Pályázat Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatala jegyző munkakör betöltésére

Pályázat Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatala jegyző munkakör betöltésére

Pest Megyei Kormányhivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatala

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

 • a vezetői megbízás határozatlan időre szól

A munkavégzés helye:

 • Pest megye, 2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző vezeti a hivatalt. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői tekintetében.Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt ügyekben. Gondoskodik a hivatal működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testületek ülésén. Jelzi a képviselő-testületnek a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő.Évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.Dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át részére.Dönt a hatáskörébe utalt hatósági ügyekben.A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 15

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
  • Cselekvőképesség
  • Büntetlen előélet
  • Államigazgatási Főiskola vagy Nemzeti Közszolgálati Egyetem, vagy Jogtudományi Egyetem
 • jegyzői, legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
 • B kategóriás jogosítvány
 • Közigazgatási szakvizsga
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban eltöltött, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
 • Gyakorlott szintű ASP, Word, Excel használat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázati elbírálásban résztvevők megismerhetik, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok fénymásolatai, a 45/2012. (III.12.) Kormányrendelet 1.mellékletének megfelelő fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vass Ildikó Éva nyújt, a 06-70-977-09-82 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5665/2018., valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Nagytarcsa Község polgármestere bírálja el.A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal Honlapja – 2018. június 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezésben 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagytarcsa.hu honlapon szerezhet.