Határozatok 2023

1/2023.(I. 12.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy határoz, hogy a „Nagytarcsa község ivóvíz és szennyvíz szolgáltatásának ellátására vonatkozó koncessziós szerződés megkötéséhez kapcsolódó pályázati kiírás és hirdetmény jóváhagyása” cím napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja az Mötv. 46.§. (2) c. pontja alapján.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

2/2023.(I. 12.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.

 

Napirend előtt: polgármesteri tájékoztató az Agon Kft.-vel kötött szerződéssel kapcsolatban

 1. Javaslat a diagnosztikai minta szállítási feladatait ellátó gazdálkodó szervezettel történő szerződéskötésre
 2. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata saját halottjává történő nyilvánításra
 3. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata szabad pénzeszközeinek lekötésére
 4. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2022.(VII.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
 5. Javaslat a Nagytarcsa 520/10 helyrajzi szám alatt pályázati forrásból épülő új bölcsőde építési területének védelmére vonatkozó szerződés megkötésére
 6. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 24/2018. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítására
 7. Javaslat a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat által kötendő, szociális étkeztetés biztosítására vonatkozó szerződés megkötésének jóváhagyására
 8. Ibolya utca elejére köztéri kamera kihelyezése
 9. Ibolya utca első szakaszának ideiglenes rendbetétele

 

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

3/2023.(I.12.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy határoz, hogy Nagytarcsa településen a diagnosztikai mintaszállításra a Synlab Hungary Kft.-vel köt szerződést, a diagnosztikai minták heti két alkalommal történő szállítására vonatkozóan, amelynek fedezetét (10.000 Ft/szállítás) a 2023. évi költségvetés készítésekor tervezni szükséges.

Egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Ezt a szerződést, amennyiben nem folyamatos és nem mondható fel folyamatában, akkor 2023. február 28. napjáig kötik meg.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2023.január 31.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

4/2023.(I.12.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel néhai Tóth István Gábort az Nagytarcsa Község Önkormányzata saját halottjává nyilvánítja, ezzel kifejezve az elhunyt iránti megbecsülését, tiszteletét.

Nagytarcsa Község Önkormányzata saját halottja temetési költségét a Nagytarcsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének terhére biztosítja, melyet a 2023. évi költségvetés elkészítésekor betervezni szükséges.

Egyidejűleg felkéri a polgármestert a temetéssel, valamint a kegyeleti feladatokkal kapcsolatos teendők ellátására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

5/2023.(I.12.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata költségvetési számláján lévő szabad pénzeszközeit, az uniós és egyéb pályázati pénzeszközök kivételével:

 1. a) a számlavezető pénzintézetnél betétként lekötheti és/vagy
 2. b) államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja

figyelemmel a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit meghatározó sarkalatos törvényekben megfogalmazottakra.

Egyidejűleg felkéri a polgármestert, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig terjedő időszakban a fentiek szerinti szükséges intézkedéseket tegye meg azzal, hogy a polgármester előzetesen egyeztessen a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportvezetőjével, valamint a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának elnőkével a szabad pénzeszköz összege és hasznosításának módja tekintetében, továbbá a megtett intézkedésekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztassa.

 

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

6/2023.(I.12.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, Sztehlo Gábor utca, 520/10 hrsz-ú ingatlanon építés alatt álló bölcsőde területének védelmére a VERENA’03 Tanácsadó Szolgáltató Kft.-vel köt szerződést, melynek szolgáltatási díja 280.000 Ft + ÁFA/ hónap, amelynek fedezetét a 2023. évi költségvetésének megalkotása során tervezni kell. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. január 31.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

7/2023.(I.12.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat szociális étkeztetés biztosítására vonatkozó szerződés 2023. február 28. napjáig történő megkötéséhez vagy meghosszabbításához a Prizma-Junior Zrt. szolgáltatóval, a kapott árajánlat szerint.

Továbbá felkéri a polgármestert a jelen képviselő-testületi döntés Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat részére történő továbbítására.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2023.január 20.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

8/2023.(I.12.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Ibolya utca elejére és a Mező utca végére köztéri kamerafelvételre alkalmas berendezésekre ajánlatokat kér be.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

9/2023.(I.12.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Ibolya utca elejének – főúttól a Kökény utca sarkáig – tereprendezésére, út javítására ajánlatokat kér be.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

10/2023.(I.12.) Képviselő-testületi határozat (zárt)

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a zárt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 1. Nagytarcsa község ivóvíz és szennyvíz szolgáltatásának ellátására vonatkozó koncessziós szerződés megkötéséhez kapcsolódó pályázati kiírás és hirdetmény jóváhagyása

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

11/2023.(I.12.) Képviselő-testületi határozat (zárt)

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa község ivóvíz és szennyvíz szolgáltatásának ellátására irányuló koncessziós pályázati kiírás tárgyi előterjesztéshez melléklet pályázati dokumentáció tervezetét elfogadja. A pályázat beadási határidejét 2023. március 1. napjában állapítja meg. Továbbá a pályázathoz kapcsolódó koncessziós díj mértékét 46.613.285,- Ft, azaz negyvenhatmillió-hatszáztizenháromezer-kettőszáznyolcvanöt forint összegben határozza meg.

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa község ivóvíz és szennyvíz szolgáltatásának ellátására irányuló koncessziós pályázati kiírás tárgyi előterjesztéshez melléklet hirdetmény tervezetét elfogadja és felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen a hirdetmény közzétételéről.

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa község ivóvíz és szennyvíz szolgáltatásának ellátására irányuló koncessziós pályázat elbírálására 3 (azaz három) főből álló értékelő bizottságot hoz létre. Az értékelő bizottság tagjai:

– Gulyás Tamás István polgármester

– Bardócz Gábor alpolgármester

– Barna Ervin Árpád önkormányzati képviselő

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

12/2023.(I. 30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. (VII.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 8.§ (3) bekezdése alapján az előterjesztéseket, melyeket a feladat- és hatáskör szerinti illetékes bizottságok nem tárgyaltak, minősített többséggel napirendre veszi és az alábbi sorrendben tárgyalja:

Napirend előtt:

Polgármester tájékoztatása a Képviselő-testület 2023. január 12. napján tartott ülésén született határozatok végrehajtásáról

Nyílt ülés:

 1. Javaslat Településrendezési eszközök módosítására – előzetes döntések
  meghozatalára
 2. Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2023. évi igazgatási szünetének elrendeléséről.
 3. Javaslat a polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
 4. Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2023. évi kulturális- és sport eseményeinek civil szervezetek támogatására pályázati kiírás megtárgyalása
 5. A 2023/2024. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatár kijelölésével kapcsolatos önkormányzati vélemény
 6. Javaslat a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat részére szociális étkeztetés biztosítására vonatkozó szerződéskötésre
 7. Javaslat a Bölcsőde projekt keretében közbeszerzési szakértő kiválasztására
 8. Nagytarcsa, Petőfi telep, mint kivett közterület átnevezése
 9. Javaslat vagyonelem elidegenítésére
 10. Javaslat Országos Bringapark Program 2023 pályázaton történő részvételre
 11. Javaslat a 222/2022. Képviselő-testületi döntés visszavonásáról, mely a Tölgy
  Természetvédelmi Egyesülettel történő szerződés megkötésére irányult
 12. Javaslat a DPMV Zrt-vel szembeni perindításra
 13. Javaslat jogi képviselő megbízására járdaépítéssel kapcsolatos feljelentés vonatkozásában
 14. Javaslat jogi képviselő megbízására a 017-es helyrajzi számú telek ügyében
 15. Egyebek

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

13/2023.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megkezdi Nagytarcsa község hatályos településrendezési eszközeinek a módosítását a 1381-1384, 1369-1371, 066/83, 824, 1301, 086/37-086/38 és 086/10 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

14/2023.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 1381-1384, 1369-1371, 066/83, 824, 1301, 086/37, 086/38 és 086/10 hrsz-ú ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

15/2023.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 1381-1384, 1369-1371, 066/83, 824, 1301, 086/37, 086/38 és 086/10 hrsz-ú ingatlanokat érintő településrendezési eszközök módosításának államigazgatási egyeztetését a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárással folytatja le.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

16/2023.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján Gulyás Tamás István főállású polgármester 2023. évi szabadságának ütemtervezetét az alábbiak szerint jóváhagyja.

Tervezett szabadság:

2023.02.17 1
2023.03.13 2023.03.14 2
2023.04.27 2023.04.30 3
2023.05.30 2023.06.02 4
2023.06.26 2023.07.07 10
2023.08.07 2023.08.11 5
2023.08.21 2023.08.25 5
2023.09.04 2023.09.05 2
2023.11.02 2023.11.03 2
2023.12.21 2023.12.29 5

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

 

 

 

17/2023.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata a 2023. évben pályázati kiírást tesz közzé a nagytarcsai székhelyű civil szervezetek, egyházak és a nemzetiségi önkormányzat kulturális- és sportrendezvényeinek támogatására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023.február 05.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

18/2023.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 24. § (1a) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljárva a 2023/2024. tanévre meghatározott általános iskolai felvételi  körzethatárt (Köznevelési  intézmény: Nagytarcsai  Blaskovits  Oszkár  Általános  Iskola  2142  Nagytarcsa,  Múzeumkert  utca  2-4.;

felvételi körzet: Nagytarcsa közigazgatási területe) változtatás nélkül elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt jelen döntés Dunakeszi Tankerületi Központ részére
történő továbbítására.
Felelős: Jegyző

Határidő:2023. február 13.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

19/2023.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat szociális étkeztetés biztosítására szerződést köt a Prizma Junior Zrt. szolgáltatóval, napi kétfogásos ebédre, határozatlan időtartamra.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. február 20.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

20/2023.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, Sztehló Gábor utca 520/10 hrsz-ú ingatlanon épülő bölcsőde projekt folytatásához kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás lefolytatására dr. Ujvári Lászlót bízza meg bruttó 1.789.000.- Ft összegért, melyet a 2023. évi költségvetésben tervezni kell.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. február 28.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

21/2023.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy határoz, hogy az 1253/2, 1253/3, 1253/4 és 1253/5 hrsz-ú társasházakat magába foglaló területet Petőfi telepről Petőfi lakótelepre változtatja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

22/2023.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy határoz, hogy a LUU-549 rendszámmal ellátott platós Mercedes-Benz Sprinter N1 kis áruszállító gépjárművet értékesíti bruttó 571 500,- Ft értékben. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vétel lebonyolítására, valamint a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. február 28.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

23/2023.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel  úgy határoz, hogy az Aktív Magyarország Program részeként 2023. évre kiírt az Országos Bringapark Program keretében kerékpáros pumpapálya megvalósítására pályázatot nyújt be a Nagytarcsa, 05/3, 05/1 és 06 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanokra.

Az Aktív Magyarország Program részeként 2023. évre kiírt az Országos Bringapark Program keretében kerékpáros pumpapálya megvalósításához bruttó 25.419.000. Ft önrészt a 2023. évi költségvetés megalkotása során tervezni kell.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. február 17.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

24/2023.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 222/2022.(IX.14.) számú
határozatát visszavonja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beszerzési eljárás ismételt lefolytatása iránt intézkedjen.
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

25/2023.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata pert indít a DPMV Zrt-vel szemben, melynek jogi képviseletével a dr. Szabó Iván Ügyvédi Irodát bízza meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. február 06.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

26/2023.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a TerepMester Kft-vel 2020. május 8., 12. napján aláírt járda építésre megkötött szerződés vonatkozásban az illetékes nyomozóhatóság felé benyújtandó büntetőfeljelentés tárgyában – mely szerint hűtlen kezelés és hamis magánokirat felhasználás gyanúja, valamint polgári jogi igény érvényesítése merült fel – az ügyben történő hivatalos felhasználás céljából adjon meghatalmazást dr. Kocsis Attila Márkó egyéni ügyvéd, mint a Jámbor Tóth Kolláth Ügyvédi Iroda alvállalkozója részére a jogi képviselet ellátására. Egyidejűleg a hivatkozott ügyben a szerződés megtámadásának polgári jogi lehetőségét a Jámbor Tóth Kolláth Ügyvédi Irodával az Önkormányzat vizsgálja felül.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. február 06.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

27/2023.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület felhatalmazza Gulyás Tamás István polgármestert, hogy adjon meghatalmazást dr. Kocsis Attila Márkó egyéni ügyvédnek, mint a Jámbor Tóth Kolláth Ügyvédi Iroda alvállalkozójának a ceglédi rendőrkapitányságon 13020/218/2021. bü. számon folyamatban volt büntetőeljárás iratanyagának megismeréséhez, az iratbetekintéshez (017-es telekügyletek a Nagytarcsa Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel). Ezt követően pedig tárgyi ügyben felhatalmazza a beszerzett és rendelkezésre álló információkra figyelemmel a büntetőfeljelentés lehetőségének vizsgálatára. Amennyiben a büntetőfeljelentés megtétele szükséges és indokolt arról írásban tájékoztatást ad a Polgármester részére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. február 06.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

28/2023.(II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. (VII.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 9.§ (5) bekezdése alapján az alábbi sürgősségi indítványokat minősített többséggel napirendre veszi:

 

 1. Javaslat Nagytarcsa, Zrínyi utca 38. szám alatt található ingatlan fűtési rendszer cseréjére
 2. Javaslat Közbeszerzési szabályzat módosítására

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

29/2023.(II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. (VII.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 8.§ (3) bekezdése alapján az előterjesztéseket, melyeket a feladat- és hatáskör szerinti illetékes bizottságok nem tárgyaltak, minősített többséggel napirendre veszi és az alábbi sorrendben tárgyalja:

Napirend előtt:

Polgármester tájékoztatása a Képviselő-testület 2023. január 30. napján tartott ülésén született határozatok végrehajtásáról

Nyílt ülés:

 1. évi költségvetés megtárgyalása
 2. A helyi önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása
 3. Változtatási tilalom rendelet módosítása
 4. Ibolya utcai – Mező utcai kamerák telepítésének ügye
 5. Bölcsőde projekt keretében közbeszerzési terv elfogadása és a Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása
 6. Nagytarcsa 444 hrsz-ú ingatlan megvásárlása
 7. Egyebek
 8. Javaslat Nagytarcsa, Zrínyi utca 38. szám alatt található ingatlan fűtési rendszer cseréjére
 9. Javaslat Közbeszerzési szabályzat módosítására

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

30/2023.(II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §- ában foglalt kötelezettsége alapján a határozat melléklete szerint határozza meg Nagytarcsa Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

 

Melléklet

e Ft

Saját bevételek 2024. év 2025. év 2026. év
Építményadó 650 000 650 000 650 000
Telekadó 15 000 15 000 15 000
Iparűzési adó 1 100 000 1 200 000 1 500 000
Talajterhelési díj 500 500 500
Egyéb bírság bevételek 6 200 6 200 6 200
Egyéb közhatalmi bevételek 2 000 2 000 2 000
Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyonértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel 0 0 0
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek, egyéb működési bevételek 5 000 5 000 5 000
Saját bevételek összesen: 1 778 700 1 878 700 178 700
   
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény  8. § alapján adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek 2024. év 2025. év 2026. év
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai 21 246 21 246 21 246
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozásai 0 0 0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0
Adott váltó 0 0 0
Pénzügyi lízing 0 0 0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése 0 0 0
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés 0 0 0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek 0 0 0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség összesen 21 246 21 246 21 246
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai 0 0 0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozásai 0 0 0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0
Adott váltó 0 0 0
Pénzügyi lízing 0 0 0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése 0 0 0
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés 0 0 0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek 0 0 0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség összesen 0 0 0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 1 757 454 1 857 454 2 157 454

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

31/2023.(II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, Ibolya utca – Pesti út csatlakozásához, valamint a Mező út Vadrózsa utca felőli végéhez 2 – 2 db kamera engedélyezése, felszerelése, üzembehelyezése, rádiós összeköttetés kiépítése munkáival a PnV Solution Bt.-t bízza meg 2.971.560.- Ft (alanyi adómentes) összegért. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. A beruházás a 2023. évi költségvetésben tervezett utak fejlesztése/forgalomtechnika aktualizálása költségvetési tétel terhére valósul meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. február 28.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

32/2023.(II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy határoz, hogy az alábbiak szerint fogadja el a 2023. évi közbeszerzési tervét:

 

Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés tervezett mennyisége Közbeszerzésre irányadó eljárási rend Tervezett eljárás fajtája Eljárás megindításának időpontja Szerződés teljesítésének várható időpontja
1 bölcsőde építése 1 db Nemzeti eljárásrend Kbt. 112.§ (1) bek.  b) pontja szerinti nyílt eljárás 2023.

I. negyedév

2023.

IV. negyedév

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

33/2023.(II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy határoz, hogy a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00065 kódszámú, Nagytarcsa Község bölcsőde építési projektje pályázat keretében megvalósítandó bölcsőde közbeszerzési eljárásában a Bíráló Bizottságba az alábbi tagokat választja meg:

jogi szakértelemmel rendelkező tag:                                          dr. Ujvári László

közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tag:                        dr. Tóth Gergely

pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag:                                Tóth Erika

beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tag:    Müller Gabriella

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

34/2023.(II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy határoz, hogy megvásárolja a Nagytarcsa 444 hrsz.-ú ingatlant a kialkudott 82 000 000 Ft, azaz nyolcvankétmillió forint vételáron.

Az ingatlan vételárát a költségvetésben tervezni kell.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vétel lebonyolítására, valamint a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. március 1.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

35/2023.(II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, Zrínyi utca 38. szám alatt található ingatlan fűtési rendszerét a fogorvosi rendelő vonatkozásában lecseréli.

Felelős: polgármester, műszaki csoportvezető

Határidő: 2023. február 28.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

36/2023.(II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy határoz, hogy szerződést köt a Nagytarcsa, Zrínyi utca 38. szám alatt található ingatlanon belül a fogorvosi rendelő fűtési rendszerének cseréjére és telepítésére a Fornax Pro Hungary Kft.-vel bruttó 3 341 370 Ft értékben. A beruházás a 2023. évi költségvetés általános tartalék költségvetési tétel terhére valósul meg.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a fűtési rendszer cseréjéhez szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: polgármester, műszaki csoportvezető

Határidő: 2023. február 28.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

37/2023.(II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a hatályos Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

38/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, a meghívó szerinti napirendet úgy változtatja meg, hogy a zárt ülés napirendjét a nyílt ülés előtt tárgyalják.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

39/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat (zárt)

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2022. (VII.25.) rendeletének 9.§ (5) bekezdése alapján az alábbi sürgősségi indítványt minősített többséggel a zárt ülés napirendjére veszi:

 

 1. Javaslat a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető állás pályázatának elbírálására

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

40/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat (zárt)

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy zárt ülés módosított napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 1. A Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat vezetői posztjára beérkezett pályázatok megtárgyalása
 2. Javaslat a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető állás pályázatának elbírálására

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

41/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat (zárt)

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat intézményvezetői munkakörének betöltésére kiírt pályázatot az alábbiak szerint bírálja el.

 1. Berki Katalint 2023. 04. 01. napjától határozott időtartamra 2028. 03. 31. napjáig, három hónap próbaidő kikötésével a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat intézményvezetői munkakörének ellátásával bízza meg.
 2. A Képviselő-testület az intézményvezető illetményét havi bruttó 680.000 Ft összegben állapítja meg.
 3. Az illetményen kívül az intézményvezetőt megillető juttatások: 400.000 Ft cafeteria, bruttó 300.000 Ft ruhapénz.
 4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az intézményvezető kinevezésének elkészítéséről gondoskodjon.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

42/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat (zárt)

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségének betöltésére Szert Istvánt választja meg 2023. március 13. napjától határozott, 3 évig terjedő időtartamra, 3 hónap próbaidő kikötésével. Az ügyvezetői tisztség betöltésére munkaviszony keretében kerül sor.

1.A Képviselő-testület az ügyvezető munkabérét havi bruttó 950.000 Ft összegben állapítja meg.

 1. Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ügyvezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon, a munkaszerződést kösse meg. 

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

43/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat (zárt)

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tulajdonosi jogkörében a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2023.(III.06) számú határozatában foglaltaknak megfelelően módosítja és felhatalmazza a Polgármestert a módosító létesítő okirat aláírására

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. március 15.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

44/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2022. (VII.25.) rendeletének 9.§ (5) bekezdése alapján az alábbi sürgősségi indítványokat minősített többséggel napirendre veszi:

 

 1. Előterjesztés a Nagytarcsa, Sztehló Gábor utca 520/10 hrsz.-ú ingatlanon bölcsőde továbbépítése közbeszerzési eljárás megindításáról

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

45/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a nyílt ülés módosított napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.:

 

 1. Nagytarcsa Község Önkormányzatának az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.15) költségvetési rendelet III. módosítása
 2. Javaslat a víziközművek 2022.03.01-2023.02.28 időszakában elvégzett munkáinak és használati díjának elszámolására
 3. Javaslat a 2023. évi belső ellenőri feladatok ellátására a beérkező árajánlatok alapján
 4. Javaslat vagyonelem elidegenítésére
 5. Javaslat műsorszolgáltatás megrendelésére beérkezett ajánlatok alapján gazdálkodó szervezet kiválasztására
 6. A Nagytarcsai Football Club Sportegyesület névhasználathoz való hozzájárulásról szóló kérelem elbírálása
 7. Óvoda világítás felújításának előkészítése, világítás méretezése, műszaki megoldások
 8. Madártani ösvény területének kimérése, ballagók.fáinak ültetéséhez tér kialakítás, környezetrendezési tervezés
 9. Kökény utca végén meglévő szennyvízátemelő felé vezető 0119/81 Hrsz út kimérése, tulajdonosi viszonyok rendezése, szerviz út kivitelezése, séta- és kerékpárút kialakítása
 10. Közutak melletti vadvédelem kérdései, kék prizma használatához közútkezelői hozzájárulás megadásának kezdeményezése, árajánlatkérés
 11. HÉSZ, SZT felülvizsgálattal kapcsolatos döntések (településrendezési szerződések megkötése, Pestterv megbízása, THV eljárással kapcsolatos döntés)
 12. A Pestterv Kft.-vel stratégiai tanulmány készítésére vonatkozó szerződésének ügye
 13. Grund területén kút létesítése
 14. Széchenyi utca és környezete forgalomtechnikai terv tárgyalása
 15. Vadrózsa utca végében patakon való átjárás ügyében érkezett beadvány
 16. „Tiszta udvar rendes ház” pályázat előkészítése, meghirdetése
 17. Javaslat a 2022. évben fel nem használt EDENRED utalványok sorsáról
 18. Előterjesztés a Nagytarcsa, Sztehló Gábor utca 520/10 hrsz.-ú ingatlanon bölcsőde továbbépítése közbeszerzési eljárás megindításáról
 19. Egyebek

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

46/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy határoz, hogy az 1. és 2. számú mellékletekben szereplő, Fővárosi Csatornázási Művek által benyújtott, a 2022.03.01-2023.02.28 közérdekű üzemeltetési időszakra kimutatott, a használati díj terhére elvégzett beruházásokról szóló kimutatást teljes terjedelmében, továbbá az ehhez kapcsolódó elszámolási rendet elfogadja. A beruházási kiadásokat a használati díj terhére biztosítja, a használati díjból fennmaradó többletbevételt a víziközmű rendszer fejlesztésére fordítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elszámolással kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023.március 31.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

47/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy határoz, hogy 2 db FLYGT szennyvízszivattyút vásárol a Xylem Water Solutions Kft.-től az árajánlatban foglalt műszaki tartalommal 9.572.252.- Ft + ÁFA (27%) = 12.156.760.- Ft-ért. A beszerzés fedezete a költségvetésben a víziközmű fejlesztésekre betervezett előirányzat.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023.március 31.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

48/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, a 2023. évi belső ellenőri feladatok ellátására szerződést köt a Csillagköz Bt. gazdálkodó szervezettel. A szerződés összege 1.000.000 Ft +ÁFA. Az előirányzat a 2023. évi költségvetésben rendelkezésre áll. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2023.március 31.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

49/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy határoz, hogy a HMP 992 forgalmi rendszámú, Suzuki Swift típusú gépjárművet értékesítés céljából meghirdeti. Az értékesítésről szóló hirdetményt nyilvános felületeken közzéteszi és a legmagasabb árat ajánló vevőnek értékesíti.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az értékesítés ügyében eljárjon, az adás-vételt lebonyolítsa, valamint a szerződést aláírja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. március 31.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

50/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés melléklete szerinti műsorszórás szolgáltatással az EnterArt Bt. Szilas TV-t bízza meg 200.000 Ft + ÁFA/ hónap összegért. A költségvetésben a fedezet rendelkezésre áll.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

51/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Nagytarcsai Football Club Sportegyesület, mint civil szervezet nevében a „Nagytarcsai” szó szerepeljen.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

52/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Csillagszem Óvoda meglévő világítási rendszerének felülvizsgálatára, méretezésére, valamint a világítási rendszer korszerűsítésének tervezésére árajánlatokat kér be.

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. március 20.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

53/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa,
653 hrsz-ú ingatlan kitűzését, geodéziai felmérését megrendeli és a terület környezeti
tervezésére ajánlatot kér be az itt megvalósítandó gyalogos sétány és kerékpárút kialakítására.

 

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. március 20.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

54/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa,
907 és 0119/81 hrsz-ú kivett út besorolású területek önkormányzati tulajdonba kerüléséhez
felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonosokat keresse meg a tulajdonba adás
érdekében.

 

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. március 20.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

 

55/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa,
907 és 0119/81 hrsz-ú kivett út besorolású területek geodéziai felmérését elvégezteti és megkezdi a már beépített területen a szilárd burkolatú út tervezését, melyre beszerzési eljárást
folytat le és ennek keretében árajánlatokat kér be.

 

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. március 20.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

56/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa,
0119/81 hrsz-ú kivett út besorolású úton tehergépkocsival járható útalap készítésére beszerzési eljárást folytat le, melynek keretében árajánlatokat kér be.
Felelős: polgármester
Határidő: 2023. április 20.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

57/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a vadbalesetek
megelőzése érdekében a település országos közúti szakaszain a vadveszéllyel érintett
szakaszokra ún. kék prizmák kihelyezését kezdeményezi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az érintett közútkezelői és vadásztársasági hozzájárulások beszerzésére, valamint támogatásuk esetére a beszerzési eljárás lefolytatására és az eszközök beszerzésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. március 31.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

58/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 13/2023.
(I.30.) számú határozatával megkezdett településrendezési eszközök módosítása során a
területcserére irányuló térségi területfelhasználási engedély kérelem (THV) készítésével együtt indítja a településrendezési terv módosítását.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

59/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  a  13/2023.
(I.30.) számú határozatával megkezdett településrendezési eszközök módosításához az érintett
ingatlantulajdonosokkal településrendezési szerződést köt, melyben az alábbi kötelezettségeket kell vállalnia a módosítást kérelmező tulajdonosoknak:

-vállalják a településrendezési eszközök módosításának költségeit
-az  érintett  ingatlanok  ivóvíz-,  szennyvízelvezetés  hálózatának  megépítése  vízjogi
létesítési engedély alapján
-vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése az érintett közművekre
-az érintett ingatlanok elektromos ellátása létesítési engedély alapján
-az érintett ingatlanok megközelítését szolgáló közutak útépítési engedély alapján szilárd
burkolattal történő ellátása és  a hozzá tartozó felszíni csapadékvízelvezető rendszer
kiépítése
-az érintett ingatlanok megközelítését szolgáló közutak mellett közvilágítás kiépítése
-az előbbi pontokban  foglalt  kötelezettségek végrehajtásáig az érintett ingatlanokra
vonatkozó elidegenítési tilalom bejegyzése
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a településrendezési szerződések
megkötésére.

 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

60/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 13/2023.
(I.30.) számú határozatával megkezdett településrendezési eszközök módosítása során a
PESTTERV KFT.-vel a tervezési szerződés akkor kerül aláírásra, ha az érintett
ingatlantulajdonosokkal az önkormányzat megkötötte a településrendezési szerződéseket és az
abban foglalt tervezési díjakat a kérelmezők az önkormányzat részére megfizették.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására,
amennyiben az arra előírt feltételek teljesítésre kerültek.

 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

61/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a PESTTERV
Kft.-vel 2019. március  25-én    Nagytarcsa  Község  közigazgatási  területére  vonatkozóan  a község  számára  és  érdekében  a  helyi  gazdaságfejlesztést  elősegítő  komplex  terület- és településrendezési szaktanács végzésére, továbbá stratégiai tanulmányt készítésére a község legfontosabb rendezési feladatainak feltárására, alapvető megoldási elképzelések bemutatására tárgyában aláírt szerződést közös megegyezéssel felbontja.

 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

62/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a GRUND területén kút létesítésére beszerzési eljárást folytat le, melynek keretében árajánlatokat kér be.

 

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. március 20.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

63/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Széchenyi
utca  és  környezetére  készült  forgalomtechnikai  tervet  jóváhagyja  és  beszerzési  eljárás
keretében árajánlatokat kér be annak megvalósítására.

 

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. március 20.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

64/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa,
Vadvirág utca – Zöldmező utca csatlakozásához és a Vadrózsa utca – Munkácsy utca
csatlakozásához a patak irányába eső oldalra 1-1 zsákutca táblát helyez ki és a patakon való
áthajtás megakadályozása érdekében a Vadrózsa utca és a Vadvirág utca patak felőli végénél
pollereket helyez ki a gépjármű-forgalom megakadályozására.  A kihelyezendő pollerek
beszerzési költségét a költségvetésben az utak javítási, karbantartási kiadási előirányzata biztosítja.

 

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. április 20.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

65/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2023. évben
ismételten pályázatot ír ki a „Tiszta udvar, rendes ház” cím elnyerésére az előterjesztés 1.
melléklete szerinti tartalommal.

 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

66/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére 15 000,- Ft értékben
EdenRed utalványokat juttat egyszeri rendkívüli támogatásként, egyben felkéri a
polgármestert, hogy az utalványok átadásáról intézkedjen.

 

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. március 31.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

67/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Sztehló Gábor utca 520/10 hrsz.-ú ingatlanon tovább építendő bölcsőde közbeszerzési eljárás előkészítését megindítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok aláírására.

 

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. március 30.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

68/2023.(III. 14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2022. (VII.25.) rendeletének 8.§ (3) bekezdése alapján azon előterjesztéseket, melyeket a feladat- és hatáskör szerinti illetékes bizottságok nem tárgyaltak, minősített többséggel napirendre veszi és az alábbi sorrendben tárgyalja:

 

Nyílt ülés

 

 1. Javaslat Nagytarcsa, Sztehló Gábor utca 520/10 hrsz-ú ingatlanon bölcsőde továbbépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Javaslat a HEMO épületvillamossági munkái kivitelezőjének kiválasztására

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Javaslat a Nagytarcsa 1246/6 hrsz.-ú, valamint a 026/1 hrsz.-ú ingatlanok tekintetében a vízvezetési szolgalmi jog alapítására vonatkozó megállapodások megkötésére

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

69/2023.(III. 14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, Sztehlo Gábor utca 520/10 hrsz-ú ingatlanon tovább építendő bölcsőde közbeszerzési eljárását megindítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok aláírására, valamint az ajánlati dokumentáció jóváhagyására. 

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. március 30.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

70/2023.(III. 14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, HEMO épületére a Takács László tervező által elkészített költségvetés kiírásban betervezett munkákra beérkezett ajánlatok alapján a Led Service Kft.-vel kíván szerződést kötni az épületvillamossági munkákra 12.414.732.- Ft + ÁFA = 15.766.710.- Ft összegért, melynek fedezetét a 2023. évi költségvetésben tervezett HEMO beruházás előirányzata biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. március 31.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

71/2023.(III. 14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa 1246/6 hrsz.-ú, valamint a 026/1 hrsz.-ú ingatlanokon Kistarcsa Város Önkormányzata javára vízvezetési szolgalmi jogot alapít.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. április 30.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA