Határozatok 2023

1/2023.(I. 12.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy határoz, hogy a „Nagytarcsa község ivóvíz és szennyvíz szolgáltatásának ellátására vonatkozó koncessziós szerződés megkötéséhez kapcsolódó pályázati kiírás és hirdetmény jóváhagyása” cím napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja az Mötv. 46.§. (2) c. pontja alapján.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

2/2023.(I. 12.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.

 

Napirend előtt: polgármesteri tájékoztató az Agon Kft.-vel kötött szerződéssel kapcsolatban

 1. Javaslat a diagnosztikai minta szállítási feladatait ellátó gazdálkodó szervezettel történő szerződéskötésre
 2. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata saját halottjává történő nyilvánításra
 3. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata szabad pénzeszközeinek lekötésére
 4. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2022.(VII.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
 5. Javaslat a Nagytarcsa 520/10 helyrajzi szám alatt pályázati forrásból épülő új bölcsőde építési területének védelmére vonatkozó szerződés megkötésére
 6. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 24/2018. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítására
 7. Javaslat a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat által kötendő, szociális étkeztetés biztosítására vonatkozó szerződés megkötésének jóváhagyására
 8. Ibolya utca elejére köztéri kamera kihelyezése
 9. Ibolya utca első szakaszának ideiglenes rendbetétele

 

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

3/2023.(I.12.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy határoz, hogy Nagytarcsa településen a diagnosztikai mintaszállításra a Synlab Hungary Kft.-vel köt szerződést, a diagnosztikai minták heti két alkalommal történő szállítására vonatkozóan, amelynek fedezetét (10.000 Ft/szállítás) a 2023. évi költségvetés készítésekor tervezni szükséges.

Egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Ezt a szerződést, amennyiben nem folyamatos és nem mondható fel folyamatában, akkor 2023. február 28. napjáig kötik meg.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2023.január 31.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

4/2023.(I.12.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel néhai Tóth István Gábort az Nagytarcsa Község Önkormányzata saját halottjává nyilvánítja, ezzel kifejezve az elhunyt iránti megbecsülését, tiszteletét.

Nagytarcsa Község Önkormányzata saját halottja temetési költségét a Nagytarcsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének terhére biztosítja, melyet a 2023. évi költségvetés elkészítésekor betervezni szükséges.

Egyidejűleg felkéri a polgármestert a temetéssel, valamint a kegyeleti feladatokkal kapcsolatos teendők ellátására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

5/2023.(I.12.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata költségvetési számláján lévő szabad pénzeszközeit, az uniós és egyéb pályázati pénzeszközök kivételével:

 1. a) a számlavezető pénzintézetnél betétként lekötheti és/vagy
 2. b) államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja

figyelemmel a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit meghatározó sarkalatos törvényekben megfogalmazottakra.

Egyidejűleg felkéri a polgármestert, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig terjedő időszakban a fentiek szerinti szükséges intézkedéseket tegye meg azzal, hogy a polgármester előzetesen egyeztessen a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportvezetőjével, valamint a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának elnőkével a szabad pénzeszköz összege és hasznosításának módja tekintetében, továbbá a megtett intézkedésekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztassa.

 

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

6/2023.(I.12.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, Sztehlo Gábor utca, 520/10 hrsz-ú ingatlanon építés alatt álló bölcsőde területének védelmére a VERENA’03 Tanácsadó Szolgáltató Kft.-vel köt szerződést, melynek szolgáltatási díja 280.000 Ft + ÁFA/ hónap, amelynek fedezetét a 2023. évi költségvetésének megalkotása során tervezni kell. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. január 31.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

7/2023.(I.12.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat szociális étkeztetés biztosítására vonatkozó szerződés 2023. február 28. napjáig történő megkötéséhez vagy meghosszabbításához a Prizma-Junior Zrt. szolgáltatóval, a kapott árajánlat szerint.

Továbbá felkéri a polgármestert a jelen képviselő-testületi döntés Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat részére történő továbbítására.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2023.január 20.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

8/2023.(I.12.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Ibolya utca elejére és a Mező utca végére köztéri kamerafelvételre alkalmas berendezésekre ajánlatokat kér be.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

9/2023.(I.12.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Ibolya utca elejének – főúttól a Kökény utca sarkáig – tereprendezésére, út javítására ajánlatokat kér be.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

10/2023.(I.12.) Képviselő-testületi határozat (zárt)

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a zárt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 1. Nagytarcsa község ivóvíz és szennyvíz szolgáltatásának ellátására vonatkozó koncessziós szerződés megkötéséhez kapcsolódó pályázati kiírás és hirdetmény jóváhagyása

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

11/2023.(I.12.) Képviselő-testületi határozat (zárt)

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa község ivóvíz és szennyvíz szolgáltatásának ellátására irányuló koncessziós pályázati kiírás tárgyi előterjesztéshez melléklet pályázati dokumentáció tervezetét elfogadja. A pályázat beadási határidejét 2023. március 1. napjában állapítja meg. Továbbá a pályázathoz kapcsolódó koncessziós díj mértékét 46.613.285,- Ft, azaz negyvenhatmillió-hatszáztizenháromezer-kettőszáznyolcvanöt forint összegben határozza meg.

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa község ivóvíz és szennyvíz szolgáltatásának ellátására irányuló koncessziós pályázati kiírás tárgyi előterjesztéshez melléklet hirdetmény tervezetét elfogadja és felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen a hirdetmény közzétételéről.

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa község ivóvíz és szennyvíz szolgáltatásának ellátására irányuló koncessziós pályázat elbírálására 3 (azaz három) főből álló értékelő bizottságot hoz létre. Az értékelő bizottság tagjai:

– Gulyás Tamás István polgármester

– Bardócz Gábor alpolgármester

– Barna Ervin Árpád önkormányzati képviselő

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

12/2023.(I. 30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. (VII.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 8.§ (3) bekezdése alapján az előterjesztéseket, melyeket a feladat- és hatáskör szerinti illetékes bizottságok nem tárgyaltak, minősített többséggel napirendre veszi és az alábbi sorrendben tárgyalja:

Napirend előtt:

Polgármester tájékoztatása a Képviselő-testület 2023. január 12. napján tartott ülésén született határozatok végrehajtásáról

Nyílt ülés:

 1. Javaslat Településrendezési eszközök módosítására – előzetes döntések
  meghozatalára
 2. Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2023. évi igazgatási szünetének elrendeléséről.
 3. Javaslat a polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
 4. Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2023. évi kulturális- és sport eseményeinek civil szervezetek támogatására pályázati kiírás megtárgyalása
 5. A 2023/2024. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatár kijelölésével kapcsolatos önkormányzati vélemény
 6. Javaslat a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat részére szociális étkeztetés biztosítására vonatkozó szerződéskötésre
 7. Javaslat a Bölcsőde projekt keretében közbeszerzési szakértő kiválasztására
 8. Nagytarcsa, Petőfi telep, mint kivett közterület átnevezése
 9. Javaslat vagyonelem elidegenítésére
 10. Javaslat Országos Bringapark Program 2023 pályázaton történő részvételre
 11. Javaslat a 222/2022. Képviselő-testületi döntés visszavonásáról, mely a Tölgy
  Természetvédelmi Egyesülettel történő szerződés megkötésére irányult
 12. Javaslat a DPMV Zrt-vel szembeni perindításra
 13. Javaslat jogi képviselő megbízására járdaépítéssel kapcsolatos feljelentés vonatkozásában
 14. Javaslat jogi képviselő megbízására a 017-es helyrajzi számú telek ügyében
 15. Egyebek

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

13/2023.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megkezdi Nagytarcsa község hatályos településrendezési eszközeinek a módosítását a 1381-1384, 1369-1371, 066/83, 824, 1301, 086/37-086/38 és 086/10 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

14/2023.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 1381-1384, 1369-1371, 066/83, 824, 1301, 086/37, 086/38 és 086/10 hrsz-ú ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

15/2023.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 1381-1384, 1369-1371, 066/83, 824, 1301, 086/37, 086/38 és 086/10 hrsz-ú ingatlanokat érintő településrendezési eszközök módosításának államigazgatási egyeztetését a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárással folytatja le.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

16/2023.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján Gulyás Tamás István főállású polgármester 2023. évi szabadságának ütemtervezetét az alábbiak szerint jóváhagyja.

Tervezett szabadság:

2023.02.17 1
2023.03.13 2023.03.14 2
2023.04.27 2023.04.30 3
2023.05.30 2023.06.02 4
2023.06.26 2023.07.07 10
2023.08.07 2023.08.11 5
2023.08.21 2023.08.25 5
2023.09.04 2023.09.05 2
2023.11.02 2023.11.03 2
2023.12.21 2023.12.29 5

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

 

 

 

17/2023.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata a 2023. évben pályázati kiírást tesz közzé a nagytarcsai székhelyű civil szervezetek, egyházak és a nemzetiségi önkormányzat kulturális- és sportrendezvényeinek támogatására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023.február 05.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

18/2023.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 24. § (1a) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljárva a 2023/2024. tanévre meghatározott általános iskolai felvételi  körzethatárt (Köznevelési  intézmény: Nagytarcsai  Blaskovits  Oszkár  Általános  Iskola  2142  Nagytarcsa,  Múzeumkert  utca  2-4.;

felvételi körzet: Nagytarcsa közigazgatási területe) változtatás nélkül elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt jelen döntés Dunakeszi Tankerületi Központ részére
történő továbbítására.
Felelős: Jegyző

Határidő:2023. február 13.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

19/2023.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat szociális étkeztetés biztosítására szerződést köt a Prizma Junior Zrt. szolgáltatóval, napi kétfogásos ebédre, határozatlan időtartamra.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. február 20.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

20/2023.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, Sztehló Gábor utca 520/10 hrsz-ú ingatlanon épülő bölcsőde projekt folytatásához kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás lefolytatására dr. Ujvári Lászlót bízza meg bruttó 1.789.000.- Ft összegért, melyet a 2023. évi költségvetésben tervezni kell.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. február 28.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

21/2023.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy határoz, hogy az 1253/2, 1253/3, 1253/4 és 1253/5 hrsz-ú társasházakat magába foglaló területet Petőfi telepről Petőfi lakótelepre változtatja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

22/2023.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy határoz, hogy a LUU-549 rendszámmal ellátott platós Mercedes-Benz Sprinter N1 kis áruszállító gépjárművet értékesíti bruttó 571 500,- Ft értékben. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vétel lebonyolítására, valamint a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. február 28.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

23/2023.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel  úgy határoz, hogy az Aktív Magyarország Program részeként 2023. évre kiírt az Országos Bringapark Program keretében kerékpáros pumpapálya megvalósítására pályázatot nyújt be a Nagytarcsa, 05/3, 05/1 és 06 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanokra.

Az Aktív Magyarország Program részeként 2023. évre kiírt az Országos Bringapark Program keretében kerékpáros pumpapálya megvalósításához bruttó 25.419.000. Ft önrészt a 2023. évi költségvetés megalkotása során tervezni kell.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. február 17.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

24/2023.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 222/2022.(IX.14.) számú
határozatát visszavonja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beszerzési eljárás ismételt lefolytatása iránt intézkedjen.
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

25/2023.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata pert indít a DPMV Zrt-vel szemben, melynek jogi képviseletével a dr. Szabó Iván Ügyvédi Irodát bízza meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. február 06.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

26/2023.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a TerepMester Kft-vel 2020. május 8., 12. napján aláírt járda építésre megkötött szerződés vonatkozásban az illetékes nyomozóhatóság felé benyújtandó büntetőfeljelentés tárgyában – mely szerint hűtlen kezelés és hamis magánokirat felhasználás gyanúja, valamint polgári jogi igény érvényesítése merült fel – az ügyben történő hivatalos felhasználás céljából adjon meghatalmazást dr. Kocsis Attila Márkó egyéni ügyvéd, mint a Jámbor Tóth Kolláth Ügyvédi Iroda alvállalkozója részére a jogi képviselet ellátására. Egyidejűleg a hivatkozott ügyben a szerződés megtámadásának polgári jogi lehetőségét a Jámbor Tóth Kolláth Ügyvédi Irodával az Önkormányzat vizsgálja felül.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. február 06.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

27/2023.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület felhatalmazza Gulyás Tamás István polgármestert, hogy adjon meghatalmazást dr. Kocsis Attila Márkó egyéni ügyvédnek, mint a Jámbor Tóth Kolláth Ügyvédi Iroda alvállalkozójának a ceglédi rendőrkapitányságon 13020/218/2021. bü. számon folyamatban volt büntetőeljárás iratanyagának megismeréséhez, az iratbetekintéshez (017-es telekügyletek a Nagytarcsa Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel). Ezt követően pedig tárgyi ügyben felhatalmazza a beszerzett és rendelkezésre álló információkra figyelemmel a büntetőfeljelentés lehetőségének vizsgálatára. Amennyiben a büntetőfeljelentés megtétele szükséges és indokolt arról írásban tájékoztatást ad a Polgármester részére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. február 06.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

28/2023.(II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. (VII.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 9.§ (5) bekezdése alapján az alábbi sürgősségi indítványokat minősített többséggel napirendre veszi:

 

 1. Javaslat Nagytarcsa, Zrínyi utca 38. szám alatt található ingatlan fűtési rendszer cseréjére
 2. Javaslat Közbeszerzési szabályzat módosítására

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

29/2023.(II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. (VII.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 8.§ (3) bekezdése alapján az előterjesztéseket, melyeket a feladat- és hatáskör szerinti illetékes bizottságok nem tárgyaltak, minősített többséggel napirendre veszi és az alábbi sorrendben tárgyalja:

Napirend előtt:

Polgármester tájékoztatása a Képviselő-testület 2023. január 30. napján tartott ülésén született határozatok végrehajtásáról

Nyílt ülés:

 1. évi költségvetés megtárgyalása
 2. A helyi önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása
 3. Változtatási tilalom rendelet módosítása
 4. Ibolya utcai – Mező utcai kamerák telepítésének ügye
 5. Bölcsőde projekt keretében közbeszerzési terv elfogadása és a Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása
 6. Nagytarcsa 444 hrsz-ú ingatlan megvásárlása
 7. Egyebek
 8. Javaslat Nagytarcsa, Zrínyi utca 38. szám alatt található ingatlan fűtési rendszer cseréjére
 9. Javaslat Közbeszerzési szabályzat módosítására

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

30/2023.(II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §- ában foglalt kötelezettsége alapján a határozat melléklete szerint határozza meg Nagytarcsa Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

 

Melléklet

e Ft

Saját bevételek 2024. év 2025. év 2026. év
Építményadó 650 000 650 000 650 000
Telekadó 15 000 15 000 15 000
Iparűzési adó 1 100 000 1 200 000 1 500 000
Talajterhelési díj 500 500 500
Egyéb bírság bevételek 6 200 6 200 6 200
Egyéb közhatalmi bevételek 2 000 2 000 2 000
Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyonértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel 0 0 0
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek, egyéb működési bevételek 5 000 5 000 5 000
Saját bevételek összesen: 1 778 700 1 878 700 178 700
   
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény  8. § alapján adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek 2024. év 2025. év 2026. év
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai 21 246 21 246 21 246
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozásai 0 0 0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0
Adott váltó 0 0 0
Pénzügyi lízing 0 0 0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése 0 0 0
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés 0 0 0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek 0 0 0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség összesen 21 246 21 246 21 246
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai 0 0 0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozásai 0 0 0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0
Adott váltó 0 0 0
Pénzügyi lízing 0 0 0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése 0 0 0
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés 0 0 0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek 0 0 0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség összesen 0 0 0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 1 757 454 1 857 454 2 157 454

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

31/2023.(II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, Ibolya utca – Pesti út csatlakozásához, valamint a Mező út Vadrózsa utca felőli végéhez 2 – 2 db kamera engedélyezése, felszerelése, üzembehelyezése, rádiós összeköttetés kiépítése munkáival a PnV Solution Bt.-t bízza meg 2.971.560.- Ft (alanyi adómentes) összegért. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. A beruházás a 2023. évi költségvetésben tervezett utak fejlesztése/forgalomtechnika aktualizálása költségvetési tétel terhére valósul meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. február 28.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

32/2023.(II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy határoz, hogy az alábbiak szerint fogadja el a 2023. évi közbeszerzési tervét:

 

Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés tervezett mennyisége Közbeszerzésre irányadó eljárási rend Tervezett eljárás fajtája Eljárás megindításának időpontja Szerződés teljesítésének várható időpontja
1 bölcsőde építése 1 db Nemzeti eljárásrend Kbt. 112.§ (1) bek.  b) pontja szerinti nyílt eljárás 2023.

I. negyedév

2023.

IV. negyedév

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

33/2023.(II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy határoz, hogy a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00065 kódszámú, Nagytarcsa Község bölcsőde építési projektje pályázat keretében megvalósítandó bölcsőde közbeszerzési eljárásában a Bíráló Bizottságba az alábbi tagokat választja meg:

jogi szakértelemmel rendelkező tag:                                          dr. Ujvári László

közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tag:                        dr. Tóth Gergely

pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag:                                Tóth Erika

beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tag:    Müller Gabriella

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

34/2023.(II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy határoz, hogy megvásárolja a Nagytarcsa 444 hrsz.-ú ingatlant a kialkudott 82 000 000 Ft, azaz nyolcvankétmillió forint vételáron.

Az ingatlan vételárát a költségvetésben tervezni kell.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vétel lebonyolítására, valamint a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. március 1.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

35/2023.(II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, Zrínyi utca 38. szám alatt található ingatlan fűtési rendszerét a fogorvosi rendelő vonatkozásában lecseréli.

Felelős: polgármester, műszaki csoportvezető

Határidő: 2023. február 28.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

36/2023.(II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy határoz, hogy szerződést köt a Nagytarcsa, Zrínyi utca 38. szám alatt található ingatlanon belül a fogorvosi rendelő fűtési rendszerének cseréjére és telepítésére a Fornax Pro Hungary Kft.-vel bruttó 3 341 370 Ft értékben. A beruházás a 2023. évi költségvetés általános tartalék költségvetési tétel terhére valósul meg.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a fűtési rendszer cseréjéhez szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: polgármester, műszaki csoportvezető

Határidő: 2023. február 28.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

37/2023.(II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a hatályos Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

38/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, a meghívó szerinti napirendet úgy változtatja meg, hogy a zárt ülés napirendjét a nyílt ülés előtt tárgyalják.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

39/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat (zárt)

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2022. (VII.25.) rendeletének 9.§ (5) bekezdése alapján az alábbi sürgősségi indítványt minősített többséggel a zárt ülés napirendjére veszi:

 

 1. Javaslat a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető állás pályázatának elbírálására

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

40/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat (zárt)

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy zárt ülés módosított napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 1. A Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat vezetői posztjára beérkezett pályázatok megtárgyalása
 2. Javaslat a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető állás pályázatának elbírálására

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

41/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat (zárt)

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat intézményvezetői munkakörének betöltésére kiírt pályázatot az alábbiak szerint bírálja el.

 1. Berki Katalint 2023. 04. 01. napjától határozott időtartamra 2028. 03. 31. napjáig, három hónap próbaidő kikötésével a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat intézményvezetői munkakörének ellátásával bízza meg.
 2. A Képviselő-testület az intézményvezető illetményét havi bruttó 680.000 Ft összegben állapítja meg.
 3. Az illetményen kívül az intézményvezetőt megillető juttatások: 400.000 Ft cafeteria, bruttó 300.000 Ft ruhapénz.
 4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az intézményvezető kinevezésének elkészítéséről gondoskodjon.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

42/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat (zárt)

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségének betöltésére Szert Istvánt választja meg 2023. március 13. napjától határozott, 3 évig terjedő időtartamra, 3 hónap próbaidő kikötésével. Az ügyvezetői tisztség betöltésére munkaviszony keretében kerül sor.

1.A Képviselő-testület az ügyvezető munkabérét havi bruttó 950.000 Ft összegben állapítja meg.

 1. Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ügyvezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon, a munkaszerződést kösse meg. 

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

43/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat (zárt)

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tulajdonosi jogkörében a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2023.(III.06) számú határozatában foglaltaknak megfelelően módosítja és felhatalmazza a Polgármestert a módosító létesítő okirat aláírására

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. március 15.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

44/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2022. (VII.25.) rendeletének 9.§ (5) bekezdése alapján az alábbi sürgősségi indítványokat minősített többséggel napirendre veszi:

 

 1. Előterjesztés a Nagytarcsa, Sztehló Gábor utca 520/10 hrsz.-ú ingatlanon bölcsőde továbbépítése közbeszerzési eljárás megindításáról

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

45/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a nyílt ülés módosított napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.:

 

 1. Nagytarcsa Község Önkormányzatának az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.15) költségvetési rendelet III. módosítása
 2. Javaslat a víziközművek 2022.03.01-2023.02.28 időszakában elvégzett munkáinak és használati díjának elszámolására
 3. Javaslat a 2023. évi belső ellenőri feladatok ellátására a beérkező árajánlatok alapján
 4. Javaslat vagyonelem elidegenítésére
 5. Javaslat műsorszolgáltatás megrendelésére beérkezett ajánlatok alapján gazdálkodó szervezet kiválasztására
 6. A Nagytarcsai Football Club Sportegyesület névhasználathoz való hozzájárulásról szóló kérelem elbírálása
 7. Óvoda világítás felújításának előkészítése, világítás méretezése, műszaki megoldások
 8. Madártani ösvény területének kimérése, ballagók.fáinak ültetéséhez tér kialakítás, környezetrendezési tervezés
 9. Kökény utca végén meglévő szennyvízátemelő felé vezető 0119/81 Hrsz út kimérése, tulajdonosi viszonyok rendezése, szerviz út kivitelezése, séta- és kerékpárút kialakítása
 10. Közutak melletti vadvédelem kérdései, kék prizma használatához közútkezelői hozzájárulás megadásának kezdeményezése, árajánlatkérés
 11. HÉSZ, SZT felülvizsgálattal kapcsolatos döntések (településrendezési szerződések megkötése, Pestterv megbízása, THV eljárással kapcsolatos döntés)
 12. A Pestterv Kft.-vel stratégiai tanulmány készítésére vonatkozó szerződésének ügye
 13. Grund területén kút létesítése
 14. Széchenyi utca és környezete forgalomtechnikai terv tárgyalása
 15. Vadrózsa utca végében patakon való átjárás ügyében érkezett beadvány
 16. „Tiszta udvar rendes ház” pályázat előkészítése, meghirdetése
 17. Javaslat a 2022. évben fel nem használt EDENRED utalványok sorsáról
 18. Előterjesztés a Nagytarcsa, Sztehló Gábor utca 520/10 hrsz.-ú ingatlanon bölcsőde továbbépítése közbeszerzési eljárás megindításáról
 19. Egyebek

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

46/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy határoz, hogy az 1. és 2. számú mellékletekben szereplő, Fővárosi Csatornázási Művek által benyújtott, a 2022.03.01-2023.02.28 közérdekű üzemeltetési időszakra kimutatott, a használati díj terhére elvégzett beruházásokról szóló kimutatást teljes terjedelmében, továbbá az ehhez kapcsolódó elszámolási rendet elfogadja. A beruházási kiadásokat a használati díj terhére biztosítja, a használati díjból fennmaradó többletbevételt a víziközmű rendszer fejlesztésére fordítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elszámolással kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023.március 31.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

47/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy határoz, hogy 2 db FLYGT szennyvízszivattyút vásárol a Xylem Water Solutions Kft.-től az árajánlatban foglalt műszaki tartalommal 9.572.252.- Ft + ÁFA (27%) = 12.156.760.- Ft-ért. A beszerzés fedezete a költségvetésben a víziközmű fejlesztésekre betervezett előirányzat.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023.március 31.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

48/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, a 2023. évi belső ellenőri feladatok ellátására szerződést köt a Csillagköz Bt. gazdálkodó szervezettel. A szerződés összege 1.000.000 Ft +ÁFA. Az előirányzat a 2023. évi költségvetésben rendelkezésre áll. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2023.március 31.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

49/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy határoz, hogy a HMP 992 forgalmi rendszámú, Suzuki Swift típusú gépjárművet értékesítés céljából meghirdeti. Az értékesítésről szóló hirdetményt nyilvános felületeken közzéteszi és a legmagasabb árat ajánló vevőnek értékesíti.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az értékesítés ügyében eljárjon, az adás-vételt lebonyolítsa, valamint a szerződést aláírja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. március 31.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

50/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés melléklete szerinti műsorszórás szolgáltatással az EnterArt Bt. Szilas TV-t bízza meg 200.000 Ft + ÁFA/ hónap összegért. A költségvetésben a fedezet rendelkezésre áll.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

51/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Nagytarcsai Football Club Sportegyesület, mint civil szervezet nevében a „Nagytarcsai” szó szerepeljen.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

52/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Csillagszem Óvoda meglévő világítási rendszerének felülvizsgálatára, méretezésére, valamint a világítási rendszer korszerűsítésének tervezésére árajánlatokat kér be.

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. március 20.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

53/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa,
653 hrsz-ú ingatlan kitűzését, geodéziai felmérését megrendeli és a terület környezeti
tervezésére ajánlatot kér be az itt megvalósítandó gyalogos sétány és kerékpárút kialakítására.

 

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. március 20.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

54/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa,
907 és 0119/81 hrsz-ú kivett út besorolású területek önkormányzati tulajdonba kerüléséhez
felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonosokat keresse meg a tulajdonba adás
érdekében.

 

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. március 20.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

 

55/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa,
907 és 0119/81 hrsz-ú kivett út besorolású területek geodéziai felmérését elvégezteti és megkezdi a már beépített területen a szilárd burkolatú út tervezését, melyre beszerzési eljárást
folytat le és ennek keretében árajánlatokat kér be.

 

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. március 20.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

56/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa,
0119/81 hrsz-ú kivett út besorolású úton tehergépkocsival járható útalap készítésére beszerzési eljárást folytat le, melynek keretében árajánlatokat kér be.
Felelős: polgármester
Határidő: 2023. április 20.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

57/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a vadbalesetek
megelőzése érdekében a település országos közúti szakaszain a vadveszéllyel érintett
szakaszokra ún. kék prizmák kihelyezését kezdeményezi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az érintett közútkezelői és vadásztársasági hozzájárulások beszerzésére, valamint támogatásuk esetére a beszerzési eljárás lefolytatására és az eszközök beszerzésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. március 31.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

58/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 13/2023.
(I.30.) számú határozatával megkezdett településrendezési eszközök módosítása során a
területcserére irányuló térségi területfelhasználási engedély kérelem (THV) készítésével együtt indítja a településrendezési terv módosítását.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

59/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  a  13/2023.
(I.30.) számú határozatával megkezdett településrendezési eszközök módosításához az érintett
ingatlantulajdonosokkal településrendezési szerződést köt, melyben az alábbi kötelezettségeket kell vállalnia a módosítást kérelmező tulajdonosoknak:

-vállalják a településrendezési eszközök módosításának költségeit
-az  érintett  ingatlanok  ivóvíz-,  szennyvízelvezetés  hálózatának  megépítése  vízjogi
létesítési engedély alapján
-vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése az érintett közművekre
-az érintett ingatlanok elektromos ellátása létesítési engedély alapján
-az érintett ingatlanok megközelítését szolgáló közutak útépítési engedély alapján szilárd
burkolattal történő ellátása és  a hozzá tartozó felszíni csapadékvízelvezető rendszer
kiépítése
-az érintett ingatlanok megközelítését szolgáló közutak mellett közvilágítás kiépítése
-az előbbi pontokban  foglalt  kötelezettségek végrehajtásáig az érintett ingatlanokra
vonatkozó elidegenítési tilalom bejegyzése
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a településrendezési szerződések
megkötésére.

 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

60/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 13/2023.
(I.30.) számú határozatával megkezdett településrendezési eszközök módosítása során a
PESTTERV KFT.-vel a tervezési szerződés akkor kerül aláírásra, ha az érintett
ingatlantulajdonosokkal az önkormányzat megkötötte a településrendezési szerződéseket és az
abban foglalt tervezési díjakat a kérelmezők az önkormányzat részére megfizették.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására,
amennyiben az arra előírt feltételek teljesítésre kerültek.

 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

61/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a PESTTERV
Kft.-vel 2019. március  25-én    Nagytarcsa  Község  közigazgatási  területére  vonatkozóan  a község  számára  és  érdekében  a  helyi  gazdaságfejlesztést  elősegítő  komplex  terület- és településrendezési szaktanács végzésére, továbbá stratégiai tanulmányt készítésére a község legfontosabb rendezési feladatainak feltárására, alapvető megoldási elképzelések bemutatására tárgyában aláírt szerződést közös megegyezéssel felbontja.

 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

62/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a GRUND területén kút létesítésére beszerzési eljárást folytat le, melynek keretében árajánlatokat kér be.

 

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. március 20.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

63/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Széchenyi
utca  és  környezetére  készült  forgalomtechnikai  tervet  jóváhagyja  és  beszerzési  eljárás
keretében árajánlatokat kér be annak megvalósítására.

 

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. március 20.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

64/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa,
Vadvirág utca – Zöldmező utca csatlakozásához és a Vadrózsa utca – Munkácsy utca
csatlakozásához a patak irányába eső oldalra 1-1 zsákutca táblát helyez ki és a patakon való
áthajtás megakadályozása érdekében a Vadrózsa utca és a Vadvirág utca patak felőli végénél
pollereket helyez ki a gépjármű-forgalom megakadályozására.  A kihelyezendő pollerek
beszerzési költségét a költségvetésben az utak javítási, karbantartási kiadási előirányzata biztosítja.

 

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. április 20.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

65/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2023. évben
ismételten pályázatot ír ki a „Tiszta udvar, rendes ház” cím elnyerésére az előterjesztés 1.
melléklete szerinti tartalommal.

 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

66/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére 15 000,- Ft értékben
EdenRed utalványokat juttat egyszeri rendkívüli támogatásként, egyben felkéri a
polgármestert, hogy az utalványok átadásáról intézkedjen.

 

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. március 31.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

67/2023.(III. 06.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Sztehló Gábor utca 520/10 hrsz.-ú ingatlanon tovább építendő bölcsőde közbeszerzési eljárás előkészítését megindítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok aláírására.

 

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. március 30.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

68/2023.(III. 14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2022. (VII.25.) rendeletének 8.§ (3) bekezdése alapján azon előterjesztéseket, melyeket a feladat- és hatáskör szerinti illetékes bizottságok nem tárgyaltak, minősített többséggel napirendre veszi és az alábbi sorrendben tárgyalja:

 

Nyílt ülés

 

 1. Javaslat Nagytarcsa, Sztehló Gábor utca 520/10 hrsz-ú ingatlanon bölcsőde továbbépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Javaslat a HEMO épületvillamossági munkái kivitelezőjének kiválasztására

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Javaslat a Nagytarcsa 1246/6 hrsz.-ú, valamint a 026/1 hrsz.-ú ingatlanok tekintetében a vízvezetési szolgalmi jog alapítására vonatkozó megállapodások megkötésére

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

69/2023.(III. 14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, Sztehlo Gábor utca 520/10 hrsz-ú ingatlanon tovább építendő bölcsőde közbeszerzési eljárását megindítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok aláírására, valamint az ajánlati dokumentáció jóváhagyására. 

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. március 30.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

70/2023.(III. 14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, HEMO épületére a Takács László tervező által elkészített költségvetés kiírásban betervezett munkákra beérkezett ajánlatok alapján a Led Service Kft.-vel kíván szerződést kötni az épületvillamossági munkákra 12.414.732.- Ft + ÁFA = 15.766.710.- Ft összegért, melynek fedezetét a 2023. évi költségvetésben tervezett HEMO beruházás előirányzata biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. március 31.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

71/2023.(III. 14.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa 1246/6 hrsz.-ú, valamint a 026/1 hrsz.-ú ingatlanokon Kistarcsa Város Önkormányzata javára vízvezetési szolgalmi jogot alapít.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. április 30.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

72/2023.(IV. 12.) Képviselő-testületi határozat

a napirendi pontok elfogadásáról

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a meghívó szerinti napirendet az alábbiak szerint fogadja el:

 

Napirend

 

 1. Javaslat a bölcsődei nevelés fejlesztése RRF-1.1.2-2021 kódszámú pályázaton való részvételre

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Javaslat a HÉSZ VI. számú módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Javaslat a HEMO építési munkáira kivitelező kiválasztására

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Javaslat a Nagytarcsa, Füzesliget I-II. átemelők A2 jelű kistarcsai átemelőre történő rákötéséhez és nyomóvezeték építéséhez koncepcióterv készítésére

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

Zárt ülés

 

 1. Javaslat megállapodás a közszolgáltatással vegyes hasznosítási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

73/2023.(IV. 12.) Képviselő-testületi határozat

a „Bölcsődei nevelés fejlesztése RRF – 1.1.2 – 2021” pályázaton való részvételre

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Bölcsődei nevelés fejlesztése RRF – 1.1.2 – 2021” számú pályázatra a támogatási kérelmét benyújtja.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. május 02.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

74/2023.(IV. 12.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2023. (I.30.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megkezdi Nagytarcsa község hatályos településrendezési eszközei módosítását a 1381-84, 201, 1369-71 és a környezetében lévő 1368, 010, 09/1, 08/1,08/2, valamint a 066/83, 824, 1301, 086/37-38 és 086/10, 0111/2, 0111/3, 0112, 444 és a 762 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. május 31.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

75/2023.(IV. 12.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2023. (I.30.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 1381-84, 201, 1369-71 és a környezetében lévő 1368, 010, 09/1, 08/1,08/2, valamint a 066/83, 824, 1301, 086/37-38 és 086/10, 0111/2, 0111/3, 0112, 444 és a 762 hrsz-ú ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. május 31.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

76/2023.(IV. 12.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15/2023. (I.30.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 1381-84, 201, 1369-71 és a környezetében lévő 1368, 010, 09/1, 08/1,08/2, valamint a 066/83, 824, 1301, 086/37-38 és 086/10, 0111/2, 0111/3, 0112, 444 és a  762 hrsz-ú ingatlanokat érintő  településrendezési eszközök módosításának államigazgatási egyeztetését a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárással folytatja le.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. május 31.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

77/2023.(IV. 12.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 58/2023. (III.06.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 74/2023.
(IV.12.) számú határozatával megkezdett településrendezési eszközök módosítása során a
területcserére irányuló térségi területfelhasználási engedély kérelem (THV) készítésével együtt indítja a településrendezési terv módosítását.

 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

78/2023.(IV. 12.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2023. (I.30.) számú határozatával megkezdett, majd az azt módosító 74/2023. (IV.12) számú határozata alapján folytatott településrendezési eszközök módosítására a PESTTERV KFT.-t bízza meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására azzal a kikötéssel, hogy az csak az érintettekkel történő településrendezési szerződések aláírása és a rájuk eső költségek önkormányzat részére történő megfizetése után történhet meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

79/2023.(IV. 12.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2023. (I.30.) számú határozatával megkezdett, majd az azt módosító 74/2023. (IV.12) számú határozata alapján folytatott településrendezési eszközök módosításának tervezési költségére az önkormányzati tulajdonú területekre vonatkozóan 1.120.000.- Ft + ÁFA összeget biztosít a 2023. évi költségvetés általános tartaléka terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

80/2023.(IV. 12.) Képviselő-testületi határozat

a HEMO építőmesteri munkái kivitelezőjének kiválasztásáról

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, HEMO épületére a Vitruvius Kft. (Juhász Gábor okl. építőmérnök), mint tervező által elkészített költségvetés-kiírásban betervezett munkákra beérkezett ajánlatok alapján Szikura Tamás egyéni vállalkozóval köt szerződést 5.950.924.- Ft + ÁFA = 7.557.673.- Ft összegért, melynek fedezetét a 2023. évi költségvetésben tervezett HEMO beruházás előirányzata biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. április 20.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

81/2023.(IV. 12.) Képviselő-testületi határozat

a Nagytarcsa, Füzesliget I-II. átemelők A2 jelű kistarcsai átemelőre történő rákötéséhez és nyomóvezeték építéséhez kapcsolódóan a Kaveczki Terv Kft. által készített „Nagytarcsa szennyvíz – elvezető hálózatának átalakítására” tárgyú tervdokumentáció tartalma alapján koncepcióterv készítésére

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-től megrendeli a Kaveczki Terv Kft. által készített „Nagytarcsa szennyvíz-elvezető hálózatának átalakítása” tárgyú tervdokumentáció alapján koncepcióterv készítését a tervben szereplő átemelőkre és terv szerint kapcsolódó hálózati elemekre. A beszerzés fedezete a költségvetésben a víziközmű fejlesztésekre betervezett előirányzat.

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. április 20.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

82/2023.(IV. 12.) Képviselő-testületi határozat

megállapodás közszolgáltatással vegyes hasznosítási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata és az AGON Sport- és Kultúrafejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság között 2021. június 17. napján, a Nagytarcsa 05/3 helyrajzi szám alatt felvett, természetben „kivett sporttelep” megnevezésű ingatlanra megkötött „Közszolgáltatással vegyes hasznosítási szerződés”-t közös megegyezéssel megszünteti. Nagytarcsa Község Önkormányzata az AGON Sport- és Kultúrafejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez szükséges pénzbeli hozzájárulási igényét, mely 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint, kártérítés jogcímen  elismeri és ezen összeg kifizetését az Önkormányzat költségvetése tartalék előirányzatának terhére jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen Előterjesztéshez csatolt Megállapodás tervezetének aláírására és az AGON Sport- és Kultúrafejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság részére az 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint kártérítési összeg kifizetésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

83/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat (zárt)

a napirendi pontok elfogadásáról

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a zárt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

Zárt ülés

 

 1. Javaslat lakbértámogatásra

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Humán Bizottság, Pénzügyi Bizottság

 

 1. Önkormányzati hatósági ügyben benyújtott igazolási kérelem elbírálásáról

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

84/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat (zárt)

Vitáris Márk körzeti megbízott lakbértámogatásáról

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsán végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként Vitáris Márk körzeti megbízottat egyszeri nettó 200 000,- Ft jutalomban részesíti, továbbá lakbérének teljes összegét átvállalja. A lakbértámogatás összege nettó 140 000,- Ft, mely összeg kifizetéséről 2023. május 1. napjától visszavonásig az önkormányzat gondoskodik.

A lakbértámogatás, valamint a jutalom költségvetést terhelő összege 954 826,- Ft, mely a költségvetés általános tartalékából kerül átcsoportosításra.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, továbbá a jutalom kifizetéséhez szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. április 30.

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

85/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat (zárt)

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nusella Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által – a H/240/2023. ügyiratszámú ügyben -benyújtott igazolási kérelmét elutasítja.

A Képviselő-testület a jelen határozat tartalma szerinti, indokolással ellátott alakszerű végzést az előterjesztéshez csatolt melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármester annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

86/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

a bizottságok által nem tárgyalt napirendi pontok felvételéről

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2022. (VII.25.) rendeletének 8.§ (3) bekezdése alapján azon előterjesztéseket, melyeket a feladat- és hatáskör szerinti illetékes bizottságok nem tárgyaltak, minősített többséggel napirendre veszi és az alábbi sorrendben tárgyalja:

 

 1. Javaslat a Nagytarcsa, 214/3 hrsz-ú ingatlanon, a Kistemplom előtti buszmegálló cseréjére vonatkozóan, a kivitelező kiválasztására

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

87/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

a napirendi pontok elfogadásáról

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jelentés az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról és a végre nem hajtott határozatok helyzetéről – az ülésen kerül ismertetésre –

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

2.    Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 24/2018. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, új rendelet megalkotására

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Humán Bizottság, Pénzügyi Bizottság

3. Javaslat egyéb települési támogatásokról szóló rendelet-tervezet véleményezésére, részletszabályainak megalkotására

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Humán Bizottság, Pénzügyi Bizottság

4. Javaslat Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról és működéséről szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Humán Bizottság, Pénzügyi Bizottság

5. Előterjesztés a helyi adókról szóló 1/2021. (I.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Pénzügyi Bizottság

6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

7. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet véleményezésére

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Településfejlesztési-és Üzemeltetési Bizottság,

8. Javaslat az MS365 alkalmazások beszerzésére

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Pénzügyi Bizottság

9. Javaslat a Nagytarcsa 0119/81 hrsz-ú földút stabilizálásának rétegrendi kialakítására, a Nagytarcsa, Kökény utca-Ibolya utca belterületi szakaszának útépítési tervek elkészítésére, a tervező kiválasztására

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Településfejlesztési-és Üzemeltetési Bizottság,

Pénzügyi Bizottság

10. Javaslat a Nagytarcsa, Rákóczi út 35. szám alatti, 61/1 hrsz-ú ingatlanon meglévő közösségi épületrész (Táncsics Művelődési Ház) elektromos hálózatának felújítására, a kivitelező kiválasztására

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Településfejlesztési-és Üzemeltetési Bizottság,

Pénzügyi Bizottság

11. Előterjesztés térinformatikai rendszer működtetéséhez szükséges döntések meghozataláról

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Településfejlesztési-és Üzemeltetési Bizottság,

Pénzügyi Bizottság

12. Javaslat a civil szervezetek és a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi beszámolóinak elfogadására

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Humán Bizottság, Pénzügyi Bizottság

13. Előterjesztés A 2023. évi civil egyesületek, szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Humán Bizottság, Pénzügyi Bizottság

14. Előterjesztés Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatás iránti kérelméről

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Humán Bizottság, Pénzügyi Bizottság

15. Az MNV Zrt. tájékoztatása a Nagytarcsa Község Önkormányzata által térítésmentesen átvett ingatlanokról

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Pénzügyi Bizottság

16. Javaslat a Vízkoalícióhoz történő csatlakozáshoz

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 17. Javaslat Nagytarcsa település országos közútjainak belterületi szakaszára 7,5 tonnás súlykorlátozás időkorlátos bevezetésére

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

18.Javaslat a Nagytarcsa, 214/3 hrsz-ú ingatlanon, a Kistemplom előtti buszmegálló cseréjére vonatkozóan, a kivitelező kiválasztására

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

88/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó

közszolgáltatásról szóló szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-vel 2013. december 12-én kelt közszolgáltatási szerződését közös megegyezéssel megszünteti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. április 28.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

89/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzata és intézményei részére történő MS365 alkalmazás beszerzéséről

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az MS365 alkalmazások beszerzésének tárgyában beérkezett árajánlatok alapján a Cloud Proffessional Kft.-vel kíván szerződést kötni 2 188 800.- Ft + ÁFA = 2 779 776- Ft összegért, melynek előirányzata a 2023. évi költségvetésben az „Intézmények informatikai fejlesztése” soron megtervezésre került. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. május 15.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

90/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

a Nagytarcsa 0119/81 hrsz-ú földút stabilizálásának rétegrendi kialakításáról, a Nagytarcsa, Kökény utca-Ibolya utca belterületi szakaszának útépítési tervek elkészítéséről, a tervező kiválasztásáról

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa 0119/81 hrsz-ú földút stabilizálásának rétegrendi kialakítására, a Nagytarcsa, Kökény utca-Ibolya utca belterületi szakaszának útépítési terveinek elkészítésére beérkezett árajánlatok alapján az SDE-Terv Kft.-vel kíván szerződést kötni 1.300.000.- Ft + ÁFA = 1.651.000.- Ft összegért, melynek fedezetét a 2023. évi költségvetésben tervezett az „utak fejlesztésére/forgalomtechnika aktualizálása” soron megtervezett előirányzata biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. április 30.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

91/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa, Rákóczi út 35. szám alatti, 61/1 hrsz-ú ingatlanon meglévő közösségi épületrész Táncsics Művelődési Ház) elektromos hálózatának felújítására, a kivitelező kiválasztására

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, Rákóczi út 35. szám alatti, 61/1 hrsz-ú ingatlanon meglévő közösségi épületrész (Táncsics Művelődési Ház) elektromos hálózat villamos tervdokumentációja alapján elkészített költségvetés kiírásban betervezett munkákra beérkezett ajánlatok alapján Kehrer Zoltán egyéni vállalkozóval kíván szerződést kötni 7.223.614.- Ft + ÁFA = 9.173.990.- Ft összegért, melynek fedezetét a 2023. évi költségvetésben tervezett Táncsics Művelődési Ház felújítása soron 5 millió forint, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatásaként betervezett villamossági felújítási soron 2 millió forint, az általános tartalék soron 2.173.990.- forint megtervezett előirányzata biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. április 30.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

92/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy térinformatikai rendszer működtetéséhez a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.-től az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázist megvásárolja bruttó 1.901.528.- Ft-ért. A beszerzés fedezetét a 2023. évi költségvetés általános tartaléka biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. április 30.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

93/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy térinformatikai rendszer létrehozására és üzemeltetésére az InterMap Kft.-vel köt szerződést.  A térinformatikai rendszer létrehozására 390.000.- Ft + ÁFA, üzemeltetésére 80.000.- Ft + ÁFA/hó összeget a 2023. évi költségvetés általános tartaléka biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. április 30.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

94/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy térinformatikai rendszer kiegészítő funkcióinak – alapcsomag + optimum csomag – megvásárlására szerződés köt az InterMap Kft.-vel 1.199.360.- Ft+ ÁFA összegben a 2023. évi költségvetés általános tartaléka terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. április 30.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

95/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület 2022. évi beszámolójának elfogadásáról

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület által benyújtott 2022. évi beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

96/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

a Rákóczi Szövetség 2022. évi beszámolójának elfogadásáról

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Rákóczi Szövetség által benyújtott 2022. évi beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

97/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

a Füzesliget Lakópark Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület 2022. évi beszámolójának elfogadásáról

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Füzesliget Lakópark Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület által benyújtott 2022. évi beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

98/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

a Béta Motor Sportegyesület 2022. évi beszámolójának elfogadásáról

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Béta Motor Sportegyesület által benyújtott 2022. évi beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

99/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

a Nagytarcsai Rozmaring Néptánc Egyesület 2022. évi beszámolójának elfogadásáról

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Rozmaring Néptánc Egyesület által benyújtott 2022. évi beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

100/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

a Nagycsaládosok Országos Egyesülete Szilasmente Csoport 2022. évi beszámolójának elfogadásáról

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagycsaládosok Országos Egyesülete Szilasmente Csoport által benyújtott 2022. évi beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

101/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata 2022. évi beszámolójának elfogadásáról

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata által a 162/2022.(VII. 25.) képviselő-testületi határozatban megítélt támogatási összeg elszámolására benyújtott beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

102/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

a Nagytarcsai Flex Polgárőr Egyesület 2022. évi beszámolójának elfogadásáról

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Flex Polgárőr Egyesület által benyújtott 2022. évi beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

103/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

a Blaskovits Alapítvány a Gyermekekért 2022. évi beszámolójának elfogadásáról

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Blaskovits Alapítvány a Gyermekekért által benyújtott 2022. évi beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

104/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

a PrincessFitness Sportegyesület 2022. évi beszámolójának elfogadásáról

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy PrincessFitness Sportegyesület által benyújtott 2022. évi beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

105/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

a Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesülete 2022. évi beszámolójának elfogadásáról

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesülete által benyújtott 2022. évi beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

 

 

106/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

a Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesülettel megkötött „Támogatási szerződés” módosításáról

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesülettel 2022. október 04. napján megkötött „Támogatási szerződés”-t módosítja, mely módosítás értelmében a támogatási összeg felhasználása 2023. május 31. napja, az elszámolás időszaka 2022.06.01. – 2023.05.31. közötti időszak, a támogatási összeg elszámolásának határideje 2023. június 30. napja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

107/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

döntésből történő kizárásról

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tiszta Falunk Civil Egyesület támogatási kérelmének elbírálására vonatkozó döntés meghozatalából érintettsége okán Rédei Attila, Barna Ervin  és Sándor Béla képviselőket kizárja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 2 igen, 4 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

 

108/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata 1.075.000 forint összegben támogatja a Tiszta Falunkért Civil Egyesület rendezvényeit és azok lebonyolítását.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

109/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata 1.800.000 forint összegben támogatja a Blaskovits Alapítvány a Gyermekekért iskolai pedagógiai programjának megvalósítását.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

110/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ülést 21 óra után folytatja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 


111/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Rozmaring Néptánc Egyesület és a Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület támogatási kérelmét a Szlovák Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás keretében kívánja rendezni.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

112/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2023. május 1- jei program megvalósítására 1.100.000 Ft támogatást biztosít, az Önkormányzat 2023.évi költségvetésében foglalt „Közművelődési programterv” elnevezésű előirányzatának terhére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

113/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata 1.815.000 forint összegben támogatja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének rendezvényeit és azok lebonyolítását.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

114/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

döntésből történő kizárásról

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Flex Polgárőr Egyesület támogatási kérelmének elbírálására vonatkozó döntés meghozatalából érintettsége okán Gulyás Tamás István polgármestert kizárja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 2 igen, 4 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

 

115/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata 1.810.000 forint összegben támogatja a FLEX Polgárőr Egyesület működését, melynek fedezete az önkormányzat 2023. évi költségvetés 066020- város cofog K512 kerete.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 


116/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata 1.850.000 forint összegben támogatja a Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesületének rendezvényeit és azok lebonyolítását.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

117/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata 2.000.000 forint összegben támogatja a Béta Motor Sportegyesület rendezvényeit és azok lebonyolítását.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

118/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

döntésből történő kizárásról

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Füzesliget Lakópark Fejlesztésért Közhasznú Egyesület támogatási kérelmének elbírálására vonatkozó döntés meghozatalából érintettsége okán Gulyás Tamás István polgármestert kizárja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 0 igen, 5 nem, 2 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

 

119/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata 3.660.000 forint összegben támogatja a Füzesliget Lakópark Fejlesztésért Közhasznú Egyesület 2023. évi kulturális programtervének megvalósítását.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

120/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata 570.000 forint összegben támogatja a PrincessFitness Sportegyesületet a versenyek nevezési díjának és a nyári edzőtábor megszervezésének fedezetével.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

121/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért” közhasznú szervezet zökkenőmentes munkáját 200 000,- Ft összegben támogatja a 2023. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére, és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás nyújtásához szükséges megállapodás megkötéséről.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 30 napon belül

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

122/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata által térítésmentesen átvett ingatlanokról a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (4) bekezdésének b) pontja alapján az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti beszámolót küldi meg a MNV Zrt. felé. Egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a beszámoló MNV Zrt. felé történő megküldésére.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 1. melléklet                          évi beszámoló

 

1255 1256/1 520/2 1253/1 079/2 1256/3 0118/8
Megnevezés kivett közpark kivett közterület beépítetlen terület közterület és egyéb épület kivett vízmű kivett kultúrház, udvar kivett helyi közút
Alapkövetelmények Nyilatkozom, hogy az ingatlanokat a felhasználási célnak megfelelően hasznosítjuk.
Állagmegóvás, alkalmasság Köztéri beruházás (fásítás, játszótéri elemek elhelyezése) karban-tartás Vízmű-beruházás karban-tartás ált. vízműkarban-tartás Épület és külső térelemek karban-tartása karbantartás
Nyilatkozom, hogy az ingatlan állagmegóvása megtörtént, az ingatlan alkalmas a felhasználási cél teljesítésére.
Előterjesztés, jegyzőkönyv Előterjesztés nem történt.
Kataszter Az ingatlanok a vagyonkataszterbe rögzítésre kerültek.
Szükséges engedélyek Engedélyre nem volt szükség.
Forráshiány Hitelfelvétel Pályázati forrás
A felhasználási cél terjedelme Nyilatkozom, hogy az ingatlanok használata során a felhasználási cél megvalósul.
A felhasználási cél fenntartása Nyilatkozom, hogy a megvalósult felhasználási cél változatlan tartalommal, a költségvetésben rendelkezésre álló pénzügyi fedezet terhére megvalósult.
Tulajdoni hányad átvétele 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
Más feladat ellátása Nyilatkozom, hogy az ingatlanok más célú hasznosítása nem valósult meg.
A használat átengedése A használat nem került átengedésre
Az ingatlan értékesítésének tilalma A tárgyi ingatlanok nem kerültek értékesítésre.
A 2013. évi CXVIII. törvény Az ingatlanokat a kötelező közfeladatok ellátására használjuk.
Ellenérték felhasználása Ellenérték nem keletkezett, az ingatlanok nem kerültek elidegenítésre.
Telekalakítás, szerződésmódosítás Telekalakításra került sor a 1253/1 és az 520/2 helyrajzi számú ingatlanok esetében, melynek során összevonásra került az 520/2 és a 1253/1 helyrajzi számú ingatlan és megosztásra az 520/3 – 520/10 helyrajzi számú ingatlanokra.

 

 

123/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

a Víz Koalícióhoz történő csatlakozásról

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csatlakozik a Víz Koalícióhoz.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a petícióban található csatlakozással kapcsolatos intézkedéseket – https://forms.gle/6rnBsfqh8ULpzu6X6 – megtegye.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. április 30.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

124/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa település országos közútjainak belterületi szakaszára 7,5 tonnás súlykorlátozás időkorlátos bevezetéséről

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél kezdeményezi a település országos közútjainak belterületi szakaszaira a 7,5 tonnás súlykorlátozás bevezetését munkanapokon 18.00 órától 8.00 óráig, pihenő- és munkaszüneti napokon 0 órától 24 óráig a gyalogosforgalom és reggeli csúcsidőszak gépjárműforgalmának biztonsága és az esti, éjszakai forgalomból adódó zajszint csökkentése érdekében.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. május 31.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

125/2023.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

a Nagytarcsa, 214/3 hrsz-ú ingatlanon, a Kistemplom előtti buszmegálló cseréjére vonatkozóan, a kivitelező kiválasztásáról

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, 214/3 hrsz-ú ingatlanon, a Kistemplom előtti buszmegálló cseréjére, a bekért árajánlatok alapján, Teraszteto.com Group Kft. gazdasági szervezetet bízza meg, 1.380.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.752.600 Ft összegért. A beruházás fedezetét a 2023. évi költségvetésben tervezett, általános tartalék soron megtervezett előirányzata biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. április 30.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

126/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat (zárt)

a napirendi pontok elfogadásáról

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a zárt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

Zárt ülés

 1. Javaslat lakbértámogatásra

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Nagytarcsai Tömegsport Egyesület kérelmének újratárgyalása

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

127/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat (zárt)

Nkubitoné Szabó Tünde Ibolya lakbértámogatásáról

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nkubitoné Szabó Tünde Ibolya kémia tanárnő lakbérének teljes összegét átvállalja. A lakbértámogatás összege havi nettó

120 000,- Ft, mely összeg kifizetéséről 2023. május 1. napjától visszavonásig az önkormányzat gondoskodik. A lakbértámogatás költségvetést terhelő összege 556 710,- Ft, mely a költségvetés általános tartalékából kerül átcsoportosításra.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. május 31.

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

128/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat (zárt)

a Nagytarcsai Tömegsport Egyesület 2023. évi támogatásáról

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata 3.000.000 forint összegben támogatja a Nagytarcsai Tömegsport Egyesület 2023. évi működését, melynek feltétele a Sportágválasztó megtartása valamennyi szakosztály részvételével a közművelődési referenssel együttműködve, annak koordinálásával. Felkéri a polgármestert a Nagytarcsai Tömegsport Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás előkészítésére. Az együttműködési megállapodás tartalmazza feltételként a szakmai beszámoló elkészítését szakosztályonként részletes, tételes elszámolással.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

129/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat (zárt)

az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatásáról

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 200.000 Ft összeggel támogatja az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesületet a 2023. évi céljai megvalósításában.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

130/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat  

a bizottságok által nem tárgyalt napirendi pontok felvételéről

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2022. (VII.25.) rendeletének 8. § (3) bekezdése alapján azon előterjesztéseket, melyeket a feladat- és hatáskör szerinti illetékes bizottságok nem tárgyaltak, minősített többséggel napirendre veszi:

 

1.    Iratselejtezési, iratrendezési munkálatok elvégzésére vonatkozó árajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

2.    Megállapodás üzemeltetési költségek és feladatok megosztásáról V. számú módosítása

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

131/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat  

a sürgősségi indítványok napirendre vételéről

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2022. (VII.25.) rendeletének 9.§ (5) bekezdése alapján az alábbi sürgősségi indítványokat minősített többséggel a nyílt  ülés napirendjére veszi:

 

 

 • Javaslat a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. tulajdonában lévő, RIU 838 forgalmi rendszámú tehergépkocsi és a P1521-0249-9828 számú, CLARK S10181 típusú targonca értékesítésére vonatkozóan

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 • Nagytarcsa, Füzesliget 1255 hrsz-ú közparkba történő behajtás megtiltása

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 • Előterjesztés kerékpárút-tervezésre

Előterjesztő: Rédei Attila képviselő

 

 • Javaslat a 2023. 05. 28.-án megrendezésre került Gyermeknapi rendezvény
  költségeinek jóváhagyásáról

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 • Javaslat Nagytarcsai Egészségnap rendezvény megtartására

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 • Javaslat a polgármester cafetéria juttatásának megállapítására

Előterjesztő: dr. Kuji Eszter megbízott jegyző

 

 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

132/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat  

a napirendi pontok elfogadásáról

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 1. Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolója

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. I. negyedévi beszámolója

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Megállapodás üzemeltetési költségek és feladatok megosztásáról V. számú módosítása

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Javaslat a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. tulajdonában lévő, RIU 838 forgalmi rendszámú tehergépkocsi és a P1521-0249-9828 számú, CLARK S10181 típusú targonca értékesítésére vonatkozóan

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendeletének megtárgyalása

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Előterjesztés a 2022.évi gyermekvédelmi beszámolóról

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Helyi Esélyegyenlőségi Program (2023-2027) felülvizsgálata

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Javaslat a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesületből való kilépésre

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Előterjesztés Nagytarcsa kamerarendszer bővítéséről

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 

 1. Iratselejtezési, iratrendezési munkálatok elvégzésére vonatkozó árajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Beszámoló a 2022. évi belső ellenőrzési feladatokról

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Javaslat a Nagytarcsa, Millennium utca – Szent István krt-i autóbuszmegálló és kijelölt gyalogátkelő átépítésére vonatkozóan, a kivitelező kiválasztására

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Javaslat a Nagytarcsa, Mező utcai útépítés engedélyezésére vonatkozóan, a 2014. májusában készített útterv műszaki tartalmának elfogadására, tervek korszerűsítésére megküldött ajánlat elfogadására

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Előterjesztés a Széchenyi utca forgalomtechnikai árajánlatok értékelésére

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Javaslat a Nagytarcsa, Sztehlo Gábor utca 520/10 hrsz-ú ingatlanon bölcsőde továbbépítésének ügyében, a műszaki ellenőr kiválasztására

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Nagytarcsa 093/403 hrsz-ú utca elnevezése

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal státuszbővítés iránti kérelme

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Előterjesztés Mozgásfejlesztési felmérés, előadások tartására (TSMT)

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. ECC-Consulting Marketing és Gazdasági Tanácsadó Zrt-vel kötendő – pályázatfigyelés -szerződéstervezet megtárgyalása

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Javaslat a 102/2023.(IV.26.) képviselő-testületi határozat módosítására

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Közétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás elindítása

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Nagytarcsa, Füzesliget 1255 hrsz-ú közparkba történő behajtás megtiltása

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Előterjesztés kerékpárút-tervezésre

Előterjesztő: Rédei Attila képviselő

 

 

 1. Javaslat a 2023. 05. 28.-án megrendezésre került Gyermeknapi rendezvény
  költségeinek jóváhagyásáról

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Javaslat Nagytarcsai Egészségnap rendezvény megtartására

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Javaslat a polgármester cafetéria juttatásának megállapítására

Előterjesztő: dr. Kuji Eszter megbízott jegyző

 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

133/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat  

a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi egyszerűsített beszámolójának elfogadásáról

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (mint Alapító) úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi egyszerűsített beszámolóját, ami alapján az ügyvezető részére a felmentvényt megadja, a Felügyelő Bizottság jelentését és a könyvvizsgáló jelentését az előterjesztéshez csatolt mellékletekben közzétett tartalommal elfogadja.

Az éves beszámoló mérlegében az eszközök és források egyező végösszege 80.538 eFt,

a saját tőke 49.901 eFt,

az adózás előtti eredmény 49.036 eFt,

az adózott eredmény 46 588 eFt nyereség.

A társaság fejlesztési tartalékot nem képez.

A társaság a nyereséget eredménytartalékba teszi, osztalékot nem fizet.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az intézkedések megtételére.

 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

134/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat  

a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi Közszolgáltatási Jelentésének elfogadásáról

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (mint Alapító) úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi Közszolgáltatási Jelentését elfogadja.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

135/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat  

a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának kijelöléséről

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (mint Alapító) úgy határoz, hogy a közvagyon védelmének érdekében a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nél könyvvizsgálót jelöl ki. A társaság könyvvizsgálója:

Szekeres József (an.: Soós Erzsébet)

2100 Gödöllő, Bem József utca 18.

Kamarai nyilvántartási száma: KVK- 001362

A könyvvizsgálót az Önkormányzat 2023. 05.31. napjától 2025.05.31. napjáig jelöli ki.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

136/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat  

a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. év I. negyedévi beszámolója tárgyában

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. év I. negyedévéről szóló beszámolóját elfogadja. A 2023. november 30-án kötött közszolgáltató szerződésben foglaltak alapján a 2023. június 10-ig utalandó támogatási összeg teljes összegben kerüljön átutalásra.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az intézkedések megtételére.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

137/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat  

az üzemeltetési költségek és feladatok megosztásáról szóló megállapodás V. számú módosításáról

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata, a Dunakeszi Tankerületi Központ és a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között 2016. december 14-én létrejött, „Megállapodás üzemeltetési költségek és feladatok megosztásáról V. számú módosítását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva (az 5. pont almérőkre vonatkozó bekezdésének törlésével)” dokumentumot, az előterjesztéshez mellékelt tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

138/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat  

a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonában lévő tehergépkocsi értékesítéséről

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonában lévő RIU 838 forgalmi rendszámú, MERCEDES BENZ gyártmányú, U90 típusú, WDB4081001w178269 alvázszámú tehergépkocsi 10.900.000 Ft + ÁFA összegért történő értékesítéséhez hozzájárul. A Képviselő-testület felhatalmazza az ügyvezetőt a szerződés aláírására.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

139/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat  

a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonában lévő targonca értékesítéséről

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonában lévő P1521-0249-9828 szériaszámú, CLARK C20SL típusú targonca, a TARGONAX Kft.-nek (2142 Nagytarcsa, Csonka János út 1/D) 1.800.000 Ft + ÁFA összegért történő értékesítéséhez hozzájárul. A Képviselő-testület felhatalmazza az ügyvezetőt a szerződés aláírására.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

140/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat  

a 2022. évi gyermekvédelmi beszámoló elfogadásáról

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. évi gyermekvédelmi beszámolót elfogadja. Felhatalmazza a Polgármestert a beszámoló (értékelés) gyámhatóság részére történő továbbítására.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

141/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat  

a felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyásáról

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata 2023-2027 közötti időszakra szóló, az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Programját jóváhagyja.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

142/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat

a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesületből való kilépésről

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesületből kilép és a 2020. szeptember 28. napján kötött együttműködési megállapodást felmondja.

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

143/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat

a napirendi pontok napirendről történő levételéről

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a meghívó szerinti 7. „Előterjesztés Nagytarcsa kamerarendszer bővítéséről” és 11.” Javaslat a Nagytarcsa, Mező utcai útépítés engedélyezésére vonatkozóan, a 2014. májusában készített útterv műszaki tartalmának elfogadására, tervek korszerűsítésére megküldött ajánlat elfogadására” című napirendi pontokat leveszi a napirendről.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

144/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a meghívó szerinti 20. „Közétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás elindítása” című napirendi pontot leveszi a napirendről.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 0 igen, 7 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

 

145/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat

a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatalban 2023. évben tervezett iratselejtezés, valamint a megőrzendő iratok Magyar Nemzeti Levéltárba történő átadása tárgyában

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Nagytarcsai Polgármesteri Hivatalban a 2023. évben tervezett iratselejtezés, valamint a megőrzendő iratok Magyar Nemzeti Levéltárba történő átadása” feladat elvégzésére a Poór-Ta-Ker Kft.-vel köt szerződést. Felkéri a jegyzőt a szerződés aláírására.

 

Felelős: jegyző

Határidő: 2023. június 15.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

146/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat

a belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a RevisionSOFT Kft. által elvégzett alább felsorolt 2022. évi belső ellenőrzési jelentéseket, továbbá a 2022. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést az 1-6. mellékletek szerint jóváhagyja.

⎯ Nagytarcsa Község Önkormányzata –Informatikai rendszer működésének ellenőrzése;

⎯ Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. – A Társaság napi működését meghatározó feladatellátásának kontrollja;

⎯ Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. – A Petőfi lakótelep fűtése tekintetében a szolgáltatási díjak megállapításának kontrollja;

⎯ Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. – Számlázási tevékenység, számlák kezelésének ellenőrzése (2020.);

⎯ Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. – Számlázási tevékenység, számlák kezelésének ellenőrzése (2021.);

⎯ Éves ellenőrzési jelentés

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a belső ellenőrzési jelentésben foglalt intézkedési tervek előkészítésére, illetve végrehajtására.

 

Felelős: jegyző, polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

147/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat

a Nagytarcsa, Millennium utca – Szent István krt-i autóbuszmegálló és kijelölt gyalogátkelő átépítésére vonatkozóan, a kivitelező kiválasztásáról

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, Millenium utca – Szent István krt-i autóbuszmegálló és kijelölt gyalogátkelő átépítésére a bekért árajánlatok alapján, Bácskai Elemér egyéni vállalkozót bízza meg, 12.225.200.- Ft + 3.300.804.- Ft ÁFA= 15.526.004.- Ft összegért. A beruházás fedezetét a 2023. évi költségvetésben tervezett, Millenium utcai gyalogátkelőhely soron tervezett előirányzata biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

148/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa, Széchenyi utca forgalomcsillapítás érdekében, a fekvőrendőrök kiépítésére vonatkozóan, a kivitelező kiválasztásáról

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, Széchenyi utca- Bocskai utca, valamint az iskola előtti Múzeumkert utca forgalomcsillapítására vonatkozóan, a bekért árajánlatok alapján a TRAFFICMINDS Kft.  vállalkozót bízza meg 20 db sebességcsillapító párna + 40 db poller telepítésével, 8.856.000.- Ft + 27 % ÁFA = 11.247.120.- Ft összegért. A beruházás fedezetét a 2023. évi költségvetésben tervezett, utak fejlesztése, forgalomtechnika aktualizálása soron megtervezett előirányzata biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

149/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat

a Nagytarcsa, Sztehlo Gábor utca 520/10 hrsz-ú ingatlanon bölcsőde továbbépítésének ügyében, a műszaki ellenőr kiválasztásáról

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, Sztehlo Gábor utca 520/10 hrsz-ú ingatlanon továbbépítendő bölcsőde építési, épületgépészeti, épületvillamossági és közlekedési szakági műszaki ellenőri feladatokra beérkezett ajánlatok és a korábbi referenciák alapján a Gálatech Kft.-vel. kíván szerződést kötni 1.080.000.- Ft + ÁFA = 1.371.600- Ft/hó összegért, melynek fedezetét a 2023. évi költségvetésben tervezett bölcsőde építése, berendezése, udvarkialakítása soron megtervezett előirányzata biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

150/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa 093/403 hrsz-ú utca elnevezéséről

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 093/403 helyrajzi számú utcát az alábbiak szerint nevezi el:

093/403 hrsz.               Kármán Tódor utca

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

151/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat

a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal település-üzemeltetési referens státuszbővítésről

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal státuszszámát 22 főről plusz 1 fővel 23 főre növeli 2023. június 01. napjától kezdődően. 2023. évre az ehhez szükséges költség fedezete az Önkormányzat általános céltartalék keretéről kerüljön átcsoportosításra a Polgármesteri Hivatal 011130 cofogjának K1 Személyi juttatások, K2 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó megfelelő soraira.

A státusz plusz költsége mindösszesen 5.712.000 Ft.

 

Felelős: jegyző

Határidő: 2023. június 15.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

152/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat

a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal jogi referens státuszbővítésről

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal státuszszámát 23 főről plusz 1 fővel 24 főre növeli 2023. június 01. napjától kezdődően. 2023. évre az ehhez szükséges költség fedezete az Önkormányzat általános céltartalék keretéről kerüljön átcsoportosításra a Polgármesteri Hivatal 011130 cofogjának K1 Személyi juttatások, K2 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó megfelelő soraira.

A státusz plusz költsége mindösszesen 5.712.000 Ft.

 

Felelős: jegyző

Határidő: 2023. június 15.

A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

153/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat

a bizottságok által nem tárgyalt napirendi pont felvételéről

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2022. (VII.25.) rendeletének 8. § (3) bekezdése alapján azon előterjesztéseket, melyeket a feladat- és hatáskör szerinti illetékes bizottságok nem tárgyaltak, minősített többséggel napirendre veszi:

 

 1. Közétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás elindítása

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

154/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat

mozgásfejlesztő torna tárgyában kötendő szerződésről

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 0-3 éves korosztály mozgásfejlesztő tornája tárgyában bekért árajánlatok vonatkozásában Borsós Borbálával megbízási szerződést köt bruttó 320 000,- Ft összeg értékben, amelynek előirányzata a költségvetésben a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálaton megtervezett 104042 cofog K337 rovatán szerepel.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, valamint az előirányzat Nagytarcsa Község Önkormányzata 098021 cofog K122 és K2 rovatra történő átcsoportosításra.

 

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

155/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat

mozgásfejlesztő torna tárgyában kötendő szerződésről

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 0-3 éves korosztály mozgásfejlesztő tornája tárgyában bekért árajánlatok vonatkozásában Mohos Zsófia egyéni vállalkozóval megbízási szerződést köt bruttó 240 000,- Ft összeg értékben, amelynek előirányzata a költségvetésben a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálaton megtervezett 104042 cofog K337 rovatán szerepel.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, valamint az előirányzat Nagytarcsa Község Önkormányzata 098021 cofog K122 és K2 rovatra történő átcsoportosításra.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

156/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat

a mozgásfejlesztő tornához helyiség biztosításáról

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felkéri a polgármestert, hogy a mozgásfejlesztő tornához biztosítson helyiséget ingyenes rendelkezésre bocsátás útján 2023. szeptember 1. napjától.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

157/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat

ECC-Consulting Marketing és Gazdasági Tanácsadó Zrt-vel történő szerződéskötésről

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy szerződést köt ingyenes pályázatfigyelésre az ECC-Consulting Marketing és Gazdasági Tanácsadó Zrt.-vel. Felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

158/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat

a 102/2023.(IV.26.) Képviselő-testületi határozat módosításáról

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy módosítja a 102/2023.(IV.26.) Képviselő-testületi határozatát úgy, hogy a Nagytarcsai Flex Polgárőr Egyesület 2022. évi beszámolóját az 1.418.267 Ft felhasznált támogatási összegről elfogadja, és felkéri a Nagytarcsai Flex Polgárőr Egyesületet, hogy a 261.733 Ft fel nem használt támogatási összeget 2023. június 05. napjáig fizesse vissza az Önkormányzat költségvetési számlájára.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

159/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat

közétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításának előkészítéséről

 

 1. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a közétkeztetési szolgáltatás megpályáztatása érdekében megindítja a közbeszerzési eljárás kiírásának előkészítését.
 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közétkeztetés kapcsán a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

160/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat

a Nagytarcsa, Füzesliget 1255 hrsz-ú közparkba történő behajtás megtiltásáról

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, 1255 helyrajzi számú közpark közúti csatlakozásaihoz behajtani tilos táblákat helyez ki. A táblák alá az alábbi kiegészítő táblát kell kihelyezni: „ Behajtás kizárólag engedéllyel”.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

161/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat

kerékpárút tervezésére árajánlat bekéréséről

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, 3102 jelű országos közút (Pesti út) mellett meglévő kerékpárút Blaskovits Oszkár Általános Iskoláig történő kiépítése terveinek elkészítésére árajánlatokat kér be szakági tervezőktől.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. június 15.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

162/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat

a Nagytarcsai Gyermeknapi rendezvény költségeinek jóváhagyásáról

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Nagytarcsai Gyermeknapi rendezvény” költségeit jóváhagyja a költségvetésben megtervezett rendezvények előirányzata terhére.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

163/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat

a Nagytarcsai Egészségnap rendezvény lebonyolításáról

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Nagytarcsai Egészségnap rendezvény” szervezését, költségtervét jóváhagyja, megrendezését támogatja bruttó

3 046 000 Ft összegben a 2023. évi költségvetésben megtervezett rendezvények költségkeret terhére, egyben felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a szerződések aláírására.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

164/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat

érintettség okán a szavazásból történő kizárásról

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy érintettsége okán a 24. napirendi pont döntéshozatalából a Polgármestert kizárja.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

165/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat

a polgármester cafetéria juttatásának jóváhagyásáról

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester béren kívüli juttatásának megállapításáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

 1. Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete munkáltatói jogkörében eljárva Gulyás Tamás István polgármester részére a 2023. évre évi nettó 400.000,- Ft, azaz nettó négyszáz-ezer forint cafetéria-keretet állapít meg.
 2. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának cafetéria-juttatás igénybevételére vonatkozó részletszabályait rendeli alkalmazni a polgármester cafetéria-juttatásának igénybevételére, az azzal való elszámolásra és visszatérítésre.

 

 1. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete munkáltatói jogkörében eljárva Gulyás Tamás István polgármester részére ruházati költségtérítést állapít meg a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának szabályai szerint.

 

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

166/2023.(V. 30.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ülést 21 óra után folytatja.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

167/2023.(VI. 20.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2022. (VII.25.) rendeletének 9.§ (5) bekezdése alapján az alábbi sürgősségi indítványokat minősített többséggel a nyílt ülés napirendjére veszi:

 

 1. Javaslat a „Nagytarcsa, ivóvízhálózat körvezetékesítése (I. ütem)” tárgyú tervdokumentáció” elkészítésére, engedélyeztetési eljárás lefolytatására és vízjogi létesítési engedély beszerzésére

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Előterjesztés GRUND területén extrém pálya felújítására

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Előterjesztés GRUND területén kerítés építésére

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Előterjesztés kerékpárút tervezésre

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal 

 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

168/2023.(VI. 20.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2022. (VII.25.) rendeletének 8. § (3) bekezdése alapján azon előterjesztéseket, melyeket a feladat- és hatáskör szerinti illetékes bizottságok nem tárgyaltak, minősített többséggel napirendre veszi és a napirendet az alábbi sorrendben tárgyalja:

 

 1. Bölcsőde közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 1. Közbeszerzési terv módosítása

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 1. Bölcsőde eszközbeszerzésére közbeszerzés indítása

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Nyári táborok pénzügyi fedezetének megtárgyalása

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 1. Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatával kötendő közigazgatási szerződés és támogatási szerződés megtárgyalása

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 1. Javaslat a polgármester idegennyelv-tudási pótlékának jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Giba Zoltán, Dr. Kuji Eszter megbízott jegyző helyett eljáró jogi referens

 

 1. Javaslat a „Nagytarcsa, ivóvízhálózat körvezetékesítése (I. ütem)” tárgyú tervdokumentáció” elkészítésére, engedélyeztetési eljárás lefolytatására és vízjogi létesítési engedély beszerzésére

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 1. Előterjesztés GRUND területén extrém pálya felújítására

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Előterjesztés GRUND területén kerítés építésére

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Előterjesztés kerékpárút tervezésre

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

169/2023.(VI. 20.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, Sztehlo Gábor utcai bölcsőde tovább építése tárgyú, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti hirdetménnyel induló, nemzeti, nyílt eljárás nyertes ajánlattevőjének az 1. és a 2. rész tekintetében történő döntés meghozatalára felhatalmazza a polgármestert.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 


170/2023.(VI. 20.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbiak szerint fogadja el a 2023. évi közbeszerzési tervét:

 

 

Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés tervezett mennyisége Közbeszerzésre irányadó eljárási rend Tervezett eljárás fajtája Eljárás megindításának időpontja Szerződés teljesítésének várható időpontja
1 bölcsőde építése 1 db nemzeti eljárásrend Kbt. 112.§ (1) bek.  b) pontja szerinti nyílt eljárás 2023.

I. negyedév

2023.

IV. negyedév

2 bölcsőde eszközbeszerzés 1 db nemzeti eljárásrend Kbt. 112. § szerinti nyílt eljárás 2023.

III. negyedév

2023.

IV. negyedév

 

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

171/2023.(VI. 20.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Bardócz Gábor alpolgármester  ügyrendi javaslatára a második határozati javaslatot a ” 3. Bölcsőde eszközbeszerzésére közbeszerzés indítása „ című napirendi pont végén tárgyalják.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

172/2023.(VI. 20.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, Sztehló Gábor utca 520/10 hrsz-ú ingatlanon épülő bölcsőde projekt eszközbeszerzéséhez kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás lefolytatására dr. Ujvári Lászlót bízza meg 1.189.000.- Ft + 27 % ÁFA = 1.510.030.- Ft összegért, melyet a 2023. évi költségvetésben K513 rovatán szereplő általános tartalékból kell biztosítani, melyet a K62 és K67 beruházás + ÁFA rovatra szükséges átvezetni.. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

173/2023.(VI. 20.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00065 kódszámú, Nagytarcsa Község bölcsőde építési projektje pályázat keretében megvalósítandó bölcsőde közbeszerzési eljárásában a Bíráló Bizottságba az alábbi tagokat választja meg:

 

jogi szakértelemmel rendelkező tag:                                     dr. Kuji Eszter

közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tag:                    dr. Újvári László

pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag:                            Tóth Erika

beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tag:   Müller Gabriella

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

174/2023.(VI. 20.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Nagytarcsai Napközis Nyári Táborok szervezését, az előterjesztés mellékleteként csatolt költségvetési tervben szereplő összegben (9.061.300 Ft) jóváhagyja, megrendezését támogatja a 2023. évi költségvetési tervben az általános céltartalékkeret terhére.

Egyben felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a szerződések aláírására. A költségtervben kimutatott előirányzatmódosítások az általános céltartalékkeretből kerüljenek átcsoportosításra a 082092 – Közművelődés – hagyományos kulturális értékek gondozása COFOG K512 – Egyéb civil vagy más nonprofit szervezetnek, egyéb működési célú támogatások kiadásai rovatra.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

175/2023.(VI. 20.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata és a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata között 2022. szeptember 30. napján kelt Közigazgatási szerződést az előterjesztés mellékletét képező szerződés-tervezet szerinti tartalommal módosítja és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. június 30.

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

176/2023.(VI. 20.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata Támogatási szerződést köt a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatával az előterjesztés mellékletét képező szerződés-tervezet szerinti tartalommal kiegészítve az ülésen elhangzott három javaslattal.

Ennek alapján 8.000.000,- Ft Nagytarcsa Község Önkormányzata „az önkormányzat 2023. évi költségvetésének 082092 Közművelődés cofog K512 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai előirányzat soron lévő keret terhére kerül kifizetésre. A fennmaradó 1.500.000,- Ft a költségvetésben az Önkormányzat általános tartalékkerete terhére biztosítható.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023- június 30.

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

177/2023.(VI. 20.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy érintettsége okán a „Javaslat a polgármester idegennyelv-tudási pótlékának jóváhagyására”napirendi pont döntéshozatalából a Polgármestert kizárja.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 1 igen, 3 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELUTASÍTJA

 

178/2023.(VI. 20.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester nyelvi pótléka megállapításáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete munkáltatói jogkörében eljárva Gulyás Tamás István polgármester részére – tekintettel angol nyelvből megszerzett, komplex középfokú nyelvvizsgájára -, 2022.07.10-től havonta az illetményalap 60 %-ának megfelelő idegennyelv-tudási pótlékot állapít meg, melynek havi összege bruttó 27.000.- Ft. Az elmaradt 12 havi idegennyelv-tudási pótlékot, a bruttó 316.161.- Ft-ot az Önkormányzat 2023. 06. 25-ig fizeti meg, ezt követően a kifizetés havi rendszerességgel történik.

A 2023. évre az ehhez szükséges költség fedezete az Önkormányzat K513 – Általános céltartalék keretéből kerüljön átcsoportosításra az Önkormányzat 011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói tevékenysége cofogjának K1 Személyi juttatások sorára 478.161.-Ft, a K2 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó megfelelő sorára 62.161.- Ft összegben.  Az idegennyelv-tudási pótlék költségei mindösszesen 540.322.-Ft.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

179/2023.(VI. 20.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-től megrendeli a

Pesti út-Pipacs utca kereszteződésében az ivóvíz vezeték összekötéséhez kiviteli terv készítését, engedélyeztetési eljárás lefolytatását, valamint vízjogi létesítési engedély beszerzését 702.639.- Ft + 27 % ÁFA összegért

Rozmaring utca- Honfoglalás utca csomópontjában ivóvíz vezetékek összekötéséhez kiviteli terv készítését, engedélyeztetési eljárás lefolytatását, valamint vízjogi létesítési engedély beszerzését 702.639.- Ft + 27 % ÁFA összegért

Bíborka utca-Honfoglalás utca ivóvíz vezetékek összekötéséhez kiviteli terv készítését, engedélyeztetési eljárás lefolytatását, valamint vízjogi létesítési engedély beszerzését 702.639.- Ft + 27 % ÁFA összegért,

mindösszesen 2.107.917.- Ft + 27 % ÁFA = 2.677.055.- Ft-ért.

A megrendelés fedezete a 2023. évi költségvetésben a 066020 város- és községgazdálkodás COFOG K62 és K67 beruházás és ÁFA rovata.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megrendelés aláírása.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

180/2023.(VI. 20.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, GRUND területén az extrém pálya karbantartását, felújítását, élvédő lemez felszerelését, hiányzó tábla pótlását és TÜV minősítését megrendeli a HOVI-TECH Kft.-től (4531 Nyírpazony, Árpád út 139.) 3.293.000.- Ft + ÁFA = 4.182.110.- Ft-ért. A megrendelés fedezete a 2023. évi  költségvetésben a 081045 szabadidősport COFOG K62 és K67 beruházás és ÁFA rovata.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírása.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

181/2023.(VI. 20.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, GRUND területén a műfüves focipálya kosárlabdapálya felőli oldalán és a patak felőli oldalon kizárólag a önkormányzat tulajdonában lévő területen kerítést létesít. A kerítés kivitelezésére a Szakály 2000 Kft.-t bízza meg 1.668.648.- Ft + ÁFA összegért. A megrendelés fedezete a 2023. évi  költségvetésben a 081045 szabadidősport COFOG K62 és K67 beruházás és ÁFA rovata.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírása.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

182/2023.(VI. 20.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 10. „Előterjesztés kerékpárút tervezésre” napirendi pontot leveszi a napirendről és a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság részére megtárgyalásra visszautalja.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

183/2023.(VII. 10.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2022. (VII.25.) rendeletének 8. § (3) bekezdése alapján azon előterjesztéseket, melyeket a feladat- és hatáskör szerinti illetékes bizottságok nem tárgyaltak, minősített többséggel napirendre veszi.

 

 1. Javaslat a „Nagytarcsa, „Öregszőlő” területén közműfeltárások elvégzésére

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

184/2023.(VII. 10.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2022. (VII.25.) rendeletének 9.§ (5) bekezdése alapján az alábbi sürgősségi indítványokat minősített többséggel a nyílt ülés napirendjére veszi:

 

 1. Javaslat beruházások, felújítások, egyéb beszerzések a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. általi kivitelezésére

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 1. Előterjesztés bölcsőde közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal 

 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

185/2023.(VII. 10.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a meghívó szerinti nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

Napirend előtt

 1. Tájékoztatás a Nagytarcsai Közalapítvány működésével összefüggésben

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 1. Külsős bizottsági tagok vagyonnyilatkozata – tájékoztatás

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 1. évi adóbevételek alakulása, adócsoport beszámolója – tájékoztatás

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

Nyílt ülés

 1. Előterjesztés bölcsőde közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 1. Javaslat az Önkormányzat jelképeiről és Nagytarcsa név használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 1. Javaslat a 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 1. Rendelet-tervezet a szociális intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 1. Javaslattétel Önkormányzati elismerésre: Év tanulója, év sportolója (tanévzárás kapcsán). Pályázati felhívás készítése és a támogatás feltételeinek, elbírálásának meghatározása

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 1. „Tiszta udvar, rendes ház” pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 1. Nagytarcsai Futball Club támogatási kérelmének az elbírálása

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 1. Javaslat a Magyar Tradícionális Kungfu és Wushu Szakszövetség sportolója, Vizi

Enikő Kungfu Világbajnokságon való részvételének támogatására

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 1. Kerékpárút tervezése

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 1. Vadprizmák beszerzése

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 1. HEMO gépészeti vállalkozó kiválasztása

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 1. Mező utca úttervezésére tervező kiválasztása

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 1. Kistemplom előtti buszmegálló felújítására vállalkozó kiválasztása

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 1. HEMO híd felújítására vállalkozó kiválasztása

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 1. Vadrózsa utcai csatornagerinc építés után, burkolathelyreállítás tárgyalása

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 1. Rendezvények költségkeretének megállapítása

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 1. Javaslat a „Nagytarcsa, „Öregszőlő” területén közműfeltárások elvégzésére

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 1. Javaslat beruházások, felújítások, egyéb beszerzések a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. általi kivitelezésére

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal 

 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

186/2023.(VII. 10.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, Sztehlo Gábor utcai bölcsőde tovább építése tárgyú, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti hirdetménnyel induló, nemzeti, nyílt eljárás nyertes ajánlattevőjének az 1. rész tekintetében

 

A „Sztehlo Gábor utcai bölcsőde tovább építése” tárgyú közbeszerzési eljárás 1. részében

 

 

1./ megállapítja, hogy az eljárásban az ajánlattételi határidő lejártáig 4 db ajánlat érkezett.

 

2./ megállapítja, hogy az eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint az eljárás során alkalmazásra kerültek a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak, amelyre tekintettel ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Erre tekintettel a bíráló bizottság csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb két ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot, a többi ajánlattevő ajánlatának bírálatára nem került sor.

 

3./ megállapítja, hogy az EB Hungary Invest Kft. (1107 Budapest, Fogadó utca 4.) ajánlattevő, mint az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlattevő és a LISZNYAI ÉPITŐIPARI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ Kft. (5420 Túrkeve, Szabadság út 7.) ajánlattevő, mint az értékelési sorrendben a második legkedvezőbb ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, továbbá ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, az ajánlattevő vonatkozásában nem állnak fenn kizáró okok, ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73-74. §-ban foglalt érvénytelenségi okok hiányára tekintettel érvényes.

 

4./ nem állapítja meg a T-Invest ’91 Fővállalkozó, Építőipari és Kivitelező Kft. (6724 Szeged, Ősz utca 11.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényességének vagy érvénytelenségének tényét, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban úgy rendelkezett, hogy jelen eljárás során alkalmazni kívánja a Kbt. 81. § (5) bekezdéseiben foglaltakat, amelyre tekintettel ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. A fent előadottak szerint ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb két ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot, a többi ajánlattevő ajánlatának bírálatára nem került sor.

 

– megállapítja, hogy tárgyi eljárásban a BAU-VIP Generál Építőipari és Szolgáltató Kft. (1089 Budapest, Benyovszky M. utca 4.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára – egyéb okból– érvénytelen, tekintettel arra, hogy a hiánypótlási felhívást nem teljesítette, ezért Ajánlatkérő – ezen elmaradása miatt – nem tudott arról meggyőződni, hogy az ajánlattevő valóban alkalmas vagy nem alkalmas a szerződés teljesítésére:

 

BAU-VIP Generál Építőipari és Szolgáltató Kft. Ajánlattevő a 2. sz. értékelési szempont alátámasztásához az ajánlatához csatolta K.G. szakmai önéletrajzát, azonban az életrajzból egyértelműen nem volt megállapítható a felolvasólapon megjelölt többlettapasztalati hónapok száma, tekintettel az életrajzban „A feladat, tevékenység ellátása során betöltött funkció” oszlopban megjelölt tevékenységre („felelős műszaki vezető”). A csatolt életrajzban ugyanis nem került megjelölésre a műszak vezetői jogosultság kapcsán, hogy milyen szakterületen szerzett gyakorlatról van szó.

Ajánlatkérő a hiánypótlában kérte az Ajánlattevőt, hogy a csatolt életrajz „A feladat, tevékenység ellátása során betöltött funkció” oszlopában egyértelműen feltüntetni szíveskedjen, hogy a kapcsolódó projektekben K.G. szakember pontosan milyen (pl. MV-ÉG felelős műszaki vezetés vagy építménygépészeti munkák felelős műszaki vezetése, stb). funkciókat és feladatokat látott el; azonban Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget.

 

 

5./ eljárást eredményesnek nyilvánítja; azzal, hogy a rendelkezésre álló forrás összege (összesen nettó 385.316.305,- Ft) és a második legelőnyösebb ajánlattevő ajánlata szerinti összeg (nettó 389.172.015,-Ft) különbözetét (nettó 3.855.710,-Ft) adott esetben Ajánlatkérő biztosítani fogja.

 

6./ az eljárás eredményéről készült írásbeli összegezés tartalmát elfogadja;

 

7./ az eljárás 1.részének nyerteseként az EB Hungary Invest Kft. (1107 Budapest, Fogadó utca 4.) ajánlattevőt, míg az eljárás második helyezettjének a LISZNYAI ÉPITŐIPARI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ Kft. (5420 Túrkeve, Szabadság út 7.) ajánlattevőt választja ki, mivel Ajánlatkérő számára a legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerint két legelőnyösebb érvényes ajánlatot adták.

 

8./ A 389.172.015,- Ft + 105.076.444,- Ft ÁFA = 494.248.459,- Ft, azaz   négyszázkilencvennégymillió –  kettőszáznegyvennyolcezer – négyszázötvenkilenc Forint értékű beruházás fedezete a 2023. évi költségvetés „Bölcsőde építése, berendezése, udvar kialakítása” soron megtervezett előirányzata.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a szerződés aláírására.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal 

 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

187/2023.(VII. 10.) Képviselő-testületi határozat

Sztehlo Gábor utcai bölcsőde tovább építése tárgyú, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti hirdetménnyel induló, nemzeti, nyílt eljárás nyertes ajánlattevőjének a 2. rész tekintetében

 

A „Sztehlo Gábor utcai bölcsőde tovább építése” tárgyú közbeszerzési eljárás 2. részében

 

1./ megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig 3 db ajánlat érkezett.

 

2./ megállapítja, hogy az eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint az eljárás során alkalmazásra kerültek a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak, amelyre tekintettel ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Erre tekintettel a bíráló bizottság csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb két ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot, a többi ajánlattevő ajánlatának bírálatára nem került sor.

 

3./ megállapítja, hogy a LISZNYAI ÉPITŐIPARI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ Kft. (5420 Túrkeve, Szabadság út 7.) ajánlattevő, mint az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, továbbá ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, az ajánlattevő vonatkozásában nem állnak fenn kizáró okok, ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73-74. §-ban foglalt érvénytelenségi okok hiányára tekintettel érvényes.

 

4./ megállapítja, hogy tárgyi eljárásban a BAU-VIP Generál Építőipari és Szolgáltató Kft. (1089 Budapest, Benyovszky M. utca 4.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára – egyéb okból– érvénytelen, tekintettel arra, hogy a hiánypótlási felhívást nem teljesítette, ezért Ajánlatkérő – ezen elmaradása miatt – nem tudott arról meggyőződni, hogy az ajánlattevő valóban alkalmas vagy nem alkalmas a szerződés teljesítésére:

 

BAU-VIP Generál Építőipari és Szolgáltató Kft. Ajánlattevő a 2. sz. értékelési szempont alátámasztásához az ajánlatához csatolta R.Gy.I.. szakmai önéletrajzát, azonban az életrajzból egyértelműen nem volt megállapítható a felolvasólapon megjelölt többlettapasztalati hónapok száma, tekintettel az életrajzban „A feladat, tevékenység ellátása során betöltött funkció” oszlopban megjelölt tevékenységre („felelős műszaki vezető”). A csatolt életrajzban ugyanis nem került megjelölésre a műszak vezetői jogosultság kapcsán, hogy milyen szakterületen szerzett gyakorlatról van szó.

Ajánlatkérő a hiánypótlában kérte az Ajánlattevőt, hogy a csatolt életrajz „A feladat, tevékenység ellátása során betöltött funkció” oszlopában egyértelműen feltüntetni szíveskedjen, hogy a kapcsolódó projektekben R.Gy.I.. szakember pontosan milyen (pl. MV-KÉ felelős műszaki vezetés vagy közlekedési építmények munkáinak felelős műszaki vezetésese, stb). funkciókat és feladatokat látott el; azonban Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget.

 

 

5./ megállapítja, hogy tárgyi eljárásban a T-Invest ’91 Fővállalkozó, Építőipari és Kivitelező Kft. (6724 Szeged, Ősz utca 11.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára – egyéb okból– érvénytelen, tekintettel arra, hogy a hiánypótlási felhívást nem teljesítette, ezért Ajánlatkérő – ezen elmaradása miatt – nem tudott arról meggyőződni, hogy az ajánlattevő valóban alkalmas vagy nem alkalmas a szerződés teljesítésére:

 

Ajánlatkérő a 2023. június 22. napján kelt, 2. sz. hiánypótlásában kérte az Ajánlattevőt, hogy az ajánlatához nem, az eljárás során először kizárólag a korábbi hiánypótlási felhívás kapcsán benyújtott életrajzban pontosan jelölje meg, hogy a szakember az adott jogosultsága első megszerzésének időpontját követően pontosan milyen projektekben (az ellátott tevékenység, feladat beazonosítható ismertetése (pl.: település, utca vagy projekt elnevezés pontossággal bemutatva az építési beruházás tárgyát), milyen (pl. milyen felelős műszaki vezetés vagy milyen szakterület felelős műszaki vezetésese, stb). funkciókat és feladatokat látott el.

 

A hiánypótlási felhívásnak a “T-INVEST ’91” Kft. ajánlattevő határidőben eleget tett, azonban Ajánlattevő ekkor sem a hiánypótlási felhívásnak megfelelően tett eleget.

“T-INVEST ’91” Kft. Ajánlattevő az 1. sz. értékelési szempont alátámasztásához a hiánypótlásához ismételten csatolta K.K. szakmai önéletrajzát, azonban az életrajzból ismételten nem volt egyértelműen megállapítható, hogy K.K. szakember az MV-VZ jogosultsága első megszerzésének időpontját követően pontosan milyen projektekben, ellátott tevékenység, feladat beazonosítható ismertetésével („Sz. Kft.-nél Baranya és Tolna valamint Somogy megyékben útépítések”), milyen, az adott szakterületnek megfelelő („építésvezető”) funkciókat és feladatokat látott el.

“T-INVEST ’91” Kft. Ajánlattevő a 2. sz. értékelési szempont alátámasztásához a hiánypótlásához  ismételten csatolta K.K. szakmai önéletrajzát, azonban az életrajzokból ismételten nem volt egyértelműen megállapítható, hogy K.K. szakember az MV-KÉ jogosultsága első megszerzésének időpontját követően pontosan milyen projektekben, az ellátott tevékenység, feladat beazonosítható ismertetésével („Sz. Kft.-nél Baranya és Tolna valamint Somogy megyékben útépítések”), milyen, az adott szakterületnek megfelelő („építésvezető”) funkciókat és feladatokat látott el.

 

A kétszeres hiánypótlás tilalmába ütközne Ajánlatkérő, amennyiben ismételt hiánypótlásra vagy felvilágosítás kérésre hívná fel az Ajánlattevőt, tekintettel arra, hogy ugyanaz az elem hiányzik az új dokumentumból, mint a korábban hiánypótoltatott dokumentumból.

A Kbt. 71. §-ából pedig az következik, hogy a felvilágosítás megadása sem járhat azzal, hogy az ajánlatkérő által már korábban hiánypótlási felhívásban megjelölt és az ajánlattevő által nem pótolt hiányok a felvilágosítás adásának keretében kerülhessenek benyújtásra. A hiánypótlás és a felvilágosítás intézménye egymást követően is alkalmazható az ajánlatkérő részéről, azonban a felvilágosítás kérés tekintetében is figyelembe kell venni a Kbt. 71. § (6) bekezdésében és a Kbt. 71. § (8) bekezdésében foglalt tilalmakat [D.496/15/2012.]. Kiemelt figyelmet kell fordítani ugyanakkor arra, hogy a felvilágosítás-kérés sem irányulhat hiánypótlás keretében nem teljesített kötelezettség pótlására, az ugyanis a kétszeres hiánypótlás tilalmába ütközik.

A Közbeszerzési Döntőbizottság gyakorlata szerint Ajánlatkérő megsértené a Kbt. 71. § (8) bekezdés a) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (2) bekezdés első mondatának első fordulatában foglaltakat, amennyiben az  Ajánlatkérő az ajánlattevőt annak ellenére hívná fel hiánypótlásra / felvilágosításkérésre, hogy az ajánlattevő a korábban megküldött felhívásban foglaltakat nem teljesítette,  és az ajánlatkérő kifejezett felhívására nem jelölte pontosan milyen projektekben, pontosan milyen szakági funkciókat és feladatokat látott el a hivatkozott szakember. Jelen esetben az értékeléshez szükséges valamennyi dokumentum az ajánlatkérő rendelkezésére áll, és megállapítható, hogy az ajánlattevő nem igazolta maradéktalanul a felolvasólapon megjelölt többlettapasztalattal érintett hónapok számát.

 

 

6./ eljárást eredményesnek nyilvánítja; azzal, hogy a rendelkezésre álló forrás összege (összesen nettó 26.281.694,- Ft) és a nyertes ajánlattevő ajánlata szerinti összeg (nettó 28 787 972,-Ft) különbözetét (nettó 2.506.278,-Ft) Ajánlatkérő biztosítani fogja.

 

7./ az eljárás eredményéről készült írásbeli összegezés tartalmát elfogadja;

 

8./ az eljárás 2. részének nyerteséül a LISZNYAI ÉPITŐIPARI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ Kft.  ajánlattevőt választja ki, mivel Ajánlatkérő számára a legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerint legelőnyösebb érvényes ajánlatot adták

9./ A 28.787.972,- Ft + 7.772.752,- Ft ÁFA = 36.560.724,- Ft, azaz   harminchatmillió-ötszázhatvanezer-hétszázhuszonnégy Forint értékű beruházás fedezete a 2023. évi költségvetés „Bölcsőde építése, berendezése, udvar kialakítása” soron megtervezett előirányzata.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a szerződés aláírására.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal 

 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

188/2023.(VII. 10.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ülésen elfogadott pályázati feltételek alapján pályázatot hirdet „Év tanulója, év sportolója 2023.” címmel.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023. július 31.

 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

189/2023.(VII. 10.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázat hagyományos kategóriájának díjazottjai az alábbi ingatlanok tulajdonosai legyenek:

 1. helyezett: az Arany János utca 11. szám alatti ingatlan tulajdonosa
 2. helyezett: az Ady Endre utca 16/2. szám alatti ingatlan tulajdonosa

III.         helyezett: az Ady Endre utca 48. szám alatti ingatlan tulajdonosa

 

A „Tiszta udvar, rendes ház” pályázat modern kategóriájának díjazottjai az alábbi ingatlanok tulajdonosai legyenek:

 1. helyezett: a Munkácsy utca 30/A. szám alatti ingatlan tulajdonosa
 2. helyezett: az Ibolya utca 14/2. szám alatti ingatlan tulajdonosa

III.        helyezett: a Nyárfa utca 1/1. szám alatti ingatlan tulajdonosa

 

A különdíjat az alábbi ingatlan tulajdonosa kapja:

a Boglárka utca 4. szám alatti ingatlan tulajdonosa

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

190/2023.(VII. 10.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 3.000.000 Ft összeggel támogatja a Nagytarcsa Futball Club tevékenységét a 2023. 07. 01. – 2023. 12. 31. közötti időszakban.

A támogatás összege a 2023. évi költségvetésben a 081045 – Szabadidősport-tevékenység és támogatása cofog, K512 – Egyéb civil szervezetek, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai rovatán tervezett előirányzat terhére kerüljön kifizetésre.

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

A Képviselő-testület jóváhagyását adja a Nagytarcsa Futball Club részére a Grund ingyenes használatához, illetve közbenjár a Dunakeszi Tankerületi Központnál annak érdekében, hogy a Nagytarcsa Futball Club a téli időszakban a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tornatermét ingyenesen használhassa.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

191/2023.(VII. 10.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 260.000 Ft összeggel támogatja a Magyar Tradícionális Kungfu és Wushu Szakszövetség versenyzőjének, Vizi Enikőnek a 9. Kungfu Világbajnokságon való részvételét.

A támogatás összege a 2023. évi költségvetésben az önkormányzat 066020 cofog K512 kiadási rovatán betervezett sport civil pályázati keret” előirányzatából kerüljön kifizetésre.

Felkéri a polgármestert a Magyar Tradícionális Kungfu és Wushu Szakszövetséggel kötendő támogatási szerződés aláírására.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

192/2023.(VII. 10.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, 3102 jelű országos közút (Pesti út) mellett meglévő kerékpárút az előterjesztésben részletezett nyomvonal szerint a Blaskovits Oszkár Általános Iskoláig történő kiépítése terveinek elkészítésére, valamint a Múzeumkert utcában az iskola kerékpártárolójának bejáratáig a parkolók felülvizsgálatának, korrigálásának tervezésével az ETERNUM DESIGN Kft-t bízza meg, 1.500.000.- Ft + ÁFA összegért.

A megrendelés fedezete a 2023. évi költségvetésben a 045160 közutak COFOG K62 és K67 beruházás és ÁFA rovata.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírása.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023. július 30.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

193/2023.(VII. 10.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 130 db vadriasztó kékprizma beszerzését és felszerelését megrendeli a KÖZJEL Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-től 754.000.- Ft + ÁFA összegért.

A megrendeléshez szükséges előirányzat az általános tartalék sorról kerüljön átvezetésre a 066020 COFOG K312 rovatára. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023. július 30.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

194/2023.(VII. 10.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a HEMO épületének épületgépészeti munkáinak elvégzésére Kenderes József egyéni vállalkozót bízza meg, 5.853.690.- Ft + ÁFA = 7.434.186- Ft összegért.

A megrendelés fedezete a 2023. évi költségvetésben tervezett HEMO beruházás előirányzata biztosítja A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírása.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

195/2023.(VII. 10.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Mező út engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére az SDE-Terv Kft.-t bízza meg, 850.000.- Ft + ÁFA összegért.  A szerződés teljesítési határideje az aláírásától számított 90 nap.

A megrendelés fedezetét a 2023. évi költségvetésben „Utak fejlesztése” soron megtervezett előirányzata biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023.július 30.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

196/2023.(VII. 10.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, 214/3 hrsz-ú ingatlanon, a Kistemplom előtti buszmegálló-peron teljeskörű felújításával a SUNPANELS Kft.-t bízza meg, 2.897.323.- Ft + ÁFA összegért.

A megrendelés fedezete a 2023. évi költségvetésben az „Általános Tartalék” rovata. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023.július 30.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

197/2023.(VII. 10.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „HEMO” gyalogoshíd – Szilas-patak mellékága felett – teljeskörű felújítására, kivitelezési munkák elvégzésére, SUNPANELS Kft.-t bízza meg 20.474.234.- Ft + ÁFA összegért.

A megrendelés fedezetét a 2023. évi költségvetésben tervezett „Hidak / HEMO, Iglic utca” beruházás előirányzata biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023.július 30.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

198/2023.(VII. 10.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, a Nagytarcsa 762 és 1372 hrsz-ú ingatlanokon létesítendő szennyvízcsatorna gerinchálózat kiépítése után a Vadrózsa utca aszfaltburkolatának helyreállítását úgy kell elvégezni, hogy a nyomvonal felett zúzott kővel kell feltölteni, majd annak tömörítése után, legkésőbb 2023. október 15. napjáig a munkagödör szélessége + mindkét irányban 20-20 cm szélességben térkövekkel kell burkolni.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023. július 30.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

199/2023.(VII. 10.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az augusztus 20-ai nemzeti ünnep és a Nagytarcsa Ligetfesztivál, (falunap) rendezvény szervezését, a mellékletben részletezett költségtervét jóváhagyja, megrendezését támogatja a 2023. évi költségvetésben megtervezett rendezvények költségkeret terhére, egyben felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a szerződések aláírására.

 

199/2023.(VII. 10.) Képviselő-testületi határozat melléklete

Önkormányzat Füzesliget Egyesület pályázat szerint
Hangtechnikus 2 fő, hangtechnika, fénytechnikus, fénytechnika, Főzőverseny, Főzőbemutató: Bede Róbert, Sütiverseny, sütipult, limonádépult, limonádé kör, arcfestők, plakát 0 1 025 000,00 Ft
Színpadi fellépők / árajánlatok alapján 2 187 900,00 Ft
Áram kábelezése / Cmelik Imre 710 000,00 Ft
Sátrak bérlése összesítő 1 112 000,00 Ft
Sörpad garnítúra bérlés 100 db, párakapu összesítő 525 000,00 Ft
Programok (társasjáték, mölky, kézműves, népi játékok, baba mama, könyvsarok, szlovák népviseleti bemutató, tombola, cégek utcája, kormányablak) 430 000,00 Ft
WC – 10 db toytoy bérlés 241 300,00 Ft
Szervezői póló, kitűzők / egységes / dátum nélküli / 16 db / 5890 Ft/db 100 000,00 Ft ,
Mentő 2 nap 500 000,00 Ft
Biztonsági őrzés /Cmelik Imre 2 nap 50 000,00 Ft
Biztosítás, 160 000,00 Ft
Egyéb ktg pl vendéglátás (főzés, tálkák, kanalak, kenyér) 250.000 Ft + vendéglátás a fellépőknek 50.000 Ft+tombola ajándékok vásárlása 200.000 Ft) + sátrak 12 db főzőverseny résztvevőknek 800 000,00 Ft
Artisjus 150 000,00 Ft
Összesen: 6 966 200,00 Ft 1 025 000,00 Ft

 

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

200/2023.(VII. 10.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-től megrendeli az „Öregszőlők” lakóterületen a közművezetékek feltárását 8 helyszínen, összesen 1.600.000.- Ft + ÁFA összegért. A megrendelés fedezete a 2023. évi költségvetésben a 066020 város- és községgazdálkodás COFOG K62 és K67 beruházás és ÁFA rovata.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megrendelés aláírására.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

201/2023.(VII. 10.) Képviselő-testületi határozat

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
határozati kivonat mellékletében bemutatott beruházások, felújítások, egyéb
beszerzések kivitelezésére, a mellékletben tételesen is szerepeltetett, összesen:
36 708 661,- Ft + ÁFA = 46 620 000,- Ft összegért a Nagytarcsai Közszolgáltató
Nonprofit Kft-val szerződést köt.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására, továbbá a feladatok elvégzéséhez szükséges előirányzatok
módosítására.

 

 

 

Sorszám Megnevezés Ajánlati ár Br Indikatív árajánlat alapján
Bruttó összeg
Terület Előrányzat
1. Grund zöld labdafogó háló pótlása, kiépítéssel 1 200 000 Ft GRUND “Grund beruházás,pumpapálya”
2. Műfűves pályák felújítása 700 000 Ft GRUND “Grund beruházás,pumpapálya”
3. Érintésvédelmi vizsgálat utáni villamos felújítási munkák (konténerek) 1 200 000 Ft GRUND “Grund beruházás,pumpapálya”
4. Lelátók felújítási munkálatai GRUND “Grund beruházás,pumpapálya”
5. Kerékpártárolók elhelyezése (4 db)                    200 000 Ft GRUND “Grund beruházás,pumpapálya”
6. Teqball asztal pótlása 1 600 000 Ft GRUND “Grund beruházás,pumpapálya”
7. Tereprendezés, virágosítás+ játszótér 1 000 000 Ft GRUND “Grund beruházás,pumpapálya”
8. Világítás vezérlés kiépítése 200 000 Ft GRUND “Grund beruházás,pumpapálya”
9. Fedett terasz, vagy pergola, közösségi terek kialakítása (kiülők, padok, szemétesek…stb.) 2 000 000 Ft GRUND “Grund beruházás,pumpapálya”
10. Sporteszközök biztosítása (egyéb labdák…stb) 200 000 Ft GRUND “Grund beruházás,pumpapálya”
11. Kiülő pad (2 db sörpad, 2 db kültéri pad) 800 000 Ft GRUND “Grund beruházás,pumpapálya”
12. Napvitorla (Grund ) 800 000 Ft GRUND “Grund beruházás,pumpapálya”
13. Díszkút elhelyezése, beépítése, szikkasztóval 500 000 Ft GRUND “Grund beruházás,pumpapálya”
14. A focipálya hálótartó szerkezetének felújítása, kiegészítése kiskapukkal 3 000 000 Ft FOCIPÁLYA “Grund beruházás,pumpapálya”
15. Napvitorla (Jókai játszótér) 800 000 Ft  JÓKAI JÁTSZÓTÉR “Játszótér beruházás”
16. Játszóterek, új elemek, régiek szabványosítás miatti felújítása 5 000 000 Ft önkormányzat területén lévő játszóterek “Játszótér beruházás”
17. Múzeum színpad felújítási munkái 6 950 000 Ft MÚZEUM “Általános tartalék”
18. Hemo pince közszolgáltató raktár kialakítás villamos 670 000 Ft HEMO “HEMO beruházás”
19. Hemo pince fali fűtőpanel 700 000 Ft HEMO “HEMO beruházás”
20. Hemo pince leválasztás közszolgáltató részére 800 000 Ft HEMO “HEMO beruházás”
21. Táncsics vakolat és,padló helyreállítása, meszelés 6 000 000 Ft Táncsics Művelődési Ház “Általános tartalék”
22. Köztéri szemetesek elhelyezése 800 000 Ft önkormányzat területe “Általános tartalék”
23. Ibolya utca bevezető szakaszának rendbetétele 2 500 000 Ft Ibolya utca “Utak fejlesztése/forgalomtechnika aktualizálása”
24. Felsőrét lakóparkban kátyúzási munkák 9 000 000 Ft Felsőrét utak karbantartására betervezett dologi kiadás
 
Összesen 46 620 000 Ft

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

202/2023.(VII. 10.) Képviselő-testületi határozat (zárt)

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a meghívó szerinti zárt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 1. Nagytarcsai Szociális Segítőszolgálat létszámbővítése

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 1. Megállapodás pszichológiai tanácsadás és finanszírozása tárgyában

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 1. Tájékoztatás a 2023. év I. félévi kötelezettségvállalások, kifizetések tárgyában

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra Pénzügyi Bizottság elnöke

 1. HÉSZ módosítás

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 1. Javaslat a védőnői ellátás biztosítására vonatkozó feladat átadásának végrehajtásához szükséges, a kötelező, ingyenes átadásról szóló, ingó és ingatlan használati megállapodás elfogadására

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

203/2023.(VII. 10.) Képviselő-testületi határozat (zárt)

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat státuszának számát 4 főről plusz 1 fővel 5 főre növeli 2023. augusztus 01. napjától kezdődően. 2023. évre az ehhez szükséges költség fedezete Nagytarcsa Község Önkormányzata általános céltartalék keretéről kerüljön átcsoportosításra a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat 104042 cofogjának K1 Személyi juttatások, K2 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó megfelelő soraira. A státuszbővítés 2023. évi költségvetést terhelő plusz költségei mindösszesen 2.104.240.- Ft a 2023.08.01-2023.12.31. időszakra vonatkozóan.

Az illetmény (garantált bérminimum) kiegészül még a szociális összevont ágazati pótlék összegével, mely a besorolás függvénye, de a teljes összeget az Önkormányzat támogatásként megkapja.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

204/2023.(VII. 10.) Képviselő-testületi határozat (zárt)

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat pszichológusi tanácsadás ellátása és finanszírozása tárgyában úgy határoz, jóváhagyja, hogy Berki Katalin intézményvezető a megbízási szerződést a pszichológussal megkösse. A megbízási szerződés jelen határozat mellékletét képezi. A pszichológus a tevékenységet havi maximum 16 órában, augusztus 1. napjától visszavonásig látja el. Minden hónapban teljesítési igazolással történik az óraszám meghatározása és kifizetése, amit az intézményvezető igazol le.

 

A Képviselő-testület a feladatra az alábbi előirányzatmódosítást engedélyezi:

megbízási díj: 840.000.- Ft 074054 cofog K122 rovatra

járulék: 109.200.- Ft 074054 cofog K2 rovatra:

azaz összesen: 949.200.- Ft a 104042 cofog K337 rovaton megtervezett előirányzatról.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

205/2023.(VII. 10.) Képviselő-testületi határozat (zárt)

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Berna-Pataki Szandra képviselő ügyrendi javaslatára a „Tájékoztatás a 2023. év I. félévi kötelezettségvállalások, kifizetések tárgyában” című napirendi pontot utolsó pontként tárgyalja.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

206/2023.(VII. 10.) Képviselő-testületi határozat (zárt)

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megkezdi Nagytarcsa község hatályos településrendezési eszközeinek a módosítását a „Gazdasági (kereskedelmi szolgáltató, továbbá ipari) építési övezetekre” vonatkozóan úgy, hogy a jelenleg az antennatornyok magasságára érvényben lévő 12 méter építési magasságot 50 méterre módosítja. Ennek költségeit a kérelmező viseli.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023. július 30.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

 

207/2023.(VII. 10.) Képviselő-testületi határozat (zárt)

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, 0153/2 hrsz-ú ingatlanon fekvő Nagytarcsa, Vadvirág u. 17. szám alatti 100 m2 nagyságú antennatorony területének a szabályozási tervben hírközlési célú területként való kiszabályozására ajánlatot kér be. A településrendezési eszközök módosításának költségét a kérelmezőnek kell viselnie.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023. július 30.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

208/2023.(VII. 10.) Képviselő-testületi határozat (zárt)

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ülést 21 óra után folytatja.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

209/2023.(VII. 10.) Képviselő-testületi határozat (zárt)

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 2022. évi LXXIII. törvénnyel módosított, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény rendelkezései alapján az Önkormányzat által végzett védőnői ellátás biztosítására vonatkozó feladat 2023. július 1. napjától az érintett védőnői körzet tekintetében illetékes irányító vármegyei intézményhez, az Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórházhoz (a továbbiakban: Kórház) kerül át, egyúttal akként határoz, hogy az ennek végrehajtásához szükséges, a kötelező, ingyenes átadásról szóló, ingó és ingatlan használati megállapodást, az előterjesztéshez csatolt, módosított szöveggel, az Önkormányzat által mellékletként csatolandó leltárral és szállítói tartozás listával mint mellékletekkel, további tárgyalásra alkalmasnak tartja. A további tárgyalások lefolytatását a jegyző hatáskörébe utalja. A végleges szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

210/2023.(VII. 10.) Képviselő-testületi határozat (zárt)

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2023. év I. félévi kötelezettségvállalások, kifizetések tárgyában  tett tájékoztatást elfogadja és indítványozza 3 fős vizsgálóbizottság felállítását. A vizsgálóbizottság tagjai: Berna-Pataki Szandra, Jurics Jolán, Rédei Attila képviselők.

A vizsgálóbizottság elnöke: Berna-Pataki Szandra a Pénzügyi Bizottság elnöke.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

211/2023.(VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2023. augusztus 25-i Képviselő-testületi nyílt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Berna-Pataki Szandra képviselőt bízza meg.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

212/2023.(VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2022. (VII.25.) rendeletének 8. § (3) bekezdése alapján azon előterjesztéseket, melyeket a feladat- és hatáskör szerinti illetékes bizottságok nem tárgyaltak, minősített többséggel a nyílt ülés napirendjére veszi és az alábbi sorrendben tárgyalja:

 

 1. Nagytarcsa Község egyes területrészeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Bardócz Gábor alpolgármester

 

 1. Javaslat a közvilágítási karbantartási szerződés megkötésére

Előterjesztő: Bardócz Gábor alpolgármester

 

 1. A vis major esemény okozta helyzet megtárgyalása

Előterjesztő: Bardócz Gábor alpolgármester

 

 1. Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. megbízása Nagytarcsa településen szúnyoggyérítési feladat elvégzésére

Előterjesztő: Barna Ervin

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

213/2023.(VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község közigazgatási területén a közvilágítási hálózat üzemeltetésével a JUKO Kft.-t bízza meg 167.550.- Ft + 27 % ÁFA = 212.789,- Ft/hónap összegért. A szolgáltatási díj kifizetéséhez a 064010 közvilágítás cofog K331 közüzemi díjak rovatról a K337 egyéb szolgáltatások rovatra történő 250 000,- Ft átcsoportosítással az előirányzat és a fedezet rendelkezésre áll. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a határozat mellékleteként csatolt szerződés aláírására.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal 

 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

214/2023.(VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ebr42 rendszerben történt előzetes igénybejelentését megerősítve (azonosító: 607 741) úgy határoz, hogy vis maior címen pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstáron keresztül a Belügyminisztériumhoz.

 

A káresemény megnevezése és helye: Nagy mennyiségű csapadék lehullása miatti vízkárok a Csontváry utca (hrsz: 1163), Vadrózsa utca (hrsz: 762), Honfoglalás utca (hrsz: 753) utcákban.

Megnevezés 2023. év %
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 2 220 000,- Ft 30
Biztosító kártérítése 0,- Ft
Egyéb forrás 0,- Ft
Vis maior támogatási igény 5 180 000,- Ft
Források összesen 7 400 000,- Ft 70

 

A védekezési kiadásoknak, a károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 7 400 000,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja csak biztosítani.

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.

Az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.

 

A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.15.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal 

 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

215/2023.(VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa község közigazgatási területén szúnyoggyérítés elvégzésére maximum bruttó 5 000 00- Ft, azaz ötmillió forint értékhatárig vállalkozói szerződést köt a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel. A szerződés fedezetéül az önkormányzat általános tartalékkeretből 5 000 000,- Ft előirányzat kerüljön átcsoportosításra 066020 cofog dologi kiadások megfelelő rovatára.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a szerződés aláírására.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal 

 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

 

216/2023.(VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat (zárt)  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2023. augusztus 25-i Képviselő-testületi zárt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Berna-Pataki Szandra képviselőt bízza meg.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

217/2023.(VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat (zárt)

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2022. (VII.25.) rendeletének 8. § (3) bekezdése alapján azon előterjesztéseket, melyeket a feladat- és hatáskör szerinti illetékes bizottságok nem tárgyaltak, minősített többséggel a zárt ülés napirendjére veszi és az alábbi sorrendben tárgyalja:

 

 

 1. Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. vezetőinek jutalmazása

Előterjesztő: Bardócz Gábor alpolgármester

 1. Az alpolgármester lemondásának elfogadása, új alpolgármester választása

Előterjesztő: Bardócz Gábor alpolgármester

 1. év I. félévi kötelezettségvállalások, kifizetések tárgyában felállított Vizsgálóbizottság jelentésének megtárgyalása

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra képviselő

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

218/2023.(VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat (zárt)

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetője, Szert István, valamint cégvezetője, Ziszisz-Ákos Noémi részére bruttó egy havi munkabérének megfelelő összegben jutalmat állapít meg a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatásának terhére.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

219/2023.(VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat (zárt)

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Bardócz Gábor 2022. augusztus 22. napján tett lemondó nyilatkozatában foglalt, társadalmi megbízatású alpolgármesteri tisztségéről a Képviselő-testület soron következő ülésének napjával, 2023. szeptember 13. napi hatállyal történő lemondását tudomásul veszi.

Felelős: Jegyző

Határidő: azonnal

 

A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

Erről értesítést kap:

Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere

Nagytarcsa Község Önkormányzatának társadalmi megbízatású alpolgármestere

Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal jegyzője

Humánpolitikai referens

Irattár

 

220/2023.(VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat (zárt)

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vizsgálóbizottság Jelentésében foglalt megállapításokkal egyetért, azokat elfogadja. A Polgármesterrel szemben fegyelmi felelősségre vonást nem kezdeményez.

 

Felelős: Berna-Pataki Szandra képviselő

Határidő: azonnal

 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

221/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2022. (VII.25.) rendeletének 8.§ (3) bekezdése és a 9.§ (5) bekezdése alapján az alábbi előterjesztéseket, melyeket a feladat- és hatáskör szerinti illetékes bizottságok nem tárgyaltak, valamint a sürgősségi indítványokat minősített többséggel a nyílt ülés napirendjére veszi:

 

Napirend előtt

Tájékoztatás a vis maior helyzetről

Előterjesztő: Bardócz Gábor alpolgármester

 

Tájékoztatás a védőnői szolgáltatással kapcsolatban

Előterjesztő: Bardócz Gábor alpolgármester

 

Nyílt ülés

 

 1. Nagytarcsa, 079/2 hrsz.-ú ingatlanon levő vízműtelep vízkezelő berendezéseinek fejlesztése

Előterjesztő: Jurics Jolán a Településfejlesztési és üzemeltetési Bizottság elnöke

 

 1. VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00065 számú „Nagytarcsa Község bölcsőde építési projektje” szabálytalansági eljárás miatti támogatás elvonás

Előterjesztő: Jurics Jolán a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke

 

 1. VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00065 számú „Nagytarcsa Község bölcsőde építési projektje” eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó döntések

Előterjesztő: Jurics Jolán a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke

 

 1. HÉSZ, SZT VI. számú módosításával kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Jurics Jolán a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke

 

 1. Megállapodás Dunakeszi Tankerületi Központtal tornacsarnok sportcélú hasznosításáról

Előterjesztő: Bardócz Gábor alpolgármester

 1. Csatlakozási szándék bejelentése a Gmet Leader Egyesülethez

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra a Pénzügyi Bizottság elnöke

 

 1. Javaslat Polgármester jutalmazására

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra és Rédei Attila képviselők

 

 1. Javaslat a Pro Talentum SE- Nagytarcsa Klubtól labdarúgó kapuk megvásárlására

Előterjesztő: Bardócz Gábor alpolgármester

 

Felelős: Bardócz Gábor alpolgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

 

222/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a meghívó szerinti nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

Napirend előtt

 1. Jelentés az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról és a végre nem hajtott határozatok helyzetéről – az ülésen kerül ismertetésre –

Előterjesztő: Bardócz Gábor alpolgármester

 

 1. Tájékoztatás a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága által a Társaságnál lefolytatott vizsgálatok megállapításairól

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra a Pénzügyi Bizottság elnöke

 

 1. Gyermekorvosi rendelő üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos tájékoztatás, elvi döntés meghozatala

Előterjesztő: dr. Kuji Eszter jegyző

 

 1. Tájékoztatás a 2023. szeptember 16-án megrendezésre kerülő Kulturális Örökség Napja rendezvény szervezéséről

Előterjesztő: Sándor Béla a Humán Bizottság elnöke

 

 1. Tájékoztatás a vis maior helyzetről

Előterjesztő: Bardócz Gábor alpolgármester

 

 1. Tájékoztatás a védőnői szolgáltatással kapcsolatban

Előterjesztő: Bardócz Gábor alpolgármester

 

Nyílt ülés

 

 1. Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

 1. Nagytarcsai Csillagszem Óvoda továbbképzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra a Pénzügyi Bizottság elnöke

 

 1. Nagytarcsai Csillagszem Óvoda új státusz iránti kérelme

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra a Pénzügyi Bizottság elnöke

 

 1. Javaslat a Nagytarcsai FLEX Polgárőr Egyesület támogatási szerződésének módosítására

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra a Pénzügyi Bizottság elnöke

 

 1. Önkormányzati kitüntető címek adományozásáról szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: dr. Kuji Eszter jegyző

 1. Javaslat az önkormányzati adóhatósági feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra a Pénzügyi Bizottság elnöke

 1. Javaslat a 8/2023. (V.10.) számú önkormányzati rendelet módosítása (Babacsomag)

Előterjesztő: dr. Kuji Eszter jegyző

 

 1. Beszámoló az önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra a Pénzügyi Bizottság elnöke

 

 1. Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. II. negyedévi pénzügyi beszámolója

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra a Pénzügyi Bizottság elnöke

 

 1. TK3 és TK3-új jelű kutak próbafúrására érkezett ajánlatok kiértékelése

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra a Pénzügyi Bizottság elnöke

 

 1. Bányaterület mellett kiépítendő monitoring rendszerre beérkezett ajánlatok kiértékelése

Előterjesztő: Jurics Jolán a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke

 

 1. Vízkárelhárítási terv felülvizsgálata

Előterjesztő: Bardócz Gábor alpolgármester

 

 1. Bölcsőde megvalósulási tervdokumentáció elkészítésére és tervezői művezetésre érkezett ajánlatok kiértékelése

Előterjesztő: Bardócz Gábor alpolgármester

 

 1. Sebességcsillapító párnák beszerzése

Előterjesztő: Jurics Jolán a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke

 

 1. Nagytarcsa, 079/2 hrsz.-ú ingatlanon levő vízműtelep vízkezelő berendezéseinek fejlesztése

Előterjesztő: Jurics Jolán a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke

 

 1. VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00065 számú „Nagytarcsa Község bölcsőde építési projektje” szabálytalansági eljárás miatti támogatás elvonás

Előterjesztő: Jurics Jolán a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke

 

 1. VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00065 számú „Nagytarcsa Község bölcsőde építési projektje” eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó döntések

Előterjesztő: Jurics Jolán a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke

 

 1. HÉSZ, SZT VI. számú módosításával kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Jurics Jolán a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke

 

 1. Utca elnevezésére javaslat

Előterjesztő: Jurics Jolán a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke

 

 1. Őszi macska ivartalanítási akcióval összefüggésben szerződéskötés jóváhagyása

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra a Pénzügyi Bizottság elnöke

 

 1. Javaslat a Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület 2022. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra a Pénzügyi Bizottság elnöke

 

 1. évi rendőrségi beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Bardócz Gábor alpolgármester

 

 1. Nagytarcsa újság szerkesztői és kiadói feladatainak ellátására pályázat kiírása

Előterjesztő: Sándor Béla a Humán Bizottság elnöke

 

 1. Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozásról elvi döntés

Előterjesztő: Sándor Béla a Humán Bizottság elnöke

 

 1. Megállapodás Dunakeszi Tankerületi Központtal tornacsarnok sportcélú hasznosításáról

Előterjesztő: Bardócz Gábor alpolgármester

 

 1. Intézményi gyermekétkeztetési pályázat kiírása

Előterjesztő: Bardócz Gábor alpolgármester

 

 1. Csatlakozási szándék bejelentése a Gmet Leader Egyesülethez

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra a Pénzügyi Bizottság elnöke

 

 1. Javaslat Polgármester jutalmazására

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra és Rédei Attila képviselők

 

 1. Javaslat a Pro Talentum SE- Nagytarcsa Klubtól labdarúgó kapuk megvásárlására

Előterjesztő: Bardócz Gábor alpolgármester

 

 1. Egyebek

 

 

Felelős: Bardócz Gábor alpolgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

223/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, a „Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása” cím ponthoz az urnás szavazás miatt, egy 3 fős ad hoc bizottságot állít fel.

A bizottság tagjai:

Berna-Pataki Szandra képviselő elnök

Jurics Jolán képviselő

Rédei Attila képviselő

 

Felelős: Bardócz Gábor alpolgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

224/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy személyes érintettsége okán a társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására vonatkozó döntés meghozatalából Barna Ervin képviselőt kizárja.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

225/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Barna Ervin Árpád képviselőt 2023. szeptember 14. napjától társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztja.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

226/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, Barna Ervin Árpád társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2023. szeptember 14. napjától bruttó

246.800 Ft-ban, költségtérítését 37.020 Ft-ban állapítja meg.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023. szeptember 15.

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

227/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Bardócz Gábor képviselőt 2023. szeptember 14. napjától a Pénzügyi Bizottság tagjává megválasztja.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

228/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Bardócz Gábor képviselőt 2023. szeptember 14. napjától a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság tagjává megválasztja.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

229/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a Nagytarcsa Község Önkormányzata fenntartásában működő, Nagytarcsai Csillagszem Óvoda 2023-2028. évre vonatkozó továbbképzési programját.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

230/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Csillagszem Óvoda pedagógiai asszisztens státuszszámát 3 főről plusz 1 fővel 4 főre növeli 2023. október 1. napjától kezdődően. 2023 évre az ehhez szükséges költség fedezete, 736 850,- Ft, Nagytarcsa Község Önkormányzata tartalékkeretéről kerüljön átcsoportosításra a Nagytarcsai Csillagszem Óvoda 091110 cofogjának K1 Személyi juttatások, K2 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó megfelelő soraira.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023. szeptember 30.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

231/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata a 2023. augusztus 5. napján bekövetkezett vis maior helyzetre és a szükséges fejlesztésekre tekintettel  módosítja a Nagytarcsai Flex Polgárőr Egyesülettel 2023. június 2. napján kötött támogatási szerződést, melynek keretében a 2023. évi költségvetés 066020 Város cofog K512 keret terhére plusz 2.250.000 Ft összegben támogatja a Nagytarcsai FLEX Polgárőr Egyesület működési költségeit.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023. szeptember 29.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 


232/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagytarcsa Község Önkormányzatának intézményekkel együtt vett 2023. évi költségvetési előirányzatainak első félévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Nagytarcsa Község Önkormányzatának (intézményekkel együtt) 2023. évi költségvetés előirányzatainak

első félévi alakulása (Ft-ban)

Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 434 002 683 474 313 924 257 626 409 54,31
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0
Közhatalmi bevételek 1 744 870 000 1 950 989 611 1 041 085 743 53,36
Működési bevételek 94 943 010 160 289 182 148 104 304 92,39
Felhalmozási bevételek 450 000 450 000 528 740 117,49
Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0
Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0
Belföldi finanszírozás bevételei 2 810 070 336 2 825 119 688 2 274 122 217 80,49
 Összesen: 5 084 336 029 5 411 162 405 3 721 467 413 68,77
 
Kiadási jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés %
Személyi juttatások 645 012 185 658 074 861 276 031 526 41,94
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 91 650 354 93 516 014 40 845 869 43,67
Dologi kiadások 607 520 799 612 700 799 186 677 700 30,46
Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 000 000 23 640 000 4 199 436 17,76
Egyéb működési célú kiadások 1 097 204 126 1 108 800 181 465 336 967 41,96
Beruházások 1 694 207 100 1 767 346 132 194 084 926 10,98
Felújítások 39 159 000 41 332 990 1 778 000 4,30
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 0 0 0 0
Belföldi finanszírozás kiadásai 884 582 465 1 105 751 428  

544 131 097

49,21
 Összesen: 5 084 336 029 5 411 162 405 1 713 085 521 31,65

 


A Nagytarcsa Község Önkormányzatának (intézmények nélküli) 2023. évi költségvetési előirányzatainak

első félévi alakulása (Ft-ban)

Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 434 002 683 474 313 924 257 626 409 54,31
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0  
Közhatalmi bevételek 1 744 750 000 1 950 869 611 1 041 085 743 53,36
Működési bevételek 84 472 000 149 818 172 142 671 652 95,22
Felhalmozási bevételek 450 000 450 000 528 740 117,49
Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0  
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0  
Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0  
Maradvány igénybevétele 1 943 296 712 1 753 587 116 1 753 587 116 100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 193 967 748 193 967 748 100,00
 Összesen: 4 206 971 395 4 523 006 571 3 389 467 408 74,93

 

Kiadási jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés %
Személyi juttatások 101 512 285 104 465 227 44 668 488 42,75
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 911 453 15 462 847 4 692 437 30,34
Dologi kiadások 444 534 259 450 347 059 134 669 850 29,90
Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 000 000 23 640 000 4 199 436 17,76
Egyéb működési célú kiadások 1 096 733 833 1 108 329 888 464 866 674 41,94
Beruházások 1 602 443 100 1 675 582 132 192 343 028 11,48
Felújítások 37 254 000 39 427 990 1 778 000 4,50
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 0 0 0  
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 21 245 720 21 245 720 10 622 860 50,00
Belföldi finanszírozás kiadásai 884 582 465 1 105 751 428 544 131 097 49,20
 Összesen: 4 206 971 395 4 523 006 571 1 391 349 010 30,76

 

 

 

 


A Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési előirányzatainak első félévi alakulása (Ft-ban)

 

  Eredeti előirányzat (Ft) Módosított

előirányzat (Ft)

Teljesítés (Ft) %
Bevétel 345 396 509 356 820 509 126 922 018 35,57
Kiadás 345 396 509 356 820 509 119 504 355 33,49

 

 

 

A Csillagszem Óvoda 2023. évi költségvetési előirányzatainak első félévi alakulása (Ft-ban)

 

  Eredeti előirányzat (Ft) Módosított előirányzat (Ft) Teljesítés (Ft) %
Bevétel 463 190 110 463 190 110 178 510 715 39,37
Kiadás 463 190 110 163 190 110 180 313 214 38,93

 

A Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat 2023. évi költségvetési előirányzatainak első félévi alakulása

(Ft-ban)

 

  Eredeti előirányzat (Ft) Módosított előirányzat (Ft) Teljesítés (Ft) %
Bevétel 68 778 015 68 145 215  22 781 211 33,34
Kiadás 68 778 015 68 145 215 21 918 942 32,16

 

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 


233/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. év II. negyedévéről szóló beszámolóját elfogadja. A 2022. november 30-án kötött közszolgáltató szerződésben foglaltak alapján a 2023. október 10-ig utalandó támogatási összeget teljes összegben állapítja meg.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert az intézkedések megtételére.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023.szeptember 30.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

234/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a településre korábban a VÍZBÁZIS HIDROGEOLÓGIA FELMÉRÉSE ÉS A POTENCIÁLIS KUTAK LÉTESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY -ban TK3 és a TK3-új jellel ellátott helyszíneken tervezett kutatófúrások kialakítására, lyukgeofizikai vizsgálatára és a kutak eltömedékelésére a Geogold Kárpátia Kft.-t bízza meg, 4.574.400.-Ft  + ÁFA összegért.

A megrendelés fedezete a 2023. évi költségvetésben a „Általános Tartalék” rovata. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírása.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023.szeptember 30.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

235/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község szabályozási terven KbIÁM-1 (beépítésre nem szánt inert hulladék kezelő, ásványi nyersanyag kitermelő és megújuló energia park terület – különleges övezet) környezetében monitoring rendszer megtervezésére a Geogold Kárpátia Kft.-t bízza meg, 1.500.000.-Ft  + ÁFA összegért.

A megrendelés fedezete a 2023. évi költségvetésben a víziközmű fejlesztésekre betervezett előirányzat. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023.szeptember 30.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

236/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Rédei Attila képviselő ügyrendi javaslatára hatályon kívül helyezi a 234/2023(IX.13.) képviselő-testületi határozatot és megismétli a „TK3 és TK3-új jelű kutak próbafúrására érkezett ajánlatok kiértékelése” tárgyában a szavazást.

 

Felelős: Bardócz Gábor alpolgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

237/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a településre korábban a VÍZBÁZIS HIDROGEOLÓGIA FELMÉRÉSE ÉS A POTENCIÁLIS KUTAK LÉTESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY -ban TK3 és a TK3-új jellel ellátott helyszíneken tervezett kutatófúrások kialakítására, lyukgeofizikai vizsgálatára és a kutak eltömedékelésére a Geogold Kárpátia Kft.-t bízza meg, 4.574.400.-Ft  + ÁFA összegért.

A megrendelés fedezete a 2023. évi költségvetésben a víziközmű fejlesztésekre betervezett előirányzat. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírása.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023.szeptember 30.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

238/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Vízkárelhárítási tervét felülvizsgálja és annak elvégzésére az SDE-TERV KFT.-t bízza meg, 500.000.-Ft  + ÁFA összegért.

A megrendelés fedezete a 2023. évi költségvetésben a víziközmű fejlesztésekre betervezett előirányzat. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírása.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

239/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2142 Nagytarcsa, 520/10 hrsz-ú ingatlanon továbbépítés alatt álló bölcsőde megvalósulási tervdokumentációja elkészítésére és tervezői művezetésére a VVBA Stúdiót bízza meg, 912.000,-Ft  + ÁFA összegért.

A megrendelés fedezete a 2023. évi költségvetésben az „Általános Tartalék” rovata. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírása.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023. szeptember 30.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

240/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa  Község közigazgatási területére  25 db sebességcsillapító párnát szerez be a TRAFFICMINDS Kft.-től,  357.000.- Ft + 27 % ÁFA /db  összegért. A beruházás fedezetét a 2023. évi költségvetésben tervezett, utak fejlesztése, forgalomtechnika aktualizálása soron megtervezett előirányzata biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023. szeptember 30.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

241/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa  Község közigazgatási területére  10 db pollert és fényvisszaverő csíkot szerez be a TRAFFICMINDS Kft.-től,  42.900 Ft + 27 % ÁFA /db  összegért. A beruházás fedezetét a 2023. évi költségvetésben tervezett, utak fejlesztése, forgalomtechnika aktualizálása soron megtervezett előirányzata biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023. szeptember 30.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

242/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, 079/2 hrsz.-ú ingatlanon meglévő vízműtelep vízkezelő berendezéseinek fejlesztéséről a PLANTUM’3 Bt. által 01/2023. munkaszámon elkészült dokumentáció műszaki tartalmát megismerte, annak engedélyeztetéséhez hozzájárul, miután a tervekben foglaltak megvalósítása a vízminőség javítását biztosítja.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023. szeptember 20.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

243/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa, 079/2 hrsz.-ú ingatlanon meglévő vízműtelep vízkezelő berendezéseinek fejlesztéséről a PLANTUM’3 Bt. által 01/2023. munkaszámon elkészült dokumentációban foglaltak megvalósítása érdekében a Nagytarcsa, 520/3, 520/8, 520/10 és 079/2 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan tulajdonosi hozzájárulását megadja.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023. szeptember 20.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

244/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa település ivóvízellátó rendszerén a 7. és 8/A számú kutak vízkezelésének fejlesztéséhez az FCSM Zrt. ajánlatában szereplő munkákat megrendeli 39.179.344.- Ft + 27 % ÁFA = 49.757.982.- Ft-ért, a költségvetésben „víziközmű fejlesztése” megnevezésű soron megtervezett előirányzat terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

245/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00065 számú, Nagytarcsa Község Bölcsőde építési projektjével kapcsolatban a szabálytalansági döntés alapján sorra kerülő egyoldalú szerződésmódosítást tudomásul veszi, az ezzel kapcsolatban felmerülő 59 081 210,- Ft tőke és ehhez kapcsolódó kamatai visszafizetéséről az önkormányzat általános tartalékkeretének terhére gondoskodik. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023. szeptember 20.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

246/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00065 kódszámú, Nagytarcsa Község bölcsőde építési projektje pályázat keretében megvalósítandó bölcsőde eszközbeszerzése közbeszerzési eljárását megindítja.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok aláírására, valamint az ajánlati dokumentáció jóváhagyására.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

247/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00065 kódszámú, Nagytarcsa Község bölcsőde építési projektje pályázat keretében megvalósítandó bölcsőde közbeszerzési eljárásában a Bíráló Bizottságba az alábbi tagokat választja meg:

 

jogi szakértelemmel rendelkező tag:                                    dr. Giba Zoltán

közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tag:                    dr. Újvári László

pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag:                            Tóth Erika

beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tag:           Müller Gabriella

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

 

248/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2023.(I.30.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megkezdi Nagytarcsa község hatályos településrendezési eszközei módosítását a 1381-84,201, 1369-71 és a környezetében lévő 1368, 010, 09/1, 08/1, 08/2, valamint a 066/83, 824, 1301, 086/37-38 és 086/10, 0111/2, 0111/3, 0112, 444 és 762 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023. december 31.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

249/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2023.(I.30.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 1381-84, 201, 1369-71 és a környezetében lévő 1368, 010, 09/1, 08/1,08/2, valamint a 066/83, 824, 1301, 086/37-38 és 086/10, 0111/2, 0111/3, 0112, 444 és a 762 hrsz-ú ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023. december 31.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

250/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15/2023.(I.30.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 1381-84, 201, 1369-71 és a környezetében lévő 1368, 010, 09/1, 08/1,08/2, valamint a 066/83, 824, 1301, 086/37-38 és 086/10, 0111/2, 0111/3, 0112, 444 és a  762 hrsz-ú ingatlanokat érintő  településrendezési eszközök módosításának államigazgatási egyeztetését a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárással folytatja le.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023. december 31.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

251/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa 0126/88 és 0126/93 helyrajzi számú utcákat az alábbiak szerint nevezi el:

 

 

0126/88 hrsz.             Nádas utca

0126/93 hrsz.             Tavasz utca

 

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

252/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy macska ivartalanítási akció meghirdetésére és elvégzésére Nagytarcsa Község Önkormányzata megbízási szerződést köt a Kerepes-Vet Állatgyógyászati Központ Kft.-vel 2.000.000 Ft keretösszegben, illetve támogatási szerződést köt a Safi Cicamenedék Közhasznú Alapítvánnyal 1.000.000 Ft összegben az előterjesztés mellékletét képező szerződés-tervezet szerinti tartalommal.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023. szeptember 30.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

253/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület által benyújtott 2022. évi beszámolót elfogadja.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

254/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Nagytarcsa település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a Kistarcsa Rendőrőrs Parancsnoka által készített és a Gödöllői Rendőrkapitányság megbízott vezetője által jóváhagyott 2022. évi beszámolót.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

255/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ülést 21 óra után folytatja.

 

Felelős: Bardócz Gábor alpolgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

256/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata az Önkormányzati lap kiadói feladatainak ellátására nyílt pályázatot hirdet meg a jelen határozathoz mellékletként csatolt pályázati kiírásban foglaltak és az ülésen elhangzott módosítások szerint.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023. szeptember 20.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

257/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Humán Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához történő csatlakozás” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

 

 1. A Képviselő-testület Nagytarcsa Község Önkormányzat csatlakozását rendeli el a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához.
 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati csatlakozási nyilatkozat megküldéséről, valamint az „A” és „B” típusú pályázati kiírás megjelentetéséről, a pályázati kiírásban szereplő határidők betartásával gondoskodjon.
 3. A pályázati kiírás alapján az önkormányzat a 2024. évi költségvetésében meghatározott összeget 500.000 Ft-ot biztosít a pályázat fedezetére a K506 – Központi költségvetési szervek egyéb működési célú támogatás rovat 018030 – Támogatási célú finanszírozás cofog terhére.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: a pályázati kiírásban meghatározottak szerint

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

258/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „ Megállapodás Dunakeszi Tankerületi Központtal tornacsarnok sportcélú hasznosításáról” című napirendi pontot leveszi a napirendről.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

259/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csatlakozni kíván a 2023-2027-es programozási időszak során a Galga-mente és Térsége Leader Egyesület tervezési területéhez, ami magába foglalja a Leader Egyesületi tagságot is, vállalva az ezzel járó kötelezettségeket

A Leader Egyesülethez történő csatlakozás díja 120.000,- Ft, melynek fedezete a költségvetésben az önkormányzat dologi kiadások terhére biztosított.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023.szeptember 29.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

260/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Gulyás Tamás István Nagytarcsa Község Polgármestere részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. §-ban foglaltakat mérlegelve nem állapít meg jutalmat, mivel arra nem tartja méltónak.

 

Felelős: Bardócz Gábor alpolgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

261/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Füzesligeti szabadidőközpontban felállított 2 db labdarúgó kaput, hálóval együtt megvásárolja a Pro Talentum SE Nagytarcsa Klubtól bruttó 567 320,- Ft – ért. A vásárlás értékének a fedezete költségvetésben az önkormányzat általános tartalékkerete.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

 

262/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat (zárt)

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a zárt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

Zárt ülés

 

 1. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióval kapcsolatos többletfeladatok kiadásainak átcsoportosítása

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra a Pénzügyi Bizottság elnöke

 

 1. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata iskolavédőnői szolgálat feladatellátására

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra a Pénzügyi Bizottság elnöke

 

 1. Tájékoztatás Nagytarcsa Község Önkormányzata által kötött vagyon- és felelősségbiztosításról

Előterjesztő: Berna-Pataki Szandra a Pénzügyi Bizottság elnöke

 

Felelős: Bardócz Gábor alpolgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

263/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat (zárt)

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat 104042 cofog K337/K351 (egyéb szolgáltatások teljesítése/áfa) rovatáról 250 000,- Ft előirányzat- módosítást engedélyez a K12/K2 (bér + járulék) rovatokra, a szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítésével járó többletfeladatok díjazásának fedezetéül.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

264/2023.(IX. 13.) Képviselő-testületi határozat (zárt)

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az iskolavédőnői szolgálat feladatának ellátására a 2023. július 1-től 2023. december 31-ig terjedő időszakra a jelenleg is e feladatokat ellátó védőnővel munkaszerződést köt. Az új szerződés fedezetéül a 074032 cofog K1 Személyi juttatások rovatra: 1 503 300,- Ft, K2 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó rovatra 195 430,-Ft, K3 Dologi kiadások rovatra 864 500,- Ft előirányzatmódosítást engedélyez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott 2 264 500,- Ft támogatással, továbbá a 074031 cofog K1 személyi kiadásainak 298 730,- Ft előirányzat-maradványával szemben. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a munkaszerződés aláírására.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023. szeptember 15.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA