Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet aljegyző munkakör betöltésére

Pest Megyei Kormányhivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatala aljegyző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A vonatkozó jogszabályokban (különös tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szabályozására), valamint a Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott aljegyzői feladatok és hatáskörök ellátása, a jegyző helyettesítése.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény,  valamint a helyi Szervezeti Működési Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel, és jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik,
 • Közigazgatási szerveknél legalább öt évi közigazgatási gyakorlat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 • állam- és jogtudományi doktori képesítés,
 • közigazgatásban szerzett vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III.20.) kormányrendelet 8. § alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy az arra vonatkozó igazolást, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte)
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés, fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható
 • hozzájárulást a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019.január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018.deecember 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vass Ildikó Éva nyújt, a 06-70-977-0982. telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u.4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a betölteni kívánt munkakör megnevezését: aljegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül – a jegyző által végzett – előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a jegyző javaslatára a polgármester dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018.december 15.

A pályázati felhívás közzétételének helye, ideje:

https://kozigallas.gov.hu – 2018.11.05.

 • Nagytarcsa Község honlapja (nagytarcsa.hu) – 2018.11.08.
 • Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája – 2018.11.05.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.nagytarcsa.hu honlapon szerezhet.