FELHÍVÁS EBÖSSZEÍRÁSRA

Tisztelt Ebtartók, Ebtulajdonosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 42/B.§-ában foglalt kötelezettség alapján Nagytarcsa Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Fentiekre tekintettel Nagytarcsa község közigazgatási területén 2022. február 01. és 2022. május 31. napja közötti időszakban ebösszeírásra kerül sor.

Az Ávtv. 42/B.§ (5) bekezdése alapján az ebösszeírás során az eb tulajdonosa, tartója az Ávtv.-ben meghatározott adattartalmú adatlapot köteles kitöltenie és azt az ebtartás helye szerinti önkormányzat rendelkezésére bocsátani.  Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni!

Az adatlap személyesen átvehető a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján (2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4.) ügyfélfogadási időben (hétfői napokon 13.00-18.00 óra, szerdai napokon 08.00-16.00 óra, valamint pénteki napokon 08:00-12:00 óra közötti időszakban), illetve letölthető az Önkormányzat honlapjáról.

Letölthető adatlap

Kérem, hogy az adatlapot teljes körűen kitölteni, aláírni és azt az ebösszeírási időszak végéig, azaz legkésőbb 2022. május 31. napjáig visszajuttatni szíveskedjenek az alábbi módok egyikén:

– személyesen a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájába ügyfélfogadási időben, vagy

– a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatalnak címezve (2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4.) postai úton, vagy

Az adatlapok leadásának végső határideje: 2022. május 31. napja.

Egyidejűleg felhívom a tisztelt Ebtulajdonosok / Ebtartók figyelemét az alábbiakra:

Az Ávt. 43. § (1) bekezdése értelmében aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének d) pontja alapján ebenként 30.000,- forintig terjedő állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése értelében a 4 hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérem, hogy amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjen a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizhetik.

Kérem tájékoztatásom megtisztelő elfogadását.

 

Tisztelettel:

Kavaleczné Dr. Komolai Edina
Jegyző