Tisztelt Lakosság!

A 2019. szeptember 24-én lezajlott Képviselő-testületi ülés után újabb félrevezető információk jelentek meg a
bölcsőde építését illetően, ezért a kialakult anomáliával kapcsolatban szeretnénk újabb tájékoztatást adni.
Nagytarcsa Önkormányzata 2016. májusában pályázott bölcsőde építésére. 2018. januárjában (több mint másfél
évvel a beadás után) köthettük meg a Támogatási Szerződést.
Mivel ez idő alatt a projekt költségvetésében az építési költség (nettó 170 millió forint) nagyon megemelkedett,
így a közbeszerzési eljárás lefolytatása után Nagytarcsa Önkormányzata a 2019. évi költségvetésében 140
millió forintot különített el a már MEGLÉVŐ pályázati összeg kiegészítésére.
Az önkormányzati önerő biztosítása után ismételten kiírásra került a közbeszerzés, aminek eredménye azt
mutatta, hogy a meglévő források összessége sem elegendő a megvalósításhoz. (A közbeszerzési eljárások
folyamata és eredménye megtekinthető a központi EKR felületen.)
Ezek után a Pénzügyminisztériummal folytatott többszöri egyeztetés eredményeként – több településhez
hasonlóan – az Önkormányzat többlettámogatási igényt nyújtott be az eredeti támogatási összeghez. A
költségvetésben önerőként rögzített 140 millió forint NEM FELÉTELE a bölcsőde megvalósításának, mivel a
Pénzügyminisztériumnál megigényelt többlet támogatás TELJES EGÉSZÉBEN LEFEDI AZ ÉPÍTÉS
KÖLTSÉGEIT.
Természetesen, mint minden pályázatnak, ennek is vannak állandó költségei, amelyeket szintén finanszírozni
szükséges (közbeszerzési eljárás lefolytatása, műszaki tervek és hatósági díjai, szakvélemények,
projektmenedzsment díja, tájékoztatás és nyilvánosság, stb.), így ezek kerülnek kifizetésre a 140 millió forint
elkülönített összegből.
Az óvoda tervezésére és kivitelezésére 2008 és 2009 között került sor. A létesítmény megvalósítását pályázati
forrásból és önerőből valósította meg az akkori Önkormányzat, aki a pályázat lebonyolításával a Grant Plus
Kft-t bízta meg. A kivitelezési munkálatokra a Bau Vertikal Kft. került kiválasztásra a közbeszerzési eljárás
eredményeként, aki a megkötött Vállalkozási Szerződés szerint az épületet kivitelezte. Az átadás-átvétel során a
felek nyilatkoztak, hogy az épület kivitelezése a tervektől nem tért el és a használatba vételi engedély az
engedélyes terveknek megfelelően került kiadásra. Az átadás-átvételi eljárást követően a kivitelező 70 millió
forintos pótszámlát nyújtott be, amelynek kifizetése nem történt meg, ezért bírósághoz fordult. Az
Önkormányzatnak nem áll rendelkezésére semmilyen formában (megrendelő, építési naplóba történő bejegyzés,
stb.) a pótmunka megrendelés. A peres eljárás azóta zajlik, a bíróság bekérte a projekttel kapcsolatos összes
tervdokumentációt és irat anyagot, valamint számos tanút meghallgatott. Ítéletében a Bau Vertikal Kft-nek
adott igazat azzal, hogy befogadta és megítélte a Kft. részére az igényt. Az Önkormányzat hiába próbálta
bizonyítani, hogy pótmunka megrendelésére nem került sor – hisz a kivitelező is kijelentette, hogy a tervektől
nem tért el –a bíróság ezt mégis figyelmen kívül hagyta, mert a benyújtott dokumentációban nem talált arra
érdemi bizonyítékot, hogy a kivitelező által jelzett pótmunkát a megrendelő nevében eljáró, pályázat kezelő cég
(Grant Plus Kft.) valamilyen formában kezelte volna. Nem reagált a műszaki megkeresésekre, így azt a bíróság
úgy tekintette, hogy a kivitelező által jelzett pótmunkát jóváhagyólag elfogadta. Így megállapítható, hogy a
pervesztés a rosszul előkészített és dokumentált pályázati projektnek köszönhető.Megállapítható, hogy ezért
nem a jelenlegi Önkormányzat tehető felelőssé, hanem a pályázat lefolytatásában résztvevők.
Természetesen az Önkormányzat az első fokú jogerős döntést a kúriánál megfellebbezte, amelyben eddig
döntés nem születetett.
Az Önkormányzat a 2019. évre tervezett költségvetésből csak úgy tudja a perköltséget kigazdálkodni, ha a
bölcsőde kivitelezésére félretett 140 milliós költségvetésből azt kifizeti. Figyelembe véve, hogy a kivitelezés
2020. évben valósul meg, ezért a most felhasznált összeget a 2020. évi költségvetésben ismételten tervezni
tudja.

Tehát az Önök által említett perveszteség költségeinek kifizetése NEM VESZÉLYEZTETI A BÖLCSŐDE
MEGÉPÍTÉSÉT.
Amennyiben további kérdésük van mind a bölcsődeépítést, mind a vesztes pert illetően, a Hivatal munkatársai
készséggel adnak felvilágosítást ezeket illetően.