Pályázat a Nagytarcsai Szociális Segitő Szolgálat Intézményvezető munkakör betöltésére

Nagytarcsa Község Önkormányzata                      

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagytarcsai Szociális Segitő Szolgálat

Intézményvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022.április 1-től 2027.március 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022.április 1-től 2027.március 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2142 Nagytarcsa, Zrínyi utca 38.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény működtetése, a szakmai feladatok ellátása, melynek keretében: – felelős az Alapitó Okirat szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért, – irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását,- felelős az intézmény kapcsán a szakemberek megfelelő létszámú alkalmazására,- ellátja az intézményvezetői feladatok, valamint a munkáltatói jogkör gyakorlásával összefüggő feladatok teljes körét,- gondoskodik az intézményben a szociális ellátásokba történő felvételek jogszerűségéről,- elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról,- beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé,- gondoskodik az ellátottak érdekvédelméről Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény által foglalkoztatott munkavállalók felett, megszervezi és irányítja az intézmény alapító okiratában és működési engedélyében meghatározott szociális ellátásokat, közvetlen és folyamatos kapcsolatot tart a fenntartó önkormányzat vezetőivel. Az intézmény tevékenységi köre: – házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, család és gyermekjóléti szolgálat működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola,
 •       hasonló munkaterületen szerzett – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 •       Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. melléklet szerinti végzettség és szakképzettség,
 •       1/2000. (I.17.) SZCSM rendelet 3. melléklet szerinti végzettség és szakképzettség,
 •       a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott szakmai gyakorlat megléte,
 •       a pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok,
 •       magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Egyetem,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Részletes szakmai önéletrajz
 •       az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program,
 •       90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 •       végzetséget igazoló okiratok másolata,
 •       pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 •       nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007.évi CLII. törvény 9.§-ában meghatározott kizáró ok.
 •       nyilatkozatot arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Nagytarcsa Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/86/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

vagy

 •       Elektronikus úton Sipiczki Györgyné részére a penzugy1@nagytarcsa.hu E-mail címen keresztül
 •       Személyesen: Sipiczki Györgyné, Pest megye, 2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       nagytarcsa honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagytarcsa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.