SIKERESEN KEZELTÜK A VESZÉLYHELYZETET

Összegzés a 2020. március 15-én elrendelt veszélyhelyzeti időszak alatt végzett feladatokról

Nagytarcsa település COVID 19 vírus elleni védekezés feladatai

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely alapján 2020. március 15-én megalakult Nagytarcsa település Helyi Védelmi Bizottsága, amelynek vezetője a polgármester.

A 2020. március 15-én megalakult Helyi Védelmi Bizottság tagjai:

 • Rimóczi Sándor Vilmos polgármester, a HVB vezetője
 • Ancsin László jegyző, Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal
 • Tiborc Lajos aljegyző, Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal
 • Kertész László település-üzemeltetés vezető, Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal
 • Szlaukó Istvánné alpolgármester, Nagytarcsa Község Önkormányzata
 • Hauptmanné Baraksó Katalin óvodavezető, Csillagszem Óvoda
 • Tóthné Seres Katalin iskolaigazgató, Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola
 • Fodorné Pecznyik Zsuzsa óvodavezető, Szivárvány Evangélikus Keresztyén Óvoda
 • Novák Éva vezető, Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat
 • Kissné Szarka Krisztina védőnő
 • Dutka Edina háziorvos
 • Stift Kata SZMK elnök, Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola
 • Pataki Ágnes, a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal képviseletében
 • Zahalka Dániel elnök, Flex Polgárőr Egyesület
 • Andorkó Gábor, az Intézményi Tanács elnöke

A Helyi Védelmi Bizottság naponta tartott ülésein megszervezte a védekezés feladatait:

 • intézmények védekezési feladatai;
 • intézmények és lakosság védekező eszközökkel és fertőtlenítő anyagokkal történő ellátása;
 • technikai eszközök és humán erőforrás biztosítása a védekezés feladataihoz;
 • alapellátások és szolgáltatások védekezési időszakban történő feladatellátása;
 • fertőzött és ellátásra szoruló személyek nyilvántartása és az ellátás biztosítása;
 • védekezéshez szükséges anyagok beszerzése, tárolása, azok elosztásának biztosítása;
 • intézkedések és utasítások kiadása a település közigazgatási területén lévő intézmények, kereskedelmi és szolgáltató egységek, játszóterek, közterületek, piac működésére vonatkozóan, valamint a lakosság magatartási szabályaira;
 • a védekezés feladataira a költségvetés átcsoportosítása;
 • védekezés feladatainak elkülönített költségvetési és okmányrendszerének (műveleti napló, elkülönített költségvetési nyilvántartás, beszerzett és kiadott anyagok nyilvántartása, határozatok, rendeletek, stb.);
 • felajánlott adományok kiosztása és önkéntes segítők munkájának szervezése és fogadása;
 • a védekezés feladatait segítő intézményi és hivatali dolgozók létszámának kijelölése;
 • lakossági tájékoztatás megszervezése (webes felületeken, helyi újságban, hirdető táblákon, stb.);
 • a védekezés feladatai mellett a normál időszak feladatainak ellátása.

A 2020. március 15-e óta eltelt időszakban:

 • korona vírusos megbetegedés nem ismert;
 • járványügyi megfigyelés alatt (hatósági karantén): 23 fő állt;
 • az ellátásra szorult személyek száma (napi szinten változó): átlagosan 27 fő;
 • az intézmények és a hivatali dolgozók körében sor került a COVID 19 vírus ellenőrző tesztelésére és a 150 db mintavétel minden esetben negatív lett. Az eredmény megerősítése érdekében később ismételt tesztelés történt, ahol szintén negatív eredmények lettek minden esetben.

A védekezés feladataira (eszköz és anyagbeszerzés, stb.) 14.511.852,- Ft került felhasználásra.

A Helyi Védelmi Bizottság vezetője az elmúlt időszakban 8 rendeletet és 78 határozat hozott.

A Helyi Védelmi Bizottság vezetője külön köszönetét fejezi ki a lakosság felé, hogy a helyi védekezés feladataiban segítőkész magatartásával hozzájárult a hatékony védekezéshez, valamint külön szeretném megköszönni a felajánlásokat, illetve az önkéntes munkában résztvevőknek a segítséget.

Veszélyhelyzet megszüntetése

A Kormány 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről.

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján a 2020. március 11-én kihirdetett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetet megszünteti.

A Kormány 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete a járványügyi készültség bevezetéséről.

A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 228. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel az Eütv. 228. § (4) bekezdésében foglaltakra, Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezet be.

A Kormány a járványügyi készültség fenntartásának szükségességét 3 havonta felülvizsgálja.

Normál időszak feladatai

A veszélyhelyzet kiemelt feladatai mellett nem lehetett elhanyagolni a normál időszak feladatait sem. Az élet nem állt le, hanem más mederben, de folytatódott. Kezelni kellett a Hivatalba beérkező ügyeket, leadni a jelentéseket, intézni a lakossági bejelentéseket, stb. Szükséges volt 2020. évre tervezett feladatok időarányos teljesítése is, hisz eddig már félév telt el. A költségvetés tervezése során figyelembe lettek véve azok a feladatok, melyek a különféle területek fejlesztése, karbantartása során prioritást élveztek. Döntéseimnél elsődleges volt a lakosság biztonságát szolgáló feladatok lehetőségekhez mérten való megvalósítása. E feladatok között az csapadék vizek elleni védekezés, a biztonságos közlekedést lehetővé tevő karbantartási feladatok voltak az elsők. A teljesség igénye nélkül szeretném felsorolni azon munkákat, amelyek már folyamatban voltak/vannak, illetve most nyílt lehetőség azok kivitelezésére:

 • Temető, ill. ravatalozó áramellátásának kiépítése. A temetői szolgáltatásokhoz szükséges és a ravatalozó áramellátását biztosító megfelelő teljesítményt nyújtó hálózati kiépítést a Bartók Béla utcán kiépített elektromos hálózat bővítésével.
 • A Művelődési központ épületének – egy korábbi pályázat alapján biztosított forrásból – a külső hőszigetelését, homlokzat felújítását és a külső nyílászárók cseréjét sikerült megoldani. Ezt követően felajánlásból a belső felújítás is elkezdődött, amely hamarosan befejeződik. Ennek a felújításnak köszönhetően az épület belső terei teljes felújításon esnek át (új kialakítású féri -, női mosdók, minden helyiség elektromos és gépészeti rendszere cserére került, minden felület új burkolatot és festés kapott, stb.). Az épület átvételét követően rendelkezésre áll majd egy 300 főt befogadó terem, további 3 nagy iroda/társasági helyiség, melegítőkonyha (esküvők, rendezvények biztosításához), technikai helyiségek, konyhai kapacitással is rendelkező büfé (ahol lehetőség lesz éttermi szolgáltatást is igénybe venni), a büféhez külső terasz és raktár is kapcsolódik). A belső udvar lefedésre került, így azt a büfé belső udvaraként, vagy egyéb rendezvények igénybevételére lehet majd használni.

A felújítást követően az épület korábbi kis teljesítményű áramellátását nagyobb teljesítményűre kellett bővíteni és ezek a kiviteli munkák megrendelésre kerültek. A bővítéssel lehetővé válik a több áramkörre osztott áramellátás biztosítása. A hátsó terasz is megújul, de az északi irányból érkező esőzések során, a homlokzaton is lefolyó csapadékvíz a nyílászáróknál befolyik a helyiségbe. Ezt, a károkozást megelőzendő szükséges volt a hátsó terasz homlokzatára egy előtetőt kialakítatni. Ennek kivitelezése megrendelésre és a felújítással együtt átadásra kerül.

Sajnos, a felújított szép épületet még be kell rendezni (függönyök, bútorzat, stb.) amely a régi bútorzattal és eszközökkel lehetséges, ill. ha lesz rá további felhasználható költségvetési forrás, akkor abból pótolni lehet.

 • Számos lakossági panaszt követően sikerült teljes útszélességben megjavítatni a Rét utcát, így az egyirányú közlekedés biztonsága jelentősen javult. A karbantartás során kialakításra került az iskolai parkolást könnyítendő parkoló is.
 • A laktanya mellett található önkormányzati terület – gazdasági kereskedelmi övezeti besorolású terület – jelenleg elhanyagolt, ahol jelentős mennyiségű illegálisan lerakott szemét került elhelyezésre. A Képviselő-testület az elidegenítést nem támogatta, ezért (a terület karbantartása, telekhatáron való lekerítése, az ott található Széchenyi és Szőlő utcát összekötő földút használhatóvá tétele érdekében – lépéseket tettünk a bérletbe adás érdekében és pályázatot hirdettünk. Egy jelentkező volt, aki a feltételeink teljesítése mellett a területet bérbe vette. A terület ideiglenesen kiépített közmű-hálóztát – a korábbi kötelezettségvállalás alapján – véglegessé kell tenni, melynek első lépése a Szőlő utcából továbbépített elektromos hálózat kivitelezése. Ennek elektromos engedélyezési eljárása megrendelésre került.
 • A Petőfi – Millennium út kereszteződésében a Magyar Közút (MK) által elfogadott tervek alapján kialakításra került egy buszöböl pár és egy gyalogátkelőhely. A terv szerinti kialakítás végén a MK észrevételeket fogalmazott meg. Az építési engedély helyett, már az általuk megfogalmazott és a tervező részére megadott észrevételekkel kialakított buszöblöt és gyalogátkelőt, fennmaradási engedély alapján veszi majd át. A kiviteli munkák folytatása előtt a MK kérte a tervdokumentáció kiegészítését az általa szabott észrevételekkel. Ezt benyújtva, újabb és újabb észrevételeket, ill. módosításokat kért. Ennek az lett az eredménye, hogy a korábbi terv szerint az út közepére tervezett szigetet a Jókai lakópark irányába kérte elhelyezni. Előzmény: hogy korábbi kérésük az volt, hogy a településre érkező és az azt elhagyó forgalom, a szigetet jobb-, és baloldalról félkörívben kerülje meg. Most, a fennmaradáshoz adott javaslata alapján a sziget „áthelyezésével” a településről érkezők egyenesen az útsávban haladva tudnak közlekedni, míg a Jókai lakópark felöli oldalon a jelenlegi közlekedési sávot – új rétegrend kiépítésével – kell szélesíteni. Így, a településre érkezők a szigetet megkerülve tudnak közlekedni és a települést elérni. A MK számos észrevételét, javaslatát figyelembe véve, ezzel a módosítással elkészített tervdokumentációt benyújtottuk és kaptuk meg a munkavégzési engedélyt. Jelenleg a kivitelezés folyamatban van. Az elektromos tervet az ELMŰ elfogadta, így a kivitelezés megrendelésre került, melyet a fennmaradási engedélyezés időpontjára szeretnénk elkészítetni.
 • A lakosság részéről megfogalmazott régi igényt lehetett megvalósítani azzal, hogy a forgalmas Tessedik, Széchenyi és Szent István utcákban egy oldalon aszfalt burkolatú gyalogjárdát alakítunk ki. Ezzel, az iskolába járó gyerekek biztonsága jelentősen javul. A kivitelezés megkezdődött és az új tanévre már használhatók lesznek a felújított járdák.
 • Számos lakossági panasz érkezett, hogy a Vadrózsa és Fűzfa utcákban élők egy részének az ingatlanát elönti – a lejtésviszonyok miatt oda folyó és gyülekező – csapadék víz. Megoldásként a két utcában az érintett szakaszon vízelvezetőt kellett kialakítani, amely mára már elkészült és az elmúlt időszak esőzései során az érkező csapadékvizet a kiépített csatorna elvezette.
 • Évek óta fennálló lakossági probléma, hogy a Múzeumkert – Rét – Gyöngyvirág utcák által határolt záportározó az eliszapolódás miatt, a hirtelen érkező nagy mennyiségű csapadékvizet tárolni és a Szilas patak mellékágába levezetni nem tudja. Az itt lévő ingatlanok jelentős részét a felszínen gyülekező víz elönti és védekezni a terepviszonyok miatt, ellene nem is lehet.

A vonatkozó jogszabályok és a polgári védelmi feladatok biztosítása alapján, a polgármester felelőssége az árvizek elleni védekezés biztosítása és a jelentkező feladatok ellátása. A záportározó területén ingatlannal rendelkező tulajdonosok értesítésre kerültek, hogy a tározót karbantartani szükséges. E feladatok ellátását komplex módon úgy lehet megoldani, hogy az érkező vizeket be kell vezetni a tározóba, majd ott a mennyiségi tárolás biztosításával a túlfolyón keresztül a vizet a Szilas patak mellékágába kell elvezetni. Ennek érdekében a záportározó területén a feliszaposodott réteget el kell távolítani úgy, hogy ott egy jelentős tárolókapacitással rendelkező tó (legyen neve is: Gyöngy-tó) alakuljon ki. Feladata, a hirtelen nagy mennyiségű csapadékvíz befogadása és a túlfolyón keresztül történő elvezetése. Ezzel egyidejűleg a tereprendezéssel kialakítható egy fákkal, növényekkel övezett – mindenki örömét szolgáló Gyöngy-tó. S a leglényegesebb, hogy az évek óta megvalósuló árvízi elöntések megszűnnek és az ott élő lakosság vizek elleni fenyegetettsége megszűnik. A kivitelezés megrendelésre került.

 • Hasonló helyzet alakult ki a Szilas patak M31 Nagytarcsa – Isaszeg főút felett kialakított felüljáró záportározónál. Itt, a záportározóból a Szilas patakba folyó csapadékvíz (hirtelen és nagy mennyiségű) magával ragadja a záportározóban lévő köveket és azt a Szilas patakba lerakva, iszappal feltöltve kisebb-nagyobb elzáródásokat okoz. A patak vizének lefolyása így nem biztosított, mert a nagyobb mennyiségű víz feltorlódva, majd megfelelő víznyomás után átszakadva a Széchenyi úton kiépített híd, ill. annak műtárgyait rongálva tud tovább folyni. A megemelkedett „árvíz” az óvodához és lakóházak közé érve elöntéssel fenyeget. A Szilas patak eltömődéssel érintett szakaszát medertisztítással lehet helyreállítani, melynek kivitelezése megrendelésre került.
 • Az általános iskola bővítése során felvonulási területként igénybe kellett venni a Rákóczi utcában lévő ingatlantulajdonosok kertjének hátsó részét. Itt, idl. kialakításra került az út és a területet szükség szerinti feltöltése. A munka befejeztével a kertek ideiglenesen igénybe vett területét az eredeti állapotra vissza kellett állítani. A kivitelezési munka megrendelésre és elvégzésre került.

Az előzőekben felsorolt feladatok mellett természetesen kisebb volumenű munkák is megrendelésre kerültek pl. a Grund sport-telepen lévő konténerekbe konyhabútor beépítése, a Hivatal épületén lévő kültéri klímaberendezés javítása, védőnő által használt épület belső építészeti javítása, stb.

A Képviselő-testület korábbi döntései és az azokat követő településrendezési szerződések kötelezettségei alapján, időközben módosításra került a helyi építési rendelet.

Sikerült a rendőrséggel is egyezséget kötni, hogy a Budapest – Nagytarcsa főútvonalon többszöri jelenléttel sebességellenőrzést végeznek. Azt remélem ettől a sűrűbb jelenléttől, hogy a száguldozás megszűnik, ill. csökken és ezzel együtt a biztonság növekszik.

2020 június 15-én községünket rendkívüli időjárási körülmények között heves esőzés érte el. Ennek során a településen lévő csapadékvíz elvezető csatornák nem tudták elvezetni a nagy mennyiségben lezúduló vizet. Jelentős problémát okozott a nagy mennyiségű víz a Felsőrét lakóparkban és a település számos helyén, ahol a vízelvezetés nem volt folytonos, vagy a lefolyás akadályozott volt. Az elfolyó vizek sodrása számos helyen rongálta meg az épített környezetet (pl.: Pesti úti járda, Múzeumkert utca alatti lakóházak vízelöntése, épületeket, építményeket elöntő víz, stb.).

A legnagyobb problémát a Berdó Ipartelep mellett lévő nyílt árok okozta, amelyet a víz sodrása 4-5 méter szélességűre mosott ki. Az elmosott föld miatt felszínre kerültek az ott lévő közművek (gáz, víz, szennyvíz), így az erős sodrás a műanyag kivitelezett vízellátást 6 méter hosszúságban szétszakította. A csőtörés helyének felderítése, annak javítása a területet elárasztó, hozzávetőleg 1 méter magas víz miatt 1-2 napig lehetetlen volt. A szakembereknek sikerült a javítást két nap alatt elvégezni, de a folyamatosan ismétlődő zápor és zivatar miatt lezúduló víz ismételten elmosta a javított közműrendszerre hordott földtöltést. Csapadékos időjárás elmúltával nyílt ároknak e szakaszát, mintegy 50 méter hosszban új medernyomvonalba kell kialakítani és megfelelő töltéssel a közműveket véglegesen védeni szükséges.

A heves esőzések szintén árvízi helyzetet teremtettek a Múzeumkert – Rét –Gyöngyvirág utcák által határolt területen élők számára. A hirtelen lezúdult nagy mennyiségű víz a záportározó elégtelen működése miatt az itt található lakóingatlanokat öntötte el. A kialakult helyzet jól mutatja a záportározó felújításának azonnali elvégzését. Igaz a munkálatok elkezdődtek, de az időjárás megelőzött bennünket. Sajnálattal vettem tudomásul, hogy a záportározóban lévő ingatlantulajdonosok egy része nem tette lehetővé a tározó karbantartását, így az ott kialakítandó vízmennyiséget befogadó térfogat jelentősen csökken. A végleges megoldás érdekében kezdeményezem a záportározókban lévő magántulajdonú ingatlanok kisajátítási eljárását. A kisajátítást követően kialakítható a végleges tározó, és így oldható meg az ott élő lakosság védelme.

A település csapadékvíz elvezetése a rendkívüli időjárás során sajnos több helyen nem működött és az érkező vizek több helyen, több helyen öntöttek el épületeket, pincéket, ingatlanokat. Természetesen egy ilyen rendkívüli esőzés során lezúduló vízmennyiséget a normál időszakra tervezett csapadékvíz elvezetők nem képesek elvezetni. Ennek okait számos területen lehet keresni, pl. nem készültek csapadékvíz elvezető árkok, amelyek a Szilas patakig folyamatában elvezetik a vizet, a meglévő csatornák elhanyagoltak, az átereszek eldugultak (lakossági hulladékkal eltömítve), illetve vannak olyan területek, ahol egyáltalán csapadékvíz elvezető csatorna nem készült. A település csapadékvíz elvezetésének kialakítása a lakott területek figyelembe vételével milliárdos költséget jelent, így ennek utólagos pótlása, illetve kialakítása csak lakossági együttműködéssel és kötelezettség vállalással lehetséges. Figyelembe véve azt is, hogy a rendkívüli időjárás során főként lakossági értékek károsulnak, ezért azt gondolom ez mindenki számára fontos. Arról sem kell megfeledkezni, hogy csapadékvíz rendszer kiépítésének hiányát nem a jelenlegi Önkormányzat mulasztásának kell felróni, hisz ezek a problémák évtizedekre nyúlnak vissza. Az új lakóparkok építésénél az épületek építése, kivitelezése, használatba vétele, illetve elidegenítése volt az elsődleges, míg az infrastruktúra – többek között a csapadékvíz elvezetésének kialakítása – megléte elhanyagolható volt és az érintetteket nem kényszerítette semmi, hogy ezt az építés során vagy azt követően kivitelezzék. Legfőbb oka az volt, hogy a jogalkotó az építés hatósági feladatokat járási szintre emelte és a hatósági engedélyezés folyamatából  – a korábban meglévő kötelezést – eltörölte, így bárki építkezhet, majd ezt követően reklamál az Önkormányzatnál, hogy miért nincs út, járda, térvilágítás, csapadékvíz elvezetés. Azt gondolom velem együtt mindenki belátja, hogy ezt a hiányosságot csak közös erővel lehet felszámolni, amely helyzetet tovább nehezíti az a tény is, hogy az egyes ingatlanok (utak, utcák) tulajdonjogi helyzetét vizsgálva megállapítható, hogy azok a mai napig nem az Önkormányzat tulajdonában vannak. Így önkormányzati költségvetésből azokra kiadás nem fordítható és pályázati lehetőség sem áll fenn. Megoldásként azt látom, hogy a lakosság bevonásával a csapadékvíz elvezetést közös erővel az egyes utcák sajátosságainak figyelembe vételével lehet elvégezni.

 

Tisztelt Lakosság!

A veszélyhelyzet feladatinak ellátása jelentős mennyiségű időt, munkát és szervezést kívánt. E munkák mellett a település minden feladatát igyekeztünk ellátni úgy, hogy az eltervezett feladatok időarányosan végrehajtásra kerüljenek. Ennek érdekében – mint azt az előzőekben is leírtam – határozatokat és rendeleteket kellett hozni azért, hogy a lakossági érdekek és a tervezett feladatok megvalósíthatók legyenek.

Itt kell megemlíteni, hogy központi intézkedésre elvonásra került a gépjármű-adó (melynek az önkormányzat eleget tett) és adófizetési kedvezmény miatt, az egyes vállalkozásoktól később érkeznek az adóbefizetések. Viszont, ezen elvonásokat ellensúlyozandó a településrendezési szerződések alapján az elvont összegekkel majdnem azonos befizetések történtek/történnek.

Számítok arra, hogy lesznek olyan erők és személyek, akik az ebben az időszakban végzett feladatokat kritizálják, majd vizsgálják, de tiszta lelkiismerettel állok ezek elé. Hisz minden egyes feladat a lakosság és a településen érdekeit, biztonságát, életminőség javítását és a település fejlődését szolgálja.

Külön köszönöm mindazoknak, aki a veszélyhelyzet időszakában önzetlenül segítették munkámat. Köszönöm a hivatali dolgozóknak, akik a normál időszaki feladataik mellett a védekezés szerteágazó feladatait is ellátták.

Köszönöm Önöknek a példamutató, megértő magatartást és azt, hogy támogatásukkal segítették ezt a rendkívüli időszakot kezelni.

Nagytarcsa, 2020. június 18.

Tisztelettel:

Rimóczi Sándor Vilmos
polgármester, a Helyi Védelmi Bizottság elnöke