PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: temető törvény) és az annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 01.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján – pályázatot ír ki a nagytarcsai 507-509., 1244/1. hrsz. alatt felvett „temető” megjelölésű, 18.062 m2 alapterületű köztemető üzemeltetésére.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. október 30. 12,00 óra
A pályázatot Nagytarcsa Község Polgármesteréhez személyesen vagy postai úton – 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4. – lehet benyújtani.
A postán történő feladás időpontja legkésőbb 2017. október 30.
A pályázatok elbírálása a 2017. novemberi képviselő-testületi ülésen történik.

A pályázatnak az alábbi, kötelezően csatolandó mellékletei vannak:
– a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata vagy vállalkozói igazolvány,
– a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy köztartozása nincs,
– a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban,
– igazolások becsatolása arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a Temető törvényben és a Korm. rendeletben meghatározott jogszabályi engedélyekkel, az ott meghatározott képesítéssel, valamint a feladatok ellátásához szükséges szakmai, tárgyi és személyi feltételekkel.

A pályázatban mutassa be a közszolgáltatás biztosításával kapcsolatban:
– a szolgáltatási tevékenység 2017. december 1-étől alkalmazandó árjegyzékét,
– a faladat ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket,
– a temetőben tervezett fejlesztésekre vonatkozó elképzeléseket,
– a temetésfelvétel és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás módját,
– hogyan biztosítja a temető törvény 17. § (2) bekezdése szerinti egyenlő bánásmód követelményét,
– közüzemi költségek (víz, villany) viselésének módját.
A pályázat nyertese a temető üzemeltetése és a közszolgáltatás körében az alábbi feladatokat köteles ellátni:
A temető törvény 16. §-ában az üzemeltetésre és a 25. § (1) bekezdésében a szolgáltatási tevékenységre meghatározottakat teljes körű szolgáltatásként.

A pályázat nyertese jogosult és köteles:
a) meglévő ravatalozó épületét karbantartani
b) meghatározni a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét,
c) biztosítani az eltemetés feltételeit,
d) megállapítani a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt
e) biztosítani a ravatalozó és technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működtetni azokat
f) gondoskodni a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítani a temető nyitását, zárását
g) vezetni és megőrizni a nyilvántartó könyveket, elektronikus temető-nyilvántartó programot vezetni a Képviselő-testület jóváhagyott térképe alapján
h) kijelölni a temetési helyeket,
i) tájékoztatni a temetőlátogatókat,
j) elvégezni a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását
k) síkosság mentesítését, és a hó eltakarítást,
l) összegyűjteni és elszállítani a hulladékot,
m) gondoskodni a temető rendjének betartásáról és betartatásáról,
n) összehangolni a temetéseket,
o) gondoskodni a helyi ügyfélfogadásról,
p) a temetésszolgáltatási díjat megállapítani.

A pályázatnál előnyt élvez az a pályázó, aki vállalja, hogy a saját költségén teljes körűen felújítja a ravatalozó épületét és megépíti az urnafalat!

Egyéb kikötések:
– Az üzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről és a temetkezési szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről a temetőben és a telephelyén hirdetményt kifüggeszteni.
– Az üzemeltető – figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra és a Nagytarcsa Község
Önkormányzat mindenkor hatályos temetkezési rendeletében foglaltakra, és azok betartásával – teljes körű temetkezési szolgáltatás végzésére jogosult.
Teljes körű temetkezési szolgáltatás:
– a temetésfelvétel, az elhunyt temetésre való
előkészítése és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a ravatalozás, a búcsúztatás, a sírhelynyitás és visszahantolás, sírba helyezés, a halott szállítás, a hamvasztás,
– az urnaelhelyezés, az urnakiadás, a hamvak szórása, az exhumálás és az újratemetés.
Temetkezési szolgáltatási tevékenység a Korm. rendeletben meghatározott műszaki, közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint gyakorolható.
A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási tevékenységet a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással ellátni.
Tevékenységének gyakorlása során a szolgáltató a jogszabályokban meghatározott alapelvek érvényesülését köteles biztosítani.
Az üzemeltető fenti tevékenységei alapján végzett tevékenységéért a tulajdonostól díjazásra nem jogosult.
Az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági tevékenységétől számvitelileg elkülöníti.

A közszolgálati szerződésben a pályázónak vállalnia kell, hogy
1. mint Üzemeltető minden év őszén beszámol a Képviselő-testületnek az elvégzett éves munkájáról, melyet a Testület minősít – döntve arról, hogy az Üzemeltető teljesíti-e a szerződésben foglaltakat. Nem-teljesítés esetén a Képviselő-testület jogosult a szerződés 90 napos határidővel történő felmondására.
2. Üzemeltetőként évente október 15.-30. között, továbbá a húsvét ünnepét megelőző két hétben köteles általános temető-takarítást szervezni, előzetesen tájékoztatást küldve arról a község civil szervezetei részére – önkéntes részvételükhöz szervezett kereteket biztosítva.
3. Az Üzemeltető köteles valamennyi használatba vett önkormányzati ingó és ingatlan vagyontárgy megóvásáról, javításáról és karbantartásáról gondoskodni, köteles és egyben jogosult az Önkormányzatot fejlesztési javaslatairól – legkésőbb minden költségvetési évet megelőző év október 31-ig tájékoztatni.

A temető üzemeltetésére vonatkozó szerződés határozott, öt éves időtartamra, 2017. december 1. napjától 2022. december 31. napjáig jöhet létre.
Az önkormányzat és a közszolgáltató a köztemető fenntartására és a temetkezési közszolgáltatásra vonatkozó kötelezettségeiről kegyeleti közszolgáltatási szerződést kötnek.

Rimóczi Sándor Vilmos
polgármester