagytarcsa 1246/51. hrsz-ú Nagytarcsa Község Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló 816 m2-es kivett beépítetlen területét elcseréli, a Nagytarcsa 376 hrsz-ú Sipiczki János (szül.: 1934. an.: Gulyásik Anna, lakik: 2142 Nagytarcsa, Tessedik u. 25.) 1/1 tulajdonában álló 984 m2 kivett beépítetlen ingatlanra.
A csere-szerződésre azért van szükség, mert adminisztrációs hiba folytán 1246/51. hrsz-ú ingatlan a Földhivatali nyilvántartás szerint Nagytarcsa Község Önkormányzatának 1/1-ben tulajdonát képezi. Az Önkormányzat 1246/51. hrsz-ú ingatlanát évekkel ezelőtt csereingatlanként már Sipiczki János részére felajánlotta. A csereszerződések elkészültek, de Földhivatali átvezetésük nem történt meg. Az Önkormányzat peren kívül meg kíván egyezni Sipiczki Jánossal.
Felhatalmazza a Polgármestert az csere-szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

41/2014.(III.24.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbiak szerint közlekedési táblákat kíván kihelyezni:
– Széchenyi köz-Széchenyi utca kereszteződésébe stop tábla kihelyezése
– Laktanya utca-Széchenyi utca kereszteződésébe stop tábla kihelyezése
– Berdó iparterületen megállni tilos táblák kihelyezése (a táblákat a területtel érintett vállalkozás vásárolja)
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

42/2014.(III.24.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a három teniszpálya öntözőrendszer anyagárát (bruttó 508.000,- Ft), valamint a pályák karbantartásához szükséges 3 db henger megvásárlását (bruttó 88.900,- Ft/db) engedélyezi a 2014. évi költségvetési rendeletben meghatározott sport és kultúra előirányzat terhére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

43/2014.(III.24.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a teniszpályák építésénél jogosan és hitelt érdemlően kimutatott villanyszámla összegét Nagytarcsa Község Önkormányzata kölcsön formájában a Nagytarcsai Település és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére biztosítja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

44/2014.(III.24.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesületet 800.000,- Ft támogatásba részesíti a 2014. évi költségvetési rendeletben meghatározott sport és kultúra előirányzat terhére, amelynek feltétele a részletes költségvetés és a tánccsoport, mint egyesületi forma cégbírósági bejegyzésének megindítását, hitelt érdemlő igazolása.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

45/2014.(III.24.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a CsaNa MANÓ Nonprofit Kft. kérelmét nem támogatja, mert a támogatás magasabb szintű jogszabályba ütközik.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

46/2014.(III.24.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Húsvéti készülődés” címen megrendezésre kerülő családi rendezvényt 145.000,- Ft-al támogatja, a 2014. évi költségvetési rendeletben meghatározott sport és kultúra előirányzat terhére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

2014. április 16.


61/2014.(IV.16.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a megnövekedett gyermeklétszám zavartalan ellátásának érdekében a tulajdonban álló Blaskovits Oszkár Általános Iskolát 7 tanteremmel bővíteni szükséges. A tanterem bővítéséhez Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete saját bevételből pénzügyileg hozzájárul. A beruházás összköltségének ismeretében az 50 %-át a 2014. évi költségvetési rendeletben elkülönített céltartalék terhére biztosítja.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

62/2014.(IV.16.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. által az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséghez OHU-IFPR-2013-001/001/2014 pályázat azonosító számon beadott pályázathoz, mely nettó finanszírozást biztosít eszköz beszerzésre, az általános forgalmi adó összegét 13.500.000,-Ft-ot rendelkezésre bocsátja.
Felhatalmazza a Polgármester a dokumentumok elkészítésére és a szerződés aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

2014. április 28.


65/2014.(IV.28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését és a „Nagytarcsa Község Önkormányzata önkormányzati épületeiben és önkormányzati tulajdonban lévő útjaiban keletkezett vis maior károk helyreállításához kapcsolódó kiegészítő munkák kivitelezése” tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárás nyertesévé a JU-KO Építőipari és Szolgáltató Kft. és Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft. közös ajánlattevőket nyilvánítsa nettó 10.001.444,- ajánlati árral.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a vállalkozói szerződést kösse meg.
Felelős: Rimóczi Sándor polgármester
Határidő: azonnal

66/2014.(IV.28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését és az „Új Petőfi lakótelep (2142 Nagytarcsa, hrsz.: 1253/1.) kazánház átalakítása, fűtési és HMV rendszerének korszerűsítése, apríték tüzelésű kazán beépítése” tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárás nyertesévé a DOLINA Termelő és Szolgáltató Kereskedelmi Kft-t nyilvánítsa nettó 91.555.165,- Ft + ÁFA ajánlati árral.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a vállalkozói szerződést kösse meg.
Felelős: Rimóczi Sándor polgármester
Határidő: azonnal

67/2014. (IV.28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testületet úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. Hulladékszállítási divízió 2014. 01.01. – 2014. 03.31-ig terjedő időszakról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

68/2014. (IV.28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testületet úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. részére a 2014. 04.30-i határidővel esedékes számlák kifizetése céljából 4.420.197,- Ft kölcsönt bocsájt rendelkezésre.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2014. december 30.

69/2014. (IV.28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testületet úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóját, és a független könyvvizsgálói jelentését elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

70/2014. (IV.28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testületet úgy határozott, hogy elfogadja a 2014. évi adóbevételekről szóló tájékoztatást.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

71/2014. (IV.28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testületet úgy határozott, hogy a Csillagszem Óvoda nevelőtestület véleményének függvényében Antal Éva óvodavezetői megbízását 2019. augusztus 15-ig meghosszabbítsa.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2019. augusztus 15.

72/2014. (IV.28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testületet úgy határozott, mivel a középtávú településfejlesztési terv elkészítése jelentős pénzügyi kiadással jár, valamint pályázati források igénylésénél nem feltétel az ilyen jellegű beruházási terv, ezért nem készíttet középtávú településfejlesztési tervet.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

73/2014. (IV.28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testületet úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, külterület 0128/22. hrsz-ú ingatlan kereskedelmi gazdasági övezetbe történő átsorolását nem támogatja, mert a kérelem határidőn túl érkezett.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

74/2014. (IV.28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testületet úgy határozott, hogy az ipari parkok VOLÁN buszközlekedésének napirendjét elnapolja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

75/2014. (IV.28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Rákóczi Szövetséget (1027 Budapest, Szász Károly u. 1. bankszámlaszám: 11705008-20488172) 20.000,- Ft-al támogatja a tartalékkeret terhére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

76/2014. (IV.28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testületet úgy határozott, hogy Fényes István és Önkormányzat területcsere rendezésének napirendjét elnapolja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

77/2014. (IV.28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 100 %-os intenzitású „Nagytarcsa Község településen lévő kamerarendszer bővítésére és kialakítására” című pályázat benyújtását.
Felhatalmazza a Polgármestert a dokumentumok elkészítésére és a szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

78/2014. (IV.28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Rocktarcsa” címen megrendezésre kerülő programot 250.000,- Ft-al támogatja, a 2014. évi költségvetési rendeletben meghatározott sport és kultúra előirányzat terhére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

79/2014. (IV.28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem kívánja módosítani a Falumúzeum 2014. évi költségvetését.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

80/2014. (IV.28.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem támogatja a Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola elé fekvőrendőr telepítését.
Döntött arról, hogy a Blaskovits Oszkár Általános Iskola kerítését (a konyhai bejárati résznél) a zöldterület helyett „az ott álló fa megtartásával” további parkoló helyeket alakít ki. A kialakított parkoló helyek felfestését követően, az intézmény igazgatója jelölje ki a dolgozók számára igénybe vehető helyeket.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2014. április 29.


81/2014.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Polgármester a legkedvezőbb árajánlat alapján rendelje meg a sportöltöző és kiszolgáló épület engedélyezési tervének elkészítését.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

82/2014.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa Község sport centrum fejlesztéséhez pályázatot kíván benyújtani.
Felhatalmazza a polgármestert a dokumentumok összeállíttatására, pályázat benyújtására, és a szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

2014. május 12.


84/2014. (V.12.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testületet úgy határozott, hogy felhatalmazza a Polgármestert a Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. 2013. évi beszámolóhoz tartozó pénzügyi mérleg aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2014. május 19.


85/2014. (V.19.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testületet úgy határozott, hogy a Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesület részére – éves elszámolási kötelezettség mellett – 500 eFt működési támogatás nyújt, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben igény van, rá a Nagytarcsai Nyugdíjas Klub beintegrálását kezdeményezik.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

86/2014. (V.19.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testületet úgy határozott, hogy elfogadja a 2014. évi jegyzői beszámolót.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

87/2014. (V.19.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2014. évi gyermeknapi programsorozatot 1 MFt-al támogatja a 2014. évi költségvetési rendeletben meghatározott sport és kultúra előirányzat terhére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

88/2014. (V.19.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem kívánja támogatni a CsaNa MANÓ Nonprofit Kft-t.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

89/2014. (V.19.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzati Képviselő-testülete Ipari parkok VOLÁN buszközlekedése napirend megtárgyalásánál nem hozott döntést.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

90/2014. (V.19.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére 3.429.000,- Ft összegben kölcsönt nyújt a “OHU-IFPR-2013-001-IFPA-01 számú Iparfejlesztési pályázat közbeszerzési díjának kifizetése céljából.
Felkéri a Polgármester a kölcsönszerződés megkötésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2014. december 31.

91/2014. (V.19.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsai Vagyonkezelő Kft. tagi hitelének terhére átvesz az alábbiakban felsorolt gépjárműveket:
– 1 db Mercedes típusú kisplatós teherautó (forgalmi rendszám: LUU-549, alvázszám: WDB90361112620946)
– 1 db 20 lóerős kistraktor sószóróval, toló lappal, és szárzúzóval (YHA-956, alvázszám: DBB105002)
Felkéri a Polgármester az átadás-átvételi szerződés megkötésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

92/2014. (V.19.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Iskola utcai (Múzeumkert utcai) probléma megoldása érdekében a Polgármester útján felkéri a Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. ügyvezetését, hogy a 2014. évi Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. által fizetendő bérleti díj terhére a szennyvízátemelő beruházást minél előbb hajtsa végre.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

93/2014. (V.19.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a Csillagszem Óvoda fenntartásával kapcsolatos egyetértési jogköre gyakorlása körében – a 2014/2015-ös nevelési év vonatkozásában az intézményben a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben előírtakat az alábbiakban határozza meg:
Az óvoda kötelező felvételi körzete: Nagytarcsa község közigazgatási területe.
Engedélyezett felvételi keretszám: 39 gyermek
Az óvodai jelentkezés módja: A szülő az óvodai jelentkezést az intézményben személyesen szóban közölheti az óvodavezetővel, mellékelnie kell a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint annak végrehajtási rendeleteiben előírt dokumentumokat. A jelentkezés alapján a gyermek adatait az óvodavezető az óvodai felvételi előjegyzési naplóban veszi nyilvántartásba.
Az óvodai jelentkezés időpontja:
2014. május 5-7. 9.00-13.00 óráig
Az óvoda napi, heti és éves nyitvatartási ideje: egész évben minden héten naponta 600-1800. Az óvodai ellátás szünetelésének időtartama: 2014. július 21 – augusztus 25.
A képviselő- testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2014/2015. nevelési évre szóló óvodai, mellékletben szereplő beíratási felhívást a helyben szokásos módon tegye közzé.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2014. május 29.


94/2014. (V.29.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a New Age Dekor Stúdió Kft. (vevő) árajánlatát elfogadja. Az árajánlat értelmében a vevő Nagytarcsa Község Önkormányzat tulajdonában álló 167/2013. (XII.9.) Képviselő-testületi határozat alapján vásárolt 100 m3 víztornyot 1.900.000,- Ft + ÁFA értékben értékesíti.
Nagytarcsa Község Önkormányzata jelen határozattal az árajánlatot elfogadja, s jelen határozattal úgy dönt, hogy értékesíti a víztornyot azzal a feltétellel, hogy a vevő vételár előlegként 1.000.000,- Ft + ÁFA-t 2014. július 1-ig megfizet, s a további fennmaradó 900.000,- Ft + ÁFA-t az elszállítás napján kiegyenlíti.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére azzal a kitétellel, hogy a szerződésben rendelkezzenek arról, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata nem vállal garanciát az állagmegóvásra, és a víztornyot legkésőbb 2 éven belül a vevőnek el kell szállítatnia a jelenlegi depónia területéről.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

95/2014. (V.29.) Képviselő-testületi határozat

1. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től történő folyószámlahitel felvételéről dönt.
A hitel futamideje és rendelkezésre tartott összeg: 2014. június 6-tól 2014. szeptember 30-ig 58.000.000,- Ft
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az állami (általános és ágazati) támogatást, a helyi adót, a gépjárműadót és a Start Munkaprogram keretében érkező bértámogatást ajánlja fel, figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat.
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a hitelszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

96/2014. (V.29.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község hatályos településrendezés eszközeinek (a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat) felülvizsgálatát elindítja. Ezzel egyidejűleg a településszerkezeti terv módosításához szükséges területi hatásvizsgálati dokumentáció elkészítésének szükségességéről és ez alapján a térségi terület-felhasználási engedélykérelem beadásáról is döntött.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2014 június 30.


97/2014. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határozott, hogy elfogadja a Csillagszem Óvoda 2013/2014. nevelési év beszámolóját.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

98/2014. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határozott, hogy elfogadja a Védőnői Szolgálat beszámolóját.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

99/2014. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határozott, elszámolási kötelezettséggel, Dr. Kazinczy és Társa Háziorvosi Kft-t 1 MFt-al támogatja a 2014. évi költségvetés terhére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

100/2014. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozni kíván az Európai Mobilitási Hét rendezvényéhez az alábbi választható feltétellel:
„A mi utcánk, a mi jövőnk!” rendezvény keretében 1 teljes napra kialakítunk 1 vagy több közterületet, kizárólag a gyalogos, a kerékpáros és közösségi közlekedés számára. (Lehetőleg szeptember 22-én kerüljön megrendezésre a kiírás szerint.)
Felkéri a Polgármestert a Mobilitás Karta aláírására, valamint a kapcsolattartó személy kijelölésére elérhetőségének megadására.
Felkéri a Jegyző Asszonyt a rendezvény megszervezésével kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: augusztus 01.

101/2014. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a Polgármestert a Képviselő-testület augusztusi rendes ülésére tegyen javaslatot „Tiszta udvar, rendes ház” címének adományozására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: augusztusi rendes ülés

102/2014. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy „Nagytarcsa Községért Kitüntető” címet Balogh Eszter részére adományozza, mely a „Falunap”-on kerül átadásra.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: Falunapi rendezvény

103/2014. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy „Nagytarcsa Díszpolgára” címetTuomo Uutela és Asta Uutela részére adományozza, mely a Finnországba kerül átadásra.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

104/2014. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő–testülete úgy határozott, hogy a Helyi Választási Bizottság tagjává az alábbi személyeket választja:
1. Horváth Imréné, 2142 Nagytarcsa, Petőfi u. 19.
2. Csepregi Katalin, 2142 Nagytarcsa, Mező u. 3.
3. Váradiné Baranyai Katalin, 2142 Nagytarcsa, Szilfa u. 6/B.
4. Balikné Tusán Ivett, 2142 Nagytarcsa, Bocskai u. 22.
szám alatti választópolgárokat.
Határidő: eskütételre: legkésőbb: 2014. július 5-ig
Felelős: eskütétel: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
A határozatban foglaltak előkészítéséért: Solymosi Beáta jegyző
Felelős: Solymosi Beáta Jegyző
Határidő: azonnal

105/2014. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Grundért Sport Kft. által elnyert pályázatához a szükséges önerő biztosítja a 2014. évi költségvetés tartalékkeretének terhére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

106/2014. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határozott, a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. által megvásárlásra került 1 db utánfutó költség 400 eFt-ot átutalja a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. számlájára a 2014. évi költségvetési rendelet terhére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

107/2014. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határozott, a Blaskovits Oszkár Általános Iskola 1 – 7-ig terjedő tanterem bővítési igénypályázat elbírálása, és kivitelezése során, a most jelentkező karbantartási igény egyidejűleg valósuljon meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: folyamatos

108/2014. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatának (NSZÖ) támogatási kérelmét elfogadja és 250.000,- Ft támogatást ad a nemzetiségi önkormányzat kulturális programjainak biztosítására, a 2014. évi költségvetési rendelet terhére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

109/2014. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014. évi költségvetési évet követően három évre vonatkozó saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az előterjesztés az alábbiak szerint állapítja meg.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

110/2014. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Rimóczi Sándor Vilmos polgármestert bruttó: 400.000,- Ft-ba részesíti.
Felelős: dr. Kazinczy Erzsébet Korelnök
Határidő: azonnal

111/2014. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határozott, hogy visszavonja a 90/2014.(V.19. számú Képviselő-testületi határozatát.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

2014. július 15.


112/2014.(VII.15.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a tánccsoport részére 149/2013.(XI.25.) Képviselő-testület határozata alapján elfogadott 2.5 MFt támogatási összegből a repülőjegy megvásárlásán felül buszköltség, biztosítási díj, és a vendéglátók részére nyújtott ajándékok megvásárlásának pénzügyi rendezését engedélyezi.
Felelős: Rimóczi Sándor polgármester
Határidő: azonnal

2014. július 22.


113/2014.(VII.22.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy „Nagytarcsa Község Önkormányzata önkormányzati tulajdonban lévő útjai útfelújítási munkálatai” tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárás nyertesévé a SCORPIÓ-TRANS Kft-t (2117 Isaszeg, Diófa u. 2.) nyilvánította nettó 48.436.540,- Ft + ÁFA ajánlati árral.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a vállalkozói szerződést kösse meg.
Felelős: Rimóczi Sándor polgármester
Határidő: azonnal

2014. augusztus 18.


114/2014.(VIII.18.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, 03/6 hrsz-ú 616 m2 területű ingatlant bruttó 400.000,- Ft összegért (½ rész Tóth Pálné sz: Sipiczki Erzsébet, 2142 Nagytarcsa, Bocskai u. 10.; és ½ rész Sipiczki János Ferenc 2142 Nagytarcsa, Szőlő u. 22.) meg kívánja vásárolni.
Felkéri a Polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

115/2014.(VIII.18.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, 03/20 hrsz-ú 613 m2 területű ingatlant bruttó 400.000,- Ft összegért (Miklós István József. 2142 Nagytarcsa, Sztehló G. u. 7.) meg kívánja vásárolni.
Felkéri a Polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

2014. augusztus 25.


116/2014.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testületet úgy határozott, hogy elfogadja a 2014. évi háziorvosi beszámolót
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

117/2014.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testületet úgy határozott, hogy elfogadja a Nagytarcsai Vagyonkezelő Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolóját.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

118/2014.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 14/2010. (XI.30.) rendelete szerint ”Tiszta udvar, rendes ház ” címet 2142 Nagytarcsa, Széchenyi u. 28/A. szám alatti ingatlan tulajdonosai részére (Tulajdonos: Deák Ferencné) adományozza.
Felelős: Rimóczi Sándor polgármester
Határidő: azonnal

119/2014.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 14/2010. (XI.30.) rendelete szerint ”Tiszta udvar, rendes ház ” címet 2142 Nagytarcsa, Szent István krt. 2. szám alatti ingatlan tulajdonosai részére (Tulajdonosok: Tóth Zsolt és Szakály Andrea) adományozza.
Felelős: Rimóczi Sándor polgármester
Határidő: azonnal

120/2014.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hatalmazza fel a Polgármestert, Nagytarcsa Község Önkormányzat és Nagytarcsa Település- és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. közötti üzemeltetési – fenntartási szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor polgármester

121/2014.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Település és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. beszámolóját elfogadja, és a 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvben szabályozottak értelmében a vezető tisztségviselői részére (dr. Ughy Katalin és Ősz Gyula) a felmentvényt megadja.
Továbbá felkéri az ügyvezetést, hogy a veszteség minimalizálása érdekében a szükséges döntéseket tegyék meg.
Felelős: Rimóczi Sándor polgármester
Határidő: azonnal

122/2014.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy dr. Ughy Katalin Nagytarcsai Település és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízását 2015. szeptember 1-ig meghosszabbítja.
Felelős: Rimóczi Sándor polgármester
Határidő: azonnal

123/2014.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a bízza meg a Polgármestert azzal a feladattal, hogy keresse meg az Építésfelügyeletet, ahol jelentse be az általunk helyszínen tapasztalt 0452 hrsz-ú ingatlanon kialakított kerítést és terepfeltöltést, azzal az indokkal, hogy a HÉSZ szabályozásától eltérően került kivitelezésre.
Felelős: Rimóczi Sándor polgármester
Határidő: azonnal

124/2014.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a térítésmentesen felajánlott 1256/3. hrsz-on, jelenleg a Magyar Állam tulajdonában álló, természetben, 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 84. számon elfekvő Helyőrségi Művelődési Otthon (HEMO) épületét önkormányzati tulajdonba átveszi, abban az esetben, ha az Önkormányzat számára előnyös feltételekkel tud szerződést kötni az ingatlant kezelő Honvédelmi Minisztérium, illetve az MNV Zrt-vel.
Felelős: Rimóczi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos

125/2014.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Nagytarcsa Grundért Sportegyesület (2142 Nagytarcsa, Puskás Tivadar utca 6.) vonatkozásában „Sporttelephely felújítási program TAO. „benyújtott pályázat 30%-os önerejének biztosításáról, valamint hogy a szükséges időtartamra – 15 év – a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre – a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül.
A pályázat önerejét – Nagytarcsa Önkormányzata a 2015. évi költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat valamint az önerőt biztosító támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

126/2014.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Blaskovits Oszkár Általános Iskola 7 tanteremmel történő bővítését a Nemzeti Sportközponttal kötendő együttműködési megállapodásban rögzített feltételek mellett kívánja megoldani a benyújtott tervek alapján, melynek I. üteme 2 tanterem megépítésével indul.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a beruházáshoz szükséges pénzügyi forrás 50 %-ának mértékét, mely a 2015. évi költségvetési rendeletében elkülönít.
Felkéri a Polgármestert az együttműködési megállapodás megkötésére abban az esetben, ha a beruházás összköltsége ténylegesen meghatározásra kerül és ismertté válik, valamint az így kötött megállapodás az Önkormányzat számára előnyös.
Felelős: Rimóczi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos

127/2014.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy „Nagytarcsa Községért Kitüntető” címet Galántai Györgyné Szlovákok Önkormányzatának Elnöke részére adományoz, mely a „Falunap”-on kerül átadásra.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: Falunapi rendezvény

129/2014.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak az alábbi tagokat választja:
– Hervert József (Csontváry u. 8.)
– Hrumó Miklós (Csontváry u. 4.)
– Sárváriné Fényes Erzsébet Margit (Rákóczi u. 15.)
– Morvai Jánosné (Bocskai u. 9.)
– Zámbori Ildikó (Petőfi telep 9/B. II/11.)
Felelős: eskütétel: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: eskütételre: legkésőbb 2014. augusztus 26-ig

130/2014.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Helyi Választási Bizottság póttagjává megválasztja:
– Csepregi Katalin (2142 Nagytarcsa, Mező u. 3.)
– Horváth Imre Jánosné (2142 Nagytarcsa, Petőfi u. 19.)
– Váradiné Baranyai Katalin (2142 Nagytarcsa, Szilfa u. 6/b.)
– Mondaca-Szeleczky Zita (2142 Nagytarcsa, Somfa u. 1.)
szám alatti választópolgárt.
Felelős: eskütétel: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: eskütételre: legkésőbb 2014. augusztus 26-ig

131/2014.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Település és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.100 %-os tulajdonosa vállalja, hogy négyoldalú szerződést köt a Pátria Takarék hitelintézettel annak érdekében, hogy az Önkormányzatot a KHR rendszerbe történő felkerülés ne veszélyeztesse.
A négyoldalú szerződéskötés garantálja, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata az OTP Zrt-nél folyamatban lévő hitelfolyósítást elősegíti, mely hitel elengedhetetlen a Petőfi ltp. fűtéskorszerűsítési projekt befejezéséhez.
A Képviselő-testület elfogadja a 30 MFt hitelfelvételét a Nagytarcsai Település és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetésének. A felvételre kerülő hitel összeg meghatározását az indukálta, hogy az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodása ne legyen veszélyeztetve, illetve a Nagytarcsai Település és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. önálló gazdálkodását elősegítse, valamint a Nagytarcsai Vagyonkezelő Kft. által korábban felvett Pátria Takarék hitelintézettől felvett 15 MFt biztosítékául szolgáljon.
Felelős: Rimóczi Sándor polgármester
Határidő: azonnal

2014. szeptember 8.


132/2014.(IX.8.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a alapján a helyi önkormányzat 2014.évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint hagyja jóvá.
1. Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetési előirányzatainak első félévi alakulása (összevont, nettósított)
2. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak első félévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.:

Ei.megnevezése

Eredeti ei. /e Ft

Mód.ei.  / e Ft

Teljesítés / e Ft

%

Kiad. főösszege

1163077

1167590

439867

37,67

Bevét.főösszege

1163077

1167590

310456

26,59

 

 Rovat Rovat neve Er.előirányzat Ei.módosítás Mód.előirányzat Teljesítés Telj.%
K1 Személyi juttatások 13 900 000 Ft 0 Ft 13 900 000 Ft 9 305 550 Ft 67,00%
K2 Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó 3 590 000 Ft 3 590 000 Ft 1 914 284 Ft 53,00%
K3 Dologi kiadások 129 427 000 Ft 1 763 424 Ft 131 190 424 Ft 83 696 916 Ft 64,00%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 200 000 Ft 837 000 Ft 25 200 000 Ft 520 306 Ft 2,10%
K5 Egyéb működési célú kiadások 133 592 000 Ft 133 592 000 Ft 9 691 398 Ft 7,00%
K6 Beruházások 638 801 000 Ft 2 750 000 Ft 641 551 000 Ft 138 860 683 Ft 22,00%
K7 Felújítások 0 Ft 45 471 130 Ft
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft 36 720 197 Ft
K9 Finanszírozási kiadások 218 567 000 Ft 218 567 000 Ft 113 686 103 Ft 52,00%
** Költségvetési kiadások összesen 1 163 077 000 Ft 4 513 424 Ft 1 167 590 424 Ft 439 866 567 Ft 37,67%
B1 Működési célú támogatások ÁH-on belül 133 426 000 Ft 133 426 000 Ft 80 582 133 Ft 60,00%
B3 Közhatalmi bevételek 264 400 000 Ft 264 400 000 Ft 141 756 956 Ft 53,60%
B4 Működési bevételek 55 655 000 Ft 55 655 000 Ft 12 426 539 Ft 22,30%
B5 Felhalmozási bevételek 75 000 000 Ft 75 000 000 Ft 0,00%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök 4 513 424 Ft 4 513 424 Ft 2 750 000 Ft 60,90%
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 145 176 000 Ft 145 176 000 Ft 1 641 230 Ft 1,10%
B8 Finanszírozási bevételek 489 420 000 Ft 489 420 000 Ft 71 298 644 Ft 14,60%
** Költségvetési bevételek összesen 1 163 077 000 Ft 4 513 424 Ft 1 167 590 424 Ft 310 455 502 Ft 26,59%
  1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei valamint kiadása

2014. 06. 30-ig 71.299 e Ft hitel lehívására került sor, mely után 675.548 Ft kamatfizetés történt.
Az önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2014. évi költségvetési előirányzatainak első félévi alakulása

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
124 708 000 Ft 124 865 000 Ft 75 531 060 Ft

A Csillagszem Óvoda 2014. évi költségvetési előirányzatainak első félévi alakulása

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
99 783 000 Ft 123 926 000 Ft 65 820 080 Ft

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi költségvetési előirányzatainak első félévi alakulása

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
12 064 000 Ft 12 319 000 Ft 8 329 804 Ft

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

2014. szeptember 23.


133/2014.(IX.23.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, külterület 017/1; 017/3 és 018/13 hrsz-ú ingatlanokat térítésmentesen tulajdonba adja a Nagytarcsai, Település és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 35.) részére.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy szerződésben járjon el és a földhivatali bejegyzést saját hatáskörbe intézze.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

134/2014. (IX.23.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től felvett folyószámla-hitelkeret (melynek felvételéről a 95/2014. (V. 29.) Képviselő-testületi határozatában döntött) szerződés hosszabbításáról dönt. A hitel rendelkezésre tartási ideje 2014. december 22-re módosul, és a keretösszeg 30.000.000 Ft-ra.
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékul az állami (általános és ágazati) támogatást, a helyi adót, a gépjárműadót ajánlja fel, figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a hitelszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal

135/2014. (IX.23.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa községben végzett kiemelkedő munkája, község fejlesztése, fejlődése és a közösség összetartása, a hit-életben végzett munkáját megköszönve az utókor nevében posztumusz Nagytarcsa Díszpolgári címet Terjánszki János részére adományozza, mely a Falunapon kerül átadásra.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

136/2014. (IX.23.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 106.000.000,- Ft összegű hitel OTP Bank Nyrt-től történő felvételéről döntött, minősített többséggel.
A hitel futamidejét 2014.-től 2028-ig határozza meg.
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket, a normatív hozzájárulásokat és egyéb támogatásokat ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat.
Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett
a) hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő, a 455. és 229/1. helyrajzi szám alatt nyilvántartott, forgalomképes ingatlanán/ingatlanain a hitel és járulékai erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot is, az OTP Bank Nyrt. számára első helyi jelzálogjogot alapítsanak;
b) kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes, felette korlátlanul rendelkezik, továbbá az ingatlan a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 2. § f) pontjában körülírt adósságrendezésbe vonható vagyontárgy;
c) kötelezettséget vállal arra, hogy az a) pontban megjelölt ingatlant a hitel visszafizetés időtartama alatt nem minősíti át korlátozottan forgalomképessé, illetve nem vonja be a törzsvagyon körébe, továbbá biztosítja, hogy egy esetleges adósságrendezési eljárásban az ingatlan a felosztandó vagyontárgyak között legyen;
d) tudomásul veszi, hogy a kérelmezett hitel olyan ügylet, amely az 1-2-13-8400-0274-8/1 számon 2013. december 20-án megkötött keretbiztosítéki jelzálogszerződés 1) pontja alapján annak hatálya alá tartozik.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a „Magyarország gazdasági stabilitásáról” szóló 2011. évi CXCIV. számú törvényben meghatározott korlátozás alá.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a pénzügyi vezetőt és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és egyidejűleg a hivatkozott ingatlanokra a zálogszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében, valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

137/2014. (IX.23.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a gyermekétkeztetés felülvizsgálatára az alábbi tagokkal ad-hoc bizottságot alakít:
Dr. Mészáros Sándor bizottság elnöke
Rónai Pálné bizottság tagja
Hrumó Miklós bizottság tagja
Koszták Rudolf bizottság tagja
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

138/2014. (IX.23.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Jókai lakóparkban és a Kossuth Lajos utca buszvégállomásán kihelyezésre került hulladékszigeteket megszünteti. A hulladékszigeteket a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott 017/1., 017/3. és a 018/13. hrsz-on, majd a Kft. összevont telephelye előtt helyezik el.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2014. szeptember 29.


139/2014. (IX.29.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzat Elnökének 2013. évi beszámolóját.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Hatálya: azonnal

140/2014. (IX.29.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a gyermekorvos beszámolóját.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Hatálya: azonnal

141/2014. (IX.29.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Csillagszem óvoda, alapító okiratát módosítja (a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése miatt) a 2014/2015. nevelési évre az alábbi táblázat szerint:

szeptember május
1. csoport: Pitypang 25 fő 28 fő
2. csoport: Katica 14 fő 28 fő
3. csoport: Pillangó 27 fő 28 fő
4. csoport: Napsugár 28 fő 28 fő
5. csoport: Süni 28 fő 28 fő
6. csoport: Méhecske 28 fő 28 fő
ÖSSZESEN 150 fő 168 fő

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Hatálya: azonnal

142/2014. (IX.29.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulóhoz, a kiírás feltételeinek megfelelően.
Központi kapcsolattartással Németh Katalin köztisztviselőt bízza meg. A támogatási összeg szociális rászorultság alapján, pályázónként kerül megállapításra.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Hatálya: azonnal

143/2014. (IX.29.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az alábbi beszámolót az ingyenesen átadott honvédségi ingatlanokról:
Nagytarcsa Község Önkormányzata valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. között 2011. június 17-én SZT/36019 számon létrejött, állami vagyonba tartozó ingatlanok, ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szólós szerződésben az alábbiakban felsorolt ingatlanok hasznosításáról szükséges az elidegenítési tilalom (15 év) minden évében beszámolni.
Az ingatlanok adatai:

Önkormányzatunk a felsorolt ingatlanokat 2012. évtől az említett szerződés III.1./ pontjában megfelelő célok (közpark, játszótér, viziközmű telep, közterület és vízmű) megvalósítása érdekében karbantartotta (kaszálás, hó eltakarítás, egyéb karbantartási feladatok).
Önkormányzatunk az átvett területeket a továbbiakban is a megjelölt célokra kívánja hasznosítani, és a mindenkori költségvetési lehetőségeihez képest e célok minél hamarabbi megvalósítására törekszik.

2012.évtől 2014. szeptember 15-ig elvégzett és finanszírozott feladatok:

HM által átadott ingatlanokra fordított 2012. ; 2013 és 2014. évi kiadások
Hely Megnevezés 2012. évi ráfordítás 2013. évi ráfordítás 2014. évi ráfordítás Ráfordítás összesen
Nagytarcsa 1255 hrsz. (kör) közterület Elektr.mérőhely kialakítása 326 390 Ft 326 390 Ft
Nagytarcsa 1255 hrsz. (kör) közterület Ideiglenes  mérőhely kialakítása 27 340 Ft 139 700 Ft 167 040 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Játszótéri elemek felújítása 139 929 Ft 57 000 Ft 196 929 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Gyermekorvosi rendelő kialakítása 3 812 600 Ft 3 812 600 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Közlekedő utak karbantartása, kátyúzás 732 028 Ft 732 028 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Köztéri padok felújítása 432 200 Ft 432 200 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Sportpálya felújítása 22 547 800 Ft 22 547 800 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Épületenergetikai fejlesztés 3 175 000 Ft 3 175 000 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Hőellátó rendszer karbantartása 114 300 Ft 114 300 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Hőközpont felújításához közbeszerzés 539 750 Ft 539 750 Ft
Nagytarcsa 079/4 hrsz. Petőfi ltp. Vízmű Elektromos almérők felszerelése 126 625 Ft 0 Ft 126 625 Ft
Nagytarcsa 1256/1 hrsz. Petőfi ltp. 9-10. gk. parkolók felújítása 850 000 Ft 850 000 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Hő-, és vízellátó csővezeték cseréje 17 145 000 Ft 17 145 000 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Ltp. út kátyúzása 731 520 Ft 731 520 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Hőellátó rendszer karbantartása 57 150 Ft 57 150 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Vastalanító karbantartás, csere 960 120 Ft 960 120 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Ltp. kút szivattyúcsere 355 600 Ft 355 600 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Ltp. Hőmennyiségmérők cseréje 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Ltp. Garázsok előtti mart aszfaltburkolás 850 000 Ft 850 000 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Ltp. Parkialakítás, feltöltés 8 600 000 Ft 8 600 000 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Ltp. Központi kazánház korszerűsítése 60 000 000 Ft 60 000 000 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Ltp. Útfelújítás 12 000 000 Ft 12 000 000 Ft
Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. Ltp. Szelektív hulladékgyűjtők kialakítása 65 000 Ft 65 000 Ft
Átvett területek karbantartása parkgondozás, felszíni vízelvezetés, egyéb karb. 315 000 Ft 315 000 Ft
Összes bruttó  ráfordítás: 293 894 Ft 52 976 158 Ft 81 830 000 Ft 135 100 052 Ft

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Hatálya: azonnal

144/2014. (IX.29.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési statisztikáját elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Hatálya: azonnal

145/2014. (IX.29.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 131/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozatban jóváhagyott hitelösszeg felvételével járó 4.000.000,- Ft hitelfinanszírozás fedezet nyújtása jogcímen biztosítja a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. részére.
A hitel finanszírozására azért van szükség, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. a Nagytarcsai Vagyonkezelő Kft. Pátria Takarékszövetkezetnél fennálló hiteltartozását rendezni tudja, s ez által Nagytarcsa Község Önkormányzata kikerül a KHR rendszerből.
Felkéri a Polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

146/2014. (IX.29.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy visszavonja a 131/2014. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozatát a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. hitelfelvételének tárgyában.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

147/2014(IX.29) Képviselő- testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Település és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft., mint a 100 %-os tulajdonos engedélyezi 10 millió Ft hitel felvételét a Pátria Takarékszövetkezettől.
Nagytarcsa Önkormányzata 10 millió Ft hitel erejéig készfizető kezességet vállal.
A hitel felvételét az indokolja, hogy a Nagytarcsai Vagyonkezelő Kft., mely a Nagytarcsai Önkormányzat 100 %-os tulajdona, a Pátria Takarékszövetkezettől 15 millió Ft hitelt vett fel, és a hitelt egyéb pénzügyi forrásból nem tudja rendezni.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

148/2014(IX.29) Képviselő- testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Település és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft., mint a 100 %-os tulajdonosa engedélyezi 15 millió Ft. tartós forgóeszköz hitel felvételét 3 évre a Pátria Takarékszövetkezettől.
A hitel felvételét az indokolja, hogy a Nagytarcsai Település és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. önálló gazdálkodását elősegítse.
A 15 millió Ft. hitel erejéig Nagytarcsa Község Önkormányzata ingatlan fedezetet biztosít.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

149/2014. (IX.29.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a belügyminiszter 46/2014. (IX.25.) BM rendelete a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására hivatkozva 80 köbméter szociális célú tűzifát igényel.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Hatálya: azonnal

150/2014. (IX.29.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a Polgármestert a Mező utca 707; 0135/26 és 0137 hrsz-ú területek telekalakításával kapcsolatos tulajdonosi és szerződéses ügyekben eljárjon, illetve az engedélyezéshez szükséges talajvédelmi tervet elkészíttesse.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Hatálya: azonnal

151/2014. (IX.29.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Evangélikus Egyházközösség döntését figyelembe veszi és néhai Győri János evangélikus lelkész emléktáblájának kihelyezését 2014. október 12-ei választásokat követő időszakra napolta.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Hatálya: azonnal

2014. október 27.


153/2014.(X.27.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi bizottságokat alakította:
– Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
– Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság
– Vagyonnyilatkozatot Nyilvántartó és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

154/2014.(X.27.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testület Szavazatszámláló Bizottság tagjainak az alábbi képviselőket választotta:
Rónai Pálné képviselő
Fényes Mihály képviselő
Balik Levente
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

155/2014.(X.27.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy határozott, hogy 2014. október 27-ei hatállyal Dr. Gyopár Ernőt alpolgármesternek választotta
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: 2014. október 27.

156/2014.(X.27.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2014. október 12. hatállyal Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
– illetményét bruttó 448.700,- Ft-ban
– költségtérítését, illetményének 15 %-ában, azaz 67.305, Ft-ban állapítja meg
Felelős: Dr. Gyopár Ernő alpolgármester
Határidő: 2014. október 12.

157/2014.(X.27.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2014. október 12. hatállyal Dr. Gyopár Ernő János alpolgármester
– tiszteletdíj összegét bruttó 157.045,- Ft-ban állapította meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: 2014. október 12.

158/2014.(X.27.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Vagyonnyilatkozatot Nyilvántartó és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottságba az alábbi képviselőket választotta:
– Dr. Kazinczy Erzsébet elnök
– Koszták Rudolf tag
– Rónai Pálné tag
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

159/2014.(X.27.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a bizottsági tagok részére az alábbi tiszteletdíjat állapítja meg:
– bizottság elnöke bruttó 135.000,- Ft
– bizottság képviselő tagja 90.000,- Ft
– bizottság külső tagja 45.000,- Ft
A bizottsági tag több bizottságban való részvétele esetén is csak egyszeri tiszteletdíjra jogosult. A bizottság elnöke, ha más bizottságban is tisztséget lát el, akkor is csak egyszeri bizottság elnöki tisztségre járó díjazásra jogosult. Tiszteletdíj folyósításának feltétele, hogy a képviselő az ülésen részt vegyen.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2014. november 3.


160/2014.(XI.3.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tanterembővítésének érdekében együttműködési megállapodást köt a Nemzeti Sportközponttal. Az együttműködési megállapodás értelmében az általános iskola két tanteremmel bővül. Nagytarcsa Község Önkormányzata jogosult a tanterembővítésre kiírt pályázati eljáráshoz tervezői és kivitelezői ajánlattevő céget ajánlani.
Felkéri a Polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

2014. december 1.


161/2014.(XII.1.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Pestterv által – szerződés szerint – elkészített Terület Hatásvizsgálat munkaterv anyagot elfogadta. A véglegesített tervet a Pestterv 2014. december 15-ig az Önkormányzat részére adja át, egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy a HÉSZ módosításához szükséges Terület Hatásvizsgálat tervdokumentációt a Főépítész részére, jóváhagyás céljából terjessze fel.
Felelős: Rimóczi Sándor polgármester
Határidő: 2014. december 15.

162/2014.(XII.1.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a könyvtár megszüntető okiratát, és a Pest Megyei Könyvtárral kötendő Könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodást.
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor polgármester
Határidő: azonnal

163/2014.(XII.1.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2014. évben alkalmazott bérleti díjak összegét a 2015. évben nem kívánja módosítani.
Felelős: Rimóczi Sándor polgármester
Határidő: azonnal

163/b.2014.(XII.1.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 19/2005.(V.25.) önkormányzat rendeletének 1 számú mellékletében szereplő sírhely megváltási díjakat nem kívánja módosítani.
Felelős: Rimóczi Sándor polgármester
Határidő: azonnal

164/2014.(XII.1.) Képviselő-testületi határozat

1. Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től történő folyószámlahitel felvételéről dönt.
2. A hitel futamideje 2015. január 5-től 2015. december 21-ig tart, a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 30.000.000 Ft
3. A képviselő-testület – figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat – a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául felajánlja az Önkormányzat saját bevételeit.
4. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal

165/2014.(XII.1.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. üzemeltetési-fenntartási szerződés 1 számú mellékletének módosítását elfogadta.
Felhatalmazza a Polgármestert a módosítás aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor polgármester
Határidő: azonnal

166/2014.(XII.1.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás üléseire a település
– Rimóczi Sándor Vilmos Polgármestert,
– akadályoztatása esetén Dr. Gyopár Ernő Alpolgármestert delegálja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: 2014. december 12. (a határozat eljuttatására a Társulás elnöke részére)

167/2014.(XII.1.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szilas TV (2145 Kerepes, Bajcsy Zs. u. 90.) 250 eFt összeggel történő támogatása csak abban az esetben lehetséges, ha az törvényes.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: 2014. december 31.

168/2014.(XII.1.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Múzeumkert utcába 20 km/óra sebességkorlátozó, vigyázz gyerekek jelző-táblát, valamint a Múzeumkert u. 13. szám elé megállni tilos jelző-táblát kíván kihelyezni.
Felkéri, a Polgármestert a táblák kihelyezéséről intézkedjen.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal

2014. december 15.


172/2014.(XII.15.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft-be az alábbi személyeket delegálja:
– Dr. Gyopár Ernő
– Kmeczik Gábor Vilmos
– Szulágyi Tibor
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

173/2014.(XII.15.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Grundért Sport Kft-be az alábbi személyeket delegálja:
– Dr. Gyopár Ernő
– Koszták Rudolf
– Dr. Mészáros Sándor
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

174/2014.(XII.15.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Berdó Plus Kft-be (Nagytarcsa, Dózsa Gy. u. 2.) az Önkormányzat nevében eljáró személy meghatalmazottja:
– Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

175/2014.(XII.15.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt-be (2360 Gyál, Kőrösi út 190.) az Önkormányzat nevében eljáró személy meghatalmazottja:
– Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

176/2014.(XII.15.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa Grundért Sport Egyesületbe az alábbi személyeket delegálja:
– ifj. Rimóczi Sándor
– Dr. Gyopár Ernő
– Koszták Rudolf
– Weisz Gábor
– Körmöczi Csaba
– Papp János
– Ősz Gyula
– Dudás András
– Dr. Mészáros Sándor
– Balik Levente
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

177/2014.(XII.15.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Közbeszerzési Bizottságba az alábbi személyeket delegálja:
– Fényes Mihály
– Dr. Mészáros Sándor
– Morva István
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

178/2014.(XII.15.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2015. éves belső ellenőrzési tervét.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

179/2014.(XII.15.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja Nagytarcsa Község Képviselő-testületének 2015. éves munkatervét.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

180/2014.(XII.15.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. 20 fő dolgozóját nettó 50.000,- Ft + járulékai/ fő jutalomba részesíti.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

181/2014.(XII.15.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. által a Pátria Takarékszövetkezetnél 2014. december 19-én lejáró 10.000.000,- Ft vállalkozói folyószámlahitel fedezetét biztosítja azzal a feltétellel, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. 2015. évi vállalkozói folyószámlahiteléből visszafizetésre kerül.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

182/2014.(XII.15.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. részére a Petőfi ltp. folyamatos fűtésének ellátásához szükséges fa apríték és gázszámla finanszírozására bruttó 3.716.300.-Ft átutalásáról gondoskodik.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

183/2014.(XII.15.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Öregszőlők 1246/47.hrsz.-ú telekben lévő 50 m2-es földrészletet elcseréli a 1246/11.hrsz.-ú telekben lévő 50 m2-es földrészlettel. A két csereterület azonos 50 m2, így értékkülönbözet nélkül jöhet lére a csere, amely a magán és önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok közös megegyezésen alapuló telekmegosztást irányoz elő.
Felhatalmazza a polgármestert a telekmegosztással járó szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

184/2014.(XII.15.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nagytarcsai Tömegsport Egyesületet a 2014. novemberi számlák (edzők bére és jutalékai) kifizetésére 2015. évi költségvetési keret terhére 200.000,- Ft támogatásban részesíti.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal

185/2014.(XII.15.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Rimóczi Sándor Vilmos Polgármestert 2 havi jutalomban részesíti.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal