Tájákoztatás kis-és középvállalkozások számára

A kis-és középvállalkozások számára 2022-ben is fennmarad a helyi iparűzési adó mértékének 1 %-ban történő maximálása.

A 2022. évben végződő adóévben a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő, 4 milliárd forintot meg nem haladó árbevételű vagy mérlegfőösszegű vállalkozó esetében a helyi iparűzési adó mértéke a 2022. adóévben legfeljebb 1 % lehet, feltéve, hogy ezt az uniós állami támogatási szabályok lehetővé teszik. Ezt az adómérték-szabályt a naptári évtől eltérő üzleti évet választó, KKV-nak számító vállalkozónak a 2022. évben kezdődő adóévben kell alkalmaznia.

A csökkentett adómérték hatását – a 2021. évi helyzettel azonos módon – a 2022. évben esedékes előleg-részleteknél is érvényesíteni rendeli. Ezért a 2022-ben esedékes adóelőlegnek (azaz a 2021-ben, az önkormányzati rendelet szerinti adómérték alapulvételével már bevallott 2022. márciusi előlegrészletnek és a 2022-ben, a 2021. adóévről szóló bevallásban szintén az önkormányzati adórendelet szerinti mértékkel bevallandó, 2022. szeptemberi előlegrészletnek) csak az 50 százalékát kell megfizetni az eredeti esedékességi időpontokban.

A kedvezményezett vállalkozó csökkentett adóelőleget fizet. Ez – főszabály szerint, az esetek többségében – automatikusan, az előleg-mérséklésről a 2021. évben megtett nyilatkozat alapján történik.

 

A KKV kedvezmény igénybevételének továbbra is egyik fontos eleme a KKV fogalmának való pontos megfelelés.

Annak a KKV-nek számító vállalkozónak, amelyik 2021. évben nem tett nyilatkozatot az adott székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz (például azt elmulasztotta vagy időközben létesített telephelyet), lehetősége van arra, hogy a 2022. évi előlegre vonatkozóan tegye azt meg legkésőbb 2022. február 25-ig az állami adó- és vámhatóságon keresztül, amely továbbítja azt a vállalkozó székhelye és a vállalkozó állami adó- és vámhatóság által ismert telephelye szerinti önkormányzat számára.

E nyilatkozatban azt kell rögzíteni, hogy a vállalkozó KKV-nek minősült a 2021. évben vagy a 2022. évben várhatóan (a rendelkezésre álló gazdasági adatok és gazdálkodási körülmények alapján) annak fog minősülni, továbbá vállalni kell, hogy a helyi adótörvény szerinti telephelyének címét bejelenti az állami adóhatóság számára.

A vállalkozónak a 2022. évben, az adott előleg-fizetési időszakban esedékes, bevallott és a 2022. évben az önkormányzati rendelet szerinti adómértékkel bevallandó iparűzési adóelőleg 50 százalékát kell megfizetni, ha:

  1. a) a 2021. április 1-jén hatályos, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (4)-(6) bekezdése szerint nyilatkozatot tett, feltéve, hogy nincs olyan székhelye, telephelye, amelyet e nyilatkozattételt követően hozott létre,
  2. b) az a) pont szerinti feltételnek meg nem felelő vállalkozó 2 február 25-ig nyilatkozik a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóságnak arról, hogy
    ba) a 2021. évben végződő adóévben mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősült, vagy a 2022. évben várhatóan mikro-, kis és középvállalkozásnak minősül, valamint
    bb) – ha azt az Art. 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg – bejelenti a telephelyének címét.

A meg nem fizetendő előlegrészlet összegével az önkormányzati adóhatóság a mikro-, kis- és középvállalkozás iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

Kavaleczné Dr. Komolai Edina
jegyző