Tájékoztató

Szociális étkeztetés

1.Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorult lakosoknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, kik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani

2.Az ellátás térítés köteles. A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja.
Különösen:
a. koruk,
b. egészségi állapotuk,
c. fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d. szenvedélybetegségük, vagy
e. hajléktalanságuk miatt. 

A rendkívüli koronavírus-járvány helyzetre való tekintettel azok a családok, akik számára gyermekük vagy gyermekeik meleg étkezésének megoldása nehézséget jelent, Nagytarcsa Község Önkormányzata számukra, szociális étkezést (ebédet) biztosít. Az étkezés igénylési igényüket írásban a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálatnál tehetik meg.

Az igényléshez a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat e-mail címére (segitoszolgalat@nagytarcsa.hu) várjuk a megkereséseket. Kérjük igényét kérvénnyel (az étkezésre vonatkozó indoklással) lássa el, valamint küldje meg számunkra saját és gyermeke, vagy gyermekei adatait (név, születési név, édesanyja lánykori neve, születési hely és idő, TAJ azonosító és lakcím).

Az igénybe vevő jelen tájékoztatást tudomásul veszi, valamint hozzájárulását adja, hogy az általa megadott adatokat – az 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 18-24.§-a, a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint a Szociális Munka Etikai Kódexének rendelkezéseit figyelembe véve,- a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat a nyilvántartási rendszerében, illetve a KENYSZI elektronikus nyilvántartásában rögzítse és kezelje.

Dr. Novák Éva
Intézményvezető