Tájékoztató a helyi iparűzési adó összegének csökkentéséről a 2021. adóévben

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges
egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet értelmében a mikro-, kis- és
középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban
esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti
adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban
megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

Az adózóknak nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb 2021. február 25-ig, ha élni kívánnak az
adóelőleg felezés lehetőségével, melyet kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül,
elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus
nyomtatványon nyújtható be.
A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével Nagytarcsa Község
önkormányzati adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból,
határozathozatal nélkül csökkenti.
A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti
vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-,
kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1)
bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4
milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, mivel Nagytarcsa Községben a 2021.
évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték
egyébként 1,5 százalék.
A beszámoló-készítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben kezdődő adóév első napján
rendelkezésre álló utolsó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint készített és elfogadott
beszámoló, elfogadott beszámoló hiányában, a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatok,
a beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020. évben végződő adóév árbevétel- és
létszámadatai, a 2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel- és
létszámadatok alapján állapítja meg a mikro-, kis- és középvállalkozás minőségnek való
megfelelést.
A Nyilatkozat tartalmazza, hogy mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül, a 639/2020. (XII.22.)
Kormányrendelet 1. § szerinti intézkedés külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának
megfelelő összeget jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként, és 2019. december 31-én nem
minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.)
6. § (4a)-(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak, továbbá – ha azt az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg – bejelenti a
telephelyének címét.
Ha a vállalkozó 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, akkor a fenti
tartalmú nyilatkozatban arról nyilatkozik, hogy olyan mikro- vagy kisvállalkozásnak minősül,
amely nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá esetében az
Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.
Nagytarcsa, 2021. január 4.

Ancsin László Zoltán
jegyző