TÁJÉKOZTATÓ

A Kormány a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletével az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) által kiadott Útmutató alapján 2020. március 11.- napjától az NSZSSZ. az alábbi intézkedéseket hozza:
 
1. Az alapszolgáltatások igénybevételéhez szükséges ellátotti dokumentáció (szakvélemények, orvosi papírok, stb.) bekérésétől eltekintünk, a jogosultság vizsgálatát (pl. gondozási szükséglet vizsgálata) nem végzünk a veszélyhelyzet ideje alatt. A veszélyhelyzet visszavonását követően – amennyiben az ellátott a továbbiakban is igényli az ellátást – a dokumentumokat be kell szerezni, és a jogosultsági vizsgálatokat le kell folytatni.
2. Az idősek ellátása területén: A 65 éves vagy annál idősebb igénybevevőt telefonon nyilatkoztatjuk arról, hogy a veszélyhelyzet idején igényli-e továbbra is az ellátást, vagy annak igénybevételét elutasítja a vészhelyzet idejére. A nyilatkozatot feljegyzésben dokumentáljuk és külön mappába lefűzésre kerül. Az idősebb korosztály a koronavírus kiemelt rizikócsoportját képviseli, így prevenciós intézkedésként a személyes kontaktussal járó ügyfélforgalmat a rendelet kiadásának másnapjától megszüntettem. Az ügyfélszolgálat kizárólag telefonon vagy elektronizált módon történik.
3. Étkeztetés terén: A helyben fogyasztást és az étel elvitelének lehetőségét 2020. 03 20. napjával megszüntettem. A szociális étkeztettetek számára a napi egyszeri meleg étel biztosítása minden esetben kiszállítással valósul meg, egyszer használatos edényekben. Az ételhordók visszaszállításra kerültek az ügyfelek részére.
4. Házi segítségnyújtás terén: Kizárólag azok az ügyfelek vehetik igénybe a szolgáltatást, akik természetes támogató környezettel nem rendelkeznek, ellátásuk kizárólag a szociális szolgáltatótól várható! A szociális segítés keretében önkéntesek bevonásával, gyógyszerkiváltásra és a szükséges élelmiszerek beszerzésére van mód. A gyógyszerkiváltás folyamata egyszerűbbé vált. A patikák a gyógyszer kiadását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is teljesítik azon személy részére, aki közli a beteg Társadalombiztosítási Adóazonosító jelét (TAJ) és a saját személyazonosító adatait is hitelt érdemlően igazolja. Bevásárlás esetén minden héten hétfőn a rászorult Ügyfeleink telefonon jelezzék a szükséges élelmiszerre vonatkozó igényüket és zárt borítékban helyezzék az ajtó elé a listát és a pénzt. A szolgálat tömbösítve továbbítja az Önkéntesek felé az igényeket. Az önkéntesekkel a személyes találkozást lehetőleg kerülni kell, illetve csak 2 méter távolságból és védő maszk és gumikesztyű használata mellett lehetséges.
5. Család-és gyermekjóléti szolgáltatások terén: Az ügyfélfogadás elsődlegesen telefonon, elektronikus formában alkalmazandó. Felhívom a lakosság és az ügyfelek figyelmét, hogy csak halaszthatatlan okból jelenjenek meg személyesen a szolgáltatónál, és lehetőség szerint egyeztessenek időpontot telefonon, vagy elektronikus üzenetben. A gyermekek veszélyeztetettségével, valamint az egyének és családok krízishelyzetével kapcsolatos jelzéseket kizárólag elektronikus formában vagy telefonon fogadjuk. Családlátogatásra csak krízishelyzet, súlyos veszélyeztetettség vagy hatósági megkeresés esetén kerülhet sor. Környezettanulmányt csak az azonnali és soronkívüliséget igénylő ügyeknél, az ideiglenes hatályú elhelyezés esetén, a nevelésbe vétel, a gyám-és gondnokrendelésnél készítünk, kizárólag védő felszerelésben (gumikesztyű, védőmaszk)
 
Ebben a járványügyi helyzetben különösen a rászoruló személyek (idősek, otthonukban élő betegek, fogyatékos személyek) és a gyermeket nevelő családok támogatása, számunkra a legfontosabb feladat. Amennyiben lehet, maradjanak otthon! Az Önkormányzattal, és az Önkéntesekkel együttműködve a szolgálat felajánlja a segítségét telefonon, és elektronikusan is: NSZSSZ. központi száma: 06 28/450-478, Dr. Novák Éva Intézményvezető: 06/70 334-2813, e-mail: segitoszolgalat@nagytarcsa.hu
Krízis telefonszámunk: 06/70 334-0134
 
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!!!!!!!
 
Dr. Novák Éva
Intézményvezető