Pályázati kiírás

Nagytarcsa Község Önkormányzata (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.) pályázatot hirdet az új önkormányzati lap szerkesztési, kiadási és terjesztési feladatainak ellátására.

Pályázat kiíró adatai:

Neve: Nagytarcsa Község Önkormányzata

Székhelye: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.

Adószáma: 15730521-2-13

Képviseli: polgármester

Kapcsolattartó:

 •  neve: Pataki Ágnes titkárságvezető
 •  telefonos elérhetőségek: 06 28 450 204/102 mellék
 •  email elérhetősége: titkarsag1@nagytarcsa.hu

A pályázat nyelve: magyar

A pályázat célja:

Az önkormányzati lap (a továbbiakban: újság) felelős szerkesztői, kiadói és terjesztői feladatainak ellátása.

Az Önkormányzat célja színvonalas és tartalmas települési információs újság létrehozása, amely megvalósítja az önkormányzat képviselő-testületétől és szerveitől a lakosság irányába történő információáramlás helyi értékeknek megfelelő biztosítását, valamint a helyi közösség életében jelentős hagyományok, rendezvények hírül adásával és bemutatásával a lakosság aktivitásának növelését.

 1. Megjelenésre vonatkozó adatok:
 • példányszám: legalább évi 12 lapszám, havi 2600 db
 • alak: A/4, irkafűzve
 • terjedelem: lapszámonként átlagosan 20 oldal (16 oldal belív és 4 oldal borító) A havilap tartalmazhat hirdetéseket, de a kereskedelmi célú hirdetések mértéke lapszámonként az aktuális terjedelem 10%-át nem haladhatja meg.
 • szín: borító 4 szín color (4+4); belív 4 szín color (4+4)
 • papír: minimum minőség 80/90 g-os papír
 • lapzárta: minden hó 10. napja
 • megjelenés: havonta
 • terjesztés: a megbízott kötelessége, a lap ingyenes a nagytarcsai háztartások számára
 • Nagytarcsa Község Önkormányzatát 100 db ingyenes, kötelespéldány illeti meg
 • az újság első oldalát Nagytarcsa Község címerével kell ellátni
 • az újsággal kapcsolatos engedélyek beszerzése, a jogszabályi előírásoknak való folyamatos megfelelés biztosítása
 1. Tartalmi elvárások és egyéb kötelezettségek:

– objektív tájékoztatás

– helyi értékek közvetítése

– folyamatos tájékoztatás az önkormányzat munkájáról, a testületi ülések határozatairól

– az újságban meg kell jeleníteni a Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő, lakosságot érintő legfontosabb információkat

– az újságban bemutatásra kerülnek az önkormányzat intézményei és azok munkája, az aktuális eseményeik, és közlésre kerülnek egyéb közösségi információk, rendőrség, társadalmi szervezetek és ezek tevékenysége.

– az újság ismerteti a nagyközségi ünnepségeket, civil eseményeket, az egyházak hitéletével összefüggő eseményeket, kegyeleti híreket.

– a lap tartalma nem ad teret a személyiségi jogot sértő, másokat lejárató megnyilatkozásoknak, valamint választási kampányidőszak kivételével pártpolitikai írásoknak.

– a közérdekű információkon túl beszámolók a település kulturális, sport- és egyéb eseményeiről, emellett állandó rovatok működtetése, valamint a lakosság bevonása az újság írásába (lakosság által írt cikkek megjelentetése),

– magazinszerű megjelenési forma, olyan tartalmi elemekkel megtöltve, amelyek között minden korosztály megtalálja az őt érdeklő témát,

– a fentiek értelmében együttműködés az újság tartalmának megjelenés előtti jóváhagyásával a polgármester által megjelölt személlyel,

– a helyi PR és marketing stratégiával egységes megjelenésre való törekvés

– jelenlét a képviselő-testület ülésein, az önkormányzati, illetve hivatali vezetők sajtótájékoztatóin, azokról rendszeresen rövid, tömör, objektív tudósításokat készít.

 1. Jelentkezőkkel szemben támasztott követelmények:

– legalább 1 éves szakmai tapasztalat;

 1. Pályázathoz csatolni szükséges:

– a felelős szerkesztő (főszerkesztő) szakmai önéletrajzát;

– a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát;

-koncepciót, melyben röviden vázolja elképzeléseit az újság formai és tartalmi megújításával, igényesebbé tételével kapcsolatban;

– a pályázónyilatkozatát a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség meglétéről, a nyomdai háttér bemutatásáról;

– a minta-újságot;

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatainak a felhasználásához a jelen pályázat elbírálása céljából hozzájárul

– esetlegesen további javaslatokat az újság működtetéséhez

 1. A szerződés időtartama:

A nyertes pályázóval 1 évre szóló határozott idejű szerződés kerül megkötésre.

 1. A pályázat benyújtása:

A pályázati dokumentációt 2023. október 5. napjáig a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal Titkárságán (2142 Nagytarcsa Rákóczi u.4.) személyesen vagy postai úton (a borítékon kérjük feltüntetni a „Nagytarcsai Újság pályázat” feliratot) lehet benyújtani, további egy példányt elektronikus úton a pályázó aláírásával ellátva titkarsag1@nagytarcsa.hu e-mail címre kell eljuttatni

 1. A pályázat elbírálása:

Az érvényes pályázatot benyújtók személyes meghallgatására a Humán Bizottság ülésén kerül sor. A pályázat elbírálása legkésőbb a Humán Bizottság javaslata alapján a soron következő képviselő-testületi ülésen történik.

A kiválasztott pályázóval a szerződéskötés tervezett időpontja: a jelen pályázat elbírálását követő 15 napon belül. A szerződéskötés alapfeltétele kitöltött és beküldött átláthatósági nyilatkozat.

Érvénytelen a pályázat, ha a pályázattételi határidő (hiánypótlás esetén a hiánypótlási határidő) lejárta után nyújtották be, illetve hiánypótlási felhívás esetén a hiánypótlás a felhívásban előírt követelményeknek nem felel meg, továbbá amennyiben az ajánlat értéke a nettó 15 M Ft eléri vagy meghaladja.

Az eljárás eredményéről a pályázók írásban kapnak értesítést.

A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot adott esetben eredménytelennek nyilvánítsa.

A szerződéskötés alapfeltétele kitöltött és beküldött átláthatósági nyilatkozat.