KERÍTÉS ÉPÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK

TÁJÉKOZTATÓ

NAGYTARCSA TERÜLETÉN

KERÍTÉS ÉPÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB TUDNIVALÓKRÓL

 1. KERÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSÉNEK SZABÁLYAI:

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 21. pontja alapján a kerítés építése, építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység.

Nagytarcsa településképének védelméről szóló Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő Testületének 15/2018. (IX.11.) Önkormányzati rendelete (továbbiakban: TKR) alapján a polgármester, kerítés építése esetén településképi bejelentési eljárást folytat le abban az esetben, ha a kerítés építését helyi védett értéken végzik

Helyi védett értékek listáját a TKR. 3. számú melléklete tartalmazza.

 1. KERÍTÉS ÉPÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI:

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) szerint a kerítés építés szabályai a következők:

 • A telek határvonalain kerítés létesíthető

 • A kerítés legnagyobb magasságát a helyi építési szabályzat állapítja meg

 • kerítésnek teljes egészében a saját telken kell állnia.

 • A kerítés kapuja a közterületre (kifelé) nem nyílhat.

 • A telek homlokvonalán álló kerítésen a közterület használatát veszélyeztető megoldást (pl. szögesdrótot) csak a gyalogjáró szintje felett legalább 2,00 m magasságban és a kerítés belső oldalán szabad alkalmazni.

 • A telken belül az egyes külön használatú telekrészeket csak nem tömör kerítéssel vagy élősövénnyel szabad elválasztani.

 • Elrendelés nélkül létesített kerítést annak tulajdonosa bármikor elbonthatja.

Nagytarcsa településképének védelméről szóló Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő Testületének 15/2018. (IX.11.) Önkormányzati rendelete szerint a kerítés építés szabályai a következők:

 • A belterületi építési telkek közterülettel határos telekhatárát egyértelműen, növényzettel, vagy műtárggyal (kerítéssel) jelölni kell.

 • Utcai telekhatáron, a történeti településmag és lakóterületek telkeinek oldalsó és hátsó telekhatáron csak olyan kerítést szabad létesíteni, amely:

 • legalább 50 %-os átláthatóságot biztosít,

 • a környezetbe való illeszkedés általános szabályainak megfelel,

 • nem lemez és hullámlemezből készült.

 • Telekhatáron álló támfalra épített kerítés 1,0 m magasságot meghaladó részének legalább 50%-os átláthatóságot kell biztosítania.

 • Beépítésre nem szánt területeken kerítés létesítése esetén csak természetes anyaghasználat megengedett.

Helyi Építési Szabályzatról szóló Nagytarcsa község képviselő testületének 8/2016 (IX.28.) önkormányzati rendelete szerint

Utcai telekhatáron csak olyan kerítést szabad létesíteni, amely:

 • a gazdasági övezetek kivételével legfeljebb 2,0 m magas,

 • legfeljebb 50 cm magas lábazattal rendelkezik, vagy lábazat nélküli,

A gazdasági övezetek kivételével oldal- és hátsókerti kerítés, valamint az eltérő használatú telekrészek lekerítésére szolgáló kerítés legfeljebb 2,0 m magas kerítés lehet.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Rédei Róbert

jegyző