TÁJÉKOZTATÁS!

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által kiadott iránymutatása szerint:
2020. október 1. napjától a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet 4-5. §-ai előírják, hogy a köznevelési és szakképző intézményekben kötelező a testhőmérséklet ellenőrzése, amelynek az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát alávetni. Ahatóság az alábbi általános iránymutatást adja az az egészségügyi válsághelyzetre vonatkozóan:
„A Kormány a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletével 2020. június 18. napjától Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezetett be.”
Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy az egészségügyi válsághelyzetben az új típusú koronavírus járvány jelenlegi, közösségi terjedéssel és tömeges megfertőződésekkel járó időszakában a testhőmérséklet-méréssel összefüggő diagnosztikai szűrőeszközök alkalmazása alapelvszerűnek minősül, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek: – az adatkezelő tulajdonában, használatában álló területére, épületeibe történő beléptetés során; – valamennyi belépni szándékozó személyre egységesen kiterjedő védelmi intézkedésként (ún. „héjvédelem”) kerül alkalmazásra; – az a testhőmérséklet-mérés alanyának kifejezetten ezen adatkezelési cél érdekében történő azonosításához nem kötött, és – semmilyen módon nem jár adat rögzítésével, további tárolásával, továbbításával.
Hatóság már korábban is kifejtette,hogy önmagában abból a tényből, hogy valakinek magasabb a testhőmérséklete, nem vonható le egyértelműen az a következtetés, hogy az új típusú koronavírus járvánnyal fertőzött, így a belépésnél történő testhőmérséklet-mérés alapján az adatkezelő semmilyen következtetést nem vonhat le az adott személy egészségi állapotára vonatkozóan, pusztán a belépés engedélyezésére vagy megtagadására jogosult az általa előre meghatározott objektív szempontok alapján. Tehát ezen védelmi intézkedés keretében az adatkezelő kizárólag arra vonatkozóan hozhat döntést, hogy a területére belépést megkísérlő valamennyi – akár vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, akár más egyéb – személy belépését engedélyezi (azért, mert a mért érték alacsonyabb az előre meghatározott értéknél), avagy azt megtagadja (azért, mert a mért érték magasabb az előre meghatározott értéknél, így kockázatot hordoz más személyekre nézve), hiszen az intézkedés céljának eléréséhez csak ebben az esetben lehet alkalmas eszköz a testhőmérséklet mérése.
Ha az adatkezelő nevében eljáró személy a belépést megtagadja, akkor az érintett feladata a helyzet további kezelése (orvoshoz fordulás, betegszabadság és táppénz ügyintézés, munkahelyi vezető tájékoztatása, stb.). A Hatóság emellett felhívja a figyelmet arra is, hogy a mérés alanyának kifejezetten ezen adatkezelés céljából (belépési jogosultság megállapítása a mért testhőmérséklet alapján) történő azonosítása – az adatvédelmi alapelvekre figyelemmel kialakított jogszabály rendelkezése hiányában – sem a mérést megelőzően, sem pedig a belépés megtagadását követően nem indokolható, arról csak statisztikai adat gyűjthető.
A fentiekre tekintettel Intézményünkbe történő belépésre, csak kizárólag indokolt esetben, vagy előre egyeztetett időpontban van lehetőség. Az Intézmény bejáratánál az alábbi felhívás szerepel:

A koronavírus okán kialakult helyzetre tekintettel az épületbe való BELÉPÉSKOR
MASZK ÉS KÉZFERTŐTLENÍTŐ HASZNÁLATA KÖTELEZŐ,
valamint, engedélyt kérünk ÉRINTÉSMENTES HŐMÉRSÉKLET MÉRÉS
elvégzésére.

Az NSZSSZ. a mai napon – figyelembe véve a Kormány által kihirdetett rendkívüli jogrendet- az alábbi korlátozásokat vezeti be:
Azalapszolgáltatások igénybevételéhez szükséges ellátotti dokumentáció (szakvélemények, orvosi papírok, stb.) bekérésétől eltekintünk, a jogosultság vizsgálatát (pl. gondozási szükséglet vizsgálata) nem végzünk a rendkívüli helyzet ideje alatt. A felülvizsgálatra a vírushelyzet után kerül sor. A rendkívüli helyzet visszavonását követően – amennyiben az ellátott a továbbiakban is igényli az ellátást – a dokumentumokat be kell mutatni, és a jogosultsági vizsgálatokat le kell folytatni. A családokkal, egyedülálló személyekkel szükség esetén telefonon felkeressük, érdeklődünk felőlük, illetve segítő beszélgetéseket folytatunk.
A vírushelyzet idején a hatósági ügyintézés korlátozottan érhető el, a megkereséseinkre vonatkozó ügyintézés hosszabb időtartamot jelent, ennek okán az ügyintézések, tárgyalások és döntéshozatalok hosszabb időt vesznek igénybe. Erre vonatkozóan türelmet kérünk!
A szociális étkeztetésre vonatkozóan a jogszabályokra való tekintettel a helyben fogyasztást megszüntettük. A szociális étkeztettetek számára a napi egyszeri meleg étel biztosítása egyszer használatos edényekben, továbbra is a megszokott módon történik. A kiszállításnál az érvényben lévő higiéniai előírások betartása továbbra is a szigorú szabályok szerint történik. (maszk és kesztyű viselése, folyamatos kézfertőtlenítés) A rendkívüli helyzetre tekintettel, aki olyan helyzetbe kerül, ami indokolja a szociális étkeztetésre való jogosultságot, annak természetesen biztosítjuk a napi egyszeri meleg ételt.
Az idősek ellátása területén: A 65 éves vagy annál idősebb igénybevevőt telefonon nyilatkoztatjuk arról, hogy a veszélyhelyzet idején igényli-e továbbra is az ellátást, vagy annak igénybevételét elutasítja. A nyilatkozatot feljegyzésben dokumentáljuk és külön mappába lefűzésre kerül. Az idősebb korosztály a koronavírus kiemelt rizikócsoportját képviseli, így prevenciós intézkedésként a személyes kontaktussal járó ügyfélforgalmat kizárólag a rendkívüli és súlyos esetekre korlátozzuk. Az ügyfélszolgálat kizárólag telefonon vagy elektronizált módon történik. Krízishelyzet esetén is előzetes telefonos egyeztetést követően van mód a személyes ügyintézésre.
Amennyiben ügyfeleink olyan halaszthatatlan problémával küzdenek, amelyet csak és kizárólag személyesen lehet orvosolni, ügyfélfogadásunk változatlanul nyitva tart:
Hétfő: 12-18 óra között
Kedd: 8-12 óra között
Szerda: 12-16 óra között
Csütörtök: 8-12 óra között
Péntek: 8-10 óra között
A házi segítségnyújtás terén: Kizárólag azok az ügyfelek vehetik igénybe a szolgáltatást, akik természetes támogató környezettel nem rendelkeznek, ellátásuk kizárólag a szociális szolgáltatótól várható. A szociális segítés és személyi gondozás változatlanul 2020.11.16.-tól ismét működik.

Család-és gyermekjóléti szolgáltatások terén: Az ügyfélfogadás elsődlegesen telefonon, és elektronikus formában alkalmazandó, kivéve a súlyos és rendkívüli eseteket, melyeket csak személyesen lehet megoldani. Felhívjuk a lakosság és az ügyfelek figyelmét, hogy csak halaszthatatlan okból jelenjenek meg személyesen a szolgálatnál, és lehetőség szerint egyeztessenek időpontot telefonon, vagy elektronikus üzenetben. A gyermekek veszélyeztetettségével, valamint az egyének és családok krízishelyzetével kapcsolatos jelzéseket kizárólag elektronikus formában vagy telefonon fogadjuk. Családlátogatásra csak krízishelyzet, súlyos veszélyeztetettség vagy hatósági megkeresés esetén kerül sor. Környezettanulmányt csak az azonnali és soronkívüliséget igénylő ügyeknél, az ideiglenes hatályú elhelyezés esetén, a nevelésbe vétel, a gyám-és gondnokrendelésnél készítünk, kizárólag védő felszerelésben (gumikesztyű, védőmaszk).

Intézményünk központi telefonszáma: 0628/450-478, munkatársaink telefonszámai:
Dr. Novák Éva, Intézményvezető: 0670/3342-813
Hajnal Andrea, családsegítő: 0670/4378-435
Páll-Hegyesi Dóra, családsegítő: 0670/3207-718

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét!

Tisztelettel: Dr. Novák Éva
Intézményvezető