Nagytarcsa Község Helyi Választási Bizottságának határozata

 

Nagytarcsa Község Helyi Választási Bizottságának a /2022.(V.20.) HVB határozata a Megoldás Mozgalom jelölő szervezet nyilvántartásba vétele tárgyában.

A Nagytarcsai Helyi Választási Bizottság Nagytarcsa Községben 2022. július 10. napjára kitűzött települési önkormányzati képviselők és polgármester időközi választásán a választási eljárásról szóló XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132. § alapján a Megoldás Mozgalom Egyesületet (rövidített név: MEMO, székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7., bírósági nyilvántartási száma: 01-02-0017750) jelölő szervezetként nyilvántartásba veszi.

A Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat azonnali közzétételét Nagytarcsa Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) hirdetőtábláján és az Önkormányzat (www.nagytarcsa.hu) honlapján. Elrendeli továbbá a jelölő szervezet felvételét a közhiteles, elektronikus nyilvántartásba.

A határozat ellen, annak meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben jogszabálysértésre hivatkozással a Pest Megyei Területi Választási Bizottságnak címzett (1052 Budapest, Városház u. 7.; 1364 Budapest, Pf.:112.) illetékmentes fellebbezést nyújthat be Nagytarcsa Község Helyi Választási Bizottságánál (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.; e-mail: valasztas@nagytarcsa.hu).

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik nap 16 óráig megérkezzen a Nagytarcsai Helyi Választási Bizottsághoz. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

  • a kérelem Ve. 223.§ (3) bekezdés szerinti alapját,
  • a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
  • a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatóak.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolás

A Nagytarcsai Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) a 2/2022.(IV.13.) HVB határozatával a települési önkormányzati képviselők és polgármester időközi választását 2022. július 10. napjára tűzte ki és megállapította az időközi választás határnapjait.

A Megoldás Mozgalom Egyesület (rövidített név: MEMO, székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7., bírósági nyilvántartási száma: 01-02-0017750, továbbiakban: jelölő szervezet) 2022. május 17. napján kezdeményezte a jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét.

A Ve. 133. § (1) bekezdése szerint a választási iroda a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában, a bejelentett jelölt adatait a központi névjegyzékben ellenőrzi.

A Ve. 132. §-a alapján az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz. A Ve. 307/D. § (1) bekezdése értelmében az időközi választáson a jelölt, illetve lista nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság veszi nyilvántartásba a jelölő szervezetet.

A Nagytarcsai Helyi Választási Iroda tájékoztatta a HVB-t, hogy a jelölő szervezet leadta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 7. mellékletében előírt „P3” jelű nyomtatványt. A jelölő szervezet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő egyesület, a nyilvántartásba vételének valamennyi jogszabályi feltétele fennáll, ezért a HVB a jelölő szervezetet nyilvántartásba vette.

A Nagytarcsai Helyi Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 307/D.§ (1) bekezdése határozza meg.

A határozat a fenti jogszabályhelyeken túl a Ve. 3. § 3. pont c) alpontján, a 44. § (1) bekezdésén, a 46. §-án, a 49. § (2) bekezdésén, valamint 119.§-án alapul.

A határozattal szembeni jogorvoslatról a Ve. 10. §-a, 221. § (1) bekezdése, a 223 §-a, 224. § (1)-(4) bekezdései, 225. §-a és 307/P. § (2) bekezdés c) pontja rendelkezik.

A fellebbezés az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. melléklet XIII/8. pontja alapján illetékmentes.

Orosz Erika
Helyi Választási Bizottság elnöke