Pályázati felhívás önkormányzati újság szerkesztésére, kiadására

Nagytarcsa Község Önkormányzata
(2142 Nagytarcsa Rákóczi u. 4. tel: 06-28-450-204)

PÁLYÁZATOT hirdet önkormányzati újság szerkesztésére, kiadására és terjesztői feladatainak ellátására

 1. A pályázat célja:

az önkormányzati lap (a továbbiakban: újság) felelős szerkesztői, kiadói és terjesztői feladatainak ellátása.

A pályázat célja színvonalas és tartalmas települési információs újság létrehozása, amely megvalósítja az önkormányzat képviselő-testülete és szerveitől, tisztségviselőitől a lakosság irányába történő információáramlást, helyi értékeknek megfelelő biztosítását, valamint a helyi közösség életében jelentős hagyományok, rendezvények hírül adásával és bemutatásával a lakosság aktivitásának növelését.

 1. Megjelenésre vonatkozó adatok:
 •  Példányszám: 2200 db (+/- 500db) pld/hó
 •  Alak: A/4, irkafűzve
 •  terjedelem: évi 288 oldal, lapszámonként átlagosan 24 oldal (20 oldal belív és 4 oldal borító) A havilap tartalmazhat hirdetéseket, de a kereskedelmi célú hirdetések mértéke lapszámonként az aktuális terjedelem 10%-át nem haladhatja meg.
 •  Szín: borító 4 szín color (4+4); belív 4 szín color (4+4)
 •  Papír: borító 130 gr-os ofszet; belív100 gr-os ofszet
 •  Lapzárta: minden hónap utolsó napja
 •  Megjelenés: havonta, minden hónap 8. napjáig, aktualitástól függően
 •  Terjesztés: a megbízott kötelessége, a lap ingyenes a nagytarcsai háztartások számára
 • Nagytarcsa Önkormányzatát 100 db ingyenes, köteles példány illeti meg.
 • Az újság első oldalát Nagytarcsa címerével kell ellátni
 •  A lap nem ad teret a személyiségi jogot sértő, másokat lejárató megnyilatkozásoknak
 •  Az újsággal kapcsolatos engedélyek beszerzése, a jogszabályi előírásoknak való folyamatos megfelelés biztosítása (sajtótörvény és sajtóetikai követelményeknek megfelelően)
 1. Tartalmi elvárások és egyéb kötelezettségek:

– objektív tájékoztatás

– helyi értékek közvetítése

– folyamatos tájékoztatás az önkormányzat munkájáról, a testületi ülések határozatairól

– a közérdekű információkon túl beszámolók a település kulturális, sport- és egyéb eseményeiről, emellett állandó rovatok működtetése, valamint a lakosság bevonása az újság írásába (lakosság által írt cikkek megjelentetése)

– magazinszerű megjelenési forma, olyan tartalmi elemekkel megtöltve, amelyek között minden korosztály megtalálja az őt érdeklő témát,

– a felelős-szerkesztő rendszeresen részt vesz és tudósít a helyi eseményeken, kapcsolatot tart a lakossággal,

– a fentiek értelmében együttműködik az újság tartalmának megjelenés előtti jóváhagyásával megbízott képviselő-testületi felhatalmazással rendelkező képviselővel. Az Önkormányzat –képviselője útján – fenntartja a jogot a módosítási javaslattételre,

– együttműködik az önkormányzati intézmények vezetőivel, a helyi civil szervezetek és egyházak képviselőivel,

– az újság teljes terjedelmének PDF formátumban minden hó 5. napjáig a ronainekrisztina67@gmail.com, kosztakrudolf@gmail.com, bela.sandor1@gmail.com email címre történő elküldése,

– a szerkesztő gondoskodik az újság köteles példányainak – 6 pld. – továbbításáról az Országos Széchenyi Könyvtárba,

– a helyi PR és marketing stratégiával egységes megjelenésre való törekvés. 

 1. Jelentkezőkkel szemben támasztott követelmények:
 2. szakmai tapasztalat bemutatása;
 3. koncepció csatolása, amelyben röviden vázolja elképzeléseit az újság formai és tartalmi megújításával, igényesebbé tételével kapcsolatban;
 4. minta-újság elkészítése;
 5. a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírása; nyomdai háttér bemutatása. 
 1. A pályázathoz csatolni kell:

– a felelős szerkesztő (főszerkesztő) személyes adatait, szakmai önéletrajzát;

– az újságírói és a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát;

– a minta-újságot;

– az árajánlatot,

– hozzájáruló nyilatkozat, hogy szükség esetén a pályázat a személyes adatok nélkül a

www.nagytarcsa.hu oldalon megjelenjen.

– hozzájáruló nyilatkozat, hogy pályázatot a pályázati eljárásban és döntés előkészítésben a

résztvevők megismerhetik. 

 1. A szerződés időtartama:

A nyertes pályázóval határozott idejű, a Képviselő testület által jóváhagyott szerződéskötés időpontjától legkésőbb 2022. március 31. napjáig tartó – szerződés kerül aláírásra. A szerződés 3 hónapos próbaidővel kötendő. A 3. hónap végén a Képviselő-testület dönt a szerződés további hatályba tartásáról. A szerződés mindkét fél részéről 3 hónapos határidővel írásban felmondható.

Pénzügyi teljesítés havonta egyszer, minden hónap 15. napján benyújtott számla alapján, átutalással, 15 napos határidővel történik.

Az ajánlati összeg egy hónapra vetítve kerüljön meghatározásra fix összegben. Az újság szerkesztőjét az ajánlati összegen felül megilleti a reklámokból befolyó bevétel is. 

 1. A pályázat benyújtásának módja:

Az ajánlatot írásban és lezárt borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban kérjük benyújtani. A borítón kizárólag a „Nagytarcsai Tükör pályázat” felirat szerepelhet. Az újság jelenlegi neve Nagytarcsai Tükör, azonban a pályázónak lehetősége van új nevet javasolni az újság címének.

A pályázatot 2020. augusztus 31-ig postai úton vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Titkárságán (2142 Nagytarcsa, Rákóczi út 4.) lehet leadni.

A pályázati határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen. 

 1. A pályázat elbírálása:

– érvénytelen az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak;

– az elbírálás elsődleges szempontja: összességében a legkedvezőbb ajánlat kerül elfogadásra;

– az érvényes pályázatot benyújtók személyes meghallgatására a Humánpolitikai Bizottság és a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ülésén kerül sor.

– a pályázat elbírálása legkésőbb a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján a 2020. szeptember 28-i képviselő-testületi ülésen történik;

– a szerződéskötés tervezett időpontja: a testületi ülést követően, legkésőbb 2020. október 1.

– a pályázókat írásban értesítjük az eredményről.

– az Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot adott esetben eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatos esetleges kérdéseiket a 30/553-64-76 telefonszámon Rónai Pálné Krisztina képviselőnek tehetik fel.