Tisztelt Lakosság!

Leköszönő polgármesterként engedjék meg, hogy értékeljem Nagytarcsa település fejlődését annak fényében, hogy több mint két évtizedes munkát végeztem ennek érdekében. Először, mint képviselő, később pedig több cikluson átívelten polgármesterként.
Aki a 90-es évek óta tanúja volt a település fejlődésének, az velem együtt felidézheti az egykori települési szerkezetet, az akkor előttünk álló gondokat és láthatja azt a fejlődési folyamatot, amely elvezetett a ma látható Nagytarcsához. Szeretném a számok és feladatok tükrében Önökkel együtt felidézni a múltat és mindazt a folyamatot, amellyel meg kellet birkózni, természetesen a teljesség igénye nélkül.
Nagytarcsa, az 1990 évi népességi adatok alapján 2555 fő bejelentett lakosságszámmal rendelkező település volt. A község területe 1214 hektár (12.1 km²) Pest megyében. A lakosság többsége a fővárosban keresett munkát, illetve a településen folytatott mezőgazdasági tevékenységből tartotta el magát és családját.
A 90-es évek végén a helyi gazdák döntése okán, illetve a helyi építési szabályzat megalkotásával új fejlesztési területek kerültek kijelölésre. Elkülönült területi egységben ipari parkok (Szilas, Berdó, Jókai, bányaterület) és lakóövezetek (Füzes, Felsőrét, Öregszőlő, Jókai) határait jelölték ki. Az önkormányzat ekkor még saját építéshatósági jogkörben szabályozhatta ezen ipari-, és lakóparkok kialakítását és a helyi tevékenységek megvalósítását.
A kijelölt területek beépítésének lehetőségét jelentősen visszafogta a szigorú Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) jogszabályainak betartása, ill. annak megvalósítása. A jogalkotó célja az volt, hogy előbb készüljön el a szükséges infrastruktúra (pl. víz, szennyvíz, térvilágítás, út, csapadékvíz elvezetés, járda stb.), majd ezt követően létesüljön az ipari, illetve lakópark. Ezt a folyamatot lazította fel és szakította meg, hogy 2013 évben a jogalkotó módosította (könnyítette) az addig szigorú szabályozást, ezzel egyidejűleg elvette a helyi önkormányzatoktól az építéshatósági jogkört és azt, járási szintre helyezte. Így megteremtődött a lehetősége annak, hogy az építési vállalkozók robbanás szerűen kezdjenek a beépítésekhez. Ez azt eredményezte, hogy 5-8 év alatt az ipari parkok területe 221 hektárra nőtt és több lakópark alakult ki a megépült új lakóépületekkel.
Ez az építési hullám, rövid idő alatt a lakosság létszámát 6500 főre emelte és az emelkedés most is folyamatos, míg az ipartelepen – szintén a jogalkotó által egyszerűsített kiemelt beruházásokra vonatkozó eljárás alapján – megvalósuló vállalkozások száma elérte és meghaladta az 1500 vállalkozást.
A korábbi jogszabályok alapján tervezhető és szabályozható lakosságlétszám robbanásszerű növekedése azonnali beavatkozást várt az önkormányzattól pl. az ivóvíz-, és szennyvízhálózat, az iskola-, óvoda-, bölcsőde, a közlekedés, az úthálózat stb. területén.
A jogszabályok nem változtak, sőt tovább bátorítják az építési, betelepedési kedvet. A település vonzó körülményei ezt tovább serkentik.
2025-ig, így várható további ~400 lakóépület építése, ami további 800-1200 fő lakosságszám emelkedéssel jár. A számok tükrében látható, hogy 2025-ig a lakosság száma ~8000 fő körül prognosztizálható, míg a vállalkozások száma elérheti a ~ 3000 db-t.
A robbanásszerű fejlődést az önkormányzat helyi korlátozó rendelettel kívánja lassítani annak érdekében, hogy a szükséges infrastruktúra kiépüljön.
Természetesen a létszámnövekedés miatt, egyik legjelentősebb és sürgőséggel kezelendő probléma a víz-, és szennyvíz szolgáltatás.
Víz-, és szennyvíz szolgáltatás
A település területén 38517 m azbesztcement és KMPVC vízvezeték csőhálózat biztosította a vízellátást 2012 évben, amikor új szolgáltatóként a DPMV Zrt. átvette a szolgáltatási területet.
A szennyvízhálózat 38924 m beton, acélcső, KGPVC anyagú szennyvízcső hosszal szállította el a keletkező szennyvizet.
Vízellátás
A vízellátást szolgáló hálózatot és létesítményeket a Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. (DPMV ZRT) Szilas menti Üzemigazgatósága üzemeltette, majd ezt átvette a Fővárosi Csatornázási művek (FCSM). A vízellátás a saját üzemeltetésű vízmű kutakról részben megoldott.
A település felszíne alatti vízbázisból a település területén szórtan elhelyezkedő vízmű-kutakon keresztül nyerik a vizet. A községben üzemelő 200 m3-es víztornyon kívül a vízmű-kutakhoz kapcsolva üzemelnek különböző térszíni víztároló medencék.
Sajnos a kutak kitermelése nem biztosítja a település egyre növekvő vízfelhasználási igényét. Ennek okai:
• a meglévő víznyerő helyek már elavultak és a vízszint mélyebben érhető el
• a vízhozamok szinte minden kútnál csökkentek
• több kút vízhozama olyan kevés, hogy annak üzemeltetése már nem gazdaságos
• új kutak létesítés vált szükségessé
• a kiszolgáló műtárgyak felújításra és kapacitásbővítésre szorulnak stb.
Felismerve a kialakult helyzetet – a DPMV Zrt-vel közösen – fejlesztési koncepciót dolgoztunk ki, amelyben középtávon megjelöltük az elérendő célokat:
• meglévő kutak vízhozamának növelése (mélyebb szintek elérése, melle fúrások pl.: 1. sz. kút)
• vízhálózat műtárgyainak felújítása, karbantartása (új szivattyúk beépítése, automatikus rendszerek, monitoring kiépítése, stb.)
• új kút létesítése (8/a sz. kút),
• további új kút (10. sz.) létesítése,
• Kistarcsa település irányából megvalósult két új ivóvízvezeték nyomvonal kiépítése és vízvételi pont kialakítása, ill. új harmadik összekötés kiépítése (a Budapest irányából érkező vizek esetleges átvételére)
• Egyeztetést kezdeményezünk a HM kutak vizének átvételére
• 2019. év július hónapban az ivóvíz felhasználási igény 1000-1200 m3/nap volt. Ezzel szemben 800-1000 m3/nap vízmennyiség áll rendelkezésre. Egy meleg nyári napon ez a helyzet azonnali vízhiányhoz vezet. A DPMV Zrt javaslatára elfogadásra került a vízkorlátozási terv, annak részeként a locsolási tilalom. S itt említeném meg, hogy az ipari parkok vízfogyasztása 40-70 m3/nap. Így, nem okolhatók a kialakult vízhiány miatt, de a korlátozással (automata öntözőrendszerek stb.) segítik a vízkészlet megtartását. A megoldás érdekében:
• egy új a 8/a kút fúrása megtörtént,
• a Bíborka utcánál lévő kút mellet egy új 10. sz. kút fúrása is megvalósult,
• további megoldásként felújítottuk a Kistarcsa és Nagytarcsa között kiépített vízvezeték vezetéket, amely lehetővé teszi korlátozott mennyiségben vízátadását Kistarcsa felől,
• 2019. június hónapban elkészült a második Kistarcsa-Nagytarcsa összekötő vízvezeték, amely az Öregszőlő lakópark irányából teszi lehetővé a vízátvételt,
• kialakítottunk egy harmadik vízvezeték összekötést a Vadrózsa utca irányában, továbbá tárgyalásokat kezdeményeztünk a HM illetékeseivel, hogy a település határán lévő HM kutakról – vízvezeték gerinc – kiépítését követően újabb vízátvételi lehetőség biztosítsa a település mindenkori vízigényét.
Napjainkra egyértelművé vált, hogy a településen üzemelő kutakból, ha csak egy is meghibásodik, már nem elegendő a kitermelt víz. A 8/a kút meghibásodása miatt, már vízhiány keletkezett és ez főleg a magasabban lévő területeket sújtja (pl. Petőfi ltp.). Az eset rávilágított arra, hogy azonnali intézkedésekre van szükség.
Szennyvízhálózat
A következő hasonlóan nagy kihívás a szennyvízrendszer hálózatának bővítése, felújítása.
A szennyvíz elvezetése a településen évtizedekkel ezelőtt kiépített hálózaton valósul meg. Az új szennyvízhálózati egységek erre a rendszerre terhelnek. A szennyvízrendszer hálózata a település egészén – egyfajta körhálózatban folyva – hagyja el a települést. A szintkülönbségek miatt a szennyvíz mozgását számos szennyvízátemelő egység segíti. A hálózat teljes egészében leterhelt, melyet súlyosbít az a körülmény, hogy jelentős számban van a rendszerre illegálisan rákötött csapadékvíz. Esőzés során ez több ezer köbméter csapadékvízzel terheli a szennyvízhálózatot és az átemelőket. Ezt a terhelést a rendszer már nem bírja és ezért a település számos pontján a felszínre kerül a szennyvíz.
A helyzet megoldása érdekében:
• a DPMV Zrt. és jelenleg az FCSM ellenőrzi folyamatosan az illegális csapadékvíz rákötéseket és az elkövetőket szankcionálja
• a szennyvízhálózatot optimalizálva – gravitációs lefolyást biztosítva – több átemelő kiváltását tervezzük
• a Kistarcsa irányába dolgozó átemelőt megnövekedett kapacitással felújítjuk és a hozzá tartozó nyomvonalat nagyobb keresztmetszettel kiváltjuk
• a kistarcsai A-2 központi átemelőbe (1/3 tulajdont szerezve) közreműködésünkkel jelentős kapacitásbővítés történt, amely képes befogadni a megemelkedett mennyiséget.
Csapadékvíz hálózat
A csapadékvíz hálózat a következő, amelyet megfelelően karbantartott rendszerként kell üzemeltetni a jövőben. Itt a probléma, hogy még nincs az összes települési terület önkormányzati tulajdonban. Viszont, katasztrófavédelmi kötelezettség, hogy a településrészeket, a lakosságot, anyagi javakat védjük meg. Ennek érdekében korábban intézkedtem a:
• Szilas patak és annak mellékágának medertisztítására, övárkok létesítése, hogy az érkező csapadékvíz mennyiséget képes legyen befogadni és elvezetni.
• lakossági igényeket figyelembe véve és az árvízi elöntések elkerülése érdekében elvégeztük a Gyöngyvirág utca melletti záportározó befogadásának kapacitásnövelését,
• Utasítottam a DPMV Zrt-t és az FCSM-t, hogy haladéktalanul kezdje meg az illegális rákötések felderítését.
• Folyamatosan ellenőriztetem a lakosság által a saját ingatlanról kivezetett szabálytalan rákötéseket.
• Szorgalmaztam az ingatlanfejlesztőknél az elmaradt csapadékvíz elvezetők kiépítését.
• Önkormányzatunk javaslatot tett a lakosság részére, hogy saját költségükön –az önkormányzat szervezésében – építsék ki a hiányzó csapadékvíz elvezető csatornákat.
Jelenleg települési szinten átfogó csapadékvíz elvezetési terv készítése van folyamatban, hogy annak segítségével kialakulhasson egy hatékony csapadékvíz elvezetés és kezelés.
Eredmények
Képviselői és polgármesteri tevékenységem alatt számos feladat végrehajtásában közreműködtem és segítettem. A teljesség igénye nélkül álljon itt egy felsorolás a megvalósult projektekből.
Közintézmények
• új óvodaépület
• átépített és bővített polgármesteri hivatal épület
• iskolaépület energetikai felújítása
• iskolaépület átalakítása, bővítése
• átépített és felújított szociális és családsegítő, fogászat, gyógyszertár
• óvoda csapadékvíz elvezetés kiépítése
• óvoda belső átalakítással foglalkoztatói hely bővítés, bejárat lefedése és burkolat cseréje
• felújított gyermekorvosi rendelő
• könyvtár épületének teljes felújítása, kialakítása
• múzeum épületének és környezetének felújítása
• átvett háziorvosi rendelő
• védőnői körzetekhez helyiségek biztosítása
• a HEMO épületének energetikai, később teljes felújítása
• folyamatban van a 64 férőhelyes bölcsőde épület kivitelezése
Természetesen a meglévő közintézmények befogadási kapacitása a folyamatosan emelkedő lakosságszám miatt, jelenleg is szűkös, ezért minden területen a bővítés lehetőségét kell tervezni.
Víz-, szennyvíz és csapadékvíz
• Petőfi ltp. ivóvízrendszer összekötése a települési hálózattal
• gazdaságtalan kutak kizárása a rendszerből
• új kutak létesítése (8/a, 10)
• meglévő kutak felújítása, meglévő kutak vízhozamának növelése
• Kistarcsa vízhálózat összekötése (Öregszőlő lakópark)
• vízvezeték összekötés kialakításának is a Vadrózsa utca irányában.
• vízhálózat rendszerfelújítása (felújítás, automatizálás, megfigyelő rendszer)
• Szőlő utcai vízvezeték idl. kiépítése
• hálózatfejlesztési tervek készítése, hatósági engedélyeztetések
• szennyvízátemelők felújítása, új átemelők készítése
• kistarcsai szennyvízátemelő felújítása, bővítése, tulajdonrész megerősítése
• új szennyvíznyomvonalak kiépítése
• csapadékvíz elvezetések kialakítása, új elvezetések készítése
• záportározók tisztítása, felújítása, felszíni csapadékvizek tárolása, elvezetése
• heves esőzések okozta árvízi védekezések (pl. Honfoglalás, Vadrózsa, Csontváry, Rét, Sport stb. utcáknál)
• Rét – Gyöngyvirág utca vízelöntéseinek megvédése érdekében a záportározó karbantartása és kapacitásának növelése
• csapadékvíz elvezető nyílt árkok karbantartása, takarítása, (Szilas-patak és mellékága)
A jelenlegi rendszerek túlterheltek, ezért itt is további fejlesztésekre van szükség. További vízmennyiség pótlása szükséges, melyet új kutak létesítésével, vagy átvett vízpótlással lehet biztosítani.
A szennyvíz hálózat felújítását gravitációs úton történő (új nyomvonal biztosításával és szennyvízátemelők számának csökkentése révén) kell megvalósítani. Az egész településen – figyelembe véve az új lakóparkok által megváltozott felszíni környezetet – ki kell alakítani a csapadékvíz elvezetés rendszerét úgy, hogy a vízelvezetés a Szilas-patakba való becsatlakozásig biztosított legyen.
Utak-, járdák, parkok, játszóterek, sportpályák
• a település úthálózatának 1/3 része felújításra került, kivéve ott, ahol az Építőközösség, vagy a beruházó vállalta az utak, járdák, térvilágítás és a csapadékvíz elvezetésének kialakítását.
• közreműködtünk a településen lévő főútvonalak MK általi felújításában
• jelentős mennyiségű úthálózatot vettünk át (ipari park területről)
• kerékpárutak kerültek kialakításra
• számos helyen épült járda, vagy került felújításra (pl. Zrínyi, Rákóczi, Szent István, Tessedik, Széchenyi, Sport utcák)
• mart aszfalttal felújított utcák és gk. parkolók készültek
• főutak mentén több buszöböl kiépítése
• gyalogos átkelőhelyek kialakítása
• gyalogos forgalomirányító jelzőkészülékek kihelyezése, utcák forgalmi rendjének szabályozása (forgalom iránya, forgalom lassítása, jelzőtábla, tükör stb.)
• számos parkot újítottunk fel és alakítottunk ki (Szabadidő park, Szent István park, Győri János tér, Petőfi ltp., Grund stb.
• játszóterek felújítása, új szerek elhelyezése (a Szabadidő park területén kiépítésre került a térvilágítás, elektromos lecsatlakozás, játszótéri elemek elhelyezése, testnevelést elősegítő eszközök kihelyezése, valamint csemeték és fák telepítése stb.)
• műfüves sportpálya építése (Petőfi ltp.)
• a Grund területén különféle sportpályák, eszközök stb. kiépítése
• tanösvények létesítése stb.
Jelenleg lakossági problémaként jelentkezik több (Öregszőlő, Felsőrét) lakóparkok út, járda, csapadékvíz hálózatának kiépítettlensége. Megoldás, csak a tulajdonviszonyok rendezésével és a kötelezettségek pótlásával lehetséges. Szükségesnek tartom további kerékpárutak kialakítását, ezek tervezése folyamatban van. Folytatni szükséges a járdák kiépítését a veszélyeztetettség és fontossági sorrend figyelembevételével.
Térvilágítás, elektromos hálózat, kamerarendszer
• a települési térvilágítás hálózat jelentős nagyságrenddel nőt (új lakóparkok, új utcák, ipari parkok stb.)
• meglévő térvilágítás korszerűsítése, égőknek energia-takarékosra történő cseréje
• kamerarendszer kiépítése a település kivezető útjain és más forgalmas utakon, ill. közintézményeken
• hálózatkorszerűsítés és új elosztóállomások telepítése
A megnövekedett igény miatt, tervezni szükséges a további hálózatkorszerűsítéseket. Célszerű lenne élni a település szintű térítésmentes WI-FI kialakításának lehetőségével.
A tulajdonviszonyok rendezése után lehetséges a kiépített építőközösségi elektromos hálózatok átvétele (Öregszőlő, Felsőrét lakóparkok), üzemeltetése, ill. az önkormányzat által kiépített térvilágítás költségeinek rendezését az Építő Közösség felé.
Fűtés
• a közintézmények fűtésének biztosítása
• Petőfi ltp. kazánfelújítás,
• FŐTÁV szolgáltatás beintegrálása, gázkazánok kiépítése
• távvezeték cseréje
• HM kivitelezésben épületenkénti hő-elosztók kiépítése, épületek hő-szabályozása
• kazánházban rendszer-automatizálás, riasztórendszer kiépítése
• táv-felügyelet kialakítása
Közlekedés
• évek hosszú munkáját követően sikerült megoldani a település tömegközlekedését úgy, hogy a buszjáratokkal Cinkota, Bp. Keresztúr, Pécel és Kistarcsa irányába is el lehet jutni. A közlekedő buszok a település több pontján is megállóval rendelkeznek,
• új buszmegálló/várakozó helyiségeket alakítottunk ki,
• a Rákóczi 71. számnál megfordításra került a buszforgalom és új megálló, buszöböl került kiépítésre, így lehetővé vált a több irányból érkező autóbuszok fogadása, utasok felvétele.
Célszerűnek tartom, hogy a település területi nagysága miatt, kerüljön megszervezésre helyközi buszjárat is, amely telefonos bejelentkezés alapján venné fel utasait.
Temető
• új kerítés került a Rákóczi utca felőli oldalra
• pótlásra került a Bartók utcai felőli hiányzó kerítésrész
• lépcsőfeljáró épült a Rákóczi utca felől
• felújításra került a temető bejárati kapuja, illetve új kiskapu került a lépcsőfeljáróhoz,
• a kerítés temető felőli oldalán az út kialakításra / felújításra kerül.
• a temetőn belül zöld, télen-nyáron díszítő értékkel bíró növényzettel került telepítésre
• a faállomány megújult, a rossz állapotú akácok helyére hársfák kerülnek telepítésre
• a ravatalozóhoz elektromos hálózat került kiépítésre
• a hadisírok gondozása és felújítása is megtörtént, illetve a templomkertben a hősi emlékmű felújítása is elkészült
A jelen igények figyelembevételével célszerű lenne szóró parcella kialakítása. Szükségesnek tartom a ravatalozó mellett új női-férfi mosdók építését.
Hosszan lehetne sorolni mindazon fejlesztéseket és a mindennapok szervezési folyamatait, amit 2010 évtől – mint a település polgármestere – elértem. Tisztségem ellátása során, a napi tevékenység és a hivatali teendők ellátása mellett, az épp aktuális főbb feladatok (pl. beruházások) bonyolítása volt a legfontosabb kihívás számomra. Mindig szem előtt tartva a település és a lakosság érdekét.
A népesség növekedés miatt, lényeges – a gyermeke nevelése érdekében a – kötelező feladatok teljesítése, melynek alapján bővíteni és fejleszteni kellett/kell pl. az óvodát, iskolát és a bölcsődei kapacitást/elhelyezést.
Bölcsőde
A bölcsődei elhelyezés biztosítása érdekében 2017. év decemberében pályázati úton 64 férőhelyes bölcsőde épület kivitelezésre kaptunk támogatást. A kapott összeg önmagában kevés volt, így ahhoz a támogatótól többlet forrásra volt szükség, amelyet 2021. januárjában ítéltek meg az Önkormányzat számára. A vonatkozó jogszabályok alapján a megnövekedett támogatás és az időközben módosult megvalósulási időszak miatt szükséges volt módosítani mind a támogatási, mind a közbeszerzési eljárás során megköttetett vállalkozói szerződéseket. Mindezen feladatok eléggé időigényesek, de remélem, hogy a bölcsőde épületét a következő évtől igénybe lehet venni.
Óvoda
Jelenleg a településen két óvoda van, amelyből egyik az önkormányzat kötelező feladatát látja el. 2019. évben az elhelyezést 70 fővel meghaladó gyermeklétszám jelentkezett. A szeptemberi elhelyezést biztosítandó az épület belső helyiségeinek átalakításával plusz egy foglalkoztató kialakítását végeztük el, a hozzá tartozó iroda, vizesblokk és az épület balesetveszélyes bejáratainak átalakításával, felújításával. A kialakított bővítés csak átmenetileg oldotta meg a létszámelhelyezést, ezért – ideiglenes jelleggel – konténerek elhelyezésével bővítettük a férőhelyek számát. Végső megoldást új óvoda létesítése, vagy olyan épület vásárlása oldhatja meg, amely további óvodai helyeket kínál az egyre nagyobb létszámban érkező gyerekek számára.
Iskola
Az iskolai létszám is folyamatos emelkedést mutat. 2019. évben fejeztük be –pályázati támogatással – a meglévő iskola 7 tanteremmel történő bővítését. A településen általános iskolába jelentkezők létszámát, így a kibővített iskola képes fogadni. Számos karbantartási és felújítási igényt végeztünk el az iskola épületénél pl. pályaburkolat, majd műfüves burkolat készítése, új étkező kialakítása, tantermek felújítása, bicikli tároló kialakítása.
A jövőre nézve viszont itt is vizsgálni szükséges az iskolai férőhelyek számának alakulását. Úgy prognosztizálom, hogy további bővítésekre van szükség a következő években.
Kultúra
Nagytarcsa pezsgő kulturális élete az elmúlt évtizedekben a civil szervezetek alázatos munkájának volt köszönhető. Településünkön számos önszerveződő közösség jött létre az évek során.
Civil szervezeteink működését és programjaik megvalósulását a képviselő testület minden évben támogatta. A pandémiát megelőző időszakban évente számos nagy és kisrendezvény kínálatából válogathattak az itt élők. A rendezvényeket a helyi civil szervezetek és azok összefogásai valósították meg.
Nagytarcsa Község Önkormányzat önként vállalt feladatként Múzeumi Kiállító helyet tart fent.
Hosszú várakozás után a település könyvtára is méltó helyre költözhetett egy önálló épületbe.
A hagyományörző rendezvények a teljesség igénye nélkül:
• Ligetfesztivál
• Kultúra Napja
• Falunap
• Falusi búcsú
• Gyereknap
• Adventi gyertyagyújtás
• Idősek Karácsony
• Autómentes Nap
• Tökfesztivál
• Roktarcsa
• Bálok
• stb.
A Hagyományörző csoportoknak köszönhetően a település szlovák hagyományai mindenki számára megismerhetővé válnak. (Nagytarcsai Hagyományörző Egyesület, Nagytarcsai Rozmaring Néptánc Egyesület, Vencok Asszonykórus, Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata)
A település kulturális életében jelentős szerepet vállal évtizedek óta a Nagytarcsai Nyugállományú Honvédők Egyesületének tagjai.
A Füzesliget Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület aktív szereplője a helyi közösségeknek. A helyi közbiztonság védelmének érdekében megalakult a Nagytarcsai Flex Polgárőr Egyesület, tagjai töretlen lelkesedéssel végzik a vállalt feladataikat.
A pandémiás időszakot követően Nagytarcsán lassan újra indul az élet és a civil szervezetek aktivitása tapasztalható.
A közösségi terek újra megteltek élettel.
Úthálózat, közlekedés
2010. évben számos út kőzúzalékos, vagy földút volt. Ezt a megörökölt állapotot kellett – a lakosság bevonásával – javítani. Elsők között a múlt hiányosságainak felszámolása volt az elsődleges feladat. .A településen 46 utcát (pl. Csontváry, Paál, Gesztenye, Somfa, Füzesligeti út egy része, Fűzfa, Kökény és Iglic /kátyúzás/, Orchidea, Boglárka, Zsúrló /1-28/, Bodza, Árpád fejedelem, Szent Imre herceg, Szent László, Szent István, Mátyás, Báthory, Jókai, Sztehlo, Bartók, Erkel, Dózsa, Akácfa, Fasor, Honfoglalás, Gyöngyvirág, Arany, Széchenyi, Széchenyi köz, Bocskai köz, Tölgyfa, Hársfa, Cserfa, Laktanya, Teller, Bánki, Puskás, Szőlő útszakasz, Sportköz) aszfalt burkolattal láttunk el.
Járdafelújítás történtek a Rákóczi, a Zrínyi, a Sport, Széchenyi, Szent István, Tessedik utcákban, és a Mező utcától a körforgalomig új járdaszakasz került megépítésre.
Kerékpárút létesült a Pesti út mellett és egyeztetéseket kezdeményeztem a Múzeumkert – Tessedik –Akácfa – Szajk ó- Naplás-tó, valamint a Zrínyi – Kossuth-Kistarcsa nyomvonal tervezési munkáival kapcsolatosan.
Közbenjárásommal sikerült elérni, hogy a 3101 és 3102 jelű főútvonalak felújításra kerüljenek (Petőfi, Rákóczi, Zrínyi utcák).
Természetesen, a település utcáinak kátyúzása minden évben megtörtént.
A Pesti és Petőfi úton két buszöböl pár kiépítése történt.
Az Ady és a Bocskai köz utcában a csapadékvíz elvezetése. Valamint a templom melletti buszmegálló áthelyezést is elvégeztük, így lehetővé vált az új módosított Volán buszjárat végleges útvonalának megteremtése.
Nem utolsó sorban új esőbeállók készültek a buszmegállókban.
Térburkolat került kialakításra a Petőfi lakótelepen (gyermekorvosi rendelő előtti rész).
Mart aszfaltburkolat készült a Petőfi ltp. garázssort megközelítő útszakaszon és szintén a Petőfi telep 10 sz. épület parkolójában.
Térvilágítás készült több utcában (Felsőrét lakópark, Jókai utca stb.). A Kt. döntése alapján közvilágítás került kiépítésre az Öregszőlő lakóparkban (igaz, ez a feladat az itt létrejött Építőközösség feladata lett volna). Pályázati pénzből sikerült korszerűsíteni a települési térvilágítás lámpatestek jelentős részét.
Az átvett ingatlanokon az elmúlt időszakban jelentős korszerűsítéseket hajtottunk végre:
• a Petőfi ltp. kazánházában (teljes belső technikai rész cserére került), így mára gazdaságos fűtést lehet biztosítani
• az ivóvízbázis területén a technikai fejlesztés magába foglalta a működés automatizálását, a monitoring rendszer kiépítését, új szivattyúk beépítését, valamint új kút létesítését, a Jókai utca felé az különálló vízhálózatok összekötését, a glóbusz lakótelep vízbázisáról való töltését stb.
• a Szabadidő park területén kiépítésre került a térvilágítás, elektromos lecsatlakozás, játszótéri elemek elhelyezése, testnevelést elősegítő eszközök kihelyezése, valamint csemeték és fák telepítése stb.
• A Petőfi ltp-en műfüves sportpályát alakítottunk ki.
• kialakítottuk a gyermekorvosi rendelőt és megkaptuk újabb fszt-i területek hosszú távú bérleti jogát, ahol további védőnői elhelyezést tervezünk megvalósítani.
• A Művelődési központ (HEMO) épülete teljes egészében karbantartásra került.
A település több területi részén újítottuk fel, vagy alakítottunk ki játszótereket, közösségi tereket:
• Petőfi ltp., mű füves focipálya, mely világítással rendelkezik- ingyenesen használható
• Grund (sporttelep)
• Jókai lakópark
• Szabadidő park
• Polgármesteri hivatal melletti közterületen, stb
• Füzesligeti Szabadidőpark- C-típusú kondipark került kialakításra
A község utcáiban és terein parkosítottunk és virágokkal díszítettünk. A Polgármesteri hivatal épülete mellett közparkot alakítottunk ki (szökőkúttal, virágokkal, dísznövényekkel és a szabadidő eltöltése érdekében kültéri sakkot létesítettünk.
A főút mellett és a megújult buszöblökben szintén virágokat helyeztünk ki, ezzel is színesítve a környezetet.
A településre érkezőket egyedi készítésű üdvözlőtábla fogadja.
A Budapest XVI kerület irányából érkezőt pedig a dísznövényzettel borított körforgó és rajta „Nagytarcsa” felirat köszönti.
Egyéb fejlesztések
Sikerült a korábbi elavult Polgármesteri hivatal épületét új épülettel kiváltani, így javítva a hivatal dolgozóinak munkakörülményeit és mai színvonalú helyiséget kínálva a Képviselő-testület üléseinek, vagy pl. az itt tartott esküvőknek.
A szelektív hulladék gyűjtése érdekében hulladékgyűjtő szigetek kerültek kialakításra.
A sporttelep területén 3 db fedett teniszpálya került kialakításra, amely mára már csak nyitott pályaként funkcionál.
A térségben egyedül Nagytarcsa teremtett olyan fejlesztési lehetőséget, amellyel élt a piac és ezzel lehetővé tette a település robbanásszerű fejlődését.
Elmondható az is, hogy az itt vállalkozást folytatók között nincs olyan, akinek a tevékenysége a környezetre káros hatással lenne. Pozitív az is, hogy az itt települt vállalkozások Nagytarcsa és a vonzáskörzetében lévő településeken élő lakosság számára számos munkalehetőséget kínálnak.
Igaz, ennek a gyors fejlődésnek voltak negatív hatásai is. A fejlődést nem tudta követni az infrastruktúra fejlesztése. A lakosságszám növekedés miatt, szükségessé vált az óvodai, iskolai, egészségügy stb. férőhelyek bővítése, valamint az úthálózat, közlekedés, víz-, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés fejlesztése. Ez az igény nem csak településünkre, hanem az agglomerációs összes érintett településre igaz.
Azt gondolom, hogy a településektől elvett hatósági jogkörök (pl. építéshatósági) hozták létre ezt az állapotot. A jogalkotás tette lehetővé azt, hogy az egyszerű bejelentési kötelezettséggel épülő lakóházak engedélyezése feletti kontrolt az önkormányzatok elvesztették.
Hosszan lehetne sorolni mindazon fejlesztéseket és a mindennapok szervezési folyamatait, amit 2010 évtől – mint a település polgármestere – a képviselő testülettel közösen véghez vittünk. A hivatali feladatok ellátása során, a napi tevékenység és a hivatali teendők ellátása mellett, az épp aktuális főbb feladatok (pl. beruházások) bonyolítása volt a legfontosabb kihívás az általam képviselt önkormányzat számára és mindig szem előtt tartva a település és a lakosság érdekeit.
Azt gondolom, hogy ennyi elért cél egy település életében nem kis eredmény. Természetesen a mindennapok hoznak újabb és újabb kihívásokat, de ezek függvényében mindig megoldásra kerültek az aktuális problémák. Lehet ezekért az eredményekért elítélni, de a lehetőségek figyelembevételével azt gondolom maximálisan éltem a rám helyezett bizalommal és a település érdekeit szem előtt tartva szolgáltam a köz érdekeit.
Pénzügy:
Az Önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzete kimagaslóan stabil.
Az elért eredményeket elvitatni nem lehet. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy számos család választotta otthonául Nagytarcsát. Az idetelepült vállalkozások élve a ciklusokon átívelő helyi adópolitika adta lehetőségekkel és kedvező földrajzi adottságokat (2 csomópont) figyelembe véve folytatják itt tevékenységüket.
Köszönöm az elődeimnek, a képviselő-testületeknek, kollégáimnak, a hivatali dolgozóknak és nem utolsó sorban a lakosságnak, hogy ebben a munkában segítségemre voltak.
Látható az is, hogy e fejlődés nem állt meg és még tart a folyamat. Ennek egyik eredménye az is, hogy az önkormányzat bevételei nagyságrendekkel nőttek, így a jövőbeni fejlesztéseknek, tervezéseknek biztosított a pénzügyi alapja.
Nem tudok szó nélkül elmenni azon tények mellett, ami a Hivatalt, annak munkatársait és főként engem értek. Gondolok itt az alaptalan vádaskodásokra, rágalmazásokra, feljelentésekre, egyes személyek elmozdítására, különböző folyamatok ellehetetlenítésére és megakadályozására. A hatóságok előtti lejáratásra és a médiában közzétett mocskolódásra és rágalmazásra.
Nehéz úgy dolgozni, hogy az egyik fél mindent megengedhet magának, a másik fél pedig „köteles” azt elviselni, tűrni. Ilyenek voltak a polgármesteri munka ellehetetlenítésre hozott Kt. döntések, vagy különböző javaslatok „nem” elfogadása, mert az a polgármestertől eredeztethető.
A közelgő választásokon a lakosság által megválasztott személyeknek ezúton gratulálok. Bízom abban, hogy munkájukkal a település érdekében hatékonyan fognak együtt dolgozni.
Kívánom, hogy ők is fel tudjanak ennyi eredményt mutatni és meg tudjanak felelni a lakosság széles körű elvárásainak.
Az elmúlt 12 év alatt, míg szerencsém volt, Polgármesterként Nagytarcsa Község Önkormányzatát vezetni mindig is elsődleges célom volt Nagytarcsa fejlődésének előmozdítása.
Tisztelt Lakosság!
Köszönöm megtisztelő támogatásukat és kívánok mindenkinek egy nyugodt, élhető Nagytarcsát.
Rimóczi Sándor Vilmos
polgármester