Pályázati felhívás főépítész munkakör betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal Jegyzője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet!

Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatala Főépítész munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.

Ellátandó feladatok, a munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A főépítészi feladatok ellátása a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXXVIII. törvényben meghatározott feladatok ellátása; a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) kormányrendelet 8.§ és 10.§-aiban meghatározott feladatok ellátása (a továbbiakban: Rendelet); az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátása; Nagytarcsa Község Helyi Építési Szabályzatáról valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 8/2016. (IX.28.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátása. A település arculati kézikönyv és annak mellékletét képező településképi melléklete által meghatározott főépítészi feladatok végzése. A feladatkörhöz kapcsolódó hatósági feladatok ellátása. Nagytarcsa Község közigazgatási területén jelentkező építészeti feladatok teljes körű ellátása.

Jogállás, Illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) továbbá Nagytarcsa Község Önkormányzatának Szervezeti Működési Szabályzatának a rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet, továbbá nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt;
 • építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök vagy azzal egyenértékű szakképzettség;
 • legalább 5 éves szakmai gyakorlat;
 • Kttv. 84-85.§ és 87.§-aiban, továbbá a Rendelet 6.§-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség fenn nem állása;
 • hat hónapos próbaidő kikötésének vállalása

Elvárt kompetenciák:

 • önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség; nagyfokú terhelhetőség; kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szakmai önéletrajz;
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét, továbbá a főépítészi vizsga meglétét igazoló okmány(ok) másolata.
 • a főépítészi tevékenység ellátására vonatkozó elképzelést magában foglaló motivációs levél;
 • legalább öt éves szakmai gyakorlat igazolása;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja;
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84-85.§ és 87.§-aiban, továbbá a Rendelet 6.§-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség;
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (az erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem IV. pontjában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (1)-(3) bekezdéseire kérjük hivatkozni, a nyomtatvány V. pontját nem kell kitölteni).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.
 • A pályázat beérkezésének határideje:2018. november 30.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kertész László nyújt, a 28/450-204/105-ös vagy a 06-70-387-4575 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot: 7773/2018. valamint a munkakör megnevezését:  Főépítész.
 • Személyesen: Vass Ildikó Éva Humánpolitikai ügyintéző részére (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal Jegyzője, mint a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorlója – a polgármester egyetértését követően – dönt. A jegyző a pályázókat személyesen meghallgathatja.
A személyes meghallgatás esetén a pályázók annak időpontjáról a meghallgatást megelőző 5 nappal írásban értesítést kapnak. A pályázat eredményéről a pályázók a meghallgatást követő 5 munkanapon belül, amennyiben személyes meghallgatásra nem kerül sor, úgy legkésőbb 2018. december 31. napjáig írásban értesülnek. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018.december 15.

A pályázati felhívás közzétételének helye, ideje.