Válaszol a Polgármester

Tisztelt Nagytarcsai Lakótársaim!

Engedjék meg, hogy az interneten felmerült kérdéseikre összefoglalóan válaszoljak, mert nagyon sok téves információ és félreértés jutott tudomásomra.

Számos esetben olyan ügyek azonnali elintézést várják tőlem, ami különféle szakhatósági engedélyek beszerzéséhez kötött és ezek között van olyan, melyet egy év alatt is nehéz beszerezni (pl. vízjogi engedélyek, stb.).

A település számára az sem kedvező változás, hogy a korábbi önkormányzati hatáskörbe tartozó feladatok (szemétszállítás, víz-szennyvíz, iskola, stb.) központosításra kerültek és így a megfelelő színvonal biztosítása több szervezést és egyeztetést igényel.

Vízellátással kapcsolatosan felmerült kérdésekre

2019. 03. 29-én a nagytarcsa.hu honlapon megjelent tájékoztatás (http://nagytarcsa.hu/nagytarcsai-vizikozmu-fejlesztesek/) részletesen kitér minden fejlesztésre, de kiemelnék néhány fontosabb részletet belőle, illetve a már azóta történt előrelépések pozitív hatását megosztanám Önökkel:
Több esetben előfordult, hogy estefelé időszakosan nem volt víz. Ennek oka, hogy a glóbuszt tápláló szivattyúk nem képesek annyi vizet juttatni a rendszerbe, amely a felhasználási igényt teljesíti. A DPMV Zrt. 2019. 04. 30-ig két db nagyobb teljesítményű szivattyú telepítésével biztosítja a szükséges víz feltöltését és oldja meg ezt az időszakos vízhiány problémát.
A vízmennyiség növelése érdekében az Iskola utcai 1. számú kút felújítását a DPMV Zrt. 2019. 04.30-i felújítja és ezzel a felújított kút vízhozama jelentősen több lesz.
Folyamatban van egy második vízátadás pont engedélyezése és kiépítése Kistarcsa irányából. A kiépített vízátadási pontról lehet ellátni az Öregszőlő és Öreghegy lakóparkokat, így biztosítva a megfelelő mennyiségű, minőségű és nyomású vizet. Az itt átadott vízmennyiség csökkenti a település vízfelhasználását, ezzel biztosítva jelentős napi víztöbblet mennyiséget a település egyéb területei számára.
A települést ellátó második új kút engedélyezése (Bíborka utca mellett) folyamatban van. Jelenleg a Nemzeti Földalapkezelő tulajdonosi hozzájárulását várjuk. Természetesen sürgetjük az eljárás minden hatósági résztvevőjét, hogy a kút létesítése mielőbb megtörténhessen. Az új kút tervezett rendszerbeállítását 2019. év őszére prognosztizálom.
A Nagytarcsa Petőfi lakótelep mellett fúrt a 8/A jelű új kút üzembe helyezési eljárása folyamatban van. A kút vízkitermelése folyamatos és az akkreditált labor megfelelő vízminőség eredményének (vízmintavétel tervezett időpontja 2019.04.05.) figyelembe vételével az új kút hálózatra kötése azonnal megtörténik.

Az elmúlt időszakban számos hatósági egyeztetést követően – a lakosságot érintő – vízellátási problémákat soron kívül kezeltem. Így a szolgáltató DPMV számos technikai változtatást hajtott végre és fog elvégezni, új vízátadási pont tervezése és kivitelezése van folyamatban, ill. 2 db új kút kerül rendszerbe állításra. Természetesen ez a folyamat addig tart, míg megfelelő tárolt vízmennyiséggel nem rendelkezik a település és a lakosság jó minőségű ivóvízzel nem lesz folyamatosan ellátva. Amíg ez a cél megvalósul, addig kérem megértő türelmüket és szükség szerint együttműködő segítségüket.

Bányatevékenységgel, hulladéklerakással kapcsolatos észrevételek

Az észrevételek a benzinkút környezetében lévő terület és az ott folyó tevékenységekre vonatkozott.
Nagytarcsa ezen területén kavics, homok és agyagos törmelék kitermelése folyik. A kitermelt anyagok helyére inert hulladék kerül – szigorú hatósági ellenőrzés mellett – visszatöltésre. A re kultivált területek később hasznosításra kerülnek. A hasznosított területen pl. nem veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása történhet, telephelyengedély kiadását követően. Az engedélyt a következő szakhatóságok: Járási Hivatal Környezetvédelmi- és Természetvédelmi Főosztálya, Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Budapesti Bányakapitányság által meghatározott kikötésekkel kapja meg.
A telephely engedélyezési eljárás hatósági és illetékességi jogkörét a törvény a jegyzőhöz telepítette. Ennek értelmében a jegyző államigazgatási hatósági jogkörben jár el, amely eljáráshoz más testületi szerv döntése nem szükséges. Ezért a Képviselő-testület ilyen típusú eljárási rendben sem döntést, sem véleményt nem alkothat.
Ha a jegyző, valamint a polgármesteri hivatal ügyintézője államigazgatási feladat-és hatáskörben jár el, a képviselő-testület nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.
A hivatal vezetése bármennyire is egyetért a Képviselő-testület határozatával, nem mehet szembe a törvénnyel, kormányrendelettel. Ha a jogszabály engedi pl. a hulladék lerakást, tárolást, akkor a jegyző nem hozhat ezzel ellentétes döntést.
A területen folyó kitermelő és visszatöltő tevékenységet a Vállalkozó max. 2 évre tervezi.

Bölcsődével kapcsolatos észrevételek

A bölcsőde beruházáshoz a pályázat alapján biztosított összeg (az időközben drasztikusan emelkedő építőipari anyag és díj költségek miatt) nem volt elegendő, ezért a pályázathoz igazodó új közbeszerzési eljárást kellet indítani. A Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály a benyújtott dokumentumok átvizsgálása után 8 munkanapon belül értesíti az önkormányzatot az eljárás eredményéről, elfogadás esetén újra kiírható lesz a közbeszerzés.
A bölcsődei fórumról készült felvétel a következő linken nézhető meg: https://youtu.be/MXFCICgPtFs

Erdőtelepítéssel és fásítással kapcsolatosan érkezett észrevételekre

Az élhető település kialakítása érdekében elkötelezett vagyok a fásítás és az erdőtelepítés megvalósításának.
Ennek érdekében a fejlesztéssel érintett területek Fejlesztőivel olyan szerződések kerülnek megkötésre, melyek rögzítik a fejlesztéshez arányos erdőterületek létesítését, melyet számon is kérünk.
A településen a fásított területek növelése érdekében 100-100 db kocsányos tölgy és 100-100 db fekete nyár csemetét ajánlottam fel. A felajánlott facsemeték elhelyezését a Szlovák Önkormányzat és a Füzesligeti Szabadidő Park vállalta magára.
A Képviselő-testület 129/2018. határozata alapján a falu közterületeinek, parkjainak karbantartására pályázatot írtunk ki, melynek elbírálása folyamatban van.
A Mező utca (benzinkút felé lévő oldalán) lakóépületek beépítésére alkalmas lakóövezeti sáv került kijelölésre. A lakóövezet kialakítás ellentételezése érdekében a tulajdonosok vállalták, hogy a Mező utcai (ingatlanok mögötti) területet (10 ha) a benzinkútnál lévő kerítésig fásítják, melyhez 30.000 db facsemetét használnak, ültetnek el.

Út-, járda-, kerékpárút kérdéskör

A Magyar Közút tájékoztatása alapján az idén tervezik a Zrínyi utca aszfaltfelújítását. Felajánlottam közreműködésünk annak érdekében, hogy a Kossuth utca aszfaltfelújítása is történjen meg, valamint a felújítás során a főút 0,5-0,5 méterrel legyen szélesebb és így 1-1 kerékpársáv felfesthetővé válik. Az együttműködés lehetősége elől a Közút nem zárkózott el.

Budapest (Cinkota) irányában a Pesti út mellett a Mező utcáig elkészült a Magyar Közút engedélye alapján járda-kerékpár út, a Szilas-patakon átívelő híddal, térvilágítással, melynek továbbépítése megkezdődött a körforgalomig. Kiépítésével lehetővé válik az ipari park gyalogos (kerékpáros) megközelítése.
A Budapest (Rákoscsaba) irányában a Petőfi utcai járda folytatásaként megterveztettük a járda nyomvonalát. A megvalósításnak jelenleg pénzügyi akadálya van, de szeretném fejlesztői felajánlásokból mielőbb kiviteleztetni.
A Felsőrét lakóparkban számos panasz érkezett a sáros útszakaszok miatt. Sikerült a Fejlesztővel megegyezni, hogy a nem aszfaltos utcákban olyan rétegrendet alakít ki, amely lehetővé teszi a gépjármű közlekedést és a gyalogos közlekedést is sármentesen biztosítja. Ennek érdekében martaszfaltos réteget terítettek és bitumenes emulzióval rögzítették a felső réteget. Az utca gázellátásának kiépítését követően elkészül a végleges aszfaltburkolat.

Számomra nagy öröm, hogy polgármesterként sikerült elérni a település összes utcájában az aszfalt burkolat kiépítését. A múltból számos poros utcát vettem át, melyek felújítása folyamatosan megtörtént. Ennek keretében 35.000 m2 aszfaltburkolat épült. Kivitelt képez azon utcák területe, amely nem az önkormányzat, hanem az érintett Fejlesztők tulajdonában van. Itt a Fejlesztők kötelezettsége a szilárd pormentes út, a csapadékvíz elvezetés, járda, térvilágítás kiépítése (Öregszőlő-, Felsőrét lakóparkok)

A közlekedésbiztonságot érintő kérdések

Számos panasz érkezik hozzám a település közútjain megvalósuló veszélyes közlekedési (gyorshajtás) helyzetről. Felmerült számos lehetőség pl. traffipax készülékek elhelyezése. Ezek telepítése, fenntartása jelentős költséggel jár és a befolyó díjösszegek sem az önkormányzathoz érkeznek. Kértem, hogy a KRESZ szabályaihoz igazodó közlekedést a rendőrség jelenlétével biztosítsa.

A Jókai lakópark – Millennium utcánál lévő gyalogátkelő engedélyes terveit hamarosan megkapjuk és ezt követően a gyalogátkelő felfestésére intézkedni fogok.

Adó -, építményadó-, és településfejlesztési hozzájárulás

Tisztázni szeretném, hogy az iparűzési adó és a fejlesztési hozzájárulás két külön dolog. Az iparűzési adót (1,5%) minden Vállalkozó megfizeti, illetve az építményadót is, mely 850 Ft/m2 (és a fizetési kötelem alól nincs kivétel)
A HÉSZ alapján fejlesztéssel érintett területek Fejlesztői a településrendezési szerződés aláírásakor felajánlással élhetnek, hogy a “Településfejlesztési koncepcióban” szereplő feladatok közül mely feladatra ajánlanak fel hozzájárulást. A felajánlott és befizetett hozzájárulásokat a koncepcióban feltüntetett feladatokra fordíthatjuk, vagy maga a Fejlesztő is kivitelezheti az adott feladatban szereplő beruházást.

Költségvetéssel kapcsolatos észrevételek

Tájékoztatom Önöket, hogy a Nagytarcsa.hu honlapon megtalálható 2019. évi költségvetés (természetesen a főbb számaival, mivel több száz oldalas dokumentumról beszélünk). A költségvetés természetesen tartalmazza a település működési költségét, intézményeinek fenntartását, az önerős fejlesztéseket, a pályázati önrészeket, valamint az összes kulturális-, és sportrendezvény költségét és egyéb költségeket.
A költségvetés támogatja a működő Szlovák Önkormányzat, civil szervezetek és alapítványok munkáját, amelyeket a költségvetés jóváhagyása előtt az OKSE és Pénzügyi és településfejlesztési bizottságok bírálnak el a Képviselő-testület pedig a javaslatot követően jóváhagyja.

Belterületbe vonás és építkezéssel kapcsolatos kérdéskör

Nagytarcsa településszerkezeti terve és a beépítést szabályozó helyi építési szabályzat (HÉSZ) kialakítása 2001 évtől kezdődött és már a 2004 évi HÉSZ kijelölte és lehetőséget biztosított (Füzes lakópark, Felsőrét lakópark, Malomárok lakópark,Jókai lakópark, Öreghegy-, és Öregszőlő lakópark, valamint a Zöldmező, Sport , Sportköz, Honfoglalás, Rét, Millenniumi, Honvéd , Vadvirág, stb. utcák) 1336 db építési telek kialakítására és beépítésére. A beépítés megtorpant, mert 2013. évig a szilárd pormentes út megléte szükséges volt a telek beépítéshez. A Jogalkotó ezt követően megváltoztatta a beépítés engedélyezés szabályait. Egyszerűsödött az eljárás és a hatósági ügyek a járáshoz kerültek. Ettől kezdve a lakásépítések beindultak és ez a mai napig töretlen. Az 1336 db telekre nem 1 lakás, hanem számos esetben ennél több lakásépítés történ, amely a lakosság korábbi 2100 fős létszámát 4800 főre emelte. A hirtelen lakossági létszámemelkedés hozta a további problémák (iskola, óvoda, bölcsőde, víz, szennyvíz, út, stb.) megoldását. Visszatérve a megválasztásom óta eltelt időszakra a HÉSZ módosítások során a meglévő lakóövezetekhez, csak minimális területek kerültek kijelölésre (pl.: Mező, Vadrózsa, Jókai lakópark Széchenyi , Laktanya utcák), amely 90 telek beépítését teszi lehetővé. Megjegyzem, hogy ezek a területek a mai napig nem kerültek beépítésre.

Kérem Önöket, hogy az Önkormányzat működésével, feladataival, folyamatban lévő fejlesztéseivel, pályázataival kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak a Hivatal dolgozóihoz, a jegyzőhöz, vagy hozzám, mert így elkerülhetőek a félreértések.

Elérhetőségeink megtalálhatóak Nagytarcsa község honlapján: http://nagytarcsa.hu/elerhetosegek/

Tisztelettel:
Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester