Nagytarcsa település fejlődése – Polgármesteri tájékoztató

Nagytarcsa, az 1990 évi népességi adatok alapján 2555 fő bejelentett lakosságszámmal rendelkező település volt. A község területe 1214 hektár (= 12.1 km²) Pest megyében. Lakossága a szomszédságban lévő fővárosban keresett munkát, vagy a településen folytatott mezőgazdasági tevékenységből tartotta el magát és családját.

A 90-es évek végén a helyi gazdák döntése okán, illetve a helyi építési szabályzat megalkotásával új fejlesztési területek kerültek kijelölésre. Elkülönült területi egységben ipari parkok (Szilas, Berdó, Jókai, bányaterület) és lakóövezetek (Füzes, Felsőrét, Öregszőlő, Jókai) (Egyes vállalkozók nem tartották be amire a hatóságok kötelezték őket, fantomizálódtak). Az önkormányzat építéshatósági jogkörben szabályozhatta ezen ipari és lakóparkok kialakítását és a helyi hatósági tevékenységek megvalósítását.
A kijelölt területek beépítésének lehetőségét jelentősen visszafogta a szigorú Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) jogszabályainak betartása, megvalósítása. A jogalkotó célja az volt, hogy előbb készüljön el a szükséges infrastruktúra (pl. víz, szennyvíz, térvilágítás, út, csapadékvíz elvezetés, járda, stb.), majd ezt követően létesüljön az ipari, illetve lakópark.

2006. megalakul a Berdo plusz Kereskedelmi raktár és logisztikai park.

2006 évben a jogalkotó módosította (könnyítette) az addig szigorú szabályozást, ezzel egyidejűleg elvette a helyi önkormányzatoktól az építéshatósági jogkört és azt, járási szintre helyezte. Így megteremtődött a lehetősége annak, hogy a vállalkozók robbanásszerűen kezdjenek a beépítésekhez. Ez azt eredményezte, hogy 5-8 év alatt az ipari parkok területe 221 hektárra nőtt és több lakópark alakult ki a megépült új lakóépületekkel.

A lakosság száma 2022 évre elérte az 6500 főt, a kereskedelmi parkokban települt vállalkozások száma mára már 1600 és ezek a számok még emelkedőben vannak, zömében KKV-k.

A térségben Nagytarcsa teremtett olyan fejlesztési lehetőséget, mellyel élt a piac és ezzel lehetővé tette a település robbanásszerű fejlődését.
Elmondható, hogy az itt vállalkozást folytatók között nincs olyan, akinek a tevékenysége a környezetre káros hatással lenne. Pozitív az is, hogy az itt települt vállalkozások Nagytarcsa és a vonzáskörzetében lévő településeken élő lakosság számára számos munkalehetőséget kínálnak.

Nem mindegy, hogy ütőér vagy hajszálér mellett élünk.
Mi egy ütőér mellett élünk, élvezve annak számtalan előnyét, de a hátrányait is. Megboldogult polgármester asszonyunkkal Csielkáné Tóth Lenkével és Győri Péter volt polgármesterrel -számtalan munkaértekezleten vettünk részt, hogy az M0, M31 csomópontjainál, hogy Nagytarcsának két lehajtó is kialakításra kerüljön.
Elértük, hogy a Cinkota-Zsámbék 3102-es közút teljes újraszőnyegezésre kerüljön -ezen kívül Nagytarcsa közigazgatásai határain belül.

Igaz, ennek a gyors fejlődésnek voltak negatív hatásai is. A fejlődést nem tudta követni az infrastruktúra fejlesztése. A lakosságszám növekedés miatt, szükségessé vált az óvodai, iskolai, egészségügy stb. férőhelyek bővítése, valamint az úthálózat, közlekedés, víz-, szennyvíz és csapadékvíz elevezetés fejlesztése.

A Magyar Honvédségtől sikerült nagy értékű ingatlanokat átvenni, amely jelentősen növelte az önkormányzati vagyont:

 • Nagytarcsa 1255 hrsz. (kör) közterület
 • Nagytarcsa 1253/1 hrsz. Petőfi ltp. és kazánház
 • Nagytarcsa 079/4 hrsz. Petőfi ltp. vízmű
 • Nagytarcsa, HEMO és a hozzá tartozó terület.
 • Kondicionáló terem
 • Gyermekorvosi rendelő

Az állami támogatásokból, valamint az ide települt vállalkozások befizetéseiből az önkormányzat jelentős fejlesztéseket tudott megvalósítani.

A teljesség igénye nélkül álljon itt egy felsorolás a megvalósult projektekből.

Közintézmények

 • új óvodaépület
 • átépített és bővített polgármesteri hivatal épület
 • iskolaépület energetikai felújítása
 • iskolaépület átalakítása, bővítése, 12 új tanterem, új étkező, melegítő konyha, sportpálya új burkolata
 • átépített és felújított szociális és családsegítő, fogászat, gyógyszertár
 • óvoda csapadékvíz elvezetés kiépítése
 • óvoda belső átalakítással foglalkoztatói hely bővítés, bejárat lefedése és burkolat cseréje, konténer óvoda
 • felújított gyermekorvosi rendelő
 • könyvtár épületének teljes felújítása, kialakítása
 • múzeum épületének és környezetének felújítása
 • átvett háziorvosi rendelő
 • védőnői körzetekhez helyiségek biztosítása, védőnői konténer
 • művelődési központ épületének energetikai, később teljes felújítása
 • folyamatban van a 64 férőhelyes bölcsőde épület kivitelezése

Természetesen a meglévő közintézmények befogadási kapacitása a folyamatosan emelkedő lakosságszám miatt, jelenleg is szűkös, ezért minden területen a bővítés lehetőségét kell tervezni.

Adópoltika

A ciklusokon átnyúló következetes adópolitika következményeként, Nagytarcsa lakossága a telekadón kívül nem fizet helyi adót. Az idetelepedett vállalkozások többek között azért választották Nagytarcsát, mert az Ipa 1,5%  és az építményadó 850Ft/nm2.

Víz-, szennyvíz és csapadékvíz

 • Petőfi ltp. ivóvízrendszer összekötése a települési hálózattal
 • gazdaságtalan kutak kizárása a rendszerből
 • új kutak létesítése (8/a, 10)
 • meglévő kutak felújítása, meglévő kutak vízhozamának növelése
 • Kistarcsa vízhálózat összekötése (Öregszőlő lakópark)
 • vízvezeték összekötés kialakításának is a Vadrózsa utca irányában.
 • vízhálózat rendszerfelújítása (felújítás, automatizálás, megfigyelő rendszer)
 • Szőlő utcai vízvezeték idl. kiépítése
 • hálózatfejlesztési tervek készítése, hatósági engedélyeztetések
 • szennyvízátemelők felújítása, új átemelők készítése
 • kistarcsai szennyvízátemelő felújítása, bővítése, tulajdonrész megerősítése
 • új szennyvíznyomvonalak kiépítése
 • csapadékvíz elvezetések kialakítása, új elvezetések készítése a meglévők folyamatos karbantartása az öv árkoknak
 • záportározók tisztítása, felújítása, felszíni csapadékvizek tárolása, elvezetése
 • heves esőzések okozta árvízi védekezések (pl. Honfoglalás, Vadrózsa, Csontváry, Rét, Sport stb. utcáknál)
 • csapadékvíz elvezető nyílt árkok karbantartása, takarítása, (Szilas-patak és mellékága)

A jelenlegi rendszerek túlterheltek, ezért itt is további fejlesztésekre van szükség. További vízmennyiség pótlása szükséges, melyet új kutak létesítésével, vagy átvett vízpótlással lehet biztosítani.
A szennyvízhálózat felújítását gravitációs úton történő (új nyomvonal biztosításával és szennyvízátemelők számának csökkentése révén) kell megvalósítani. Az egész településen – figyelembe véve az új lakóparkok által megváltozott felszíni környezetet – ki kell alakítani a csapadékvíz elvezetés rendszerét úgy, hogy a vízelvezetés a Szilas-patakba való becsatlakozásig biztosított legyen.

Utak-, járdák, parkok, játszóterek, sportpályák

 • a település úthálózatának 1/3 része felújításra került, kivéve ott, ahol az Építőközösség, vagy a beruházó vállalta az utak, járdák, térvilágítás és a csapadékvíz elvezetésének kialakítását, az önkormányzat segítségével.
 • közreműködtünk a településen lévő főútvonalak MK általi felújításában
 • jelentős mennyiségű úthálózatot vettünk át (ipari park területről) (csomópontok)
 • kerékpárutak kerültek kialakításra
 • számos helyen épült járda, vagy került felújításra (pl. Zrínyi, Rákóczi, Szent István, Tessedik, Széchenyi, Sport utcák)
 • mart aszfalttal felújított utcák és gk. parkolók készültek
 • főutak mentén több buszöböl kiépítése
 • gyalogos átkelőhelyek kialakítása
 • gyalogos forgalomirányító jelzőkészülékek kihelyezése, utcák forgalmi rendjének szabályozása (forgalom iránya, forgalom lassítása, jelzőtábla, tükör, stb.)
 • számos parkot újítottunk fel és alakítottunk ki (Szabadidő park, Szent István park, Győri János tér, Petőfi ltp., Grund, Főtér szökőkúttal, játszóterek stb.
 • játszóterek felújítása, új szerek elhelyezése (a Szabadidő park területén kiépítésre került a térvilágítás, elektromos lecsatlakozás, játszótéri elemek elhelyezése, testnevelést elősegítő eszközök kihelyezése, valamint csemeték és fák telepítése, stb.)
 • műfüves sportpálya építése (Petőfi ltp.)
 • a Grund területén különféle sportpályák, eszközök, stb. kiépítése
 • tanösvények létesítése, stb.

Jelenleg lakossági problémaként jelentkezik több (Öregszőlő, Felsőrét) lakóparkok út, járda, csapadékvíz hálózatának kiépítettlensége. Megoldás, csak a tulajdonviszonyok rendezésével és a kötelezettségek betartásával lehetséges. Szükségesnek tartom további kerékpárutak kialakítását, ezek tervezése folyamatban van. Folytatni szükséges a járdák kiépítését a veszélyeztetettség és fontossági sorrend figyelembevételével.

Térvilágítás, elektromos hálózat, kamerarendszer

 • a települési térvilágítás hálózat jelentős nagyságrenddel nőt (új lakóparkok, új utcák, ipari parkok, stb.)
 • meglévő térvilágítás korszerűsítése, égőknek energia-takarékosra történő cseréje
 • kamerarendszer kiépítése a település kivezető útjain és más forgalmas utakon, ill. közintézményeken megtörtént
 • hálózatkorszerűsítés és új elosztóállomások telepítése
 • Közvilágítás korszerűsítés

A megnövekedett igény miatt, tervezni szükséges a további hálózatkorszerűsítéseket. Célszerű lenne élni a település szintű térítésmentes WI-FI kialakításának lehetőségével.

Fűtés

 • a közintézmények fűtésének biztosítása
 • Petőfi ltp. kazánfelújítás,
 • FŐTÁV szolgáltatatás beintegrálása, gázkazánok kiépítése
 • távvezeték cseréje
 • HM kivitelezésben épületenkénti hő-elosztók kiépítése, épületek hő-szabályozása
 • kazánházban rendszer-automatizálás, riasztórendszer kiépítése
 • táv-felügyelet kialakítása

Közlekedés

 • évek hosszú munkáját követően sikerült megoldani a település tömegközlekedését úgy, hogy a buszjáratokkal Cinkota, Keresztúr, Pécel és Kistarcsa irányába is el lehet jutni. A közlekedő buszok a település több pontján is megállóval rendelkeznek.
 • több új buszmegálló/várakozó helyiségeket alakítottunk ki
 • a Rákóczi 71 számnál megfordításra került a buszforgalom és új megálló, buszöböl került kiépítésre, így lehetővé vált a több irányból érkező autóbuszok fogadása, utasok felvétele.

Célszerűnek tartom, hogy a település területi nagysága miatt, kerüljön megszervezésre helyközi buszjárat is, amely telefonos bejelentkezés alapján venné fel utasait elektromos kisbuszok segítségével.

Temető

 • új kerítés került a Rákóczi utca felőli oldalra
 • pótlásra került a Bartók utcai felőli hiányzó kerítésrész
 • lépcsőfeljáró épült a Rákóczi utca felől
 • felújításra került a temető bejárati kapuja, illetve új kiskapu került a lépcsőfeljáróhoz,
 • a kerítés temető felőli oldalán az út kialakításra / felújításra kerül.
 • a temetőn belül zöld, télen-nyáron díszítő értékkel bíró növényzettel került telepítésre
 • a faállomány megújult, a rossz állapotú akácok helyére hársfák kerülnek telepítésre
 • a ravatalozóhoz elektromos hálózat került kiépítésre,
 • urna sírok kerültek kialakításra
 • a hadisírok gondozása és felújítása is megtörtént, illetve a templomkertben a hősi emlékmű felújítása is elkészült

Szükségesnek tartom a ravatalozó mellett új női-férfi mosdók építését, elekromos hálózat bővítését.

Hosszan lehetne sorolni mindazon fejlesztéseket és a mindennapok szervezési folyamatait, amit 2010 évtől – mint a település polgármestere – elértem. Tisztségem ellátása során, a napi tevékenység és a hivatali teendők ellátása mellett, az épp aktuális főbb feladatok (pl. beruházások) bonyolítása volt a legfontosabb kihívás számomra. Mindig szem előtt tartva a település és a lakosság érdekét.

A település életében nem volt ilyen nagy ívű fejlődés, mint az ezredforduló óta eltelt időszakban.
Az elért eredményeket elvitatni nem lehet. Köszönöm az elődeimnek, a képviselő-testületeknek, kollégáimnak és nem utolsó sorban a lakosságnak.

Számomra elfogadhatatlan, hogy 2019 évben megválasztott Képviselő-testület többségben lévő tagjai ellehetetlenítik a polgármester munkáját, lejáratják és rágalmazzak. E tevékenységükkel lejáratják a hivatalt, annak dolgozóit és ezzel a településen képviselt lakosságot is. Minden – a polgármester által – elvégzett munkát vizsgálnak, feljelentések sokaságával keresik fel a különböző hatóságokat, elöljáró szerveket. Ez a hozzáállás anyagilag, erkölcsileg romboló és méltatlan egy települést irányító szervezethez.

Hiszem és tudom, hogy elvégzett munkám nélkül, nem juthatott volna a település, ilyen fejlődési szintre. Látható az is, hogy e fejlődés nem állt meg és még tart a folyamat. Ennek egyik eredménye az is, hogy az önkormányzat bevételei nagyságrendekkel nőttek, így a jövőbeni fejlesztések tervezéseinek biztosított a pénzügyi alapja.
Konstruktív hozzáállással néhány év alatt a hiányosságok pótolhatók és akkor Nagytarcsa település, annak lakossága élvezheti mindazon előnyöket, ami csak itt adatott meg.

Hiszek abban, hogy az elmúlt évek munkája egy szebb és mindenki által várt, az igényeket maximálisan kielégítő jövőt biztosít.

Rimóczi Sándor Vilmos
polgármester

Az elmúlt évek fejlesztéseiről:
NAGYTARCSAI BERUHÁZÁSOK 2018-2022