Meghívó Képviselő-testületi rendes ülésre – november 28.

MEGHÍVÓ

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendes nyilvános ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívja.

Ülés ideje: 2022. november 28. (hétfő) 17.00 óra

Ülés helye: Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Napirend előtt:

1. Polgármester tájékoztatása a Képviselő-testület 2022. október 06. napján tartott ülésén született határozatok végrehajtásáról

Nyílt ülés :

1. Javaslat a Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 13/2013. (IV.29.) számú önkormányzati rendeletének módosítására

2. Javaslat a Prizma – Junior Közétkeztetési Zrt. és Nagytarcsa Község Önkormányzata között létrejött szolgáltatási szerződés módosítására és ennek nyomán javaslat rendeletalkotásra

3. Javaslat a Nagytarcsa Község Önkormányzatának az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének II. számú módosítására

4. Javaslat a Nagytarcsai Könyvtár 2022. évi beszámolójának elfogadására

5. Javaslat a Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely 2022. évi beszámolójának elfogadására

6. Javaslat a Védőnői Szolgálat 2022. évi beszámolójának elfogadására

7. Javaslat a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgáltat 2022.évi beszámolójának elfogadására

8. Javaslat a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata 2022.évi beszámolójának elfogadására

9. Javaslat a Nagytarcsa település 1. számú felnőtt háziorvosi körzete 2022. évi beszámolójának elfogadására

10. Javaslat a Nagytarcsa település 2. számú felnőtt háziorvosi körzete 2022. évi beszámolójának elfogadására

11. Javaslat Nagytarcsa település gyermekorvosa 2022. évi beszámolójának elfogadására

12. Javaslat a Nagytarcsai Csillagszem Óvoda 2021/2022. évi beszámolójának elfogadására

13. Javaslat a Nagytarcsai Csillagszem Óvoda 2022/2023. évi munkatervének elfogadására

14. Javaslat a Nagytarcsa község közigazgatási területén működő kamerarendszer karbantartási, üzemeltetési feladatainak ellátását ellátó gazdálkodó szervezet kiválasztására

15. Javaslat a Nagytarcsa 0111/1, 0111/2 és 0111/3 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlására

16. Javaslat a Nagytarcsa 343 és 345 helyrajzi számú ingatlanokat érintő, az Öregszőlő Lakópark megközelítését szolgáló út kiszabályozásának megvalósítására

17. Javaslat Nagytarcsa község forgalomtechnikai dokumentációjának felülvizsgálatára

18. Javaslat földmérési munkák elvégzésére

19. A Nagytarcsa 058/1 helyrajzi számú ingatlan 160/6956 tulajdoni hányadának ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos felajánlás elbírálása

20. Javaslat a Nagytarcsa Petőfi ltp. 12/E szám alatti helyiségre vonatkozó „Térítésmentes ingatlan használatba adási szerződés” módosítására

21. Javaslat a Nagytarcsa Petőfi ltp. 12/E szám alatti helyiség rekonstrukcióját ellátó gazdálkodó szervezet kiválasztására

22. Javaslat a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagságára és illetményére

23. A Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. III. negyedéves pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

24. Közszolgáltatási szerződés módosítása

25. A Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás iránti kérelme

26. A 2022. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadása

27. Javaslat a 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

28. Településfejlesztési koncepció megtárgyalása

29. Javaslat a Nagytarcsa 074/31 hrsz.-ú ingatlan Önkormányzat részére történő tulajdonba vételére

30. Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesülete támogatási kérelme

31. Javaslat az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel Nagytarcsa Község Önkormányzata nevében megkötött önkormányzatok közötti háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátására vonatkozó megállapodásban foglaltak jóváhagyására

32. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata és a Medina-Vital Kft. által megkötött területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi alapellátási feladat ellátására vonatkozó Ellátási Szerződés módosítására

33. Az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás hetedik módosítása

34. Javaslat a Gé-Ped 25 Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződés jóváhagyására

35. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására

36. Javaslat igazgatási szünet elrendelésére

37. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 203/2022. számú határozatának kiegészítése

38. Nagytarcsa Község Önkormányzatának a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe történő belépésének kezdeményezése

39. 2023. évi közművelődési terv elfogadása

40. Nagytarcsa Községi Könyvtár nyilvános könyvtárak jegyzékébe történő vétele

41. Nagytarcsa Rákóczi utca-Petőfi Sándor utca kereszteződésében forgalomirányító jelzőlámpás kereszteződés és gyalogátkelőhely és hozzá vezető járdaszakasz engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának befejezése

42. Energiahatékonysági intézkedések bevezetése

43. Képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadása

44. Javaslat Nagytarcsa közigazgatási területén zajmérés végzésére

45. Javaslat a Nagytarcsa 0126/124, 1280/1, 1280/16 és 1280/20 hrsz-ú utcák
elnevezésére

46. Ajánlat kiválasztása Főépítészi feladatok ellátására

47. Egyebek

Zárt ülés :

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása

Tisztelettel:
Gulyás Tamás István s.k.
polgármester