Póttagok jelentkezését várjuk a Helyi Választási Bizottságba

A Nagytarcsai Helyi Választási Bizottságba szükségessé vált 2 fő póttag megválasztása. A póttag még nem tagja a helyi választási bizottságnak, a határozatképességbe nem számít be, nem szavazhat és tiszteletdíj sem illeti meg, azonban megválasztását követően esküt kell tennie a polgármester előtt. A helyi választási bizottság választott tagja az adott településen lakcímmel rendelkező, központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet. Amennyiben a bizottság választott tagjának a tagsága megszűnik, helyébe a póttagok megválasztására irányuló indítványban megválasztott, az ott meghatározott sorrendben következő póttag lép.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény értelmében a bizottság feladatai:

 • kitűzi a települési önkormányzati képviselők, illetve polgármester időközi választását, megállapítja annak naptár szerinti határnapjait,
 • dönt – települési választásnál – a jelölő szervezetek nyilvántartásba vételéről,
 • dönt az egyéni listás vagy egyéni választókerületi jelöltek és a polgármester-jelöltek nyilvántartásba vételéről,
 • dönt a kompenzációs lista nyilvántartásba vételéről,
 • jóváhagyja az egyéni listás szavazás vagy az egyéni választókerületi szavazás, valamint a polgármester-választás szavazólapjának adattartalmát,
 • dönt az egyéni listás vagy egyéni választókerületi választással, valamint a polgármester-választással kapcsolatos kifogásról,
 • dönt az SZSZB tevékenysége, döntése elleni kifogásról, valamint a szavazóhelyiségben elkövetett egyéb cselekménnyel kapcsolatos kifogásról,
 • megsemmisíti a szavazás eredményét, ha olyan törvénysértést állapít meg, amely azt érdemben befolyásolta,
 • megállapítja és közzéteszi az egyéni listás vagy egyéni választókerületi választás, a kompenzációs listás választás, valamint a polgármester-választás eredményét,
 • kiadja a településen megválasztott képviselőnek és a polgármesternek a megbízólevelet, azonban e hatáskörét átruházhatja a bizottság elnökére,
 • tudomására jutott törvénysértés esetén kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező szerv döntését.

A helyi választási bizottság választott tagjait tiszteletdíj illeti meg, és a szavazást követő napon mentesülnek az őket egyébként terhelő munkavégzési kötelezettség alól.

Nem lehet a helyi választási bizottság választott tagja: a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, hivatásos, szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, a jelölt, párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.

Ha szeretne részt venni ebben a munkában, jelentkezzen a helyi választási bizottság választott póttagjának. Jelentkezni az alábbi jelentkezési lap kitöltésével lehet.

A jelentkezési lapokat kérem, hogy teljes körűen kitöltve, aláírva, legkésőbb 2022. május 20. 12.00 óráig eljuttatni szíveskedjenek az alábbi módok egyikén:

– személyesen a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájába ügyfélfogadási időben, vagy

– a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatalnak címezve (2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4.) postai úton, vagy

– elektronikus úton, e-papír segítségével.

Tisztelettel:
Kavaleczné Dr. Komolai Edina s.k.
Jegyző, HVI vezető

Jelentkezési lap