Határozatok 2019

2019. január 28.


1/2019.(I.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. január 28-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2/2019.(I.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem tárgyalja a 041/9. és 047 hrsz- ú ingatlanok cseréjét.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTOTTA

3/2019.(I.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy változtatás nélkül elfogadja a 2019/20-as tanévre vonatkozó általános iskolai körzethatárt: Nagytarcsa közigazgatási területén a Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola.
Felkéri a Polgármestert, hogy a határozati javaslatban kialakított véleményt juttassa el a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala részére.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2019. február 15.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

4/2019.(I.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a II. védőnői körzet kialakításához a Konténerpiac Kft. árajánlatát fogadja el és 6.720.000 Ft+ Áfa (6.450.000 Ft + Áfa + 120.000 Ft + Áfa szállítási díj + 150.000 Ft + Áfa összeszerelési díj) értékben megvásárolja a konténereket azzal a feltétellel, hogy a szerződésben rögzítésre kerül a nyújtott garancia időtartama és feltételei. A szerződés aláírására felkéri a polgármestert.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

5/2019.(I.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a II. védőnői körzet kialakításához szükséges konténertelepítés-előmunkálatait a Nagytarcsai Vagyonkezelő Kft. lássa el az előzetesen benyújtott árajánlat alapján.
Felhatalmazza a polgármestert a munkálatokhoz szükséges tervek elkészítésére és beszerzésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

6/2019.(I.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, a II. védőnői körzet konténereinek berendezéséhez kérjen 3 árajánlatot, melynek alapján a legolcsóbb ajánlat szerint rendelje meg az eszközök beszerzését.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

7/2019.(I.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatával az együttműködési megállapodást jóváhagyja a melléklet szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

8/2019.(I.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa 0115/7. hrsz-ú ingatlant belterületi átsorolását feltétellel támogatja. Az ingatlan tulajdonosa a szabályozási terv által rögzített szabályozási vonal mentén, szükséges telekalakítást elvégzi, és az úthoz tartozó területet az Önkormányzatnak térítés nélkül átadja. Továbbá, hogy a 0115/17 hrsz-ú ingatlan is a telekalakítást követően együttesen kerüljön belterületi övezeti átsorolásra. A tulajdonosok csatolják a Gyöngyvirág utcai építő közösség által kiadott igazolást arról, hogy a közösség által az ingatlan tulajdonra eső közös költséget megfizették. A belterületbe vonás támogatása csak az előzőekben felsorol feltételek együttes megléte esetén támogatott.
Határidő: 2019. 01. 31.
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

9/2019.(I.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz a 041/9. és 047. hrsz-ú ingatlanok cseréjére névszerinti szavazást kér.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

10/2019.(I.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja a Nagytarcsa 041/9 hrsz-ú ingatlant cseréjét úgy, hogy a 047 hrsz-ú ingatlanból – telekalakítást követően – kisebb terület beszámításával. Az ingatlan elidegenítésével (cseréjével) kapcsolatosan felmerült költségek a tartalék keret terhére kerüljenek elszámolásra. A szerződés bonyolítására felhatalmazza a Polgármestert.
Határidő: 2019. 02. 28.
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 3 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

11/2019.(I.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a 2019 – 2024 év időszakra vonatkozó “Település középtávú fejlesztési terv” fejlesztési koncepciót. Felhatalmazza a Polgármestert a HÉSZ szerződések és a szerződésekhez csatolt egyedi megállapodások megkötésére azzal, hogy a Területfejlesztők a településfejlesztési koncepcióban tervezett költségekhez területarányosan járuljanak hozzá. Ennek elmaradása esetén a Területfejlesztő kizárja magát a HÉSZ által nyújtott területfejlesztésből.
Az egyes HÉSZ szerződések megkötés előtt azok bemutatásra kerülnek a Képviselő-testületnek és csak a Képviselő-testület által elfogadott szerződések kerülhetnek aláírásra.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

12/2019.(I.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a bányaterületek esetében a hozzájárulási díj mértéke 300 Ft/m2 összegre változik.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

13/2019.(I.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 300 Ft/m2 összegű területfejlesztési hozzájárulási díjat állapít meg. Azon terület övezeti besorolása, amely lehetővé teszi lakóingatlan építését és ezt a telekalakító lakásépítés céljára kívánja hasznosítani, úgy több telekingatlan kialakításakor legfeljebb 1 alkalommal 700 m2 terület nagyságig mentesül a területfejlesztési hozzájárulási díj megfizetési kötelezettség alól.
A bányaterületek esetében 300 Ft/m2 összegben állapítja meg a felajánlás mértékét.
A területfejlesztéssel érintett ingatlantulajdonosok a területfejlesztési hozzájárulási díj módjáról egyedi szerződést kötnek Nagytarcsa Község Önkormányzatával. A szerződések megkötés előtt azok bemutatásra kerülnek a Képviselő-testületnek és csak a Képviselő-testület által elfogadott szerződések kerülhetnek aláírásra.
Képviselő-testületet felhatalmazza a Polgármestert a szerződések megkötésére
Határidő: 2019. 02.01-től folyamatosan
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

14/2019.(I.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa 1246/212 hrsz-ú (134 m2) ingatlant térítésmentesen átveszi és felhatalmazza a Polgármester a szerződés aláírására.
Határidő: 2019. 02. 15.
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

15/2019.(I.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a DPMV Zrt által a Kerepes, Kistarcsa és Nagytarcsa települések szennyvízelvezetését biztosító A2 jelű szennyvíz-végátemelő üzembiztos működési feltételeinek biztosítása tárgyában készített “Intézkedési tervet” elfogadja azzal a feltétellel, hogy a költség megosztás a mért szennyvízátemelési adatok százalékában kerüljön meghatározásra.
Határidő: 2019. 01. 31.
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

16/2019.(I.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, Kossuth u. 237/2. hrsz-ú ingatlanon lévő épületrész könyvtár céljára történő átalakítására a – Consulting Bau Fix Kft. visszalépése miatt – Seed Production Kft. (1134 Budapest, Váci út 47.) árajánlatát fogadja el bruttó 16.390.239,- Ft értékben, amely összeg a 2019. évi költségvetés terhére kerüljön kifizetésre. A kötendő vállalkozási szerződéshez kerüljön csatolásra teljességi nyilatkozat, illetve azzal a feltétellel, hogy rendkívüli Képviselő -testületi ülést hív össze a vállalkozási szerződésben foglaltak megtárgyalására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

17/2019.(I.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a fogorvosi rendelő bérleti díjának összegét 2019. évben továbbra is 0,- Ft/ hó összegben határozza meg. Továbbá, hogy a működési költség hozzájárulást egyedi mérési lehetőség esetében mérőórák szerint, illetve a többi helyiséggel közös költségek esetében százalékos arányban (29%) köteles megfizetni.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

18/2019.(I.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felkéri a polgármestert, valamint a Csillagszem Óvoda intézményvezetőjét a Nemzeti Közművekkel történő, 2019. április 1-jével kezdődő 24 hónap határozott időtartamra szóló szolgáltatási szerződés aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

19/2019.(I.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a 16TV 48.000,- Ft +27% ÁFA díjas ajánlatát és szerződés megkötésére felkéri a polgármestert.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2019. évi költségvetés elfogadása után
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

20/2019.(I.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar Katonasírokért Alapítványt Nagytarcsa Község Önkormányzata 100.000 forinttal támogatja.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

21/2019.(I.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 100.000,- Ft értékben támogatja a Mosolyért Közhasznú Egyesületet melynek célja a kistarcsai kórház újszülött és koraszülött osztály részére vérnyomásmérő monitor és újraélesztő készülék megvásárlása
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

22/2019.(I.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Peter Cerny Alapítványt Nagytarcsa Község Önkormányzata 100.000,- Ft egyszeri összeggel támogatja.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

23/2019.(I.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Rákóczi Szövetséget Nagytarcsa Község Önkormányzata 50.000,- Ft értékben támogatja.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

24/2019.(I.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata újraélesztő készüléket vásároljon Nagytarcsa település lakossága számára bruttó 600.000,- Ft értékben. Az újraélesztő készülék elhelyezésével kapcsolatban úgy dönt, hogy a Coop Zrt-vel felveszi a kapcsolatot, hogy a Rákóczi u. 35. szám alatt található Coop ABC – nél kerüljön elhelyezésre. Továbbá, hogy a kültéri szekrény telepítésének költségére bruttó 100.000,- forintot biztosít az Önkormányzat.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

25/2019.(I.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítványt” a Tűzoltó utcai Gyermekklinika részére beszerzendő vérnyomásmérő monitor megvásárlását Nagytarcsa Község Önkormányzata 50.000,- Ft értékben támogatja.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

26/2019.(I.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a melléklet szerinti tartalommal, elfogadja a Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatalának Etikai Kódexét
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester és Ancsin László Jegyző
Határidő: 2019. február 01.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

27/2019.(I.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Elterné Kunos Iréntől (Prestige8 stúdió) bruttó 90.000 ft-os áron megrendeli Nagytarcsa Község Önkormányzata számára a 2019. évi sport – kultúra rendezvénynaptárt 2000 példányszámban a 2019. évi költségvetés terhére.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

28/2019.(I.28.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa 017/3 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan visszamondott adásvételi szerződés alapján az átvett ingatlanértéket (77.629.034,- Ft) 2019. január 31-ig a megállapodás szerint visszautalja a Szilas Projekt Kft. részére. Megbízza a Polgármestert, hogy a Nagytarcsa Önkormányzat, Szilas Projekt Kft, Nagytarcsai Közszolgáltató közötti megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal írja alá. A 77.629.034,- Ft vételár 2019. január 31-én történő kiegyenlítésével egy időben kössön szerződést a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft.-vel az összeg ellentételezése érdekében.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2019. február 4.


29/2019.(II.04.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Seed Production Kft. (1134 Budapest, Váci út 47 B épület) valamint Nagytarcsa Község Önkormányzat között a 2142, Nagytarcsa Kossuth Lajos utca 237/2 szám alatti ingatlanon lévő könyvtár épületének karbantartására létrejött szerződést elfogadja a módosításokkal kiegészítve. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2019. február 05.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

30/2019.(II.04.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 28/2019 (I.28) számú határozatot úgy módosítja, hogy a Nagytarcsa 017/3 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan visszamondott adásvételi szerződés alapján az átvett ingó és ingatlanérték (77.629.034,- Ft) 2019. január 31-ig a megállapodás szerint kerüljön visszautalásra Nagytarcsai Közszolgáltató Kft-n keresztül a Szilas Projekt Kft. részére.
A Megállapodás (jogvita egyezséggel történő lezárásáról és tartozásátvállalásról) a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft, a Szilas Projekt Kft. és Nagytarcsa Község Önkormányzata között kerüljön aláírásra.
Nagytarcsa Község Önkormányzata a 77.629.034,- Ft vételár 2019. január 31-én történő közvetlen kiegyenlítésével egy időben kössön szerződést a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft.-vel az összeg ellentételezése érdekében.
Határidő: Azonnal
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2019. február 11.


31/2019.(II.11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbi taralommal elfogadja a napirendet.
Nyílt ülés:

1. 3/2018 ( II.7) Költségvetés rendeletének III-s módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

2. A 2019 évi költségvetés tervezet megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Zárt ülés:

1. Az A/2 szennyvíz átemelő pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatala
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

32/2019.(II.11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. január 28-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Dr. Kazinczy Erzsébet képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

33/2019.(II.11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbi módosításokkal kéri a 2019. évi költségvetési rendelet tervezetet átdolgozni, a költségvetés megalkotására összehívott rendkívüli ülésre.
 Iparűzési adó + 50 M Ft-tal történő növelése – > 550 M Ft-ról 600 M Ft-ra
 Kamerarendszer bővítés + bruttó 5 M Ft-tal történő növelése a Város cofog K64 soron
 A háziorvosi ellátás cofogon K63-ra fax, nyomtató beszerzésre br. 150.000 Ft elkülönítése
 Szabadidő cofogon K62-n nettó 12.800.000 Ft elkülönítése szabadidőpark kialakításra
 Múzeum, valamint Könyvtár cofogon reklám-propaganda kiadásokra nettó 200.000 Ft-200.000 Ft (K342) elkülönítése
 Múzeum cofog növelése színpad fedés miatt bruttó 3 M Ft összegben K71-en
 Közszolgáltató Kft-nek két plusz státusz miatt város cofogon K337-en, nettó 8 M + ÁFA elkülönítése
 Aszfaltozás (Sportköz) Utak cofogon K71re nettó 2,4 M betervezése
 Általános céltartalék növelése (K513) Város cofogon 10.528.000 Ft összegben
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

34/2019.(II.11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kerepes Város Önkormányzatával és Kistarcsa Város Önkormányzatával közösen, a három önkormányzat közös tulajdonába álló Kistarcsai A2 jelű szennyvíz végátemelő rekonstrukciójának II. üteme megvalósíthatósága érdekében, pályázni kíván az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtott támogatásra (a továbbiakban: Pályázat).
A Képviselő-testület jóváhagyja és elfogadja a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező konzorciumi megállapodást, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást aláírja. A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert minden a Pályázat benyújtásához szükséges dokumentum és okirat aláírására, valamint a dokumentumok támogató szervhez történő benyújtására.
Határidő: azonnal, illetve 2019. február 28. napja
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

35/2019.(II.11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 184/2018. (X.29.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja és elfogadja a DPMV Zrt. által készített, a 2019-2033 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervben foglaltakat, azzal, hogy
– az A2 jelű átemelőre vonatkozó munkálatok kivételével a felújítások, pótlások, beruházások fedezeteként – bérleti díjon kívül –önkormányzati forrás nem jelölhető meg,
– az A2 jelű átemelő rekonstrukciójának II. üteméhez tartozó munkálatok esetében a munkálatok fedezete – az arra benyújtott pályázat nyertessége esetén – az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtott támogatás lehet, amelyhez szükséges önerőt 100%-ban Nagytarcsa Község Önkormányzata biztosítja. Amennyiben a pályázat nem kerül támogatásra, úgy az A2 jelú átemelőre vonatkozó munkálatok fedezetére nem jelölhető meg bérleti díjon kívül önkormányzati forrás.
A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről a jogszabályok által előírt formában értesítse a víziközmű-szolgáltatást végző DPMV Zrt.-t és a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalt.
Határidő: azonnal
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

36/2019.(II.11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízási szerződés megkötése útján megbízza a dr. Szabó Iván Ügyvédi Irodát (1054 Budapest, Alkotmány utca 4. V/22.) a víziközmű-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos ellátási problémák és az A2 jelű szennyvízátemelő üzemeltetési problémáinak megoldásához kapcsolódó jogi tanácsadásra.
A Képviselő-testület jóváhagyja és elfogadja a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező ügyvédi megbízási szerződést és az előterjesztés 2. számú mellékletét képező megállapodást, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést és a megállapodást aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2019. február 15.


37/2019.(II.15.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbi taralommal elfogadja a napirendet.
Nyílt ülés:

1. 2019. évi költségvetési rendelet II. fordulójának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

38/2019.(II.15.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. február 15-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2019. február 25.


39/2019.(II.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbi tartalommal elfogadja a napirendet
Zárt ülés:
1. Nagytarcsa település gyermek háziorvosi praxisára beérkezett pályázat megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

2. Javaslat Nagytarcsa Község védőnői feladatainak ellátására vonatkozó feladat –átadási szerződésre (mint egyéni vállalkozó) és telephely-kialakításra
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

3. Településfejlesztési stratégiai tanulmányterv készítésének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

4. Településfejlesztési stratégiai döntések megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

5. Településfejlesztési igények megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

6. Az A/2 szennyvízátemelővel kapcsolatos szándéknyilatkozat
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Nyílt ülés:
1. A Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

2. Civil szervezetek elnökeinek beszámolója- 2018 évi rendezvények elszámolása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

3. A VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00065 azonosító számú pályázathoz (Nagytarcsa Község bölcsőde építési projektje) kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására beérkezett ajánlatok elbírálásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

4. Nagytarcsa Község Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

5. Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

6. Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2019. évi kulturális- és sport eseményeinek támogatására kiírt pályázatra beérkezett támogatási kérelmek megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

7. A Nagytarcsai Közszolgáltató Kft kölcsönszerződései futamidejének meghosszabbítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

8. Közvilágítási üzemeltetési szerződés (JUKO KFT.) módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

9. HÉSZ I/C módosítás III. fázis munkaanyag megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

10. Unimog munkagép vásárlása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

11. Viziközművek állami rekonstrukciós alapjából nyújtott támogatás megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

12. „Tiszta udvar rendes ház” pályázat előkészítése, meghirdetés márc. 15-től
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

13. Kezdeményezés Kissné Szarka Krisztina Védőnői Szolgálati Emlékérem díjra való felterjesztésre
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

14. Nagytarcsa Közalapítvány elnökének beszámolója
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

15. Március 15. községi ünnep – tájékoztatás
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

16. Polgármester éves szabadságának megtárgyalása
Előterjesztő: Ancsin László jegyző

17. Egyebek
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

40/2019.(II.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. február 25-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Dr. Kazinczy Erzsébet képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

Zárt ülés:

41/2019.(II.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képvisel-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Községben a gyermek háziorvosi teendőket Dr. Kovács Viktória csecsemő és gyermekgyógyász közreműködésével lássa el.
Továbbá Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Ronhild R. Bt.-vel kösse meg az új szerződést és indítsa meg az engedélyeztetési eljárást.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

42/2019.(II.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Képviselő-testülete az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 7.§ (2) bekezdés b) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy Csépe Katalin Éva és Simonné Szatmári Tünde védőnő 2019. május 1. napjától Nagytarcsa Község Önkormányzata közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 16/2018.(X.2.) rendeletének melléklete szerint a területi védőnői körzettel kapcsolatos feladatait egyéni egészségügyi vállalkozóként lássa el.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Csépe Katalin Éva és Simonné Szatmári Tünde egyéni egészségügyi vállalkozó Nagytarcsa Önkormányzata közigazgatási területén lévő egészségügyi alap ellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 16/2018.(X.2.) rendeletének melléklete szerint a 2. számú területi védőnői körzettel összefüggésben telephelyként 2142 Nagytarcsa Sport u. 8 . hrsz 03/3) bejegyeztethesse.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy Csépe Katalin Éva és Simonné Szatmári Tünde egyéni egészségügyi vállalkozó részére területi védőnői feladatok ellátására határozatlan időre bérbe adja a Nagytarcsa Sport u. 8. hrsz 03/3 szám alatt található konténert (melyben munkaszoba, váróhelyiség a mellékhelyiségekkel együtt, valamint tanácsadó szoba található) 1/2-1/2 arányban, Csépe Katalin Éva és Simonné Szatmári Tünde területi védőnőkkel közös használatba adja.
A dija bruttó 25.000 Ft /hó összegben határozza meg.
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy 2019. május 1 napjától lemond a Nagytarcsa közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 16/2018.(X.2.) rendeletének 2. számú területi védőnői körzettel összefüggő Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelői finanszírozásról.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, Csépe Katalin Éva és Simonné Szatmári Tünde egyéni egészségügyi vállalkozásával összefüggő szükséges dokumentumok, szerződések elkészíttetésére és aláírására.
határidő: azonnal
felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

43/2019.(II.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a PESTTERV Kft. (1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em.) szerződése ajánlatát és elkészítteti Nagytarcsa Község közigazgatási területére – a község számára és érdekében – a helyi gazdaságfejlesztést elősegítő komplex terület-, és településrendezési stratégiai tanulmánytervet, továbbá a község legfontosabb rendezési feladatainak feltárására, alapvető megoldási elképzelések bemutatására szaktanácsadást vesz igénybe.
A szerződésben foglalt 7.000.000.-Ft+Áfa összeget a tartalék keret terhére kéri elszámolni azzal a feltétellel, hogy a fejlesztéssel érintett Fejlesztők felé területarányosan kerüljön az összeg szétosztásra.
Felkéri a Polgármestert a munka megrendelésére és a szerződés aláírására.
Határidő: 2019. 02. 28.
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

44/2019.(II.25.) Képviselő-testületi határozat
1) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy figyelembe véve a PESTTERV Kft. 2019.02.04. napján tartott általános tájékoztatóján elhangzott javaslatokat, el kell készíttetni a település teljes területére érvényes stratégiai tanulmánytervet a község legfontosabb rendezési feladatainak feltárására, alapvető megoldási elképzelések bemutatására.
2) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a fejlesztők által kezdeményezett településrendezési tervi módosítási kéréseket az 1997. évi LXXVIII. törvény 17.§ j) pontjában rögzített településrendezési szerződés megkötése alapján teljesíti, melynek feltétele a becsatolt – fejlesztési területre készített – tanulmányterv. A településrendezési szerződésekben az egyéb jogszabályi feltételek teljesítése mellett figyelembe kell venni a település teljes területére érvényes stratégiai tanulmánytervi megállapításokat is.
3) A döntés célja a stratégiai jelentőségű helyi településfejlesztési és településrendezési döntések megalapozottságának és tervszerűségének fokozása.
Határidő: 2019. 02. 28.
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

45/2019.(II.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szilas-Projekt Kft. (2142 Nagytarcsa, Múzeumkert u. 13.) Nagytarcsa külterület: 0126/30; 0126/11; 0126/10 és 0126/9 hrsz-ú ingatlanok (67.982 m2), valamint a Nagytarcsa 093/98-110; 093/271; 093/267-268; 093/262-263; 093/283 és 093/286 hrsz-ú ingatlanok (154.080 m2) gazdasági terület övezeti átsorolását jóváhagyja. A jóváhagyás feltétele, hogy az Önkormányzat és a Szilas-Projekt között létrejött 2016.08.18.-i szerződés annak D/8 pontja kivételével, elszámolásra és lezárásra került. A szerződés D/8 pontban a – Fejlesztő által kifogásolt- Nagytarcsa 0126/32, 0126/52 és az ebből kialakult 0126/110 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos igényeket, a Felek külön jogi eljárás keretében rendezik.
Felkéri a Polgármestert az új szerződés előkészítésére és a Képviselő-testület jóváhagyását követő aláírásra, továbbá a Pestterv kft. felé történő fejlesztési szerződés előkészítésére, aláírására.
Határidő: 2019. 03. 18.
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

46/2019.(II.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzat (cím: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4., képviseli Rimóczi Sándor Vilmos polgármester) a 2011. évi CCIX. víziközmű szolgáltatásról szóló törvényben előírt ellátási felelősi kötelezettségének magasabb színvonalú ellátása érdekében, jelen okirat aláírásával kinyilvánítja azon kifejezett szándékát, hogy a tulajdonát képező víziközmű vagyonelemek üzemeltetésével a törvényi előírások és rendelkezések által lehetővé tett legrövidebb időn belül a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt-t (2600 Vác Kodály Zoltán út 3.) kívánja megbízni és ezen keresztül a felhasználók számára az ivóvízszolgáltatási és szennyvízelvezetési szolgáltatást biztosítani.
Az Önkormányzat jelen szándéknyilatkozat alapján megbízza a DMRV Zrt-t az üzemeltetési feladatok átvételével kapcsolatos feladatok előkészítésének megkezdésével, és felhatalmazza a tulajdonát képező víziközmű vagyonelemekkel kapcsolatos adatokba, nyilvántartásokba és dokumentumokba történő betekintésre.
Határidő: 2019. március 5.
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

Nyílt ülés:
47/2019.(II.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a módosításokkal elfogadja a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

48/2019.(II.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a
• Nagytarcsai Tömegsport Egyesület 2018. évi kulturális- és sport pályázatpénzügyi beszámolóját
• a Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesület 2018. évi kulturális- és sport pályázat pénzügyi beszámolóját.
• a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatának 2018. évi kulturális- és sport pályázat pénzügyi beszámolóját.
• Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület 2018. évi kulturális- és sport pályázat pénzügyi beszámolóját.
• a Nagytarcsai Alapfokú Művészeti Iskola 2018. évi kulturális- és sport pályázat pénzügyi beszámolóját.
• a Képviselő-testületnek a Füzesligeti Lakópark Egyesület 2018. évi kulturális- és sport pályázat pénzügyi beszámolóját.
• a Képviselő-testületnek a Blaskovits Alapítvány 2018. évi kulturális- és sport pályázat pénzügyi beszámolóját.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

49/2019.(II.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00065 azonosító számú pályázathoz (Nagytarcsa Község bölcsőde építési projektje) kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására beérkezett ajánlatok közül a Gesztorház Bt. ajánlatát fogadja el.
Felhatalmazza a polgármestert az eljárás lebonyolítására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

50/2019.(II.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közbeszerzési Szabályzatot a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

51/2019.(II.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az alábbiak szerint fogadja el a 2019. évi közbeszerzési tervét:

Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés tervezett mennyisége Közbeszerzésre irányadó eljárási rend Tervezett eljárás fajtája Eljárás megindításának időpontja Szerződés teljesítésének várható időpontja
bölcsőde építése 1 db Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. §. Nyílt eljárás 2019. április 2019. október

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

52/2019.(II.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a civil szervezetek által benyújtott pályázatok megvalósításához szükséges források biztosítására a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja az alábbi összeget:
A sport-és kultúra keret terhére az előterjesztésben szereplő táblázat alapján mindösszesen 22.787.000 Ft. Ezzel párhuzamosan az általános céltartalék terhére 10.287.450 Ft értékben a táblázatban megjelölt fejlesztéseket, beruházásokat hagyja jóvá, melyeket Nagytarcsa Község Önkormányzata valósít meg.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

53/2019.(II.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. kölcsönszerződései futamidejének meghosszabbítását támogatja 2019. december 31-ig. A szerződés aláírására felkéri a polgármestert.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

54/2019.(II.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a JUKO Kft. közvilágítás üzemeltetésre és karbantartásra vonatkozó szolgáltatási szerződését 2019. december 31-ig meghosszabbítja és jóváhagyja a 10 %-os áremelkedést, melynek értelmében a havi díj 78.652 Ft + ÁFÁ-ról 86.520 Ft + ÁFÁ-ra nő.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

55/2019.(II.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a HÉSZ I/C módosítás III. fázis munkaanyag megtárgyalását elnapolja, és vissza hozza tárgyalni a soron következő Pénzügyi bizottsági ülésre.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

56/2019.(II.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul az Unimog munkagép beszerzéséhez a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. vagyonaként. A beszerzés 7.500.000 Ft + Áfa, a költségvetés „egyéb tárgyi eszköz beszerzés (0666020 város cofog) terhére „kerüljön elszámolásra.
Határidő: Azonnal
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

57/2019.(II.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata úgy határoz, hogy Nagytarcsa, Zrínyi utcai szennyvízátemelő nyomócső kiváltás pályázat megtárgyalásához a DPMV. Zrt.-től részletesebb anyagot kér, amennyiben megkapja újra tárgyalja rendkívüli Képviselő-testületi ülés keretében.
Határidő: Azonnal
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

58/2019.(II.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzata úgy határoz, hogy a soron következő rendes ülésre visszahozza a 14/2010. (XI.30.) rendelet módosítás tervezetét azzal a változtatással, hogy kiemeli belőle a „Tiszta utca pályázatot”, ezzel egyidejűleg a 2019. évi pályázat kiírását rendelet hatályba lépését követően fogja kihirdetni.
Határidő: 2019 április 1.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

59/2019.(II.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Védőnői Szolgálatért” díjra vonatkozó felhívást az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja és felkéri a Polgármestert, hogy a felterjesztésről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

60/2019.(II.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Nagytarcsa Közalapítvány elnökének beszámolóját
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

61/2019.(II.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő–testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata (NSZÖ) által szervezett 2019. évi március 15-i ünnepség tervezetét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

62/2019.(II.25.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Rimóczi Sándor Vilmos polgármester 2019. évre vonatkozó szabadságának ütemezését az alábbiak szerint fogadja el.
2019.február 19 – február 28. 8 nap
2019. március 25-március 29. 5 nap
2019.július 1-július 26. 20 nap
2019.szeptember 16-szeptember 27. 10 nap
Összesen: 43 nap
Felelős: Ancsin László Zoltán jegyző
Határidő: folyamatos
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2019. március 11.


63/2019.(III.11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbi tartalommal elfogadja a napirendet
Nyílt ülés:

1. HÉSZ I/C módosítás III. fázis munkaanyag megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

64/2019.(III.11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. február 25-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

65/2019.(III.11.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a PESTTERV KFT. (1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. emelet) által elkészített településrendezési tervmódosítási csomagból a Nagytarcsa területére vonatkozó HÉSZ I/C módosítás III: fázis kiemelt fejlesztési területeket (093/31, 093/32, 093/33, 093/34, 093/112, 093/113, 093/114, 093/115 hrsz. ingatlanok) tartalmazó munkaanyagot és hozzájárul annak hatóság felé történő gyorsított eljárással történő benyújtásához és ahhoz, hogy az egyeztetett anyagból önálló településrendezési terv készülhet azzal a feltétellel, hogy a képviselői észrevételek és javaslatok az általános HÉSZ módosítás anyagában feldolgozásra kerülnek.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Határidő: a 2019. áprilisi rendes testületi ülés időpontja
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2019. március 18.


66/2019.(III.18.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbi tartalommal elfogadja a napirendet
Nyílt ülés:

1./ Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. 35 millió Ft-os jegyzett tőke emelése, két korábbi tagi kölcsön rendezése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

2./ Nagytarcsai Közszolgáltató Kft tulajdonában álló
– Nagytarcsa külterület 017/1 hrsz-ú 9248 nm nagyságú kivett telephely
– Nagytarcsa külterület 017/4 hrsz-ú 7620 nm nagyságú kivett telephely
– Nagytarcsa külterület 017/5 hrsz-ú 3596 nm nagyságú kivett telephely
– Nagytarcsa külterület 018/13 hrsz-ú 4327 nm nagyságú kivett saját használatú út.
ingatlanok adás-vétele, valamint a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft tagi kölcsönének visszafizetése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

3./ Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. hulladékszállítási számlájának kifizetése (017/3 hrsz.)
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

67/2019.(III.18.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. március 18 -i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Dr. Kazinczy Erzsébet képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

68/2019.(III.18.) Képviselő-testületi határozat
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képvisel-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. jegyzett tőkéjét emelje meg az általános céltartalék keret terhére 35 millió forinttal, pénzmozgás nélkül, amely az Önkormányzat számára kiadásként jelentkezik, azzal, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. hulladékgazdálkodásával kapcsolatos fennálló követelése realizálódik, a Kft. köteles a beérkező összeget a tulajdonos számlájára azonnali hatállyal átutalni. A fennálló tagi kölcsönből fennmaradó 53.279,- Ft-ot a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. átutalja a tulajdonos Önkormányzat részére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

69/2019. (III.18.) Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képvisel-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. tulajdonában álló 017/1, 017/4, 017/5 hrsz-ú ingatlanok kerüljenek Nagytarcsa Község Önkormányzatának tulajdonába, amellyel párhuzamosan 77.629.034, – Ft összegű tagi kölcsön visszafizetettnek minősül. Megbízza a Polgármestert a szerződés aláírásával, valamint az ingatlanok értékesítése céljából a pályázati felhívás előkészítésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

70/2019. (III.18.) Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. által benyújtott 000067/2019 számú – a 017/3 hrsz-ú ingatlanról történt zöldhulladék elszállításáról szóló – számlát az általános céltartalék keret terhére 1.242.060 Ft összegben átutalással 15 napon belül megfizeti a Kft. részére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2019. március 25.


71/2019. (III.25.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. március 25 -i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Rónai Pálné képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

72/2019. (III.25.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbi tartalommal és változtatással elfogadja a napirendet
1. Nagytarcsa Község Képviselő-testülete 10/2014. (XI.30.) Önkormányzati rendelete „Tiszta udvar rendes ház” rendelet módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
2. Nagytarcsa Község Képviselő-testülete önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
3. Blaskovits Oszkár Általános Iskola tanuló létszám emelése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
4. Nagytarcsai gyermekek védőoltásának támogatásáról szóló döntések meghozatala
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
5. Nagytarcsa külterület 0118/2, 0118/3, 0118/6 és 198 hrsz-ú ingatlanok átvétele.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
6. Nagytarcsa, Jókai utca utolsó szakaszának aszfaltozási költségéhez való hozzájárulás
megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
7. Nagytarcsa 079/4. hrsz-ú ingatlanrész megvásárlás vételár módosítása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
8. Nagytarcsa külterület 0135/41-53 és 0133/6 hrsz-ú ingatlanok övezeti átsorolása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
9. Polgármester cafeteria keretének megállapítása
Előterjesztő: Ancsin László Jegyző
10. 52/2019 (II.25) KT határozat módosítása, a Sport és kultúra keretből átcsoportosított összeg módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
11. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem önkormányzati tagjának megválasztása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
12. Szavazat Számláló Bizottságba tagok választása
Előterjesztő: Ancsin László Jegyző
13. Tájékoztató a DPMV Zrt. vállalásairól
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
14. A házi gyermekorvos 2018. évi beszámolója
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
15. Jókai lakópark játszótér
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
16. Egyebek
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

73/2019. (III.25.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola tanulói létszámának 280 főről 400 főre történő emelésével.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

74/2019. (III.25.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határoz, hogy felhatalmazza a polgármestert a védőoltások támogatásáról szóló rendelet előkészületeinek megkezdéséhez az alábbi tartalommal: A rendelettel az alábbi oltásokat javasolja bevezetni 2019. szeptemberétől az azt igénylő gyermekek részére: HPV (humán papilloma-vírus/nemi szemölcs), Meningitis (agyhártyagyulladás). A HPV oltást javasolja bevezetni a 7. osztályos fiúk részére, ha ez központilag nem kerül bevezetésre, valamint az agyhártya gyulladás C típusa elleni 2. védőoltást. Mindkét oltás fajtát teljes összegű támogatással javasolja támogatni. HPV oltóanyag neve: Gardasil – 36.740 ft x2 (két oltás szükséges)= 73.488 ft x 20 (kb. 20 fő)= 1.469.760 ft. Agyhártyagyulladás C típusa. Oltóanyag neve: Nimenrix Korcsoport: 6-7 évesek. 2019-ben 6 éves 60 fő. Ár: 12.630 ft x 60 = 757.800 ft.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

75/2019. (III.25.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határoz, hogy leveszi napirendről a Nagytarcsa külterület 0118/2, 0118/3, 0118/6 és 198 hrsz-ú ingatlanok átvételének megtárgyalását.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

76/2019. (III.25.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Jókai utca utolsó szakaszának aszfaltozási költségéhez való hozzájárulás megtárgyalását elnapolja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

77/2019. (III.25.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testület, úgy határoz, hogy a 6/2018 (I.29.) sz. Kt. határozatát módosítja és a Nagytarcsa 079/4. hrsz-ú ingatlanrészt vételárát 7,5 mFt összegben állapítja meg, valamint a telekalakítással felmerülő költségek figyelembevételével megvásárolja az ingatlanrészt, egyben felhatalmazza a Polgármestert a szerződés lebonyolítására és a szerződés aláírására. Az összeg általános céltartalék keret terhére kerül elszámolásra.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

78/2019. (III.25.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testület, úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, külterület 0135/41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 53 és 0133/6 hrsz-ú ingatlanok GKSZ övezeti átsorolásának megtárgyalását elnapolja a Stratégiai Tanulmányterv elkészítéséig, illetve visszahozza rendkívüli Pénzügyi Bizottság ülésre megtárgyalásra.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

79/2019. (III.25.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a polgármester 2019. évi cafeteria juttatásának – közterheket is tartalmazó – bruttó összegét évi 200.000 forintban, azaz 2019. október 31-ig terjedő időszakra bruttó 166.667,- forintban határozza meg.
Felelős: Ancsin László
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

80/2019. (III.25.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Füzesliget Lakóparkban a játszótér fejlesztésére 1.078.230,- Ft-ot különít el, amely beruházást az Önkormányzat valósít meg az Önkormányzat általános céltartalék keret terhére, a korábbi 52/2019. (II.25.) Képviselő-testületi határozat szerint.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

81/2019. (III.25.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
• a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6. tagjának Tokaji Attilát választja meg.
• a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 7. tagjának Szalkai Gábort választja meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

82/2019. (III.25.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szavazatszámláló Bizottság tagjává megválasztja Hegedűs Lászlóné, Fényes Hajnal Csillag és Farkas Ete Domonkos tagokat.
Határidő: eskütételre: legkésőbb 2019. május 24-ig
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester az eskütétel vonatkozásában
A határozatban foglaltak előkészítéséért: Ancsin László jegyző
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

83/2019. (III.25.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft.-t azzal, hogy mérje fel annak lehetőségét, hogy milyen módon lehet a saját eszközeivel, humán erőforrásával a legköltséghatékonyabb módon, a jelenlegi állapotot a gyerekek részére használhatóbb állapotba felújítani. Továbbá, hogy a játszótéri eszközökre kérjen be árajánlatokat.
Határidő: Következő Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülés.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2019. március 27.


84/2019. (III.27.) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. március 27 -i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Dr. Kazinczy Erzsébet képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

85/2019. (III.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbi tartalommal és változtatással elfogadja a napirendet
1. A Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. 2015. és 2016. évi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
2. A Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. vezető tisztségviselőinek és a Felügyelő Bizottságának javadalmazási szabályzata jóváhagyása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
3. A Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. tulajdonosi képviselőjének személye és hatásköre
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

86/2019. (III.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
1. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft.2015. évi beszámolóját a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. 2016. évi beszámolóját a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
3. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. taggyűlését a fenti döntésről tájékoztassa.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

87/2019. (III.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
1. Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. javadalmazási szabályzatát a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. taggyűlését a fenti döntésről tájékoztassa.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

88/2019. (III.27) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
1. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. taggyűlési és tulajdonosi képviselőjének ifj. Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester Úrnak egyedüli, teljes jogú eljáróként a felhatalmazást megadja.
2. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. taggyűlését a fenti döntésről tájékoztassa.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2019. április 29.


89/2019. (IV.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. április 29 -i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Dr. Kazinczy Erzsébet képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

90/2019. (IV.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbi tartalommal és változtatással elfogadja a napirendet
Napirend előtt:
Lejárt határidejű határozatok visszajelentése
Nyílt ülés:
1. Nagytarcsa 0147/46 hrsz-ú ingatlan belterületbe való sorolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2. Nagytarcsa külterület 0118/2, 0118/3, 0118/6 és 198 hrsz-ú ingatlanok átvételének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
3. Budapest X. kerület Bihari utca – Üllői út – Déli körvasút – Balkán utca által határolt terület TSZT 2017 és FRSZ eseti módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
4. Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2017) és Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) eseti módosítása a Budapest XXIII. kerület, Vízisport utca menti hétvégi házas üdülőterület ingatlanaira vonatkozóan
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
5. Új kormányzati funkciók bejegyzése az Önkormányzat törzskönyvi kivonatára
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
6. Javaslat a VI. Zeneiskolai Tehetséggondozó tábor és a zenei világnap Nagytarcsán elnevezésű rendezvény támogatására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
7. HelpyNet rendszer bevezetése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
8. II. sz. védőnői körzet eszközbeszerzésével kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
9. A Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat 2018. évi szakmai beszámolója
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
10. A Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat Szakmai Programja
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
11. A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola és Községi Könyvtár 2018. évi beszámolója
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
12. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi átfogó értékeléséről
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
13. A Nagytarcsai Tömegsport Egyesület 2018.-2019 évi támogatása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
14. DPMV Zrt. 2018. évi mérlegbeszámoló és a 2019. évi gazdálkodási tervének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
15. Jókai lakóparknál játszótér kialakítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
16. Egyebek:
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

91/2019. (IV.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 8/2017 (I.30) Kt. határozatát módosítja azzal, hogy a Nagytarcsa, 0147/46-52. hrsz-ú ingatlanok belterületbe támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

92/2019. (IV.29) Képviselő-testület határozata:
1.) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Fővárosi és Pest megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (1135 Budapest, Lehel u. 43-47.) kezelésében lévő Nagytarcsa külterület:
 0118/2 helyrajzi számon felvett, kivett Szilas-patak (nyílt árok) megnevezésű, 2562 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának
 0118/3 helyrajzi számon felvett, kivett Szilas-patak (nyílt árok) megnevezésű, 2312 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának
 0118/4 helyrajzi számon felvett, kivett Szilas-patak (nyílt árok) megnevezésű,525 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának
 0118/5 helyrajzi számon felvett, kivett Szilas-patak (nyílt árok) megnevezésű, 82 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának
 0118/6 helyrajzi számon felvett, kivett Szilas-patak (nyílt árok) megnevezésű, 1.4605 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának
 198 helyrajzi számon felvett, kivett Szilas-patak (nyílt árok) megnevezésű, 6437 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2.) Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés … .) 1. és 12. pontjaiban meghatározott településfejlesztés, településrendezés; és honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és felszíni csapadékvizek elvezetésének céljára kívánja felhasználni.
3.) Nagytarcsa Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagytarcsa külterület 0118/2, 0118/3, 0118/4; 0118/5; 0118/6 és 198 hrsz-ú ingatlanok n ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagytarcsa külterület 0118/2, 0118/3, 0118/4; 0118/5; 0118/6 és 198 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

93/2019. (IV.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
a 0118/2, 0118/3, 0118/4, 0118/5, 0118/6, és a 198 hrsz-ú ingatlanok ( Nyílt árok, volt Szilas-patak mellékág) területe kizárólag felszíni csapadékvizek elvezetésének céljára kívánja felhasználni.
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

94/2019. (IV.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest X. Bihari utca – Üllői út – Déli körvasút sor – Balkán utca által határolt terület TSZT 2017 és FRSZ eseti módosítás eljárásában nem kíván részt venni.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

95/2019. (IV.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2017) és Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) eseti módosítása a Budapest XXIII. kerület Vizisport utca menti hétvégi házas üdülőterület ingatlanaira vonatkozó eljárásában nem kíván részt venni.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

96/2019. (IV.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbi kormányzati funkcióknak a Nagytarcsa Község Önkormányzatának törzskönyvi kivonatára történő bejegyzését kéri a Magyar Államkincstártól:
013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
017010 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047120 Piac üzemeltetése
066010 Zöldterület-kezelés
063080 Vízellátással kapcsolatos közműépítése, fenntartása, üzemeltetése
072111 Háziorvosi alapellátás
072311 Fogorvosi alapellátás
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
104031 Gyermekek bölcsödében és mini bölcsödében történő ellátása
104035 Gyermekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali intézményében
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

97/2019. (IV.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a VI. Zeneiskolai Tehetséggondozó tábort és a zenei világnap Nagytarcsán elnevezésű rendezvényt az Önkormányzat finanszírozza a már korábban megítélt támogatás terhére, a Sport és Kultúra keretből. Ezzel párhuzamosan az 52/2019. (II.25) számú KT határozatban a Nagytarcsai Alapfokú Művészeti Iskola számára támogatásként megítélt 696.000 Ft összeg visszavonásra kerül.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

98/2019. (IV.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 évre szerződést köt a HelpNet Kft-vel, 2019.07.01-től 2020.07.01-ig, melynek éves díja 1 éves szerződés esetén nettó 624.000 Ft + ÁFA, melynek fedezete a költségvetésben átcsoportosításra kerül a 082063 Cofogon a K71 sorból, a múzeum színpad fedésére elkülönített bruttó 3.000.000 Ft-ból. A szerződéskötést követően a HelpNet Kft. megkezdi a rendszer előkészítését, integrálását, a helyi adottságoknak, elvárásoknak megfelelően.
Határidő: 2019.07.01
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 5 igen, 2 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

99/2019. (IV.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy további bruttó 2.000.000 Ft-ot elkülönít a költségvetés 082063 Cofogon a K71 sorból, a múzeum színpad fedésére elkülönített bruttó 3.000.000 Ft terhére a II. védőnői körzet eszköz beszerzésére Határidő: azonnal
felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

100/2019. (IV.29) Képviselő-testület határozata:
A Nagytarcsa Község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat vezetője által készített 2018. évi szakmai beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület elrendeli a beszámoló megküldését a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály részére.
Határidő: azonnal, illetve 2019. május 31.
Felelős: jegyző
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

101/2019. (IV.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B.§ (1) bekezdés c) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104.§ (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.§ (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladat és hatáskörében eljárva, az általa alapított és fenntartott Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező – Szakmai Programot a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
Egyidejűleg a 3/2018. (I.29.) számú határozattal elfogadott Szakmai Program hatályát veszti.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

102/2019. (IV.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskolai és Községi Könyvtár vezetője által a KSZR-ben végzett 2018. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

103/2019. (IV.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi átfogó értékeléséről szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület elrendeli a beszámoló megküldését a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály részére.
Határidő: azonnal, illetve 2018. május 31.
Felelős: jegyző
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

104/2019. (IV.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Tömegsport Egyesület számára az idei, 2019. évi költségvetésből megállapított 8.000.000 Ft-os támogatást – a szerződés aláírását, valamint a szükséges dokumentumok hiánytalan benyújtását követően – úgy fizeti ki, hogy 6.039.290 Ft-ot átutalással rendezi, 1.960.710 Ft-ot pedig a tavalyi támogatás, számlákkal alá nem támasztott részébe beszámítja.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

105/2019. (IV.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a a Jókai lakóparkban játszóteret kíván létesíteni, bruttó 2.000.000 Ft értékben. Ennek fedezete a Sport-kultúra keretből az általános céltartalék keretbe „létesítmények fenntartása, tenisz pályák fedése, kazán beszerzése, stb.” céljára átcsoportosított 7.000.000 Ft összeg, amelyből 2.000.000 Ft a játszótér kialakítására átcsoportosításra kerül a város cofogra, beszerzésre.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2019. május 20.


106/2019. (V.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. május 20 -i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

107/2019. (V.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Kmeczik Gábor Vilmos javaslatára a 2-8-ig napirendi pontokat nem tárgyalja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

108/2019. (V.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el.
1. Seres Norbert László fejlesztési igényének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2. HÉSZ I/C módosítás III. fázis munkaanyag megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
3. Nagytarcsa Településfejlesztési koncepció munkaközi anyag megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
4. Nagytarcsa, külterületi 041/9. és 047 hrsz-ú ingatlanok cseréjének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
5. Nagytarcsa 483 hrsz-ú ingatlan övezeti átsorolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
6. Térképi adatigényének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
7. A Csillagszem Óvoda bővítése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
8. Javaslat a Nagytarcsai Csillagszem Óvoda alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
9. A 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet (zárszámadási rendelet)
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

109/2019. (V.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Seres Norbert László ügyvezető, az L.V.B. INERT Kft. fejlesztési igényét támogatja és elvi támogatását adja ahhoz, hogy a csatolt rajzon lehatárolt összesen 58,5 ha nagyságú ezen területek (0133/6, 0135/41-től 0135/47-ig) olyan beépítésre nem szánt különleges komplex (inerthulladék feldolgozó, hasznosító, ásványi nyersanyag kitermelő és megújuló energiaforrás hasznosító) területfelhasználásba kerülhessenek átsorolásba. Továbbá, hogy a szükséges előkészítő és egyéb tervezési munkák is mielőbb elkezdődhessenek és a tervezési munkák köre a településrendezési feladatokon túlmenően terjedhessen ki az új BATrT-be való regionális tervi beillesztési eljárásra is, mely lehetővé teszik a tervezett napelempark, mint „kiserőmű”, valamint az érintett területek a „sajátos területfelhasználású térségbe” történő sorolását.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 4 igen 1 tartózkodás 1 nem szavazati aránnyal a határozati javaslatot ELFOGADJA.

110/2019. (V.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a PESTTERV Kft. (1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em.) által elkészített településrendezési tervmódosítási csomagból a Nagytarcsa területére vonatkozó HÉSZ I/C módosítás III. fázis kiemelt fejlesztési területek tartalmazó munkaanyagot. A partnerségi egyeztetést követően észrevétel és javaslat nem érkezett, ezért a munkaanyag hatóság felé gyorsított eljárással történő benyújtásához hozzájárul, hogy az egyeztetett anyagból önálló településrendezési terv készüljön.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

111/2019. (V.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, elfogadja „Nagytarcsa Község Településfejlesztési koncepciója” tervezetét.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

112/2019. (V.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a PESTTERV Kft. (1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em.) által készített Nagytarcsa Község településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata és szabályozási terve II. munkaközi tervdokumentáció munkaanyagot a 2019. május 27-ig írásban benyújtott módosítási javaslatokkal módosítja/kiegészíti. Továbbá, a következő fázisú tervdokumentáció elkészíthető és a tervhatósági egyeztetés megkezdhető.
Határidő: folymatos
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

113/2019. (V.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 09/16, 09/17, 09/18, 09/19 helyrajzi számú ingatlanokat Nagytarcsa Község Önkormányzata kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja, valamint fenntartja lakóterületté történő átsorolását, támogatja az ehhez szükséges területcserét, amelyet a jelenlegi kvótából biztosít.
Továbbá, a terület cserére vonatkozó THV-t, valamint a terület cserés módosítást akkor indítja el az Önkormányzat, ha a tulajdonos a Földhivatal által megküldött művelési ág kivonásáról szóló határozatot megküldte az Önkormányzatnak és megköti az erre vonatkozó szerződéseket.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

114/2019. (V.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja a Nagytarcsa 041/9 hrsz-ú ingatlant cseréjét úgy, hogy a 047 hrsz-ú ingatlanból – telekalakítást követően – kisebb terület beszámításával. Az ingatlan elidegenítésével (cseréjével) kapcsolatosan felmerült költségek a tartalék keret terhére kerüljenek elszámolásra. A szerződés bonyolítására felhatalmazza a Polgármestert.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 1 nem, 2 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

115/2019. (V.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, Rákóczi u. 48. 483 hrsz-ú ingatlan jelenleg Vt-1 (településközpont vegyes építési övezet) helyett Lf-1 (falusias lakóövezet) övezeti átsorolását támogatja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

116/2019. (V.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Lechner Nonprofit Kft-től (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) kérje meg a településügyi dokumentumok készítéséhez szükséges térképi adatbázisok és adatok ingyenes átadását.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

117/2019. (V.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Csillagszem Óvodát 20 gyerek elhelyezése érdekében egy csoportszobával bővíteni szükséges, valamint az intézmény létszámát 3 fővel (2 fő óvodapedagógus+1 fő dajka) növelni szükséges. Továbbá, hogy felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a csoportszoba bővítés lehetséges módjainak feltárására és az átalakítás költségeinek felmérésére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

118/2019. (V.20) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Csillagszem Óvoda (2142 Nagytarcsa, Sport u. 6.) alapító okiratát 2019. május 20. napjával módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét, valamint az alapító okiratot módosító okiratot a határozat 1. számú és 2. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Felkéri Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a módosítást tartalmazó és egységes szerkezetű alapító okiratot a Magyar Államkincstár nyilvántartása és az intézmény részére küldje meg.
Felelős: Ancsin László Zoltán Jegyző
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2019. május 29.


119/2019. (V.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. május 29 -i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Szulágyi Tibor képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

120/2019. (V.29) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját elfogadja.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2019. június 24.


121/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a nyílt ülés 7. pontját (A Gödöllői Rendőrkapitányság éves beszámolója) a megjelent érintett fél miatt az ülés elejére veszi.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

122/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbiak szerint fogadja el a napirendi pontokat.
Nyílt ülés:
1. A Gödöllői Rendőrkapitányság éves beszámolója
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Zárt ülés:

1. Bosnyákné Farkas Eszter bölcsődéztetési támogatás iránti kérelme elutasítására benyújtott fellebbezés megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Nyílt ülés:

2. A Nagytarcsai Háziorvos 2018. évi beszámolója
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
3. A Nagytarcsai Csillagszem Óvoda 2018. évi beszámolója
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
4. A Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatának 2018. évi beszámolója
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
5. A Nagytarcsai Védőnői szolgálat 2018. évi beszámolója
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
6. A Nagytarcsai Községi Könyvtár SZMSZ-ének elfogadása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
7. A „Tiszta udvar, rendes ház” rendelet szerint beérkezett pályázati dokumentáció elbírálása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
8. „Európai Mobilitási Hét 2019.” részvételi csatlakozás
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
9. A Volánbusz Közlekedési Zrt.-vel kötött szerződés meghosszabbításának és a módosított menetrend megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
10. Petőfi lakótelep távfűtési szolgáltatásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
11. Állami számvevőszék jelentésének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
12. Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. I. negyedéves elszámolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
13. Védett természeti övezet kijelölésének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
14. Közérdekű panaszbejelentés megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
15. A 109/2019. (V.20) Képviselő-testületi határozat kijavítása, szerződés megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
16. A Csillagszem Óvoda épületének átalakításával kapcsolatos döntés megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
17. Kátyúzás költségének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
18. A Községi Könyvtár alkalmazottainak 2019. évi személyi juttatásai
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
19. Jegyzői beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
20. Közterület Felügyelet létrehozásával kapcsolatos döntés megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
21. A nyári gyermekfelügyelettel kapcsolatos döntések megtárgyalása (szóbeli tájékoztatás)
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
22. HÉSZ II. ütemű tervmódosítás során feltüntetett „különleges beépítésre nem szánt közlekedési terület” jelölésnek megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
23. Nagytarcsa 083/87. hrsz-ú ingatlan Gip-1 övezeti átsorolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
24. Kiss Sándor fejlesztési igényének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
25. Nagytarcsa 023/16 és a 023/17 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
26. A DANIP Kft. fejlesztési igényének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
27. Nagytarcsa 0119/110 hrsz-ú ingatlan Má-f övezeti átsorolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
28. Nagytarcsa 0142/44 és 0142/8 hrsz-ú ingatlanok belterületi átsorolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
29. Nagytarcsa 087/7 és 087/4 hrsz-ú ingatlanok lakóövezeti átsorolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
30. Nagytarcsa 093/111 hrsz-ú ingatlan ipari övezeti átsorolási igény megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
31. Nagytarcsa 0157/45 hrsz-ú ingatlan belterületi átsorolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
32. Tóth Arthur övezeti besorolás módosítási igényének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
33. Nagytarcsa 0147/8-20 és 0147/37-45 hrsz-ú ingatlanok fejlesztésével kapcsolatos igények megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
34. Novák Ernő fejlesztési igényének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
35. Nagytarcsa 180/3; 181; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 193/2; 193/3 és 194/4 hrsz-ú ingatlanok falusias lakóövezetbe sorolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
36. Egyebek
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

123/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. június 24 -i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

124/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Gödöllői Rendőrkapitányság 2018. évi beszámolóját Nagytarcsa település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

125/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata: (Zárt ülés)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a II. fokú eljárás keretében ________________ szám alatti lakos bölcsődéztetési támogatás iránti kérelmének elutasítása ügyében a polgármester által hozott 4464/2019. számú határozat ellen benyújtott fellebbezését elutasítja, és az I. fokú határozatot helybenhagyja. Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 24/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelete 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján a kérelmező nem jogosult bölcsődéztetési támogatásra.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

126/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Háziorvos 2018. évi beszámolóját elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

127/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Csillagszem Óvoda 2018. évi beszámolóját elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

128/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata (NSZÖ) 2018. évi beszámolóját elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

129/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Védőnői Szolgálat 2018. évi beszámolóját elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

130/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagytarcsai Községi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a Polgármestert és a könyvtár vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

131/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
a, Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Tiszta udvar rendes ház” pályázat modern kategóriájának díjazottja a Kökény u. 22. szám ingatlan tulajdonosa.
b, Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Tiszta udvar rendes ház” pályázat hagyományőrző kategóriájának díjazottja és a Zrínyi utca 44. számalatti ingatlanok tulajdonosai (A nyertes a rendelet 1§ (4) bek. alapján a díjazást követő évben mentesül a kommunális hulladék elszállítási díj fizetése alól.)
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

132/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata csatlakozni kíván az Európai Mobilitási Hét 2019-. rendezvényéhez az alábbi választható feltétellel:
Autómentes napot szervezünk, amelynek keretében legalább egy teljes napra (a szokásos munkaidő előtt egy órával kezdődően a munkaidő vége után egy óráig) a Múzuemkert és a Sport utcában a közterületet kizárólag gyalogos, kerékpáros, ill. közösségi közlekedés számára alakítunk ki. Az autómentes nap 2019. szeptember 19-én kerül megrendezésre. Felkérjük településünk oktatási-nevelési intézményeit, hogy az eddigi gyakorlat szerint szervezzék meg a Mobilitási Hét jelmondatának megfelelően intézményeikben a gyermekeknek szóló programokat.
Felkéri a Polgármestert a Mobilitás Karta aláírására, egyedi támogatás igénylésére 500.000.- Ft értékben.
Felkéri a Jegyzőt a rendezvény megszervezésével kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

133/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Volánbusz Közlekedési Zrt.-vel kötött – a 480-as, valamint a 482-es buszjárat üzemeltetéséről szóló – szerződést nem kívánja meghosszabbítani. Felkéri a polgármestert, hogy a kedvezőbb üzemeltetési hozzájárulás tárgyában, a Volánbusz Közlekedési Zrt.-vel szerződéskötést kezdeményezzen.
2019.12.31-ig, összesen 4.800.000 Ft hozzájárulás költségét átcsoportosítással az általános céltartalék kereten telekvásárlásra elkülönített 7.500.000 Ft.-ból kívánja finanszírozni.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

134/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Állami Számvevőszék jelentésében foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet az ÁSZ észrevételei szerint határozza meg.
Az első megállapítás: Az Önkormányzat Képvisel-testülete a társaság legfőbb szerveként a Taktv. 5.§ (3.) előírása ellenére nem alkotta meg a vezető tisztségviselők, felügyeli bizottsági tagok, az Mt. 208.§ hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetén biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzatot.
A Képviselő-testület a 2019. március 27.-én 87/2019. (III.27) elfogadott szabályzatot jelen határozattal megerősíti.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

135/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Állami Számvevőszék jelentésében foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet az alábbiak szerint határozza meg.
Második megállapítás: Az Önkormányzat Képviselő- testülete a Társaság ellenőrzése céljából a Ptk. és a Taktv. előírásainak megfelelően három tagú Felügyelő Bizottságot hozott létre, de a Felügyelő Bizottság a Ptk. előírásai szerinti feladatait nem látta el. a Ptk. 3:120 § (2.) bekezdésében előírtak ellenére a Felügyelő Bizottság nem készítette el írásbeli jelentését a Társaság éves beszámolóiról.
A Társaság legfőbb szerve- Képviselő-testület- a 2015-2017. évi éves beszámolókat nem tárgyalta és a Ptk. 3:109§ (2.) előírása ellenére nem hagyta jóvá a társaság éves beszámolóit.
Határidő: 2019. március 27.
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 3 igen, 2 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

136/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 135/2019
(VI.24) -es határozathoz tartozó napirendet újra tárgyalja és új szavazást kér.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADJA

137/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Állami Számvevőszék jelentésében foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet az alábbiak szerint határozza meg.
Második megállapítás: Az Önkormányzat Képviselő- testülete a Társaság ellenőrzése céljából a Ptk. és a Taktv. előírásainak megfelelően három tagú Felügyelő Bizottságot hozott létre, de a Felügyelő Bizottság a Ptk. előírásai szerinti feladatait nem látta el. a Ptk. 3:120 § (2.) bekezdésében előírtak ellenére a Felügyelő Bizottság nem készítette el írásbeli jelentését a Társaság éves beszámolóiról.
A Társaság legfőbb szerve- Képviselő-testület- a 2015-2017. évi éves beszámolókat nem tárgyalta és a Ptk. 3:109§ (2.) előírása ellenére nem hagyta jóvá a társaság éves beszámolóit.
A Képviselő-testület a 2019. március 27.-én elfogadott 86/2019. (III.27) szabályzatot jelen határozattal megerősíti.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

138/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft.2019. I. negyedéves elszámolását a mellékletben található tartalommal elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

139/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa 0118/6 hrsz.-ú, jelenleg kivett árok megnevezésű ingatlannak a 136/2018.(IX.3.) Képviselő-testületi határozat-ban meghatározott kezdetétől, azaz a 841. hrsz számú ingatlan 2. kocsibeállójának szélétől az ingatlan déli végéig és annak közvetlen környezetét helyi jelentőségű védett természeti területté kívánja nyilvánítani.
Egyúttal felkéri a jegyzőt a védetté nyilvánítási eljárás első lépéseként a szakmai előkészítés elkészítésére, a DINPI tárgyi megkeresésére, a védetté nyilvánítás szakmai indokoltságát megalapozó iratok megküldésére, és hogy kérje fel az igazgatóságot a nyilatkozat tételre a tárgyban, hogy a terület országos jelentőségű védettsége indokolt e.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

140/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zrínyi és Kossuth utcára vonatkozóan 7,5 Tonnás súlykorlátozást kíván bevezetni. Ennek kivitelezésére megbíz egy tervezőt a súlykorlátozás kidolgozására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2019. szeptember 1.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

141/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Seres Norbert László ügyvezető, az L.V.B. INERT Kft. fejlesztési igényét támogatja és elvi támogatását adja ahhoz, hogy a csatolt rajzon lehatárolt összesen 58,5 ha nagyságú ezen területek (0133/6, 0135/41-től 0135/46-ig 0135/47 hrsz. régi, amely 0135/52 és 0135/53 hrsz-ra változott) olyan beépítésre nem szánt különleges komplex (inerthulladék feldolgozó, hasznosító, ásványi nyersanyag kitermelő és megújuló energiaforrás hasznosító) területfelhasználásba kerülhessenek átsorolásba. Továbbá, hogy a szükséges előkészítő és egyéb tervezési munkák is mielőbb elkezdődhessenek és a tervezési munkák köre a településrendezési feladatokon túlmenően terjedhessen ki az új BATrT-be való regionális tervi beillesztési eljárásra is, mely lehetővé teszik a tervezett napelempark, mint „kiserőmű”, valamint az érintett területek a „sajátos területfelhasználású térségbe” történő sorolását. Felkéri a Polgármester a szerződés aláírására
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 1 nem, 2 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

142/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 141/2019
(VI.24) -es határozathoz tartozó napirendet újra tárgyalja és új szavazást kér.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADJA

143/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Seres Norbert László ügyvezető, az L.V.B. INERT Kft. fejlesztési igényét támogatja és elvi támogatását adja ahhoz, hogy a csatolt rajzon lehatárolt összesen 58,5 ha nagyságú ezen területek (0133/6, 0135/41-től 0135/46-ig 0135/47 hrsz. régi, amely 0135/52 és 0135/53 hrsz-ra változott) olyan beépítésre nem szánt különleges komplex (inerthulladék feldolgozó, hasznosító, ásványi nyersanyag kitermelő és megújuló energiaforrás hasznosító) területfelhasználásba kerülhessenek átsorolásba. Továbbá, hogy a szükséges előkészítő és egyéb tervezési munkák is mielőbb elkezdődhessenek és a tervezési munkák köre a településrendezési feladatokon túlmenően terjedhessen ki az új BATrT-be való regionális tervi beillesztési eljárásra is, mely lehetővé teszik a tervezett napelempark, mint „kiserőmű”, valamint az érintett területek a „sajátos területfelhasználású térségbe” történő sorolását. Felkéri a Polgármester a szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADJA

144/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az óvoda épületének belső átalakítását támogatja és az ehhez szükséges fedezetet (nettó 8.100.000 Ft) átcsoportosítással az iparűzési adó várható bevételeinek megemelésével kívánja finanszírozni. Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket, ill. felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2019-es költségvetés I. számú módosítása
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADJA

145/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Csillagszem Óvoda létszámát 3 fővel (2 fő óvodapedagógus+1 fő dajka) növeli és az ehhez szükséges fedezetet (Bruttó 6.000.000 Ft) átcsoportosítással az iparűzési adó várható bevételeinek megemelésével kívánja finanszírozni. Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az álláshelyek 2019. szeptember 1-től történő betöltése érdekében.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2019-es költségvetés I. számú módosítása
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADJA

146/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az település útjainak kátyúzási támogatja és az ehhez szükséges fedezetet (bruttó 1.818.894.-Ft) átcsoportosítással az iparűzési adó várható bevételeinek megemelésével kívánja finanszírozni.
Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket, ill. felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2019-es költségvetés I. számú módosítása
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADJA

147/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Községi Könyvtár létszámát 2 főben állapítja meg és az ehhez szükséges fedezetet (5.000.000 Ft) átcsoportosítással az iparűzési adó várható bevételeinek megemelésével kívánja finanszírozni. Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az álláshelyek 2019. július 1-től történő betöltése érdekében.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2019-es költségvetés I. számú módosítása
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADJA

148/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2018. évre vonatkozó jegyzői beszámolót.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADJA

149/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy létrehozza 1 fővel a közterület-felügyelői státuszt. és az ehhez szükséges fedezetet átcsoportosítással az iparűzési adó várható bevételeinek megemelésével kívánja finanszírozni.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2019. szeptember 30.
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADJA

150/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a tervező a II. ütemű tervmódosítás tervlapjain ábrázoljon az M31 autópálya mentén mindkét oldalon egy-egy olyan pihenő, üzemanyagtöltő állomás és gyorsétterem megépítését lehetővé tevő különleges beépítésre nem szánt közlekedési területfelhasználásba és övezetbe sorolt területet, ahol e területek beépíthetősége legfeljebb 10% lehet. E területek nagysága egyenként, azaz oldalanként összesen legfeljebb 2 ha lehet. E területek elhelyezkedésének meghatározásánál a műszaki és közlekedési szakági szempontok érvényesítése az elsődleges. (Ajánlott helyszín a Kistarcsai határon lévő felüljáró környezete és ahhoz kapcsolódóan.) Fontos szempont még, hogy e területek és az isaszegi út között új közvetlen közúti kapcsolatot is jelölni kell.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 0igen, 5 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

151/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa 083/87 hrsz-ú ingatlant, amely jelenleg két besorolás alá esik (A falu felé eső fele GIP1 az M31-es út felé eső vége Má-f). Az Má-f besorolású területrészt GKSZ övezetbe sorolja a következő HÉSZ rendelet I. ütemében azzal a feltétellel, hogy a felmerülő költségeket a Kérelmező – fejlesztői szerződés keretében – vállalja. A szerződés előkészítésére felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: Következő HÉSZ I ütem
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 6igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADJA

152/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa, külterület 069/1, 069/2, 069/3, 069/4, 069/7, 069/8, 069/9, 069/10, 069/11, 069/12, 069/13, 069/14 hrsz-ú ingatlanok fejlesztési igényét támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 1igen, 5 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

153/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa 023/16. és 023/17. hrsz-ú ingatlanok belterületbe sorolását támogatja, azzal a feltétellel, hogy az eljárással kapcsolatos összes költséget a Tulajdonos köteles viselni.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 0igen, 6 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

154/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a DANIP Kft. (4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.) fejlesztési igényét támogatja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 0igen, 5 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA
155/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa 0119/110. hrsz-ú ingatlant a jelenlegi védett erdő övezetből Má-f övezetbe átsorolja azzal a feltétellel, ha a DIMPI által történő hozzájárulás beszerzésre kerül.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 0igen, 6 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

156/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 0142/44 (619 m2) és a 0142/8 hrsz-ú (1 ha. 4399 m2) ingatlanokat belterületbe át sorolja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 0igen, 6 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

157/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa 087/7 és 087/4. hrsz-ú ingatlanokat lakóövezetbe átsorolja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 0igen, 6 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

158/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa 093/111 hrsz-ú ingatlan övezeti átsorolását támogatja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 0igen, 6 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

159/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa a Nagytarcsa 211 hrsz-ú (682 m2) ingatlanhoz a mögötte lévő 0157/45 hrsz-ú (3117 m2) ingatlanból területből, 2435 m2 területet belterületbe átsorol.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 0igen, 6 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

160/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz hogy, hogy a Nagytarcsa, külterület 0126/110 hrsz-ú ingatlan Gip-4 övezeti besorolás igényét támogatja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 0igen, 5 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

161/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa 0147/8-20 és 0147/37-45 hrsz-ú ingatlanok ügyét rendezni kívánja. Az igények befogadása, csak a múltbéli tartozás 35.165.700.-Ft rendezését követően lehet. A tartozás rendezése után az építési korlátozás lekerülhet az érintett ingatlanról.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 4igen, 2 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADJA

162/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Novák Ernő fejlesztési igényét támogatja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 0igen, 6 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

163/2019. (VI.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagytarcsa 180/3; 181; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 193/2; 193/3 és 194/4 hrsz-ú ingatlanok falusias lakóövezetbe sorolását kezdeményez azzal a feltétellel, hogy a fejlesztésre a kérelmezők fejlesztési szerződést kötnek, illetve a felmerülő költségeket és az előzetes hatósági egyeztetéseket vállalják.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 0igen, 6 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

2019. július 31.


164/2019. (VII.31) Képviselő-testület határozata: (zárt ülés)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem tudja vállalni a többlet önerő bevonását, így a Kbt. 75.§ (2) b) pontja alapján javasolja a „Nagytarcsa Község bölcsőde építése” című eljárás eredménytelenné nyilvánítását és a tárgyban új, feltételes közbeszerzési eljárás megindítását.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

165/2019. (VII.31) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. július 31 -i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

166/2019. (VII.31) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 4. pontot nem tárgyalja így a napirendi pontot az alábbiak szerint szavazza meg:
1. VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00065 azonosító számú „Nagytarcsa Község bölcsőde építési projektje” közbeszerzési eljárás eredményének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2. 2/2019. (II.15.) Költségvetési rendelet I. számú módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
3. Tájékoztatás támogatási szerződés megkötéséről, általános céltartalék keret bővítése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
4. Zrínyi utca járda készítési, útpadka készítés mart aszfalttal és csapadékvíz elvezetési feladatai, valamint a település kátyúinak aszfaltozása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
5. Nagytarcsa 030/10, Kerepes 0134/4, Kerepes 120, Pécel 135/11, Pécel 0138/6, Pécel 038/7 hrsz-ú ingatlanok átvétele
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
6. Tájékoztatás az 5.000.000 Ft-os polgármesteri keret felhasználásáról 2019.06.30-ig Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
7. Javaslat a 2019. évi települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

167/2019. (VII.31) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az L.V.B Inert Kft által támogatásként nyújtott 50.000.000 Ft-ot az utalást követően a felhasználásig általános céltartalék keretbe helyezi.
Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

168/2019. (VII.31) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Zrínyi utca járda és útpadka készítési és csapadékvíz elvezetési, kátyúzási feladatait támogatja és az ehhez szükséges fedezetet (br. 12.401.169 Ft) átcsoportosítással az általános céltartalék keretről kívánja finanszírozni. Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a munkálatok megkezdése érdekében és felhatalmazza a szerződések aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

169/2019. (VII.31) Képviselő-testület határozata:
1.) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium (1055 Budapest, Balaton u. 7-11.) kezelésében lévő:
 Nagytarcsa külterület 030/10 helyrajzi számon felvett, kivett telephely megnevezésű, 1 ha 5138 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának
 Kerepes külterület 0134/4 helyrajzi számon felvett, kivett honvédelmi célra feleslegessé nyilvántartott terület megnevezésű, 28 ha 2887 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának, valamint az ingatlan vízellátását biztosító 120 jelzésű kút 100 m2 területe
 Pécel külterület 0135/11 helyrajzi számon felvett, kivett Állami terület I. megnevezésű, 29 ha. 2451 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának
 Pécel külterület 0138/6 helyrajzi számon felvett, kivett Állami terület I. megnevezésű, 100 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának
 Pécel külterület 0138/7 helyrajzi számon felvett, kivett Állami terület I. megnevezésű, 100 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának
 Pécel külterület 0135/9 helyrajzi számon felvett, kivett Állami terület I. megnevezésű, 173 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

2.) Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés … .) 1. és 12. pontjaiban meghatározott településfejlesztés, településrendezés; és honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és kizárólag közfeladatok ellátásának céljára kívánja felhasználni.
3.) Nagytarcsa Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagytarcsa 030/10, Kerepes 0134/4, Kerepes 120, Pécel 0135/6, Pécel, 0138/6, Pécel 0138/7 hrsz-ú ingatlanok n ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagytarcsa 030/10, Kerepes 0134/4, Kerepes 120, Pécel 0135/11, Pécel, 0138/6, Pécel 0138/7; Pécel 0135/9 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

170/2019. (VII.31) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.9. pontja szerint felhatalmazza a Polgármestert, hogy 30 m3 szociális célú tűzifát igényeljen.
Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete a pályázathoz szükséges önerőt, valamint a rászorulóknak történő kiszállítás költségét biztosítja, valamint vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: 2019 július 31
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2019. augusztus 12.


171/2019. (VIII.12) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. augusztus 12-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

172/2019. (VIII.12) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbi tartalommal elfogadja a napirendet
Nyílt ülés:
1. A KEHOP-2.1.3 azonosító számú, „Felhívás a derogációval érintett, valamint ammónium-ionra vonatkozó ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására” című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2. Tájékoztatás Nagytarcsa Község Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
3. Javaslat a II. háziorvosi körzet létrehozásáról
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
4. A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Zárt ülés
1. Díszpolgári és Nagytarcsáért Érdemrend kitüntetések megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Nyílt ülés:
5. Egyebek
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

173/2019. (VIII.12) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot kíván benyújtani a KEHOP-2.1.3 azonosító számú, „Felhívás a derogációval érintett, valamint ammónium-ionra vonatkozó ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására elnevezésű pályázati felhívására.
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázati dokumentumok benyújtására, a pályázat benyújtásával kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

174/2019. (VIII.12) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a helyi önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót a mellékletben szereplők szerint hagyja jóvá.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

175/2019. (VIII.12) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a megnövekedett lakosságszám miatt létrehozza a II. háziorvosi körzetet.
Felkéri a polgármestert az orvosi körzet létrehozásával kapcsolatos előkészületek megtételére.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

176/2019. (VIII.12) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy dönt, a HVB állandó tagjának megválasztja:
1. Horváth Imre Jánosné
2. Váradiné Baranyai Katalin
1. Fényesné Sárvári Erika
választópolgárokat,
továbbá póttagjává megválasztja:
1. Czeruláné Bátori Csenge
2. Orosz Erika
3. Teréki Karolina
választópolgárokat.
Határidő: eskütételre: legkésőbb 2019. augusztus 17-ig
Felelős: eskütétel: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
A határozatban foglaltak előkészítéséért: Ancsin László Zoltán jegyző
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

177/2019. (VIII.12) Képviselő-testület határozata: (zárt ülés)
Nagytarcsa Község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy díszpolgári címet adományoz Kissné Szarka Krisztina védőnőnek
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

178/2019. (VIII.12) Képviselő-testület határozata: (zárt ülés)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közösség életében kiemelkedő tevékenységet kifejtők közül 2019. évben
„Nagytarcsa Községért Kitüntető Cím”-et adományoz a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatának.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

179/2019. (VIII.12) Képviselő-testület határozata: (zárt ülés)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közösség életében kiemelkedő tevékenységet kifejtők közül 2019. évben
„Nagytarcsa Község közbiztonságáért elismerő oklevelet” adományoz a Nagytarcsai Polgárőr Egyesületnek (FLEX).
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

180/2019. (VIII.12) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Flex Polgárőr Egyesületet bruttó 1.800.000,- Ft-tal támogatja és az ehhez szükséges fedezetet átcsoportosítással az általános céltartalék keretről kívánja finanszírozni. Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket és felhatalmazza a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2019. szeptember 4.


181/2019. (IX.04) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbi tartalommal elfogadja a napirendet
Nyílt ülés:

1. A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola sportpálya betonozási munkáinak megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

182/2019. (IX.04) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. tulajdonában lévő MRZ 258 frsz-ú Mercedes Benz Atego típusú teherautót könyv szerinti értékben, nettó 5.000.000 Ft-ért elidegenítse. Továbbá felkéri Ősz Gyula ügyvezetőt, hogy a befolyt nettó vételárat (5.000.000 Ft-ot) az Önkormányzat számlájára haladéktalanul utalja át. Ebből a befolyt összegből Nagytarcsa Község Önkormányzata a nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola salakos pályájának betonozási munkálatait végezteti el bruttó 5.000.000 Ft értékben.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2019. szeptember 24.


183/2019. (IX.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. szeptember 24 -i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

184/2019. (IX.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a meghívóban szereplő 5. és 6. pontotokat leveszi napirendről.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

185/2019. (IX.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a meghívóban szereplő 12. pontot, előre veszi 1. pontnak, az illetékes megjelenése miatt.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

186/2019. (IX.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felveszi napirendre a „A Kúria másodfokú döntése Bau-Vertikál Kft. felperes ügyében” nevű napirendi pontot.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

187/2019. (IX.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felveszi napirendre a „Nagytarcsa 03/19 és 03/14 ingatlanok cseréje” nevű napirendi pontot.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 4 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

188/2019. (IX.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a fenti változtatásokkal az alábbiak szerint fogadja el a napirendet:
Nyílt ülés:

1. Nagytarcsa, Akácfa u. 24. ingatlan vételi ajánlat.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2. Csillagszem Óvoda felújításához kapcsolódó pótmunkák
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
3. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
4. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat HÉSZ módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
5. Kistarcsa város HÉSZ módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
6. Nagytarcsa 1224/113 hrsz-ú ingatlan földrészlet vételi szándék megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
7. Nagytarcsa, Munkácsy utca mart aszfaltréteggel való felújításának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
8. Pécel város HÉSZ módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
9. Javaslat a Közterület-felügyeletről szóló rendelet elfogadására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
10. Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. éves beszámolóinak jogszabályi előírás szerinti jóváhagyása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
11. Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 4/2019. (III.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
12. A Kúria másodfokú döntése Bau-Vertikál Kft. felperes ügyében
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
13. Egyebek
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

189/2019. (IX.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2142 Nagytarcsa, Akácfa u. 24. (93 hrsz.) szám alatti ingatlant 6.000.000-Ft összegben elidegeníti. Vevő a szerződés aláírásától számított 3 banki napon belül Eladó részére átutal 4.000.000,- Ft-ot, amelyből a felek közös elhatározással 500.000,- Ft-ot foglalónak minősítenek. A fennmaradó 2.000.000,- Ft vételárrészt, részletekben köteles megfizetni Eladó részére 40 naptári hónap alatt, havi 50.000, – Ft részlettel. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

190/2019. (IX.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt.-nél Nagytarcsa Község Önkormányzata kezdeményezze a beruházási hitelek fedezetét képező Nagytarcsa Akácfa utca 24.(93 hrsz.) ingatlan fedezeti körből történő kiengedését, cserébe felajánlja a Nagytarcsa 653 hrsz. ingatlan fedezeti körbe vonását.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

191/2019. (IX.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Csillagszem Óvoda belső átalakítási munkálataihoz kapcsolódóan bruttó 635.000 Ft-ot átcsoportosítással az általános céltartalék keretről kívánja finanszírozni. Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 3 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

192/2019. (IX.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához, a kiírás feltételeinek megfelelően.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

193/2019. (IX.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat HÉSZ módosításhoz a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint kifogást, vagy észrevételt nem tesz.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

194/2019. (IX.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kistarcsa Város Önkormányzata a HÉSZ módosítását településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint kifogást, vagy észrevételt nem tesz.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 4 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

195/2019. (IX.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa 1224/113 hrsz-ú ingatlanrészt – a földhivatali eljárást (telekalakítás, művelési ág módosítás) követően elidegeníti, azzal a feltétellel, hogy a felmerülő költségeket a Kérelmező viseli. A területrész vételárát pedig ….Ft-ban állapítja meg.
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges igazolások, kötelezettségvállalások aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 0 igen, 7 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

196/2019. (IX.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Munkácsy utca burkolatmentes szakaszának felújítását támogatja azzal a feltétellel, hogy a lakosság megkérdezését követően, a következő testületi ülésen tárgyalják újra.
Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

197/2019. (IX.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Pécel Város Önkormányzata a HÉSZ módosítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint kifogást vagy észrevételt nem tesz.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

198/2019. (IX.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felkéri a jegyzőt arra, hogy gondoskodjon a közterület felügyelői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

199/2019. (IX.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. éves beszámolóinak jogszabályi előírás szerinti jóváhagyása minden év május 31–ig rendszeresen, évente egy alkalommal szükséges. Ennek megfelelően a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. mindenkori ügyvezetője köteles minden év május 31-e előtti Pénzügyi Bizottsági ülésre, majd az azt követő – szintén május 31. előtti – rendes, az ütemtervben előre meghatározott Képviselő-testületi ülésre előterjesztés keretében az éves beszámolóját beterjeszteni.
Felelős: Polgármester, Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. ügyvezetője
Hatálya: folyamatos
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

200/2019. (IX.24) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bau-Vertikál Kft. f.a által az Önkormányzattal szemben indított perével összefüggő, a Kúria Pf.V.24.696/2019/3. ügyszámú végzésében szereplő perveszteség miatti kiadásra 70.000.000 Ft-ot a költségvetésben a bölcsőde építésének önrészeként betervezett 140.000.000 Ft-ból kívánja átcsoportosítani az általános céltartalék keretbe.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2019. szeptember 30.


201/2019. (IX.30) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. szeptember 30 -i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

202/2019. (IX.30) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az NHKV Zrt. által megállapított 26.657.837 ft + Áfa összeget elfogadja és eláll a pertől, azzal a kitétellel, ha ezt a vonatkozó jogszabályok az Önkormányzat számára lehetővé teszik. Felkéri az Aljegyzőt, hogy a vonatkozó jogszabályokat nézze át és amennyiben jogszabályba nem ütközik, felkéri a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. ügyvezetőjét a szerződés aláírására
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2019. október 10.


203/2019. (X.10) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. október 10 -i Képviselő-testületi ülés napirendjét nem fogadja el a meghívó szerint.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

204/2019. (X.10) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. október 10 -i Képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
Nyílt ülés:
1. Nagytarcsa Község helyi építési szabályzatáról szóló 8/2016. (IX.28.) számú önkormányzati rendeletének módosítás megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2. Nagytarcsa, Akácfa u. 24. ingatlan vételi ajánlat.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
3. Nagytarcsa, Kenderföldek területcsere megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
4. Nagytarcsa Község településszerkezeti tervéről szóló 160/2017. (IX.18.) és 104/2018.(VII.18.) ÖK határozatokkal módosított 122/2016. (IX.26.) ÖK határozat módosítás megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

205/2019. (X.10) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. október 10 -i Képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
Nyílt ülés:
5. Nagytarcsa Község helyi építési szabályzatáról szóló 8/2016. (IX.28.) számú önkormányzati rendeletének módosítás megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
6. Nagytarcsa, Akácfa u. 24. ingatlan vételi ajánlat.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
7. Nagytarcsa, Kenderföldek területcsere megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
8. Nagytarcsa Község településszerkezeti tervéről szóló 160/2017. (IX.18.) és 104/2018.(VII.18.) ÖK határozatokkal módosított 122/2016. (IX.26.) ÖK határozat módosítás megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADJA

206/2019. (X.10) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. október 10 -i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

207/2019. (X.10) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja a Nagytarcsa külterület 03/14 hrsz-ú ingatlan és a Nagytarcsa külterület 03/19 hrsz-ú ingatlan cseréjét.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

208/2019. (X.10) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2142 Nagytarcsa, Akácfa u. 24. szám alatti ingatlant 6.000.000-Ft összegben elidegeníti. Vevő a szerződés aláírásától számított 3 banki napon belül Eladó részére átutal 3.000.000,- Ft-ot, amelyből a felek közös elhatározással 500.000,- Ft-ot foglalónak minősítenek. A fennmaradó 3.000.000,- Ft vételárrészt, részletekben köteles megfizetni Eladó részére 60 naptári hónap alatt, havi 50.000,- Ft részlettel. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

209/2019. (X.10) Képviselő-testület határozata:

Nagytarcsa Község önkormányzatának 209/2019.(X.10). ÖK határozata
Nagytarcsa Község településszerkezeti tervéről szóló 160/2017. (IX.18.) és 104/2018.(VII.18.) ÖK határozatokkal módosított 122/2016. (IX.26.) ÖK határozatának módosításáról
Tovább…

2019. október 28.


210/2019. (X.28) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. október 28 -i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

211/2019. (X.28) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. október 28 -i Képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
Nyílt ülés:
1. Polgármester tájékoztatója (szóbeli)
2. Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Ancsin László Jegyző
3. Alpolgármester megválasztása, eskütétele
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
4. Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
5. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

212/2019. (X.28) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester illetményét 2019. október 14. napjától 548 400 Ft.-ban, azaz ötszáznegyvennyolcezer-négyszáz forintban állapítja meg,
Határidő: 2019. október 28.
Felelős: Ancsin László jegyző
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

213/2019. (X.28) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester költségtérítését 2019. október 14. napjától 82 260 Ft.-ban, azaz nyolcvankettőezer-kétszázhatvan forintban állapítja meg,
Határidő: 2019. október 28.
Felelős: Ancsin László jegyző
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

214/2019. (X.28) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. október 28. napjától Szlaukó Istvánnét társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztja.
Határidő: 2019. október 28.
Felelős: Ancsin László jegyző
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

215/2019. (X.28) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testület Szlaukó Istvánné alpolgármester illetményét 2019. október 28. napjától 246 800Ft.-ban azaz kettőszáznegyvenhatezer-nyolcszáz forintban állapítja meg,
Határidő: 2019. október 28.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

216/2019. (X.28) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szlaukó Istvánné alpolgármester költségtérítését 2019. október 28. napjától 37 020 Ft.-ban azaz harminchétezer-húsz forintban állapítja meg.
Határidő: 2019. október 28.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2019. november 11.


217/2019. (XI.11) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. november
11 -i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

218/2019. (XI.11) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. november 11 -i Képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
1. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2. Javaslat a Képviselő-testület bizottságainak kialakításáról és tagjainak megválasztásáról.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
3. 2/2019. (II.15.) Költségvetési rendelet II. számú módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
4. Csillagszem Óvoda létszámbővítés
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
5. Prizma-Junior Zrt. áremelés miatti szerződés-módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
6. Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályának átmeneti létszámbővítése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
7. Tájékoztatás az 5.000.000 Ft-os polgármesteri keret felhasználásáról 2019.10.31-ig
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
8. Aszfalt utak kátyúzási költségének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
9. Egyebek
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 4 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

219/2019. (XI.11) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. november 11 -i Képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
1. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2. Javaslat a Képviselő-testület bizottságainak kialakításáról és tagjainak megválasztásáról.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
3. 2/2019. (II.15.) Költségvetési rendelet II. számú módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
4. Csillagszem Óvoda létszámbővítés
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
5. Prizma-Junior Zrt. áremelés miatti szerződés-módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
6. Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályának átmeneti létszámbővítése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
7. Tájékoztatás az 5.000.000 Ft-os polgármesteri keret felhasználásáról 2019.10.31-ig
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
8. Aszfalt utak kátyúzási költségének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
9. Egyebek
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

220/2019. (XI.11) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Polgármester által előterjesztett „Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019 (XI.11) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2018. (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról.” szóló rendelet tervezetet elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 4 nem, 0 tartózkodással a rendelet tervezetet ELUTASÍTJA

221/2019. (XI.11) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy rendeletet alkot az önkormányzat lapjáról, honlapjának tartalmáról és egyéb kommunikációs felületeinek használatáról.
Határidő: 2020. február 1.
Felelős:
Bardócz Gábor képviselő
Humánpolitikai Bizottság
Jegyző
A Képviselő-testülete 5 igen, 2 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

222/2019. (XI.11) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
rendeletet alkot a költségtérítések igazolásának, utalványozásának, nyilvántartásának rendjéről.
Határidő: 2020.március 1.
Felelős: Papp Gabiella Diána képviselő
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
Polgármester
Jegyző
A Képviselő-testülete 5 igen, 2 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

223/2019. (XI.11) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy rendeletet alkot a nemzetiségi önkormányzatokkal való együttműködés részletes feltételeiről, különösen a pénzügyi együttműködés formáiról.
Határidő: 2020.március 1.
Felelős: Rónai Pálné képviselő
Humánpolitikai Bizottság
Alpolgármester
Jegyző
A Képviselő-testülete 4 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

224/2019. (XI.11) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felülvizsgálja a vagyongazdálkodásról szóló rendeletet és szükség szerint kezdeményezi annak módosítását.
Határidő: 2020.március 1.
Felelős: Papp Gabiella Diána képviselő
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
Polgármester
Jegyző
A Képviselő-testülete 5 igen, 2 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

225/2019. (XI.11) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a jegyző elkészíti és a képviselő-testülethez benyújtja a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatát, az önkormányzat és a hivatal jogszabályban előírt hatáskörei, illetve a képviselő-testület tevékenységének segítése, valamint adminisztrációs feladatai tárgyában.
Határidő: 2020. január 31.
Felelős:
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
Polgármester
Jegyző
A Képviselő-testülete 5 igen, 2 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

226/2019. (XI.11) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a honlapon való közlés útján nyilvánosságra kell hozni
– az önkormányzat,
– az önkormányzat tulajdonosi részvételével alakult gazdasági társaság,
– az általa alapított költségvetési intézmény,
– illetve minden olyan szervezet, amelynek működéséhez a fentiek közül bármelyik pénzügyi eszközökkel hozzájárult,
minden határozatát, szerződését, egyoldalú juttatásról szóló bármilyen okiratát, és általában minden olyan dokumentumot, amely önkormányzati bevétel felhasználását tartalmazza, ideértve perbeli vagy peren kívüli bármilyen hatósági kötelezést és egyezséget (a továbbiakban: dokumentum).
Határidő:
-a 2019-ben keletkezett, illetve a 2019-es vagy későbbi gazdasági évekre kiható dokumentumok tekintetében: 2020. január 31.,
– a polgári jogi elévülés figyelembevételével keletkezett és el nem évült dokumentumok tekintetében 2020. március 1.
– 2020. január1-jétől: minden dokumentum, a keletkezését követő 15 napon belül folyamatosan.
Felelős:
Humánpolitikai Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság
Polgármester
Jegyző
A Képviselő-testülete 4 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

227/2019. (XI.11) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy” az önkormányzat 2019. Évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) Rendelet módosításáról” szóló rendeletet tervezetet elfogadja
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 4 nem, 0 tartózkodással a rendelet tervezetet ELUTASÍTJA

228/2019. (XI.11) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Csillagszem Óvoda jelenlegi részmunkaidős, 4 órás takarítói státuszát egy teljes munkaidős (8 órás) takarítói státusszá bővíti azzal, hogy ezen státuszbővítés anyagi kerete a jelenlegi költségvetés alapján rendelkezésre áll, a státuszbővítés többlet költségigénnyel nem jár. Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 4 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

229/2019. (XI.11) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat és a Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt. között fennálló szerződést módosítja, mely módosítás az árak 10 %-kal történő emelkedésére irányul. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint a szerződés-módosítás aláírására.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 1 igen, 5 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

230/2019. (XI.11) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályának létszámát átmenetileg 2020. március 31-ig egy fővel növeli és az idei évre vonatkozó 1 havi bérköltséget az általános céltartalék keretből biztosítja (járulékokkal együtt nagyságrendileg 500.000 Ft). Felkéri a jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős: Jegyző
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 3 igen, 4 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

231/2019. (XI.11) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az település útjainak javítását és kátyúzási munkáit támogatja és az ehhez szükséges fedezetet (br. 1.950.000.-Ft) a 045160 Cofog (közutak fenntartása) K71 ingatlan felújítás keretről kívánja finanszírozni.
Felkéri a polgármestert a kiviteli munka megrendelésére és a munka lebonyolítására.
Határidő: 2019. 11. 30.
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 3 igen, 4 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

2019. november 14.


232/2019. (XI.14) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. november
14 -i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Szlaukó Istvánné képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

233/2019. (XI.14) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. november 14 -i Képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
Nyílt ülés:
1. A Bau-Vertikál Kft. “f.a.” és Nagytarcsa Önkormányzata közötti per
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2019. december 2.


234/2019. (XII.02) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. december 2. -i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

235/2019. (XII.02) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felvesz első napirendi pontnak egy újat, és e szerint szavazza meg a napirendet.
1. Határozatok helyzete (SzMSz szerinti beszámoló)
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
3. Sport-kultúra pályázati rendszer megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
4. Az Önkormányzat saját halottjai – Galántai Györgyné és Horváth Mihály
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
5. 2/2019. (II. 15.) Költségvetési rendelet II. számú módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
6. Csillagszem Óvoda létszámbővítése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
7. A Prizma – Junior Zrt. áremelés miatti szerződésmódosítás
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
8. A Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályának átmeneti létszámbővítése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
9. Folyószámla-hitelkeret szerződés 2020. évre történő megkötése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
10. 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
11. A bizottságok változása, valamint az alpolgármesteri illetmény változása miatt a választott tisztségviselők juttatásainak többletigénye
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
12. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 182/2019.(IX.04) számú, valamint a 68/2019.(III.18) számú határozatainak módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
13. A Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. Önkormányzat felé történő 2019. II-III. negyedéves elszámolása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
14. Az önkormányzati IT háttérterület fejlesztése
A testületi és bizottsági munkák támogatásához kapcsolódó feladatok megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
15. Kamerarendszer az élő közvetítéshez és streameléshez
A testületi és bizottsági ülések élő közvetítéséhez kapcsolódó műszaki feladatok megtárgyalása, határozat előkészítése.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
16. Jogsértő önkormányzati határozatok hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
17. Fischer Attiláné a Nagytarcsa Dózsa György út egyirányúsítási és forgalom csillapítási igényének megtárgyalása (A pékség miatti megnövekedett autóforgalom miatti forgalomszabályozás vált szükségessé. A lakossági kéréshez kapcsolódó feladatok meghatározása.)
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos
18. Orchidea és Ibolya utca kereszteződésében lévő kialakult helyzet (csapadékvíz elvezetés, útlezárás, behajtás, fásítás stb.) megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
19. A 3/2019 (XI.25) TEFÜ. Bizottság határozata alapján a az Orchidea és Ibolya utca csapadékvíz elvezetésének műszaki megoldására szakértő bevonásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
20. Ad-hoc Bizottság létrehozása a TEFÜ. Bizottság 4/2019. (XI.25) és 9/2019. (XI.25) határozata alapján.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
21. A Blaskovits Oszkár Általános Iskola beruházást nem igénylő azonnali javítások megtárgyalása a TEFÜ. Bizottság 7/2019.(XI.25) határozata alapján.
22. Piac áramellátása a TEFÜ. Bizottság 7/2019. (XI.25) alapján.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
23. Piac jogi helyzetének a rendezése a TEFÜ. 8/2019 (XI.25) határozata alapján.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
24. Baloghné és Társai Nagytarcsa, 09/16, 09/17, 09/18, 019/19 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonás kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
25. Baloghné és Társai a Nagytarcsa 09/16, 09/17, 019/18, 019/19 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos három oldalú szerződéskötés a HÉSZ. módosítására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
26. Bau-Vertikál Kft. per fizetési kötelezettségének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
27. Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulásba delegálás
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

236/2019. (XII.02) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójában az alábbiak szerint támogatja a pályázókat:
Koós Nikolett: 5000 Ft/hó (2 x 5 hónap)
Nagy Patrícia: 5000 Ft/hó (2 x 5 hónap)
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

237/2019. (XII.02) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2020. évi költségvetés kulturális- és sport keretének terhére kiírt pályázati felhívást és az ahhoz tartozó pályázati adatlapot elfogadja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: Beadási határidő 2020. január 15.
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

238/2019. (XII.02) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a jegyzőt a 2020. évi kultúra- és sport pályázatokra szánt 30.000.000, – Ft, azaz Harmincmillió Ft keretösszeg 2020. évi költségvetésbe történő betervezésére.
A támogatási szerződések a 2020. évi költségvetés elfogadása után kerülnek megkötésre.
További 10.000.000 Ft azaz tízmillió Ft. keretösszeg betervezéséről dönt a kulturális- és sport keretre, a leendő Közművelődési szakember pénzügyi mozgásterének biztosítására.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

239/2019. (XII.02) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Horváth Mihályt és Galántai Györgynét saját halottjának tekinti és a temetési költségek összegét (mindösszesen 657.200 Ft) az általános céltartalék terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

240/2019. (XII.02) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 227/2019. (XI.11) Képviselő-testület határozatát visszavonja, mivel a költségvetési rendelet II. számú módosítását 11/2019. (XII.02.) számmal elfogadja.
Felelős: Jegyző
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

241/2019. (XII.02) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Csillagszem Óvoda jelenlegi részmunkaidős, 4 órás takarítói státuszát egy teljes munkaidős (8 órás) takarítói státusszá bővíti azzal, hogy ezen státuszbővítés anyagi kerete a jelenlegi költségvetés alapján rendelkezésre áll, a státuszbővítés többlet költségigénnyel nem jár. A határozati javaslat elfogadása esetén a 228/2019. (XI.11) Képviselő-testület határozat visszavonásra kerül.
Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

242/2019. (XII.02) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felkéri a Polgármestert arra, hogy tárgyalásokat kezdjen a Prizma-Junior Kft.-vel annak érdekében, hogy csökkentse a tervezett 10%-os áremelést (7% javasolt) és a végleges árajánlattal visszahozzák a soron következő ülésre.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

243/2019. (XII.02) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályának létszámát átmenetileg 2020. január 1.-től március 31-ig egy fővel növeli és a jövő évre vonatkozó 3 havi bérköltséget (a meghirdetett pozíciónak megfelelő bérezés szerint, nagyságrendileg 1.500.000 Ft/3hó) a jövő évi költségvetésbe betervezi.
Felkéri a jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős: Jegyző
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

244/2019. (XII.02) Képviselő-testület határozata:
1. Nagytarcsa Önkormányzatának képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től történő folyószámlahitel felvételéről.
2. A hitel futamideje 2020. január 15-től 2020. december 21-ig tart, a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 50.000.000 Ft
3. A képviselő-testület – figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat – a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául felajánlja az Önkormányzat saját bevételeit, valamint tudomásul veszi, hogy a hitel az 1-2-14-8400-0292-3/1. számon, valamint az 1-2-13-8400-0274-8/2. számon, tartós finanszírozási jogviszonyra tekintettel megkötött jelzálogszerződések hatálya alá tartozik.
4. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

245/2019. (XII.02) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. évi belső ellenőrzési tervet az alábbi tartalommal elfogadja.
Sor-szám Ellenőrzött szerv, szervezeti egység Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak Azonosított kockázati
tényezők (*)
1
Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal
(Nagytarcsa Község Önkormányzata vonatkozásában)
Célja: annak vizsgálata, hogy a beruházások szabályozása, lebonyolítása, dokumentálása, nyilvántartása megfelelő-e.
Tárgya: beruházások ellenőrzése
Időszak: 2019. év
– A jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok, dokumentáltság esetleges hiányosságai

2
Nagytarcsai Közszolgáltató Kft.
Célja: annak megállapítása, hogy a vizsgált szerv szabályozottsága, működése, gazdálkodása megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak és az Alapító által kitűzött céloknak
Tárgya: Önkormányzati tulajdonú vállalkozás ellenőrzése
Időszak: 2019. év
– A jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok, dokumentáltság esetleges hiányosságai

3
Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal
(Nagytarcsa Község Önkormányzata vonatkozásában)
Célja: annak megállapítása, hogy a kötelezettség-vállalások rendszere megfelelően szabályozott-e, analitikus nyilvántartása megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak
Tárgya: A kötelezettségvállalások ellenőrzése
Időszak: 2019. IV. negyedév
– A kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályok be nem tartásában és a nyilvántartás nem megfelelőségében rejlő kockázatok

4
Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal
Célja: annak megállapítása, hogy a vizsgálat tárgyát képező tevékenység folyamata, végrehajtása szabályszerűen, a törvényi előírásoknak és belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelően történik-e, a kapcsolódó nyilvántartások megfelelősége biztosított-e.
Tárgya: Anyakönyvezési tevékenység ellátásának ellenőrzése
Időszak: 2019. év
– Vonatkozó szabályoknak való meg nem felelés

Felelős: jegyző
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

246/2019. (XII.02) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a választott tisztségviselők juttatásainak többletigényét elfogadja, a szükséges összeg (157.693 Ft) átcsoportosításra kerül az általános céltartalék keretről.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

247/2019. (XII.02) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a napirendi pontban elfogadott 12. és13. pontot egyben tárgyalják.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

248/2019. (XII.02) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Közszolgáltató Kft. elszámolásának elfogadásához több adatra van szükség. Ezért az egyben tárgyalt napirendi pontokhoz a szükséges további információkat bekérik a Közszolgáltató Kft. ügyvezetőjétől és a soron következő Pénzügyi Bizottsági és Képviselő-testületi ülésre az ügyvezető terjessze elő ezeket.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

249/2019. (XII.02) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felkéri a Hivatal IT üzemeltetőjét a háttérterület kialakításával kapcsolatos megoldási javaslatok kidolgozására, költségek meghatározására és a bizottsági döntés előkészítésére.
Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2019.12.14
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

250/2019. (XII.02) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felkéri a Hivatal IT üzemeltetőjét a kamerarendszer az élő közvetítéshez és streamelés kialakításával kapcsolatos megoldási javaslatok kidolgozására, költségek meghatározására és a bizottsági döntés előkészítésére. Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2019.12.09.
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

251/2019. (XII.02) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft.-től bekér minden adatot, dokumentációt, szerződést, illetve javaslatokat a Petőfi -lakótelep fűtéséhez kapcsolódó jogsértő állapotának megszüntetésére vonatkozó ügyének tisztázása érdekében. A Közszolgálató Kft. írásban megküldi 2019. december 13.-ig. A soron következő (előre láthatólag 2019. december 16.) ülésen újra tárgyalják és a Kft. ügyvezetője szakértőt biztosít az ülésre. A Hivatal a fenti határidőig (18/2014. (II. 3.) és 163/2017. (IX. 25.) határozatokra törvényességi észrevételt kér a Kormányhivataltól.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2019.12.13.
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

252/2019. (XII.02) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy lakossági kérésre a Dózsa György utcát a Tessedik utca felől a Millennium utca felé egyirányúsítja, azzal a feltétellel, hogy a Sercli Pékség saját költségén valósítsa meg a parkolók felfestését „halszálka” formában az OTÉK erre vonatkozó előírásai szerint.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

253/2019. (XII.02) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Ibolya és Orchidea utcákban „zsákutca” tábla kerüljön kihelyezésre.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

254/2019. (XII.02) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Orchidea és Ibolya utcákba a forgalom csillapítására fizikai akadály is kerüljön kihelyezésre.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

255/2019. (XII.02) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Orchidea és Ibolya utca csapadékvíz elvezetésének műszaki megoldására szakértő bevonását vegye igénybe.
Felelős: Polgármester
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

256/2019. (XII.02) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Orchidea és Ibolya utcai lakosok kéréseinek és problémáinak megoldására, valamint Tóth Istvánné kérelmének megvizsgálására és a Fűzfa utcai csapadékvíz elvezetés rendezésére ad-hoc bizottságot hoz létre.
A bizottság tagjai:
Bardócz Gábor
Papp Gabriella
Barna Ervin
Nikosz Ziszisz
Szlaukó Istvánné
Felelős: Polgármester
Hatálya: 2020. március 31.
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

257/2019. (XII.02) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft-t, hogy a Blaskovits Oszkár Általános Iskolában fennálló beruházást nem igénylő feladatokat végezze el.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

258/2019. (XII.02) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy a piac áram csatlakozási pontokat villanyszerelővel nézesse át, és kérje fel az érintésvédelmi jegyzőkönyv elkészítésére. Ennek költségét az általános céltartalék terhére 200.000 forint összeghatárig, a Polgármester saját jogkörében eljárva biztosíthatja.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

259/2019. (XII.02) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa 09/16, 09/17, 09/18 és 09/19 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonását kezdeményezi azzal a feltétellel, hogy a felmerülő költségeket a tulajdonosok viselik.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

260/2019. (XII.02) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa 09/16, 06/17, 09/18 és 09/19 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában a 2019.09.09-én kelt Pestterv Kft. által kiadott „Településrendezési tervezési ajánlat” szerint elkészítendő szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza úgy, hogy az abban foglalt költségeket a 09/16, 09/17, 09/18 és 09/19 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai viselik.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

261/2019. (XII.02) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bau-Vertikál Kft. f.a által az Önkormányzattal szemben indított perével összefüggő, a Kúria Pf.V.24.696/2019/3. ügyszámú végzésében szereplő perveszteség miatti kiadásra további 35.000.000 Ft-ot a költségvetésben a bölcsőde építésének önrészeként eredetileg betervezett 140.000.000 Ft-ból jelenleg rendelkezésre álló 70.000.000 forintból kívánja átcsoportosítani az általános céltartalék keretbe.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

262/2019. (XII.02) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bau-Vertikál Kft. f.a által az Önkormányzattal szemben indított perével összefüggő, a Kúria Pf.V.24.696/2019/3. ügyszámú végzésében szereplő perveszteség miatt fennálló 2019. november 19.-én a két fél ügyvédjei által egyeztetett összegeket, a 99.579.343 forintot, valamint a jogi képviselők díját, 5.155.310 forintot az egyeztetésben megadott bankszámlaszámokra haladéktalanul utalják át.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2019. december 10.
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

263/2019. (XII.02) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulásban a tagságát fenntartja, a Társulási Tanács ülésein a település delegáltja:
1. Rimóczi Sándor Vilmos polgármester, akadályoztatása esetén
2. Szlaukó Istvánné alpolgármester akadályoztatása esetén
3. Koszták Rudolf képviselő
Felelős: Polgármester
Határidő: 2019. december 10. (a határozat eljuttatására)
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2019. december 16.


264/2019. (XII.16) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. december 16. -i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Koszták Rudolf képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

265/2019. (XII.16) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a napirendet az alábbiakban fogadja el.
1. A 88/2019 (III.27) Képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Bardócz Gábor Képviselő
2. Képviselő-testület határozatainak az ülés napjáig terjedő időtartamig végre nem hajtott határozatok helyzetéről szóló jelentés
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
3. A polgármesterhez, alpolgármesterhez, a jegyzőhöz és a bizottságok elnökeihez intézett képviselői kérdések.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
4. 10/2019.(XI.11.) számú SzMSz. rendeletének módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
5. Étkezési térítései díj rendelet elfogadása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
6. Bérmaradvány átcsoportosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
7. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 182/2019.(IX.04) számú, valamint a 68/2019.(III.18) számú határozatainak módosítása, valamint
a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. Önkormányzat felé történő 2019. II-III. negyedéves elszámolása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
8. Petőfi-lakótelep fűtésével kapcsolatos, 251/2019. (XII.02) határozattal visszautalt beszámoló
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
9. Ju-Ko Kft szerződéshosszabbításának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
10. Volánbusz Zrt. szerződéshosszabbításának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
11. Belső ellenőrzési terv 2020.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
12. Vadrózsa utca csapadékvíz elvezető fedése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
13. Képviselői közérdekű bejelentések
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
14. Egyebek
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

266/2019. (XII.16) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 88/2019 (III.27) számú határozatát azonnali hatállyal visszavonja.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

267/2019. (XII.16) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felveszi napirendre Bardócz Gábor által javasolt napirendi pontnak a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. ügyvezető igazgató azonnali hatállyal való felmentését.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

268/2019. (XII.16) Képviselő-testület határozata: (zárt ülés)
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. ügyvezetőjét azonnali hatállyal felmenti pozíciójából.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

269/2019. (XII.16) Képviselő-testület határozata: (zárt ülés)
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megbízási szerződéssel havi bruttó 430.000 forintért felkéri Ádány Barbarát, (Anyja neve Végh Tímea Mária) hogy lássa el a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. megbízott ügyvezető igazgatói feladatkört, határozott ideig 2020.június 30.-ig.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

270/2019. (XII.16) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 222/2019 (XI.11) számú határozatát hatályon kívül helyezi
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

271/2019. (XII.16) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 223/2019 (XI.11) számú határozatát úgy módosítja, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatokkal a közös együttműködés részletes feltételeiről, különösen a pénzügyi együttműködés formáiról egyéb jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével megállapodást köt.
Felelős: Ancsin László jegyző
Határidő: 2020. január 31.
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

272/2019. (XII.16) Képviselő-testület határozata:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a mellékletben csatolt határozatok visszajelentését a hozzáfűzött módosításokkal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

273/2019. (XII.16) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul a Csillagszem Óvoda esetében 3 millió Ft, a Polgármesteri Hivatal esetén 2,5 millió Ft bérmaradvány és járulék normatív jutalom sorra történő átcsoportosításához.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

274/2019. (XII.16) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a JUKO Kft. közvilágítás üzemeltetésre és karbantartásra vonatkozó szolgáltatási szerződését változatlan feltételekkel
2020 március 31-ig meghosszabbítja.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

275/2019. (XII.16) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, felkéri a Polgármestert, (mint a szerződésben megjelölt kapcsolattartót) hogy vegye fel a kapcsolatot a Volánbusz Zrt.-vel és jelezze feléjük a Képviselő-testület azon döntését, hogy a Képviselő-testület szándéknyilatkozatot ad ki, hogy a 2019. december 31. és a 2020. január 31. közötti időszakot átmeneti megállapodási időszaknak tekintik, amely alatt a szolgáltatás változatlanul üzemel és Nagytarcsa Község Önkormányzata mint megrendelő a jelenlegi díjat megfizeti azzal, hogy ezalatt az időszak alatt a felek megállapodást kötnek. Kérik a Volánbuszt mint szolgáltató részéről az írásos visszaigazolást december 19.-ig.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

276/2019. (XII.16) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 245/2019. (XII.02) Képviselő-testület határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős: jegyző
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

277/2019. (XII.16) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. évi belső ellenőrzési tervet az alábbi tartalommal elfogadja, továbbá az elvégzéshez szükséges nettó 560.000 Ft-ot a 2020-as költségvetésbe betervezi
Nagytarcsa község Önkormányzata
2020. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE

Sor-szám Ellenőr-zött szerv, szervezeti egység Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak Azonosított kockázati

tényezők (*)

Az ellenőrzés típusa, módszerei (**) Az ellenőr-zés tervezett ütemezése (***) Az ellenőrzés-re fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
1  

Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal

(Nagytarcsa Község Önkormányzata vonatkozásában)

 

Célja: annak megállapítása, hogy a vizsgálat tárgyát képező tevékenység folyamata, végrehajtása szabályszerűen, a törvényi előírásoknak és a belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelően történik-e, a kapcsolódó nyilvántartások megfelelősége biztosított-e

 

Tárgya: anyakönyvezési tevékenység ellátása, jogszabályi megfelelősége

 

Időszak: 2019. év

 

– A vonatkozó jogszabályi előírások be nem tartásából eredő kockázatok

 

Típusa:

Szabályszerűségi ellenőrzés

 

Módszerei:

Dokumentumok, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése

 

 

2020. I. negyedév (február)

 

 

4 belső ellenőri nap

2  

Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal

(Nagytarcsa Község Önkormányzata vonatkozásában)

 

 

 

Célja: annak megállapítása, hogy a kötelezettség-vállalások rendszere megfelelően szabályozott-e, analitikus nyilvántartása megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak, a gyakorlati eljárás és a dokumentálás során a jogszabályi és a helyi szabályozás előírásai betartásra kerülnek-e

 

Tárgya: kötelezettség-vállalások

 

Időszak: 2019. IV. negyedév

– A kötelezettség-vállalásra vonatkozó szabályok be nem tartásában és a nyilvántartás nem megfelelőségében rejlő kockázatok

 

– A pénzgazdálkodási jogkörökre vonatkozó szabályok be nem tartásában rejlő kockázatok

 

Típusa:

Szabályszerűségi ellenőrzés

 

Módszerei:

Dokumentumok, nyilvántartások szúrópróbaszerű,

esetenként tételes ellenőrzése

 

2020. II. negyedév

(május)

 

 

4 belső ellenőri nap

3  

Nagytarcsai Közszolgáltató Kft.

 

 

Célja: annak vizsgálata, hogy a pénzkezeléssel, a számlák kezelési rendjével kapcsolatos helyi szabályozást a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakították-e ki, a szabályzatban foglaltak betartásra kerülnek-e a gyakorlatban, a bizonylatok kezelésének rendje, a vonatkozó nyilvántartások vezetése megfelel-e a vonatkozó előírásoknak

 

Tárgya: számlázási tevékenység, számlák kezelésének rendje

 

Időszak: 2019. II. félév

 

– Pénzgazdálkodási folyamatok esetleges nem megfelelőségében rejlő kockázatok

 

– Jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok

 

Típusa:

Szabályszerűségi ellenőrzés

 

Módszerei:

Dokumentumok, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése

 

Közvetlen megfigyelésen alapuló módszerek

 

2020. II. negyedév

(június)

 

 

12 belső ellenőri nap

4  

Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal

(Nagytarcsa Község Önkormányzata vonatkozásában)

 

 

 

Célja: annak vizsgálata, hogy a helyi önerős beruházások szabályozása, lebonyolítása, dokumentálása, nyilvántartása megfelelt-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, a testületi döntéseknek.

 

Tárgya: helyi önerős beruházások lebonyolítása, dokumentálása

 

Időszak: 2019. év

 

– Nem tervszerű, szabálytalan végrehajtásban rejlő kockázatok

 

– Jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok

 

 

Típusa:

Pénzügyi ellenőrzés

 

Módszerei:

Két kisebb beruházás dokumentumainak ellenőrzése

 

Interjúkészítés

 

2020. III. negyedév

(augusztus)

 

 

8 belső ellenőri nap

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.
** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján.
*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.
**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint
Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint
Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzései önerőből folyamatosan biztosítottak
Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok: 7 ellenőri nap
Felelős: jegyző
Hatálya: azonnal
A Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

2019. december 30.


278/2019. (XII.30) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a napirendet az alábbiakban fogadja el.
Zárt ülés:

1. A Nagytarcsai Közszolgáltató Kft.-nél kialakult helyzet megbeszélése és tisztázása, a 267/2019 (XII.16), 268/2019 (XII.16), 269/2019 (XII.16), valamint a 266/2019 (XII.16), számú Képviselő-testületi határozatokkal kapcsolatos feladatok és teendők.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

279/2019. (XII.30) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. december 30. -i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Szlaukó Istvánné képviselőt bízza meg.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

280/2019. (XII.30) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a napirendi pontban szereplő négy határozatot (267/2019 (XII.16), 268/2019 (XII.16), 269/2019 (XII.16), valamint a 266/2019 (XII.16)) újra szavazza.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

281/2019. (XII.30) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 266/2019 (XII.16) számú határozatot, változatlan tartalommal elfogadja, megerősíti.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

282/2019. (XII.30) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 267/2019 (XII.16) számú határozatot, változatlan tartalommal elfogadja, megerősíti.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

283/2019. (XII.30) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 268/2019 (XII.16) számú határozatot, változatlan tartalommal elfogadja, megerősíti.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

284/2019. (XII.30) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 269/2019 (XII.16) számú határozatot, változatlan tartalommal elfogadja, megerősíti.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

285/2019. (XII.30) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019 december 30.-án zárt ülésen meghozott korábbi döntései alapján a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. ügyvezető váltás kapcsán az átadás átvétel 2020. január 02.-án 08:00-kor kerüljön sor, ahol a tulajdonos képviseletében a Képviselő-testület (illetve kijelölt tagok) jelenléte mellett a régi ügyvezető tételes átadás-átvétel mellett jegyzőkönyvvel adja át az új ügyvezetőnek a kft. dokumentumait és eszközeit illetve minden kapcsolódó dolgát.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

286/2019. (XII.30) Képviselő-testület határozata:
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kezdeményezi a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. teljes körű pénzügyi átvilágítását, erre egy külső céget bíz meg, bekér három árajánlatot, illetve ennek az összegét betervezi a 2020. évi költségvetésbe.
Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
Határidő: 2020. évi költségvetés elfogadásával.
A Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA