Tájékoztatás adatbejelentési/bevallási határidőkről

Általános tájékoztatás a helyi adókkal kapcsolatos adatbejelentési/bevallási kötelezettség teljesítésének határidejeiről

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdése értelmében, e törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint az önkormányzat képviselőtestülete rendelettel az illetékességi területén 1991. évtől helyi adókat (pl.: építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó) vezethet be.

Az adókötelezettségek teljesítéséhez egyszerre több anyagi és eljárási jogszabály együttes ismerete szükséges. Az adózónak a Htv, az ennek végrehajtása érdekében született önkormányzati rendeletek, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.), az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, valamint az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján kell eljárnia.

Állandó jellegű helyi iparűzési adó

Az adózónak az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenysége után – ha törvény másként nem rendelkezik – az adóról az adóévet követő év ötödik hónap utolsó napjáig, az adóelőleg-kiegészítésről az adóév utolsó hónapjának huszadik napjáig kell az adóbevallást benyújtani.

A vállalkozó – egyes kivételekkel – a helyi iparűzési adóban az előlegfizetési időszakra – az egyes esedékességi időpontokra eső összeg feltüntetésével önkormányzatonként – adóelőleget köteles az alábbi esetekben bejelentkezéssel egyidejűleg az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelenteni, illetve minden más esetben a bevallás-benyújtással egyidejűleg bevallani. Az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdő, valamint az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejött vállalkozó esetén az előlegfizetési időszak az adókötelezettség, átalakulás, egyesülés, szétválás, adóbevezetés kezdő napjától az azt követő adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időtartam. Nem kell adóelőleget bejelenteni, bevallani az előtársaságnak, az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak az első adóelőleg-fizetési időszakra, az adóalanyként megszűnő vállalkozónak, továbbá arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be adóelőleget.

bejelentés szabályai 2019. július 1-jétől a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 42/E.§-a szerint megváltoznak.
Az adóalany a jövőben esedékessé váló adójára tekintettel előrehozott adót fizethet, ennek részletszabályait a Htv. 41/A. §-a szabályozza.

A Htv. 42/D. §-a alapján az adózó az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőleg-kiegészítés összegéről szóló bevallási kötelezettségét a PM rendelet szerinti bevallási nyomtatványon az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával, az általános nyomtatványkitöltő program használatával is teljesítheti.

A naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozó a helyi iparűzési adóban az adómegállapítási, bevallási, adófizetési kötelezettségét az üzleti év első napján hatályos szabályok szerint teljesíti.

Ideiglenes jellegű iparűzési adó

Az adózónak az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenysége utáni adóról a tevékenysége befejezése napját követő hónap tizenötödik napjáig kell az adóbevallást teljesíteni.

Építmény- és telekadó

Az adózónak az építményadóról (építmény, reklámhordozó), a telekadóról, valamint a magánszemélyek kommunális adójáról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül kell adatbejelentését teljesítenie (január 15.). Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

Megjegyezni kívánjuk, hogy a magánszemélyek kommunális adóját a Képviselő testület 2020. január 1. napjával megszüntette!

Ha az építményadó alanya külföldön bejegyzett szervezet, egyéb szervezet, az adóalany az építményadóról szóló adatbejelentés kiegészítő lapján feltünteti – az adóév első napjának megfelelő állapot szerint – a szervezet, egyéb szervezet tagjainak (részvényeseinek) nevét (elnevezését), lakóhelyét (székhelyét), és az egyes tagokat megillető tulajdoni részesedés arányát.

Soron kívüli adóbevallásra és a felszámolási eljárás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás esetén teljesítendő bevallásokra eltérő szabályok vannak életben, erre vonatkozóan az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 52.-53.§-aiban foglaltakat kell alkalmazni.

Talajterhelési díj

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz.

Gépjárműadó

Az adóalanynak az önkormányzati adóhatósághoz adatbejelentést kell benyújtania, ha a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §-ában meghatározott mentességi feltétel teljesül vagy megszűnik, a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 4. § (4) bekezdése szerinti adófizetési kötelezettség szünetelésének feltétele beáll vagy megszűnt a változást követő hónap tizenötödik napjáig.

Magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés bejelentése

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 143.§-a alapján a magánfőző a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz

Adónem Adatbejelentési/bevallási határidő Jogszabályi háttér
Építményadó (építmény, épület valamint reklámhordozó), telekadó adókötelezettségben bekövetkezett változás bevallása január 15. Art. 2. sz. melléklet II.A. 4. pont
Helyi iparűzési adó – kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó 2018. évi adóbevallás teljesítése, amennyiben adófizetési kötelezettség szünetelésének volt helye, vagy adókedvezményre jogosult és az adót csökkenteni kívánja január 15. Htv. 39/B § (6) b)
Helyi iparűzési adó – kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó bejelentés teljesítése, amennyiben iparűzési adóban a tételes adóalap megállapítást választja február 15. Htv. 39/B § (9)
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – kifizetőt terhelő adó bevallása február 25. Szja.tv. 73.§ (7)
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó – magánszemélyt terhelő adó bevallása március 20. Szja.tv. 73.§ (2)
Talajterhelési díj március 31. Kttd. Tv. 21/A.§ (1)